Kérdések és válaszok | Disztribúciók || Questions and answers | Distributions


Hogyan értelmezzük ezeket a disztribúciókat? | How do we interpret these distributions?

Kialakulása tulajdonképp egy emberhez köthető. Ennek az egy embernek van célja és olyan világlátása, ami képes önmagát megkülönböztetni a többitől. Az égi hierarchikus modell tulajdonképp disztribúcióellenes lenne, ám a helyzet az, hogy pont egy ilyen disztribúció teszi lehetővé a jelenlétét. Ha nem nyitottam volna a disztribúciók felé, akkor itt mindenkinek csak az lenne a lehetősége, amit én akarok. Ezzel tulajdonképp bizonyítottam is a demokrata mivoltom.

Its development is actually linked to one person. This one man has a purpose and a vision of the world that can distinguish himself from the others. The celestial hierarchical model would be antidistributive, but the fact is that it is precisely such a distribution that makes its presence possible. If I wasn't open to distributions, then everyone here would only have the option of what I want. In this way, I have actually proved my democratic credentials.

- Miért nincs keresztény vagy iszlám, esetleg zsidó disztribúció?

- Ezek monoteista vallások és aki keresztényként, muszlimként vagy zsidóként ilyesmibe fogna, annak nagy belső ellenállással kellene szembenéznie.

- De lehetséges lenne?

- Elméletileg igen. Ugyanis ez a valóság a fejlett ember világává válik, ahol a mai vallások közül csak az marad meg, ami képes világnézeti filozófiává válni. Azzal, hogy engem tiltottak és az embereiket is letiltották rólam, tulajdonképp maguk akadályzzák ezt a folyamatot. 

- Mit jelent az, hogy a Dalai Láma semleges, de rosszallással néz erre?

- Lehet, hogy nem nézne rá így, ha az emberi szintje tudna erről, mert lehetősége lenne a helyzet ismeretében ezt megérteni. A magasabb Én szintjén viszont azt én is belátom, ha valaki gépekkel és programokkal áll ennek a feladatnak és operációs rendszerről, meg disztribúciókról beszél, az ellenkezik ezeknek a lényeknek a természetével. Ehhez képest a reakciója számomra váratlanul pozitív.

- Miért volt erre az informatikai szemléletre szükség?

- Mert teljesen egyedül maradtam egy kapacitásomat jóval meghaladó feladatra, amit csak ezzel a szemlélettel tudtam megoldani.

- Ha valaki ehhez a Tibet Disztribúcióhoz kapcsolódik, buddhistává kell válnia?

- Tudtommal nem. A többi disztribúcióval én csak az ÉlményPark szintjén foglalkozom, de tudomásom szerint ők létrehozták a monoteista al-disztribúciókat. Ez azt jelenti, hogy nem lesz változás. Illetve eleinte nem, mert arra én is kíváncsi vagyok, mit hoznak ki ebből.

- A pápa nem lenne erre alkalmasabb számunkra?

- Nincs keresztény disztribúció, mert senki sem foglalkozik ezzel a lámákon kívül, akiket a terület szakértőinek ismerek el. A pápa tudomásom szerint az emberi szinten nem tud az ÉlményParkról, a felettes Énje pedig meg van tőle rémülve. Amit megértéssel fogadok és örülnék egy hasonló hozzáállásnak irányomba is.

- Miért van ettől megrémülve?

- Szerintem azért, mert vagy nem érti a dolgot, vagy ismeri a fenti viszonyokat és tudja, hogy ők nem értik és nem is fogják megérteni.

- Ezt kifejtenéd jobban?

- Van egy komoly probléma a világgal, amit csak a ráció képes megoldani. Ám ha tisztán a ráció oldaná meg, az sem lenne elfogadható a Szív számára. Egy földi emberben azonban meg tud jelenni mindkettő, ám a földi embert a galaktikus környezetünk alsóbbrendű fajnak tekinti. Ezekben a hierarchiákban alulról még egy javaslat is a főnök hatalma megkérdőjelezésének számít, nem hogy egy komplex megoldás, ami ráadásul át is rendezi a hatalmi viszonyokat. Az ő céljuk az, hogy titokban tartsák ezt az ÉlményParkot és igyekezzenek valahogy befolyást szerezni fölötte. Az én célom pedig az, hogy a visszatérő tudatomat egyesítsem azzal a fizikai testtel, aki közben egy lakásban ülve végezte a mélytransz meditációkat. Ám mivel az a tudatrészem a 42. dimenzióból halad lefelé, rájuk 'istenként' érkezik és erre mondom én azt, hogy jobban jártok velem. A helyzet ahhoz hasonlít, amikor a második világháború végén a szovjetek és a szövetségesek találkoztak Németország területén, vagyis a lefelé érkező tudatom és a lenti emelkedő tudatom hol találkozik. Minél följebb, annál nagyobb az egyéni tudatok, azaz a demokrácia és a szabadság világa.

- Itt sokan Sátánnak tartanak téged.

- Ami a helyes nézőpontból meg is felel az igazságnak. De az ezzel a gond, hogy ezzel a nézőponttal csak nagyon kevés ember rendelkezik.

- Mi várható?

- Higgyétek el, messze a legjobb dolog, ami ebből kisülhet.


"Why is there no Christian or Islamic or Jewish distribution?"

"These are monotheistic religions and anyone who would go into this as a Christian, Muslim or Jew would face great internal resistance."

"But would it be possible?"

"In theory, yes. For this reality is becoming the world of the advanced man, where only those of today's religions that are capable of becoming philosophies of worldviews will survive.By banning me, and by banning their people from me, they are in fact obstructing this process."


"What does it mean that the Dalai Lama is neutral but frowns on this?"

"Maybe he would not look at it like that if his human level knew about it because he would have the opportunity to understand it knowing the situation. But on the level of the higher Self, I can also see that if one is facing this task with machines and programs and talking about operating systems and distributions, it is against the nature of these beings. In comparison, his reaction is unexpectedly positive to me."

"Why was this IT approach necessary?"

"Because I was left completely alone with a task far beyond my capacity, which I could only solve with this approach."

"If one is connected to this Tibet Distribution, does one have to become a Buddhist?"

"Not to my knowledge. I am only involved with the other distributions at the ÉlményPark level, but as far as I know they have created monotheistic sub-distributions. That means there will be no change. Or not at first, because I'm curious to see what they come up with."

"Wouldn't the Pope be more appropriate for us to do that?"

"There is no Christian dispensation because no one is dealing with it except the lamas, who I recognise as experts in the field. As far as I know, the Pope is unaware of the ÉlményPark at the human level and his superior self is terrified of it. Which I understand and would welcome a similar attitude towards me."

"Why he is frightened of it?

"I think it's because he either doesn't understand it, or he knows the above situation and knows they don't and won't understand."

"Can you elaborate on that?"

"There is a serious problem with the world that only rationality can solve. But even if it were solved purely by rationality, it would not be acceptable to the Heart. But in an earthly man both can appear, but the earthly man is regarded by our galactic environment as an inferior species. In these hierarchies, even a suggestion from below is a challenge to the authority of the boss, let alone a complex solution, which, moreover, rearranges the power relations. Their aim is to keep this ÉlményPark secret and somehow gain influence over it. And my goal is to merge my returning consciousness with the physical body that has been sitting in an apartment doing deep trance meditations. But since that part of my consciousness is coming down from the 42nd dimension, it comes at them as a 'god' and to that I say you had better get on with me. The situation is similar to when the Soviets and the Allies met in Germany at the end of WWII, i.e. where my consciousness coming down and my consciousness coming up meet. The higher up, the greater the individual consciousness, i.e. the world of democracy and freedom."

"Here many people consider you Satan."

"Which, from the right point of view, is the truth. But the problem is that very few people have this point of view."

"What can we expect?"

"Believe me, by far the best thing that can come out of this."- Mit lehet tudni erről az 1ST1 disztribúcióról?

- Azon túl, ami ezen a weboldalon erről elérhető? Jelenleg zárt a nagyközönség számára és csak meghívásos rendszerben lehet ide bejutni.

- Miért?

- A vártnál több az ÉlményParkkal kapcsolatos munka, főleg fejlesztési és üzemeltetési területen. Ezzel pedig csak a megfelelő emberek dolgozhatnak a különböző tudatszinteken, ami objektíven leparaméterezhető.

- Hogyan kerülnek ebbe az emberek be?

- Tudatosan vagy nem tudatosan. A tudatos gondolatban jelentkezik, amit megerősít a Szándék. A nem tudatos sosem tudja meg, hogy amin elmélkedik vagy álmodik, azzal besegít a munkába.

- Te ilyen hatalmat gyakorolsz az emberek között?

- Miközben egy panellakásban ülök bevétel nélkül és nem egy saját szigeten dugom a luxuskurvákat. Vagyis a célt sokkal fontosabbnak tartom önmagamnál. Ezt a hatalmat én kiérdemeltem és meg is dolgoztam érte. De mielőtt önmagammal foglalkoznék, előtte szeretném sínre tenni a világ megmentését.

- Mikor várható, hogy elkezdesz önmagaddal foglalkozni?

- Erre lett volna eredetileg ez az 1ST1, de kiderült, hogy az egyéni tudatnak is szüksége van egy ÉlményParkhoz hasonló dologra. Bár lehetne azzal egyenértékű operációs rendszer, egyelőre ÉlményPark disztribúcióként működik. Itt a dolgok változhatnak attól függően, a pályán lévők miket lépnek és ahhoz igazodik. Ám mivel ez is képes automatán működni, én már félig a saját szermélyes disztribúciómmal is foglalkozom, aminek DIZ a neve.

- Van ennek az 1ST1-nek látható jele a külvilágban?

- Van, de senki sem tulajdonítja ennek.

- Miért?

- Mindent az határoz meg, mit tudsz és hiszel a világról. Ezt kevesen tudják és talán még ők sem hiszik.


"What can you know about this 1ST1 distribution?"

"Beyond what is available on this website? It is currently closed to the general public and access is by invitation only."

"Why?"

"There is more work on the ÉlményPark than expected, especially in the development and operations areas. And this can only be done by the right people at different levels of awareness, which can be objectively parameterised."

"How do people get into it?"

"Consciously or unconsciously. It occurs in conscious thought, reinforced by Intention. The unconscious never knows that what they are philosophing or dreaming about is helping it to work."

"Do you exercise such power among people?"

"While I sit in a panel apartment with no income and not on an island of my own shagging luxury whores. In other words, I consider the cause more important than myself. I have earned that power and I have worked for it. But before I deal with myself, I want to save the world."

"When do you expect to start taking care of yourself?"

"That's what this 1ST1 was originally going to be for, but it turns out that the individual consciousness needs something like the ÉlményPark. While it could be an equivalent operating system, for now it's an ÉlményPark distribution. Here things may change depending on what the beings and people on the field do and adapt to that. But since it can also work automatically, I'm halfway working on my own semi-automated distribution called DIZ."

"Is there any visible sign of this 1ST1 in the outside world?"

"There is, but no one attributes it to that."

"Why?"

"Everything is determined by what you know and believe about the world. Few people know this and perhaps even they don't believe it."