Csakratisztítás | Chakra Cleaning

Érkezett hozzám egy kérés, ami jogos. Van-e saját csakratisztító technikám, amit megoszthatok veletek. Van.

I received a request that is legitimate. Do I have my own chakra cleansing technique that I can share with you. I have it.

Amikor járkáltam ezoterikus csoportokba, hogy megfigyeljem ezt a világot, azt a megfigyelést tettem, hogy előszeretettel használnak vezetett meditációkat. Ez úgy néz ki, hogy mindenki becsukja a szemét és elképzeli, amit valaki hangosan mond. Lépésről lépésre haladva kell vizualizálni és midnek volt valamilyen célja. Ám arra is rájöttem, hogy ezeket tovább is lehet fejleszteni.

When I walked into esoteric groups to observe this world, I made the observation that they prefer to use guided meditations. It looks like everyone closes their eyes and imagines what someone is saying out loud. It has to be visualized step by step and what had some purpose. But I also realized that these could be further developed.

Vigyázni kell amúgy ezzel, mert az is lehet probléma, ha túl jól sikerül. Igyekszem tisztességesen ezt csinálni, ám olvastam az újságokban olyan tisztességes dealerekről is, akik nem ütötték fel a drogot és váratlanul is érte a vásárlókat az anyag ereje. Egyszer találtam egy könyvben egy babilóniai csakratisztító meditációt és nem tudtam elvonatkoztatni attól a gondolattól, hogy lehetett kapcsolat a meditáció és a frontális autóbaleset között, amiben részem volt. Ültem egy autó hátsó ülésén és a kórházban tértem magamhoz. Az után kezdtem el halálkutatással foglalkozni, mert feltűnt, hogy senki sem halt meg egyik autóban sem és arra gondoltam, hogy mindenki meghalt és ez a túlvilág.

You have to be careful with this anyway, because it can also be a problem if you do too well. I try to do this fairly, but I also read in the newspapers about fair dealers who didn’t hit the drug and unexpectedly hit the buyers with the power of the substance. I once found a Babylonian chakra-cleansing meditation in a book and couldn’t abstract from the idea that there might have been a connection between the meditation and the frontal car accident I’ve been a part of. I was sitting in the back seat of a car and recovering in the hospital. After that, I started doing death research because it turned out that no one had died in any of the cars and I thought everyone had died and this was the afterlife.

El se tudjátok képzelni, például a youtube mennyi nagy erejű cuccal van tele, amik hangrezgésekkel dolgoznak. Könyvekben is lehet találni érdekes dolgokat. Nos a szabadságnak ezek a mellékhatásai, amihez hozzájön a tudatlanság is, ezért az ÉlményPark fejlesztésekor erre is gondoltam és rendszerszintről érkezik a tiltás vagy a korlátozás, ha valaki valami túl nagy dologba szaladna. Magam is csináltam annak idején pár általam módosított meditációt, amik elérhetők a neten, ha valaki nagyon keresi őket ki tudja hány kattintás után. De mivel ez egy pro szakmai weboldal, nektek elárulom hol találjátok. Az első szerintem annak a babilóniai meditációnak egy általam kicsit feljavított verziója, rég volt, már nem emlékszem annyira. A második pedig egy öngyógyító meditáció, majd láthatjátok, hogy az se gyenge. Az a weboldal volt az első ilyen munkám, aminek érdekessége, hogy az még az ÉlményPark előtt készült több, mint 10 éve. Akkor még egy csomó információnak nem voltam a birtokában és jobban hasonlít egy klasszikus ezoterikus weboldalhoz, bár pár mester biztosan nem osztotta ezt a véleményt. Bezzeg ma visszasírnák azokat az időket!

You can’t even imagine, for example, how much youtube is full of powerful stuff that works with sound vibrations. You can also find interesting things in books. Well, these are the side effects of freedom, which is compounded by ignorance, so when I developed the ÉlményPark, I thought about that too, and a ban or restriction comes from a system level if someone would run into something too big. I myself did a couple of meditation modifications I had at the time that are available online if someone is really looking for them who knows after how many clicks. But since this is a pro professional website, I will tell you where to find it. (Presently only in Hungarian) The first one I think was a slightly improved version of that Babylonian meditation, it was a long time ago, I don’t remember that much anymore. And the second is a self-healing meditation, and then you can see that it is not weak either. That website was my first such work, the interesting thing is that it was made before the ÉlményPark more than 10 years ago. Back then, I didn’t have a lot of information in my possession and it looks more like a classic esoteric website, although a few masters certainly didn’t share that opinion. However they would cry those times back today!

De térjünk rá magára a csakratisztító meditációra. Ez is egy ilyen vezetett meditáció, amiket amúgy ma már nem csinálok, mert a holoprogramozással jócskán túlléptem ezek korlátait. Viszont ahogy az emberek szeretik a kézműves termékeket, itt se szaladjunk el előle. Vannak helyzetek, amikor a jó öreg technikák talán jobban is működnek, ha ez alatt a hangulatot és a gyorsaságot értjük.

But let’s get to the chakra-cleansing meditation itself. It’s also such a guided meditation that I don’t do today anyway, because with holoprogramming, I went well beyond their limits. However, just as people love handicrafts, let’s not run away from it here either. There are situations where good old techniques might work better if we mean mood and speed.

1. Csússzuk le ahogy szoktunk
2. Képzeljük el, hogy az összes csakránkat elárasztja egy gyúlékony gáz
3. Képzeljük el azt is, hogy az összes csakravezeték is telítődik ezzel a tisztító gázzal
4. Terjesszük ezt ki a hálózatunkra is, ameddig elérünk, mindent lepjen el ez a gáz, amit el tud
5. Rózsaszín szikrával gyújtsuk be
6. Amikor úgy érezzük, hogy már minden lángol és nincs ránk a továbbiakban itt szükség, csússzunk vissza
7. Élvezzük azt a kellemes élményt, amiben fürödhetünk

1. Slide down as usual
2. Imagine that all our chakras are flooded with a flammable gas
3. Also imagine that all chakra lines are saturated with this purge gas
4. Extend this to our network as long as we can, cover everything this gas can
5. Ignite with a pink spark
6. When we feel that everything is on fire and we are no longer needed here, let’s slide back
7. Enjoy the pleasant experience we can bathe in