Miatyánk 2.0 | Our Father 2.0

Mindenek előtt mindenki gondolatban frissítsen! Ugyanis ebbe úgy látszik eddig senki sem gondolt bele. Csak én, aki nem vagyok megkeresztelve, ám az egyik ezoterikus csoportban kaptam egy A4-es lapot, ami tele volt ilyen imákkal. Érdekes megfigyeléseket tettem.

First of all, let everyone update in mind! Because no one seems to have thought about it so far. Only I, who am not baptized, but in one of the esoteric groups, received an A4 sheet full of such prayers. I made interesting observations.

Egyszer egy természetgyógyász mondta, ha kórházba kerülsz, ott az orvos a főnök és minden gyógyszert beveszel, amit ad. Mikor mindenféle ezoterikus csoportokban jártam adat- és bizonyítékgyűjtési célból, ugyanezen elvek szerint jártam el. Soha életemben nem mondtam el egyetlen imát sem, ez a lap viszont tele volt velük. Köztük a Miatyánk egy enyhén módosított változata.

Once a naturopath said, if you go to the hospital, there the doctor is the boss and you take all the medicine he gives. When I went to all sorts of esoteric groups for data and evidence gathering, I followed the same principles. I have never said a single prayer in my life, but this page was full of them. Among them is a slightly modified version of Our Father.

Amikor elmondtam, megnyílt körülöttem a tér és 3D-ben meg nem határozható pontok felől elkezdett áramlani rám az energia. Tényleg elképesztő volt, pont olyan élmény volt, amitől az emberek vallásosak lesznek. Én viszont arra gondoltam, ha a világ egy holografikus videojáték lenne, én is pont így csinálnám. Más imákra más dolgok történtek, így személyesen tapasztaltam meg azt, hogyezek a verbális kódok tényleg működnek és meg is nyitják a csatornákat. Valószíűleg akik naponta mondják el azért nem éreznek ilyenkor semmit, mert naponta mondják el.

When I said, the space around me opened up and energy started to flow to me from undefined points in 3D. It was really amazing, it was just an experience that would make people religious. I, on the other hand, thought that if the world were a holographic video game, I would do just that. Other things have happened to other prayers, so I have personally found that these verbal codes really work and also open channels. Probably those who say it on a daily basis don’t feel anything like that because they say it on a daily basis.

Ekkor megnéztem, hogy mit is kérek én ebben az imában és összehasonlítottam Magyarország helyzetével. Ehhez azért hozzájöttek azok az információk is, amiket közben ezekről az égi lényekről szereztem. Nevezetesen hogy fogalmuk sincs erről a világról, de nem is nagyon érdekli őket. A pénzt ők rossz dolognak tartják, ami elrontja az embereket. Nem tudják, mi az a polgárosodás, mert társadalmaik középkori szinten vannak. A földi emberek pedig ezektől várnak segítséget! Leginkább azért, mert fogy a pénzük. Ezeknek fogalmuk sincs arról, mi az a közüzemi számla, mi az a szerelő és ha csak a mindennapi kenyeret kéred, abból nagyon nagy baj lesz. Ha azt hiszitek, ezek felsőbbrendűen okos és fejlett lények, akkor nagyon ki fogtok ábrándulni. Annyira, hogy ezzel a globális megszállással, amin dolgozom, mindkét felet mentesítem a közvetlen konfrontációtól.

Then I looked at what I was asking for in this prayer and compared it to the situation in Hungary. To this was added the information I had obtained about these celestial beings. Namely, that they have no idea about this world, but they are not very interested. They see money as a bad thing that spoils people. They don’t know what middle class is because their societies are on a medieval level. And people on Earth expect help from them! Mostly because they are running out of money. They have no idea what a utility bill is, what a mechanic is, and if you just ask for everyday bread, it will be a big problem. If you think these are superiorly intelligent and advanced beings, you will be very disappointed. So much so that with this global occupation I am working on, I am relieving both parties of direct confrontation.

Azt elismerem, ha az ember meditációba kezd, pláne egy ilyen hosszú meditációba, mint én, ahhoz minden figyelmére szükség van. Ráadásul amikor a látószöge megváltozik, megváltozik egy csomó dolog fontossága és ezek közt kiemelt helyen szerepel a pénz. Ezen a magasabb látószögön élesen látod, mekkora majmok is azok az emberek, akiket előtte sztároltál, hogy milyen menők. Ám én mindig is használtam az eszemet és akkor is az egyéni utamon maradtam, amikor beszippantott a kollektíva, aki a gondolkodó embert sem szereti. Vagyis előttem azok az emberek, akik ugyanerre már rájöttek egyben szét is tárták a kezüket, hogy ez isten és az angyalok akarata, úgysem tehetnek semmit. Én a pénzt eddig is a megfelelő helyén kezeltem az életemben, amit sem a földi majmok, sem az égi majmok nem értettek. A földieknek az volt a bajuk, hogy nem veszem elég komolyan, az égieknek pedig az, hogy túl komolyan veszem. Amikor megoldottam annak problémáját, hogyan tudják az emberek munka mellett felkészíteni az energiarendszerüket a tudatszint váltásra, egyben azt is megoldottam, hogy ez a civilizáció megmaradjon.

I admit that when one starts meditating, especially in a meditation as long as I do, it takes all his attention. Plus, as your perspective changes, so does the importance of a lot of things and money comes to the fore. From this higher perspective, you can see sharply how big monkeys are the people you’ve starred at before, what cool they are. But I have always used my mind and remained on my individual journey even when the collective sniffed who doesn’t like the thinking person either. That is, people in front of me who have already realized the same and have opened their hands that this is the will of God and the angels, they can do nothing anyway. I’ve handled money in the right place in my life so far, which neither the earth monkeys nor the celestial monkeys understood. The Earthlings had the trouble of not taking it seriously enough, and the Heavenlings had the trouble of taking it too seriously. When I solved the problem of how people can prepare their energy system for a change of level of consciousness while working, I also solved this civilization would survive.

A lényege röviden az, hogy mindenki folytahatja életét úgy, ahogy eddig. Az energiarendszere automatikusan lesz beállítva úgy, hogy sosem veszi észre, ha nem akarja. Mindezt a Modern Ezotériának elnevezett rendszer biztosítja, más néven az ÉlményPark. Ahhoz, hogy valaki fejlett emberhez méltó módon álljon a spirituális világhoz, már nem kell sem a valláshoz, sem a vallásalapú társaságokhoz, csoportokhoz fordulnia. Ha elképzeled a mai átlagembert egy régen élt ember szemével, ugyanúgy elképzelheted a jövő átlagemberét a ma élő ember szemével is. Erre készítettem egy korszakalkotó megoldást, amihez még biztos kell pár éve, mire erre az emberek rájönnek, de már elérhető. Ehhez mindenképp függetleníteni kell a Földet a beavatkozó idegenektől, ám azoktól is, akik a Földet jelenleg vezetik. Erre ma már minden feltétel adott, csak az emberek nem akarnak változni. A megoldás annyira komplex, hogy fokozatosan fogod megérteni, de az átlagnál gyorsabban, ha ezt a blogot rendszeresen olvasod.

In short, the point is that everyone can go on with their lives the way they have so far. Your energy system will be set up automatically so you never notice it if you don’t want to. All this is provided by a system called Modern Esotericism, also known as the ÉlményPark. In order for someone to stand in the spiritual world in a way worthy of an advanced person, he or she no longer has to turn to religion or to religious-based companies and groups. If you imagine the average person today through the eyes of a man who lived a long time ago, you can imagine the average person of the future through the eyes of a person living today. I have created an epoch-making solution for this, which it will take a couple of years before people realize this, but it is already available. To do this, the Earth must be separated from the intervening aliens, but also from those who are currently leading the Earth. There are all the conditions for this today, only people do not want to change. The solution is so complex that you will understand it gradually, but faster than average if you read this blog regularly.

Ahogy az elején említettem, elég csak gondolatban frissíteni. Ez a frissítés módosítja az összes eddig elmondott Miatyánkot és annak energetikai vonzatát arra, hogy figyelembe veszi az egyéni szempontjaidat és helyzetedet. Mert ha nem kezdesz bele egy több éves meditációba, akkor a mindennapi kenyérnél is többre lesz szükséged. Aki gyorsítani szeretne, számára a Miatyánk Pro gondolatban frissítését ajánlom, de ezeket csak a szakmai felhasználóknak javaslom, akikről feltételezni lehet, hogy átgondolnak minden ilyesmit.

As I mentioned at the beginning, it’s enough to just update in thought. This update will modify all of Our Father said so far and its energetic implications to take into account your individual perspectives and situation. Because if you don’t start a multi-year meditation, you’ll need more than just the daily bread. For those who want to speed it up, I recommend upgrading our Our Father Pro in mind, but I only recommend these to professional users who can be assumed to be rethinking all that.