Programba csatlakozás | Joining the Program

Mindenki azt hiszi, hogy a rám csatlakozás, illetve a programjaimba csatlakozás privilégiumokkal jár. Én viszont azt mondom, előbb lássuk a teljesítményt és csak az után kerül szóba a jutalom kérdése, ami így nem tőlem függ, hanem tőled. Mégpedig objektív paraméterek által meghatározva. Vagyis pont az ellentéte ennek a behódolós, hűbéri, teljesítmény nélküli javadalmazási rendszernek, amit a beavatkozó idegenek hoztak létre a saját képükre formálva.

Everyone believes that joining me and joining my programs comes with privileges. I will say, on the other hand, let us see the performance first and only then will the question of reward be discussed, which is thus not up to me but to you. Namely determined by objective parameters. That is, it is the exact opposite of this submissive, loyal, powerless remuneration system created by the intervening aliens shaped by their own image.

Ezek itt a hátamon arra játszottak, ha megszerzik velem a hatalmat, akkor megnyílik számukra az út a gondtalan élősködés felé. Amire végképp nem számítottak az, hogy én a 20 éves meditáció után tulajdonképp dolgozni akarok. Tényleg csak egy kis képzelőerő kellett volna, te vajon mit akarnál 20 évnyi önkéntes karantén után. Amikor leesett nekik, milyen bajba kerültek, hisz ha én dolgozom, akkor ők is dolgozni fognak, elkezdődött egy olyan játék, amiben megpróbáltak engem mágikus értelemben meghackelni. Elismerem, hogy mertek nagyot álmodni, ám minden álom egyszer véget ér, különösen akkor, ha rémálommá válna annak számára, akiről az energiát lopják.

These have been playing on my back here, if they gain power with me, it will open the way for them to carefree parasitism. What they really didn’t expect was that I actually wanted to work after 20 years of meditation. It really just took a little imagination, what would you want after 20 years of voluntary quarantine. When it fell to them how much trouble they got into, because if I work, they will work too, a game has started in which they have tried to hack me in a magical sense. I admit that they dared to dream big, but every dream ends once, especially if it would become a nightmare for someone from whom energy is stolen.

Ám közben folyamatosan változott a helyzet. Ennek oka az, hogy én nem ugyanazzal a filozófiával álltam bele ebbe a harcba, ami megszokott számukra. Ők erőből játszanak és levetítenek mindenkit, én azonban kapacitásom nagy részét a feladataimra fordítottam, ezért egy automata programmal oldottam meg a velük való elfoglaltságot. Ez egy intelligens XD program, ami rugalmasan reagál a lépéseikre, vagyis eddig mintha egy sakkprogrammal sakkoztak volna. Ennek előnye az volt, hogy a program érzékenyebben vette figyelembe a különböző szférák igényeit és ennek eredményeképp talált egy konstrukciót, amiben az érdekemmé válhat ellenfeleim életben maradása. Enélkül biztosan arra törekedtem volna, hogy minél gyorsabban végezzek velük, ám így beszálltam a holoszórakoztatásba, ami azt jelenti, hogy tartalomszolgáltatóvá váltam a magasabb dimenziók számára. Egy tartalomszolgáltató sem törekszik arra, hogy kinyírja a tartalmat, így a programjaim alapvetően két részre bonthatók.

But in the meantime, the situation was constantly changing. The reason for this is that I did not engage in this struggle with the same philosophy that is common to them. They play and project everyone by force, but I devoted most of my capacity to my tasks, so I solved my busy schedule with them by an automatic program. It’s an intelligent XD program that responds flexibly to their moves, meaning so far they’ve played chess with a chess program. The advantage of this was that the program was more sensitive to the needs of different spheres and, as a result, found a construct in which it could become in my interest to keep my opponents alive. Without it, I would have definitely been trying to get them done as quickly as possible, but that’s how I got into holo-entertainment, which means I became a content provider for the higher dimensions. No content provider strives to cut the content, so my programs can basically be divided into two parts.

Az első nem foglalkozik a harccal, csak és kizárólag a rendszerhelyreállítással és a problémák megoldásával. Ez tehát a project építő-alkotó része. Ide olyan habitusú emberekre van szükség, akik gyógyítással, oktatással, kutatással és fejlesztéssel szeretnek foglalkozni. Bár van az így létrejött két fő terület között némi átfedés, alapvetően ez a békés emberek zónája, amihez az ÉlményPark biztosítja a spirituális háttértámogatást.

The first is not about fighting, only and exclusively about system recovery and problem solving. So this is the builder-creator part of the project. We need people with habitus who like to do healing, education, research and development. Although there is some overlap between the two main areas created in this way, it is basically a zone of peaceful people for which the ÉlményPark provides spiritual background support.

A másik terület viszont az élmény és kalandszervezés, hogy finoman fogalmazzam meg a lényegét. A világunk sajátosságai miatt azonban ez a terület is kettéválik. Ennek az az oka, hogy a visszatérésemmel én is belépek a Játékba. Mivel én vagyok az ÉlményPark, nem lehetek egyszerre isten és isten szolgája. A példa itt a Microsoft, akié a Windows, ám megjelent a piacon az Internet Explorer és az Edge. Azaz a programjaimba csatlakozók itt is választhatnak, hogy a Microsoft, vagyis az ÉlményPark programjaiban vennének részt, vagy a külön erre a célra kifejlesztett 1ST1 platform nyeri el jobban tetszésüket. Ugyanis a játék biztosítására vannak az ÉlményParknak is funkciói, ám mivel az ÉlményPark szabályai rám is vonatkoznak, ugyanolyan szereplővé válok, mint te. Vagyis az Én Játékomba is be lehet szállni, mintha az internet Explorerbe vagy az Edge-be lépnél, ami jelen esetben az ellenérdekű felek levadászásáról és kiiktatásáról szól.

The other area, on the other hand, is experience and adventure organization, to put it gently. However, due to the peculiarities of our world, this area is also divided. The reason for this is that when I return, I will also be entering the Game. Since I am the ÉlményPark, I cannot be a servant of god and god at the same time. The example here is Microsoft, which owns Windows but has launched Internet Explorer and Edge. In other words, those who join my programs can choose to participate in the programs of Microsoft, ie ÉlményPark, or the 1ST1 platform developed especially for this purpose will win their preference. Because the ÉlményPark also has functions to provide the game, but since the rules of the ÉlményPark apply to me, I become the same player as you. That is, you can also enter My Game as if you were entering Internet Explorer or Edge, which in this case is about hunting down and eliminating opposing parties.

A jogosultsági rendszer úgy van felépítve, hogy nem a rangot tekinti elsődlegesnek, hanem a feladat rangját, amiben részt veszel. Ha te az ÉlményPark ügyében végzel kompetens feladatot és az ütközik az én személyes játékcéljaimmal, hiába vagyok 42. dimenziós lény, te pedig mondjuk 5. dimenziós, te kerülsz kedvező helyzetbe egészen addig, amíg tevékenységed feladatcélú. Ahogy előtérbe kerülnek a személyes ambícióid és érdekeid, elveszíted ezt a kedvezményt, hisz innentől nem közérdekű feladatot végzel, hanem beszálltál a játékba. Ez küszöböli ki azt, nehogy lekorrumpáljanak vagy megzsaroljanak, kihasználva azt, hogy felülbírálhatod az én döntéseimet a játékban.

The authorization system is structured in such a way that it don't consider the rank to be primary, but the rank of the task in which you participate. If you are doing a competent task in the ÉlményPark affair and it conflicts with my personal game goals, even though I am a 42nd dimensional creature and you are say 5th dimensional, you will be in a favorable position as long as your activity is task-oriented. As your personal ambitions and interests come to the fore, you lose that advantage, because from here you are not performing a public interest task, but you have entered the game. This eliminates the possibility to corrupt or blackmail you, taking advantage of the fact that you can override my choices in the game.

Bár ezek az emberek és segítőik folyamatosan zuhannak alá alsóbb világokba, előfordulhatnak olyan csalások, amik aktiválnak nálam egy másik hatalmat. Ez pedig az admin-játék szint által biztosított hatalom, amit azért takarok el, hogy legyen értelme számotokra a játéknak. Számomra is sokkal érdekesebb egy olyan játék, ahol veszíthetek, hisz csak így tarthatom magam edzésben és az unalom lehetősége is távoli. A közérdekű programokba csatlakozáshoz már elkészítettem a területeket, amit értelmezni tudtok ti is és be is tudtok szállni a világ helyreállításába.

Although these people and their helpers are constantly falling into the lower worlds, there may be scams that activate another power for me. And that’s the power provided by the admin-game level, which I cover up to make sense of the game for you. For me, a game where I can lose is much more interesting, because that's the only way I can keep myself in training and the possibility of boredom is distant. I have already prepared the areas for joining the programs of public interest, which you can interpret and get into the restoration of the world.