Negyedik Lecke | Lesson 4

There are two ways to teach. Either I stand in front of the board and explain it, or if there is no way I can stand in front of the board and explain it, the words will appear in you when you are ready for them. The problem with traditional learning is that you see the information flat and not in space. You can see something in space that is immediately accompanied by the related information you have learned in the past and you see it in its context.

Tanítani kétféleképp lehet. Vagy ott állok a tábla előtt és úgy magyarázok, vagy ha nincs rá mód, hogy ott álljak a tábla előtt és magyarázzak, akkor a szavak benned fognak megfogalmazódni, amikor kész vagy rájuk. Az a baj a hagyományos tanulással, hogy az információt síkban látod és nem térben. Térben úgy lehet valamit látni, hogy azonnal megjelennek mellé azok a kapcsolódó információk, amiket már régebben tanultál és így összefüggéseiben látod.

Harmadik Lecke | Lesson 3

These lessons are good for finding out which amateur becomes a sudden pro. Because I realized that there was only a little information on this whole thing. Pro differs from amateur to the angle of view. If it does, the necessary knowledge will arrive. The knowledge that your brain can catch is coming. This means that all the knowledge is going on, but everyone can only understand what his or her brain is entitled to. If someone has this one piece of tiny information, they have also switched their reception bandwidth to another gear.

Ezek a leckék arra jók, hogy kiderüljön, melyik amatőr válik hirtelen profivá. Ugyanis rájöttem arra, hogy ehhez az egészhez elég csak egy pici információ. A profit az amatőrtől a látószög különbözteti meg. Ha ez megvan, a szükséges tudás is megérkezik. Az a tudás érkezik, amit be tud fogni az agyad. Ez azt jelenti, hogy a teljes tudás megy, ám mindenki csak annyit tud belőle felfogni, amire az agya jogosult. Ha valaki rendelkezik ezzel az egy darab pici információval, a befogadási sávszélességét is egy másik fokozatba kapcsolta.

Második Lecke | Lesson 2

The spiritually initiated man uses an internal channel for communication. It's not surprising anywhere in the galaxy, but this world has come from a lower dimension. Those who use this internal communication use the feature of the hologram that has no need for distance. Apart from us who live in the outside world, no one needs cell phones. But no one has a private sphere because they are closer to the collective consciousness. They don't need a communication tool because they already have the brain. Therefore, no radio signals are found by scientists looking at the sky, or because technology does not use electricity but crystal technology.

A spirituálisan beavatott ember egy belső csatornát használ a kommunikációra. Ez nem meglepő dolog sehol a galaxisban, ám ez a világ alsóbb dimenzióból került ide. Akik ezt a belső kommunikációt használják, a hologramnak azt a tulajdonságát használják ki, hogy a gondolatnak nincs szüksége távolságra. Rajtunk kívül, akik a Külvilágban élnek, senkinek nincs szüksége mobiltelefonokra. Ám senkinek nincs is privát szférája, mert közelebb vannak a kollektív tudathoz. Azért nem kell nekik kommunikációs eszköz, mert már van nekik, mégpedig az agyuk. Ezért nem találnak semmilyen rádiójelet az eget fürkésző tudósok, no meg azért sem, mert a technológia nem az elektromos áramot használja, hanem a kristálytechnológiát.

Első Lecke | Lesson 1

First is primarily a material for foreigners that contains a pilot program based on my own invention. Although the base of the program has already been tested, it is the first time such a holo radiator was specifically designed for educational purposes. You had to wait so much for it because I attached great importance to testing the guarantee so that this knowledge wouldn't get into the unworthy hands.

Az első egy elsősorban a külföldiek számára készült olyan anyag, ami egy saját találmányon alapuló kísérleti programot tartalmaz. Bár a program alapja már le van tesztelve, mégis ez az első olyan alkalom, amikor egy ilyen holo sugárzó kifejezetten oktatási céllal készült. Azért kellett ennyit várnotok rá, mert kiemelt fontosságot tulajdonítottam a garancia tesztelésére, hogy ez a tudás ne jusson arra méltatlan kezekbe.

Online képzés indul | Online training starts

Ez a művelet arról szól, hogy megkezdek egy online képzést a tapasztalataimat felhasználva, ám új dolgokat is beletéve. Eddig azért nem tehettem ilyesmit, mert közben egyszerre végeztem egy sor feladatot és közben mentális közelharcot vívtam a környezetemben lévő embereken megjelenő mindenféle lényekkel. Gondolva arra is, hogy lesznek, akik menet közben csatlakoznak be.

This operation is about starting an online training using my experience, but including new things. So far, I couldn't do that because I was doing a series of tasks at the same time and I was fighting a mental battle with all kinds of creatures in the surroundings. Thinking that there will be people who join in on the go.

Az ÉlményPark Holoplatform

Tudjátok miért ez a neve? Két okból. Az egyik az, hogy ez fejezi ki a legjobban a fizikai világot a legkevesebb szóval. Tehát alkalmas valami olyan címének, amit csak az az 5% tud elképzelni, akik  az eddigi látogatók közül komolyan vették a dolgot a méréseim szerint. A másik oka prózai. Kiváló arra, hogy elzavarja a majmokat és csak azzal az 5%-kal tudjak ezen a láthatatlan tudathálózaton foglalkozni.

Do you know why this is the name? For two reasons. One is that it best expresses the physical world with the least amount of words. So it is suitable for a name that only the 5% can imagine who has taken the matter seriously from my previous visitors. The other reason is prose. It is great to distract monkeys and only deal with the 5% on this invisible network of consciousness.

Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...