A változás "hogyanja" | How change happens

Bár tudományosan nem bizonyított, egy régi Atlantisszal foglalkozó görög írásban találtam meg a legjobb utalást arra, az uralkodó spirituális széljárás hogyan működik. Én úgy említettem, mint a spirituális hierarchia csúcsán lévők viselkedési- és jellemmintája árad a többi emberre. Az imént említett görög anyag pedig úgy, hogy az említett isten az isteni minőséget emberekbe lehelte.

Although not scientifically proven, I found the best indication of how the prevailing spiritual windmill works in an ancient Greek writing on Atlantis. I have mentioned that the pattern of behavior and character of those at the top of the spiritual hierarchy flows to other people. And the Greek material just mentioned is such that said god breathed divine quality into people.

Az idegen megszállással gyakorlatilag ugyanez történik. Ám ezt a megszállást nem hirtelen hajtották végre, ahogy mi a hirtelent a 3D idővonalon érzékeljük. Hanem szétterítették az időben. Azaz minden és mindenki fel volt rá készülve. A kereszténység mit hirdet? Hogy Ábrahám szövetséget kötött istennel. Ám ez már a zsidó értelmezésű kereszténység tana. Hisz ha az a lény valóban isten, akkor mi szüksége lenne szövetségesre? Bár ez erősen függ attól, kit vagys mit tekintünk istennek. Hisz 3D-ben minden magasabb dimenziós lénynek lehet ilyen értemezése.

With alien occupation, practically the same thing happens. But this occupation was not carried out suddenly, as we perceive the sudden on the 3D timeline. But it was spread out in time. That is, everything and everyone was prepared for it. What does Christianity preach? That Abraham made a covenant with God. But this is already the doctrine of Christianity with a Jewish interpretation. Believe me, if that being is really a god, what would he need an ally for? Although it strongly depends on who or what we consider to be God. Because in 3D, every higher dimensional being can have such an interpretation.

Sokkal valószínűbb az, hogy itt nem egy konkrét lényt, hanem egy pozíciót tekintenek annak. Erre lehet bizonyíték az ószövetség és az újszövetség, amire én viccesen azt szoktám mondani, hogy akkor ez, ami most jön a legesleges legeslegeslegújabb szövetség. A megfigyeléseim szerint itt az történt, hogy a témában már szakértőnek számító idegenek előkészítették a terepet a főnöküknek, aki viszont a legkevésbé sem számít szakértőnek és ez látszik meg most a világunkon. Hibát hibára halmoz, azonban az ő társadalmukban a főnök nem hibázik. Hogy ezt a szerencsétlen helyzetet feloldjam, felhasználtam a spirituális mutációmat és a rendkívüli intelligenciámat, hogy olyan vis maiort idézzek elő, ami mentesíti a főnököt a kellemetlenségek alól. Ám ezzel egy újabb kellemetlenség bukkant fel, én.

It is much more likely that a particular being is considered here, but a position. Proof of this can be the Old Testament and the New Testament, to which I jokingly say that then this is what is now coming to be the most most most most most most newest alliance. My observations here have been that aliens who are already experts in the subject have prepared the ground for their boss, who, in turn, is not in the least an expert and that is what is now visible in our world. She accumulates mistakes for mistakes, but in their society, the boss does not make mistakes. To resolve this unfortunate situation, I used my spiritual mutation and extraordinary intelligence to bring about force majeure that relieves the boss of discomfort. But with that, another inconvenience emerged, who I am.

A bolygó megszállása a következőképp néz ki. Én, mint a pályán lévő összes lénynél magasabb dimenziós lény átveszem a Föld felett a hatalmat. Amiben ez különbözik az eddig történt számtalan hasonló ilyentől az, hogy most először nem fönti entitésról beszélünk, akinek sok emberi alakja van, hanem egy emberről, aki új struktúrát hoz létre, ami által válik a kollektív szinten sok lénnyé. A filozófia is más. Itt nem az történik, hogy a lény által megszállt emberek onnantól a lény részeinek számítanak, hanem olyasmi, mint itt a multinacionális vállalatok működnek. Azaz mindenki megtartja a nemzetiségét (fönti esetben a fajhoz tartozását), csak egy olyan csapatban vesz részt, ami ezt a műveletet vezényli. Ennek kereteit biztosítja az ÉlményPark. Ahol mindenki megtartja individualitását.

The occupation of the planet looks like this. I, as the highest dimensional being, take over the Earth. What makes this different from the myriad similar ones that have happened so far is that for the first time we are not talking about a superior entity that has many human figures, but a man who creates a new structure that makes many beings on the collective level. The philosophy is different. What is happening here is not that the people occupied by the being are then part of the being, but something like multinational corporations are operating here. That is, everyone retains their nationality (in the case above, belonging to the race), only participating in a team that directs this operation. The framework of this is provided by the ÉlményPark. Where everyone retains their individuality.

Mivel a Földön nagyon sok külön nemzet él eltérő civlizációkban, a hatalmat nem gyakorolhatom úgy, mintha ez egy homogén emberiség lenne. Itt követte el az idegen főnök az egyik legnagyobb hibáját, ami egy másikből következik, hogy ő mindenben azt másolná, hogy náluk hogy van. Ezért is vált szükségessé a beavatkozásukba avatkozás, mert ez, ami itt a Földön zajlik egy még magasabb dimenziós művelet, mintha a Föld egy terepasztal lenne. Amibe úgy avatkoztak be alacsonyabb látószögön, hogy azt hitték magasabb látószgön vannak. Ám a hologram sajátosságai miatt teljesen mindegy, hogy vetítés a struktúrában hol történik, akár egy zsebuniverzum is lehet mindenek forrása.

Since so many separate nations live on Earth in different civilizations, I cannot exercise power as if it were a homogeneous humanity. It was here that the alien boss made one of his biggest mistakes, which follows from another, that she would copy everything that she had. This is why it became necessary to intervene in their intervention, because what is happening here on Earth is an even higher dimensional operation than if the Earth were a field table. What they intervened at a lower angle of view was thought to be from a higher angle of view. But due to the peculiarities of the hologram, it does not matter where the projection takes place in the structure, even a pocket universe can be the source of everything.

A meditációim közütt volt olyan, amelyik stabil csatornát épített ki a beavatkozás forrásdimenziójáig, így most közvetlen kapcsolat működik, amibe még egy ideig belezavarhatnak a fejünk fölött. Tehetik azért, mert nagyon sok ember hisz az Úrban és ezen a vallási csatornán egy darabig még van ráhatásuk a valóságra. Közben olyan hullámfrissítések érkeznek XD-ből (így neveztem el a saját dimenzióforrásaimat), amik figyelembe veszik a lépéseiket és így fog normalizálódni a helyzet. Olyan 10 évet adok neki, ha nem akarjuk összeomlasztani az ellátórendszert és káoszba taszítani a világot. Ez, amiről most beszéltem független attól, hogy én személy szerint milyen lépéseket teszek, mert a feladat és a személyes játékom két különböző dolog. Ez azt is jelenti, ha valaki feladatban ütközik velem, aki épp játszom, akkor nem én leszek a kedvezményezett. Ezért nem számít például az, hogy nekem milyen politikai nézeteim vannak, mert az már a játékom része és nem a rendszer meghatározója.

Among my meditations, there was one that built a stable channel to the source dimension of the intervention, so now there is a direct connection that they can get distracted over our heads for a while longer. They can do it because a lot of people believe in the Lord and they still have an influence on reality on this religious channel for a while. Meanwhile, there are wave updates coming from XD (hence I named my own dimension sources) that take their steps into account and so the situation will normalize. I give it about 10 years if we don’t want to collapse the care system and push the world into chaos. This is what I’ve just talked about regardless of what steps I personally take, because task and personal play are two different things. It also means that if someone in a task conflicts with me who I am playing, I will not be the beneficiary. That’s why it doesn’t matter, for example, what political views I have, because that’s already part of my game and not the determinant of the system.