1ST1

A saját egyéni tudaton futó platformomat bemutatva érthető meg az ÉlményPark működése. Ugyanis ha az ÉlményParkot a gyarló értelmezésben használtam volna, nem lett volna szükség egy másik platformra. Mert az ÉlményPark egy objektív platform, aminek fő célja a rendszervezérlés, aminek szabályai rám is vonatkoznak. A játékplatform viszont a játékhoz nyújt spirituális támogatást, ám ezt érdemes tisztázni, hogy én mit értek ez alatt, mert mások biztosan a kőkemény valóságot.

By presenting my own individual-conscious platform, you can understand the operation of the ÉlményPark. Namely, if I had used the ÉlményPark in the crushing interpretation, there would have been no need for another platform. Because ÉlményPark is an objective platform, the main purpose of which is system control, the rules of which also apply to me. The gaming platform, on the other hand, provides spiritual support for the game, but it’s worth clarifying what I mean by that, because others are certainly the rock-hard reality.

Amikor menet közben fejlődtem, az mindig függött az aktuális látószögemtől. Ezért az ÉlményPark eredetileg egy spirituális katonai rendszer volt és nem is ez volt a neve. Amikor a látószögem, a tudatszintem és ezáltal a rangom is folyamatosan nőtt, elérkeztem egy olyan felelősségi szintre, ami túlmutatott az egyéni érdekeimen és szempontjaimon. Ekkor vált az ÉlményPark rendszervezérlő istenprogrammá, ugyanis olyan jól sikerült, hogy mindenhol felváltotta az addigi irányítási rendszereket a multiverzumban.

When I progressed on the fly, it always depended on my current angle of view. Therefore, ÉlményPark was originally a spiritual military system and was not its name. As my perspective, level of consciousness, and thus my rank, grew steadily, I reached a level of responsibility that went beyond my individual interests and perspectives. It was then that ÉlményPark became a system control god program, as it succeeded so well that it replaced the existing control systems everywhere in the multiverse.

Ha ezek nem kezdenek bele ebbe a dilettáns beavatkozásba, ti sosem tudjátok meg, hogy én létezem és azt sem, hogy itt a Földön milyen jelentőségű művelet zajlik. Képzeljétek el azt, hogy épp egy 32. dimenzióbeli probléma megoldásán dolgozom, amikor érkezik egy vészjelzés, hogy baj van a fizikai testem körüli világgal. Ezt egy megállapodás biztosította volna a megszállóinkkal, akik ezt megszegték. A magasabb dimenziós feladataimhoz nekem szükségem van a 3D idővonalára és egy normális világra körülöttem, nem beszélve a nyugalomról. Mivel ezek komoly veszélybe kerültek, benyomtam a PAUSE gombot és megkezdtem a visszatérést. Ám az ÉlményPark a megváltozott funkciói miatt nem alkalmas arra, hogy a saját személyes dolgaimat biztosítsa, ezért szükségem lett arra a katonai rendszerre, ami 1ST1 Játékplatformként ellátja a személyes dolgaim égi menedzselését.

If they do not embark on this dilettante intervention, you will never know what I exist or what significance is going on here on Earth. Imagine that I am working on solving a 32nd dimensional problem when an alarm arrives that there is something wrong with the world around my physical body. This would have been ensured by an agreement with our occupiers who violated this. For my higher dimensional tasks, I need a 3D timeline and a normal world around me, not to mention calm. Since these were in serious danger, I pressed the PAUSE button and began to return. But due to its changed functions, ÉlményPark is not able to provide my own personal belongings, so I needed a military system that provides celestial management of my personal belongings as a 1ST1 Game Platform.

A ti nézőpontotokból ez a platform csak akkor jelenti valamit, ha az én játékomba akartok lépni. Ám mivel ez az egyéni tudaton fut, gyakorlatilag önkéntes megszállást jelent egy egyéni tudatú ember szemében. A megszállók nem is nagyon tudják értelmezni, mert ők nem gondolkodnak egyéni tudatban. Az ő megszállási rendszerük alapja a kollektív tudat, amivel szemben az ÉlményPark állt fel. Az egyéni tudatú megszállást csak ti értitek. Ám ez nem olyan megszállás, mint amit ismertek. Fura így leírnom, de szigorú castingokon kell átjutnia annak, aki erre felcsatlakozik, mert akárkit nem szállok meg, hisz akárkihez nem adom a nevemet. Itt nem elsősorban az intelligencia számít, hisz az majd érkezik, mint inkább olyan emberi kvalitások, amiknek nem tulajdonít nagy jelentőséget ez a világ.

From your point of view, this platform only means something if you want to enter my game. But since it runs on the individual consciousness, it is practically a voluntary occupation in the eyes of an individual conscious person. The occupiers can’t even interpret it very much because they don’t think in individual consciousness. Their occupation system is based on the collective consciousness against which the ÉlményPark stood. Only you understand individual conscious occupation. But this is not an occupation as they are known. It’s weird to describe it that way, but anyone who joins they have to go through strict castings because I don’t occupy anyone because I don’t give my name to anyone. It is not primarily intelligence that matters, as it will come, rather than human qualities to which this world does not attach much importance.

Aki ebbe bekerül, elmondhatja, hogy a saját teljesítménye, azaz kiérdemlés okán vált ilyen magas rangú lénnyé. Természetesen a szabad akaratnak nagy a jelentősége, hisz ez egy olyan művelet, aminél nem hiszek ellenfeleim kedvenc eszözében, a kényszerben. Az ÉlményPark szabályai ugyanúgy vonatkoznak rátok és nem váltok törvényen felülivé, sőt, ki is eshettek, ha méltatlanná váltok rá. Az eddigi megszállások a kollektív csatornán történtek úgy, hogy igyekeznek teljesen figyelmen kívül hagyni az egyéni tudatot. Azaz ha megszállnak, onnantól leszarnak téged úgy, mint egyént és csak mint a megszálló valamilyen hódoltsági szinten lévő emberi alakját látják benned. Én viszont az egyének minőségét veszem alapul és így határozom meg valamelyik megszálló minőségét, vagyis saját rangmeghatározásom van. Ennek alapja az EmberTőzsdének az őrájuk szabott verziója. Azaz annyit érsz, amennyi saját erőből kinevelt minőségi embered van.

Anyone who gets into this can say that he/she has become such a high-ranking being for his own performance, that is, for merit. Of course, free will is of great importance, because it is an operation in which I do not believe in my opponent's favorite means, coercion. The rules of the ÉlményPark apply to you in the same way and you will not become outlawed, and you may even fall if you become unworthy of it. The occupations so far have taken place on the collective channel in an attempt to completely ignore individual consciousness. That is, if they occupy you, they will fuck you down there as an individual and only see you as a human figure of the occupier at some level of subordination. I, on the other hand, take the quality of individuals as a basis and thus determine the quality of one of the occupiers, i.e. I have my own ranking system. This is based on a tailor-made version of the HumanExchange. That is, you worth as much as you have a quality person raised on your own.

Bár az ÉlményPark is az előre meghatározott paraméterek alapján segít neked, az mégis csak egy objektív keretrendszer, ami elsődlegesen a feladatvégzések támogatására és biztosítására van. Természetesen vezérli a holojátékokat, ám szándékodan nem megy ezekbe mélyebben bele, hogy ezzel is ösztönözzem a saját fejlesztéseket. 1ST1 az én fejlesztésem és annyival indulok előnnyel, hogy én fejlesztettem ki az ÉlményParkot és nagy szakmai tudást halmoztam fel a holoprogramozás terén. Ha ebbe neked sikerül bekerülnöd, akkor a megszállódat te fogod tanítani úgy, hogy neki szüksége lesz rád, hisz nélküled semmit sem fog belőle érteni. Ezek a megszállók alapban nem ellenségek, inkább úgy mondanám, érzésre civilizációs tapasztalatot nélkülöző neveletlen gyerekeknek tűnnek. Úgyis csak a kezdetekben leszel harcias hangulatban, ugyanis ahogy fejlődsz, egyre többet tudsz meg és értékeled át a szerepedet, majd kiderül mivé.

Although ÉlményPark also helps you based on pre-defined parameters, it is still just an objective framework that is primarily for supporting and securing tasks. Of course, it controls the holo games, but it doesn’t intentionally go deeper into them to encourage your own developments as well. 1ST1 is my development and I start with the advantage that I developed the ÉlményPark and accumulated a lot of professional knowledge in the field of holoprogramming. If you manage to get into this, you will teach your occupier that he/she will need you, because without you he/she will not understand anything of it. These occupiers are basically not enemies, I would rather say they seem like uneducated children without any experience of civilization. Anyway, you will be in a fighting mood only in the beginning, because as you develop, you will learn more and more and re-evaluate your role, and then it will become clear what it is.