A kapu átlépése | Crossing the gate

Biztosan megfordult pár ember fejében, hogy ő is szívesen részese lenne ilyesmiknek, amiről szól ez a weboldal. Ezzel kapcsolatban megosztom veletek pár gondolatomat. Mert divatból ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni. Aki ilyesmibe divatból kezd, egyszer eljön az idő, amikor fel kell nőnie a feladathoz. Mi van, ha nem? Megrekedsz az úton. Az baj? Egy csomó olyan mágus, akit te menőnek látsz is így járt. Bajnak látod? A mélység nem mindenkinek való és olyan sok lemondás kell hozzá, hogy közben önmagadat biztosan nem fogod menőnek látni.

He'd definitely turned in a few people's minds that he would be happy to be part of something that this website is all about. I share some of my thoughts with you. Because it's not fashionable to do that, but it can be started. Those who start fashion like this will once have the time to grow up for the task. What if not? You're blocked on the road. Is it trouble? Lot of magicians did it who you see as cool. Do you see trouble? The depth is not for everyone, and so much cancellation is that you will not see yourself as cool.

Hamis történelem | Fake history

Ma természetesnek vesszük azt, hogy az időszámításunk Krisztustól datálódik, ám már javában tartott a középkor, mire ez általánosan elfogadottá vált. Addig mindenféle időszámítási rendszerek voltak érvényben és mire letisztult a kép, ezek az eltérő időszámítások kiváló lehetőséget adtak valakiknek arra, hogy új történelmet kreáljanak maguknak. De miért volt erre szükség?

Today it is natural that our time is dated from Christ, but it has been in the midst of the Middle Ages, when it has become generally accepted. Until then, all kinds of time-counting systems were in place, and by the time the image was clear, these different time-scales were an excellent opportunity for someone to create new history for themselves. But why was it necessary?

A halál kutatása | Death research

3D-ben mondjam el? Azok szemében, akik valóságaival az enyém újraegyesül, én eltűntem egy lakásba és 20 évig egyfolytában meditáltam. Ez az enyémben tényleg így is történt. Úgy, hogy annyiszor szembesültem a halállal, hogy már észre se veszem. De már az elején is nehéz volt észrevennem. Már jó párszor meghaltam, mire rájöttem, hogy jó párszor meghaltam. Ekkor kezdtem bele a halálkutatásba, ami tulajdonképpen megegyezik az istenkutatással.

Can I tell you in 3D? In the eyes of those whose realities mine are reunited, I disappeared into an apartment and meditated for 20 years. This is what happened in mine. So I faced death so many times that I didn't notice it. But it was hard to see at the beginning. I died a few times before I realized that I died a few times. That's when I started into the death research, which is actually the same as God's research.

Mentális harc | Mental fight

Elgondolkodtam azon, vajon mit tudna tanítani erről egy olyan ember, és ösztönös tehetség vezette erre az útra? Tanítani semmit. Azt tehetem, hogy mesélek. Amiből a szintén ösztönös tehetségek nagyon sokat tudnak tanulni. Ennek a tanulásnak nem elsődleges célja a lexikális tudás átadása, mint inkább bizonyos folyamatokat lehet vele lerövidíteni, persze csak akkor, ha hitelesnek ítéli meg az olvasó, amit olvas.

I wondered what a person who hadn't been taught and led by an intuitive talent to do this could teach. Teach nothing. I can tell you that. What also instinctive talents can learn a lot. The primary purpose of this learning is not to pass on lexical knowledge, but rather to shorten certain processes with it, of course, only if the reader considers it authentic.

12+1 bátor kérdés | 12+1 brave questions

Nem csak a kérdések bátrak, hanem a válaszok is. Ugyanis itt nem az a cél, hogy minél pozitívabb színben tüntessük fel magunkat, hanem a pontos értékeléshez elegendő információ. Ha minél jobb színben tünteted fel magad, azt állandóan mesterségesen kell fenntartanod és előbb utóbb úgyis jön a lebukás. Vannak olyanok, akik úgy gondolkoznak, ha a szerepjátszással minél mélyebbre jutnak, onnan már nem dobják ki őket. Ám ez már a mágia területéhez tartozik.

Not only are the questions bold, but also the answers. It is not the purpose here to express ourselves in as positive a color as possible, but to have sufficient information for accurate evaluation. If you put yourself in the best color, you should always keep it artificially, and sooner afterwards the break will come. There are some who think if the role play gets deeper, they will no longer be thrown out. But it belongs to the field of magic.

- Mi a csajozós dumád?
- Élvezeti célból, ürítési okokból dugnám meg, de ne aggódjon, max. 3 hét és lelépek, mielőtt rá unok.

"What's your girlfriend's text?"
"I would put her for fun, for emptying reasons, but don't worry, max. 3 weeks and I step down before I get bored."

- Hogyan gondolod ezt, ha a hálózaton mindenkibe belelátsz?
- Ezt tudod vagy hiszed?

"How do you think this is when you see everyone on the network?"
"Do you know or believe it?"

- Mi a szexuális orientációd?
- Férfi testben női lélek vagyok, aki leszbikus.

"What is your sexual orientation?"
"I'm in a male body, a female soul who is a lesbian."

- Ha nem vagy vallásos, miért hivatkozol tényként az angyalokról és isteni szintről?
- Ez technikai kérdés. Hogy érthető legyek számotokra is.

"If you are not religious, why do you refer to the angels and divine level as a fact?"
"It's a technical question. To be understandable to you."

- Miért ilyen a stílusod?
- Később minden szónak nagy jelentősége lesz.

"Why is your style like that?"
"Later, every word will be of great importance."

- Mit jelent az, hogy nálad az árnak csak egy részét képezi a pénz?
- Azt jelenti, hogy nem tudtok beárazni. Hogy árazod be azt, hogy bocsáss meg egy ellenségednek?

"What does it mean that money is only a part of your cash?"
"It means you can't prize me. How do you price it to forgive an enemy?"

- Mi a politikád lényege?
- Ahogy nektek fontos, úgy az erős középosztály.

"What is your policy?"
"As important to you, the strong middle class."

- Mit tartasz a legmeredekebb ötletednek?
- Azt megoldani, hogy a valóságok szétválása után a másik, ugyanilyen világba rajzók távozása után ne legyenek hullák. Több ötletem is van, de értelemszerűen a téma miatt szokatlanul grandiózusak.

"What do you think of your steepest idea?"
"To solve it after the separation of realities to the other one, after leaving the same world, should not remain dead bodies. I have several ideas, but obviously they are unusually grandiose because of the topic."

- Melyik politikai irányzat híve vagy?
- Ha látod a szivárványt, nem kell színt választanod magadnak.

"Which political direction do you support?"
"If you see the rainbow, you don't have to choose color for yourself."

- Szerinted melyik a legveszélyesebb drog?
- Az alkohol. A világot is ők tartják elnyomás alatt, hisz ez az egyetlen drog, ami szabadon kapható.

"What is the most dangerous drug you think?"
"The alcohol. They are also considered the world under oppression, because it is the only drug available freely."

- Két szóval, mi ez az ÉlményPark?
- Isten szolgáltatás. Piaci alapon. Kaptál másik kettőt ajándékba.

"Two words, what is the ÉlményPark?"
"God's service. Market-based. You got another two as a gift."

- Honnan jön az ihleted?
- Hozzám nem szállt le az Úr, hogy lediktálja törvényeit. Ám szívesen odaszállok bárkihez törvényeket diktálni.

"Where's your inspiration?"
"The Lord has not come fly to me to dictate his laws. But I am happy to fly to dictate laws to anyone."

- Mi ez az egész balhé, amúgy?
- A világ legjobb holojátéka.

"What's this whole thing, anyway?"
"The best hologame in the world."

Nyugati bölcsesség | Western wisdom

A tenisz a világ legkönnyebb játéka a TV előtt ülve | Tennis is the world's easyest game sitting in front of the TVAz indiánok kiirtása | Extermination of Indians

Ez a történet ismert volt számomra a történelemkönyvekből és a filmekből. Most vonatkoztassunk el attól, hogy ezek nagy rész tömény hazugság, mert az indiánok közel sem voltak vademberek és a fából épült városaikat könnyű volt eltüntetni. Engem a történet egy addig ismeretlen aspektusa kezdett érdekelni, ugyanis rájöttem, a sámánjaiknak olyan erejük és tudásuk volt, hogy lehetetlen lett volna őket kiirtani, ha ők ezt nem akarják.

This story was known to me from history books and movies. Let us now refer to the fact that these are a big part of the lie, because the Indians were almost no savages and their wooden cities were easy to remove. I was interested in a previously unknown aspect of the story, as I realized that their shaman had the strength and knowledge that it would have been impossible to destroy them if they did not want it.

Tanácsok az átmenetre

Ha valaki azon gondolkodna, hogyan illessze össze a jelenlegi ismereteit az ÉlményParkkal, összeállítottam pár témát, amin elmélkedhet.

Médiaszerződés | Media Contract

A dologról írhatnék egy könyvet is. Ám az egy nagyon unalmas könyv lenne. Így maradt az, hogy a szakmai rész csak álomban elérhető, a nagyközönségnek pedig el tudom mondani egyszerűen is. Mivel ez a nagyközönségnek szól, biztosan magára venné a szakma is, ha ezt most nem szögeztem volna le előre.

I could also write a book about the thing. But it would be a very boring book. That way, the professional part is only available in a dream, and I can tell the general public simply. As this is for the general public, it would surely take the profession if I hadn't nailed it down now.

Az eddigiek összefoglalása | A summary of the above

Elérkeztünk oda, hogy a fő dolgok vonatkozásában amit leírhattam, azt leírtam. Célszerű átismételni pár alapelvet és szabályt, mert az emberek egyik jellemzője, hogy utánanézés nélkül alkotnak véleményt. A másik a kollektív hatás alá került emberekre jellemző, hogy vita esetén nem a vita tárgyáról van szó, hanem a másik személyét támadják szintén utánanézés nélkül. A személyemet ért támadásokra itt nem, csak a szakmai kifogásokra válaszolok.

We have come to the point that I have written about the main things I have described. It is advisable to repeat some of the principles and rules, because one of the characteristics of people is that they form an opinion without looking after them. Another characteristic of people who have been subjected to collective action is that in the event of a dispute, it is not the subject of the dispute, but the other person is also attacked without recourse. I do not respond to attacks on my person here, but only to the professional objections.

Az ÉlményPark Igazgatóságai | Directorates of ÉlményPark

Vagyis a 4 üzletág. Itt az üzlet nem csak a közvetlen profitszerzésben merül ki, például a világ megmentése nekem egy jó üzlet. Az is lehet profit, hogy a világaidban boldogan és jól élnek. Hatalmas különbségek vannak ugyanazon fogalmak értelmezései között. Annyira, hogy mind külön igazsággá erősödött.

That is, the 4 business lines. Here, the business is not just about making direct profit, for example saving the world is a good deal for me. It can also be a profit happiness and well living people in your worlds. There are huge differences in the interpretation of the same concepts. It was so much that they all became separated justices.

A Holo Játékok | Holo Games

A holojátékok az Élet filmjei! Most érkeztünk el oda, ha érted, hogy a világ egy holografikus videojáték (csak nézz ki a szemeiden), akkor ideje foglalkozni a holojátékokkal, melyeknek ti vagytok a főszereplői.

Holo Games are Movies of Life! Now we have arrived here if you understand that the world is a holographic video game (just look out for the eyes), then it's time to deal with the hologames where you are the protagonists.

Az ÉlményPark a gyakorlatban | The ÉlményPark is in practice

Ha minden embert ez érdekel először és minden ember inkább kihagyná a meditációs éveket mondjuk a munkahelye miatt, nem marad más, mint hogy erre a piaci igényre megjelenik egy vállalkozás. Egy vállalkozás, ami megoldást kínál a felemelkedés legnagyobb problémájára.

If everybody is interested in it for the first time and everybody would miss the years of meditation, let's say, because of their workplace, there will be no other such a company appears on this market demand. An enterprise that offers the solution to the biggest problem of ascension.

Ítélkezés | Judgement

Mindenek előtt a legfontosabb, aki a Játékon belül ítélkezik, az maga a játék. Játszani pedig mindenki szeret. Most egy olyan játékot ismertetek, aminek sokan nagyon nem fognak örülni, másoknak pedig sok vidám percet okoz. Ugye a magasabb dimenziós humor egyik jellemzője, hogy mindig mások nevetnek. Higgyétek el, hosszú út vezetett idáig, melynek során eddig többnyire csak rajtam röhögtek, ám ha kitartasz, egyszer eljön a pillanat, amikor minden megfordul.

Above all, the most important one to judge within the Game is the game itself. Everyone loves to play. Now I have a game that many people will not be happy with, and for others, a lot of fun. One of the features of higher dimensional humor is that they always laugh at others. Believe me, there has been a long way to go so far, during which most of the time they have laughed at me, but if you endure, the moment will come when everything turns around.

Vakmerően elkezdeni | To start boldly

Ebben a műfajban a napok is számítanak, pláne ezekben az időkben. Vannak, akik hallgattak a belső hangjukra és időben elkezdték. A következő bekezdésben ezt részletesebben kifejtem. Vannak, akiknek sikerül behozniuk az elmaradást és rákapcsoltak. Én is ilyen vagyok. A mostani téma pedig azoknak szól, akiket utólag okos embereknek is nevezhetnénk. Innen is el lehet érni a Hajót a szükséges képességek és tehetség esetén.

In this genre, the days are counted, especially in these times. Some people listened to their inner voices and started on time. I will explain this in more detail in the next paragraph. There are some who manage to bring back and get involved. I'm like that too. The current topic is for those who could be called "later smart people". From here you can reach the Ship with the necessary skills and talent.

Csak úgy elkezdeni | Just start it

Nem mindenki van abban a helyzetben, hogy komolyan elkezdje. Viszont a téma izgalmas és korszakoktól függetlenül folyamatosan trendi. Divatból azonban ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni. Ez a rész tehát azoknak szól, akik érdemi dolgokat szeretnének csinálni, ám ráérnek még arra, hogy azonnal fejest ugorjanak a közepébe.

Not everyone is in a position to start seriously. However, the topic is exciting and is always trendy regardless of ages. However, this cannot be done from fashion, but it can be done like this. So this part is for those who want to do meaningful things, but later they would think to jump immediately into the middle.

Multiplex vetítés | Multiplex Projection

A multiplex vetítés tulajdonképpen az egyik legfontosabb eleme a megoldásnak és itt az ideje a téma bővebb kifejtésének. Az "egy valóság" hívei szemszögéből nincs itt semmi látnivaló, akik feljebb emelkednek és elkezdik látni/érezni a többit is, az ő szemszögükből ezek az "egy valóság" hívők ennek a multiplex vetítésnek csak az egyik termében élnek.

The multiplex projection is, in fact, one of the most important elements of the solution and it is time to explore the topic further. From the point of view of "one reality" followers, there is nothing to see here. Those who rise up and start to see / feel the rest of them, from their point of view, these "one reality" believers live in only one room of this multiplex projection.

Együttműködés velem | Working with me

Az egyáltalán nem baj, ha egy oldalra sűrítem a velem kapcsolatos dolgokat, hogy akik fejében megfordult a személyes együttműködésünk gondolata, minden szükséges információt egy helyen találjanak.

It is not at all a problem if I do things on one side of the site, so that in the minds of those who have turned to the idea of our personal cooperation, they find all the necessary information in one place.

Szakmai tájékozódás | Professional orientation

Nehéz helyzetben vagyok, amikor szakmai kérdések merülnek fel, ugyanis a szakma számára én eleinte egy komolytalan figura voltam, akit nem kell komolyan venni. Aztán egy "Seggfej átkapcsoló meditáció" nevű - amúgy kulcsfontosságú - meditációmmal (már holoapp formájában is elérhető, félálomban gyorsabban lejön) végleg kívül találtam magam a szakmai szalonképesség határán. Aztán ahogy a B kategóriás kung-fu filmekben, amikor a csellengő ifjú rátalál Csi mesterre és telnek múlnak az évek, én is komoly spirituális harcossá váltam, csak az én sztorimban nem volt Csi mester.

I am in a difficult situation when professional issues arise, because for the profession I was at first a frivolous figure who did not have to be taken seriously. Then, with my "Asshole Switching Meditation" - which is also key - anyway (also available in the form of holoapp, you get down at half-sleep faster) I found myself out of the limit of professional salon. Then, as in the B-category kung-fu films, when the spooky youngster finds Chi master and the years go by, I became a serious spiritual warrior, only in my story wasn't Master Chi.

Az egyéni tudat kollektívája | The collective of individual consciousness

Ha figyelembe szeretnénk venni az egyéni tudatok szempontjait, lefordítva olyan kollektívát szeretnénk, amiben az emberek jól is érzik magukat, ahhoz szakítanunk kell az összes eddig ismert kollektív szerveződési mintával. A dolog nagy hátránya, hogy ezt csak a fejlett emberrel lehet megcsinálni. Itt is bukott el az összes égi kísérlet a földi menny megteremtésére. Ha rossz embereket választanak hozzá, inkább a földi poklot hozzák létre, ami mennynek fog látszani.

If we want to take into account the aspects of individual consciousness, so if we want a collective that people feel comfortable with, we need to break the pattern of collective organization known so far. The big disadvantage of this is that it can only be done with the advanced man. All the celestial attempts to create the earthly heaven fell here. If they choose the wrong people, they create the earth hell that will look like heaven.

Emberi Agy Hypertér | Human Brain Hyperspace

Most egy olyan dolog rövid ismertetés jön, ami meghaladja mindenki más lehetőségeit és képességeit, beleértve a Segítőket és az angyalokat is. Azért lehetett ezt nyugodtan megcsinálni, mert egyrészről senki sem értette, másrészről senki sem hitte el, hogy ilyesmire egy ember képes lehet. Én pedig azért tudtam megcsinálni azon kívül, hogy rendkívüli intelligenciával rendelkezem, mert volt pár komoly fejsérülésem és talán ennek következtében rendelkezem a rendkívüli intelligenciával is.

Now there is a brief description of something that goes beyond everyone's possibilities and abilities, including Helpers and Angels. I could do it calmly, because on the one hand nobody understood it, and on the other hand, nobody believed that a person could do that. And I could do it apart from having extraordinary intelligence because I had some serious head injuries and maybe I have extraordinary intelligence as a result.

Multiverzum Szint | Multiverse Level

Ez az a szint, ami az emberi megértés felső határát jelenti. Valamint az a szint, ami az én kompetenciám határát is. Mint ahogy ez  az ÉlményPark Holoplatform és az ÉlményPark Platforms felső határa. Igyekszem egyszerűen elmagyarázni.

This is the level that represents the upper limit of human understanding. And the level that is the limit of my competence. Like the ÉlményPark Holoplatform and the ÉlményPark Platforms ceiling. I'm trying to just explain.

Az ÉlményPark hatalomkiosztása | The power allocation of the ÉlményPark

Az általános tájékozódásban van egy fejezet, ami a szakmai tájékozódásban már bővebb kifejtést kíván. Ugyanis a tapasztalatok alapján a hatalom kiosztása teljes átszervezésre szorul, hogy a továbbiakban elejét vegyük mind a kollektív tudat, mind az egyéni tudatok visszaélését.

There is a chapter in the general orientation, which requires more detailed explanation in professional orientation. Experience shows that the allocation of power needs to be completely reorganized so as to prevent the misuse of both collective consciousness and individual consciousness.

Az Admin-Játék Szint | The Admin-Game Level

Az újraszervezés után ez az a szint, amiért a statikus hatalomkiosztásban megszállták az isteni szintet azok, akik ma már a játék-játék szinten élik életüket, a főkolomposok pedig a Váróban vannak ítéletre várva. Mivel ez a szint a fizikai világ feletti abszolút uralmat is jelenti, ide csak az admin-admin szintről lehet bejutni. A játéktéren minden szintnek amúgy is három emelete van, így jelenleg megfelelőnek látszik a rend helyreállítása úgy, hogy azt a szereplők maguk is képesek megvalósítani. A játékosok fölötti közvetlen admin jogokat saját kiérdemléssel azok a játékosok gyakorolják, akik a maguk bátorságából és erejéből eljutnak a játék-admin szintre. Ezek a szintek nincsenek senkire sem ráírva és mivel már nincsenek statikus pozíciók, nem a rang határozza meg az embert, hanem az ember a rangot.

After the reorganization, this is the level at which the divine level has been occupied by static power allocations, those who are now living at the game-game level, while the main responsibles are awaiting judgment in the Waiting. Because this level also means absolute control over the physical world, you can only get from admin-admin level. Every level on the playing field has three storeys anyway, so it seems right now to restore the order so that the players themselves can implement it. Direct admin rights for players with their own earnings are practiced by the players who get to the game-admin level by their own courage and strength. These levels are not written to anyone, and since there are no static positions, the rank does not determine the man, but the rank does determine the man.

Az Admin-Admin Szint | The Admin-Admin Level

Aki a már megszokott emberi gondolkodással tekint erre a szintre, nagyon nagyot fog csalódni. Ugyanazt a hibát követné el, amikor azt mondja, hogy minél magasabb dimenzió, annál jobb. Mert az emberi gondolkodás ezeket a minél nagyobb (földi) hatalommal érti a hozzájuk szükséges felelősség nélkül. Nem annyira ide tartozik, de ez nem emberi, hanem inkább angyali gondolkodás, de itt is fogalmi zavar lép fel, mert az angyalokat is ugyanúgy összemossák más lényekkel, akiket ugyanúgy nem ismernek. Maradjunk inkább továbbra is a mi témánknál, aminek következő fejezete az admin-admin szint, ahova csak a legtisztább gondolkodó emberek kerülhetnek.

Anyone who looks at this level with the usual human thinking will be very disappointed. He would make the same mistake when he says that the higher the dimension is the better. Because human thinking understands these with the greatest (earthly) power without the responsibility they need. It does not belong here, but it is not human, but rather angelic thinking, but there is also a conceptual disturbance because angels are likewise confused with other beings that they do not know the same way. Let's stay on our topic, the next chapter of which is the admin-admin level, where only the purest thinking people can come.

A Váró | The Waiting

Mi a világ legjobb spirituális védelmi rendszere? Bejutni a Váróba. Az igaz, hogy ekkor az életed olyan lesz, mintha minden leállna veled, ám ez nem véletlen. Több okból sem, de a gyakorlati ebből az, hogy a Váró egyik célja az önfejlesztés és a tanulás. Hisz ha más minőségi szinten térsz vissza a Játékba, arra nem árt felkészülni. Ezt a felkészülési időt a Váró biztosan biztosítja.

What is the world's best spiritual defense system? Get into the Waiting. It is true that your life will then be as if everything stops with you, but it's not accidental. For several reasons but practical, one of the goals of the Waiting is self-development and learning. If you go back to the game at a different level of quality, it is good thing to prepare for it. This waiting time is guaranteed by the Waiter.

A Játék-Admin Szint | The Game-Admin Level

A Játék-Admin Szintre én akkor kerültem, amikor felismertem, ha beállok ezek közé a "menők" közé, akik ma már csak a Játék-Játék Szinten megtalálhatók, azzal nem teszek semmit a bolygóért és az emberiségért. Sőt, hozzájárulok annak pusztulásához vagy tönkretételéhez. A felismerés ahhoz még nem elég, hogy ide kerülj, mert annak is kell lenni, nem elég annak csak látszani. Azaz érdemi lépéseket is kell tenned ezért.

I got to the Game-Admin Level when I realized if I was among these "cool" people, who are now only at the Game-Game level, I don't do anything for the planet and humanity. In fact, I contribute to its destruction or destruction. Recognition is not enough to get here, because it has to be, it is not enough to look like it. That is, you also have to take substantive steps for that.

A Játék-Játék Szint | The Game-Game Level

A következő téma a mindenkit érdeklő gyakorlati kérdés lesz, hogyan is néz ki a hatalomgyakorlás az ÉlményParkban. Ahhoz azonban, hogy az egyes ember kezében lévő Tüköradmin funkcióról beszéljek, érintenem kell előtte valamit, aminek megértése nélkülözhetetlen a továbbiakhoz. Ez pedig a hatalomgyakorlás jogosultsági rendszere, ami nagy változáson ment keresztül. Ez a hét erről fog szólni.

The next topic will be the practical question of how the form of power in the ÉlményPark looks like. However, in order to talk about the Mirroradmin function in the hands of each person, I have to touch on something that is essential to understand further. This is the system of authority to exercise power, which has undergone a major change. This week will be about this.

Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...