Jövőjel | Future Sign

Ez az egyik leghasznosabb képesség. De nem lehet vele fellépni Vegasban. Vagy ha fel lehet, az arra utal, hogy a használója magas szinten kiismerte. A lényege az, hogy a jelenben egy olyan belső hangra hallgatsz, aki mindig nagy baromságokra sugall.

This is one of the most useful abilities. But you can't perform with it in Vegas. Or, if you can, it indicates that it's user has figured it out at a high level. The point is that in the present you are listening to an inner voice that always suggests great bullshit.

Hármas szerkezet | Triple structure

Kiemelten lényeges azt megérteni, hogy a két világ (valójában több, de ne bonyolítsuk) összefrekventálása során komoly kihívások és csábítások érték a feleket. Mivel a földi embernek két agyféltekéje van, ezek a kihívások és csábítások mindenkiben megjelennek. Nagy kommunikációs zavar is kialakult, ugyanis az érzelmi alapú lények kifejezésmódja inkább az Álom nyelvezetére épül, ezért képletes és meseszerű. Míg a Valóság nyelvezete tényszerű és racionális. A megoldás a hármas világszerkezet. Azaz a Spirituális Világ, a Köztes Világ és a Valóság.

It is paramount to understand that there are serious challenges and temptations for the parties in the together projection of the two worlds (actually more, but let’s not complicate them). Because the earth man has two hemispheres of the brain, these challenges and temptations appear in everyone. There is also a great deal of communication disorder, as the expression of emotional beings is more based on the language of the Dream, and is therefore figurative and fairytale-like. While the language of Reality is factual and rational. The solution is a triple world structure. That is, the Spiritual World, the Intermediate World, and Reality.

Amikor repülni tanulsz | When you learn to fly

Megkértem pár embert, hogy beszéljen az ÉlményParkkal kapcsolatos benyomásairól. Az első az ezen a weboldalon is ajánlott 22 Blog gazdája.

I asked a few people to talk about their impressions of the ÉlményPark. The first is the 22 Blog's Host also recommended on this website.

Tisztesség | Honesty

A legnehezebb próba, ha olyan világban élsz, ami a tisztességet megbélyegzi. Egy rossz döntés ára akár évek százezreiben is mérhető. Csak ez mindig később derül ki.

The hardest test is if you live in a world that stigmatizes decency. The cost of a bad decision can be measured in hundreds of thousands of years. Only this will always be revealed later.

Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...