Párhuzamos valóságok | Paralell realities

Amikor erre a témára rámértem, az jött ki eredményként ami az ezoterikus tudásomnál összehasonlítva a Szakmával. Vagyis azokhoz képest, akik ebben szakértők, én elég keveset tudok, ám amit tudok róla, ahhoz képest ők tudnak nagyon keveset. Az lenne az ideális, ha egymást tanítanánk, amit én meg is teszek, ám az ezzel a gond, hogy én eddig is magatól tanultam és ezen nem is szeretnék változtatni.

When I approached this topic, it came out as a result of my esoteric knowledge compared to the Profession. That is, compared to those who are experts in this, I know quite a bit, but compared to what I know about it, they know very little. It would be ideal for us to teach each other what I do, but the problem with this is that I have learned on my own so far and I don’t want to change that.

Ha az a kérdés, hogy megtapasztaltam-e, akkor a válaszom rá az igen. Mégpedig úgy, hogy meg is ijedtem, hogy esetleg nem tudok visszajönni. Megijedni nem szokásom semmitől és a félreértést, ami ezt övezi az okozza, hogy nem attól ijedtem meg, amire mindenki gondolna. Hanem attól, hogy abban a valóságban egy olyan nővel éltem együtt, akivel itt ezt soha nem tettem volna és ez volt ebben az ijesztő.

If the question is whether I have experienced it, then my answer to it is yes. Namely, so that I was scared that I might not be able to come back. I am not used to being afraid of anything and the misunderstanding that surrounds this is that I am not scared of what everyone would think. But from the fact that in that reality I lived with a woman I would never have done this with here and that was scary in that.

Ebből érezni lehet azt, hogy ez egy rendkívül valóságos utazás volt. Általában a normál álmot szoktam erre használni, de ez nem olyan volt, ebbe a sima meditáció során csúsztam bele. A normál álom számomra azért jobb, mert abban nem csak a párhuzamos valóságok érhetők el, hanem a szintek is. Ha szintet váltasz, arra abból lehet következtetni, hogy kilépsz a normál valóság kereteiből. Az az érdekes ebben, hogy az emberek általában nem hisznek a párhuzamos valóságok létezésében, mert nincs rá bizonyíték. Basszus, ott a bizonyíték mindenkinél, amikor alszanak!

From this it can be felt that it was an extremely real journey. I usually use a normal dream for this, but it wasn’t like that, I slipped into this during smooth meditation. A normal dream is better for me because it provides not only parallel realities but also levels. If you change levels, it can be inferred that you are out of the realm of normal reality. The interesting thing about this is that people usually don’t believe in the existence of parallel realities because there is no evidence of it. Fuck, there's proof for everyone when they sleep!

Ez pont ugyanaz, amikor a harmadik szem létezésében sem hisznek. Ha alszol, akkor sincsenek nyitva a szemeid, mégis látsz képeket. Hogy a kettő más? Miben más? Semmiben sem. Csak annyi a különbség, hogy amikor alszol, akkor ki van kapcsolva az a blokk, ami téged ebben a valóságban tart. Az álmok valójában magasabb dimenziós beszélgetések, ahol az agyadnak csak a 3D és az általad ismert dolgok állnak a rendelkezésére. A magasabb dimenziós információk átadásakor csak ezekkel tud főzni. Szokás szerint egy átlagember ebből sem ért semmit. Vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ezeket az álmokat megfejtik. Én is vettem annak idején egy ilyen könyvet, amiben fel volt sorolva, hogy mi mit jelent, de ez nem ér többet egy iránytűnél, amikor sétálsz egy erdőben.

This is exactly the same when they do not even believe in the existence of the third eye. When you sleep, your eyes aren’t open either, yet you see pictures. How are the two different? What else? Nothing. The only difference is that when you sleep, the block that keeps you in this reality is turned off. Dreams are actually higher dimensional conversations where your brain has only the 3D and things you know at its disposal. When passing on higher dimensional information, you can only cook with these. As usual, the average person doesn't understand anything of this. There are people who deal with this to decipher these dreams. I also bought a book like that at the time that listed what it meant, but it’s not worth more than a compass when you walk in a forest.

Érdekesség, hogy a párhuzamos valóságokkal való foglalkozás számomra a mindennapok szintjén megy és fura nézni a TV-ben, amikor komoly tudósok foglalkoznak a multiverzum létezésének lehetőségével. Ez a hangulat amúgy minden beavatott embernél így van. A tudatszint emelkedésnek van egy zónája, amit én a "Pszichológusok Völgyének" nevezek, mert nehéz ott átjutni anélkül, hogy szembe ne jönne egy közülük. Nekem több is szembe jött és próbálgattam velük ezt, meg azt. Az egyiknél úgy döntöttem, hogy nyíltan beszélek neki a beavatásokról, a holografikus agyról, a cellákról és a különleges képességekről. Úgy még embert nem láttam kiakadni. Ez egy olyan ellentmondásra utal, amiben ott állsz egy olyan emberrel szemben, aki mondjuk 10 évet tanult erről, diplomát is szerzett a tudományából és te papírok nélkül simán lenyomod, bár semmit sem tudsz bizonyítani. Egy újságíró szemében én egy kókler leszek, rosszabb esetben egy csaló. Ezért van az, hogy az ezotéria egy személyes dolog, mert a bizonyítékok itt nem egzakt módon jelennek meg, hanem szintén mindenkiben, amit ő sem tud bizonyítani másoknak.

Interestingly, dealing with parallel realities for me goes on a daily basis and it’s weird to watch on TV when serious scientists are dealing with the possibility of the existence of a multiverse. This mood is the case with all initiated people anyway. Rise in consciousness has a zone that I call the "Valley of Psychologists" because it's hard to get through without facing one of them. I faced several more and tried this and that with them. At one, I decided to talk openly to him about initiations, the holographic brain, cells, and special abilities. I haven't seen a man in this shock yet. It points to a contradiction in which you stand there against a man who has learned about it for, say, 10 years, also graduated from his science, and you press down smoothly without papers, though you can’t prove anything. In the eyes of a journalist, I will be a joker, or worse, a fraudster. This is why esotericism is a personal thing, because the evidence here does not appear in an exact way, but also in everyone, which they cannot prove to others either.

A párhuzamos valóságok mellett ott vannak még az alternatív valóságok, amiket én szimulációknak nevezek. Az elmélet szerint ezek úgy keletkeznek, amikor életedben elérkezel egy döntési helyzetbe és döntesz, dönthettél volna másképp is. Döntöttél másképp is, az összes variációban. Mondjuk az én életemben volt pár olyan alkalom, amikor dönthettem volna úgy, hogy megnősülök. Azzal szoktam viccelni, hogy ezekben a valóságokban ma elvált apuka lennék, aki soha nem jut ennek a szintnek a közelébe sem, ahol itt vagyok. Lehet, hogy azok a valóságok meg is szűnnek a tudatszint váltás után és csak azok a valóságok emelkednek, amik képesek azon a szinten összeolvadni. Ilyen értelemben az én élethelyzetem rendkívül profi, mert alkalmas rugalmasan reagálni bármire. Ám külső szemmel nézve egy átlagember ezzel ellentétes véleményen lenne, hogy amit lát az egyáltalán nem profi és ez a példa arra jó, hogy ne akarj alacsony látószögű embereknek megfelelni, még ha menőnek látszanak, mert alattuk maradsz. Ha alattuk maradsz, biztos van egy olyan valóság, ahol másképp döntöttél és ha itt meghalsz, a tudatod ott ébred. Sajnálni nem fogod, mert csak azok az elmlékeid maradnak, amik abban voltak, de biztos lesz pár fura emlékképed soha meg nem történt dolgokról. De megtörténtek, mégpedig itt.

In addition to parallel realities, there are also alternative realities that I call simulations. The theory is that they arise when you reach a decision situation in your life and decide you could have decided otherwise. You decided otherwise, in all variations. Let’s say there have been a couple of times in my life where I could have decided to get married. I used to joke that in these realities I would be a divorced dad today who never gets anywhere near this level where I am here. Maybe the realities that disappear after the level of consciousness change and only the realities remain that are able to merge at that level rise. In this sense, my life situation is extremely professional because it is capable of responding flexibly to anything. But from an outside eye, an average person would take the opposite view that what you see is not professional at all and this example is good for not wanting to compliance with people with low eyesight, even if they look cool because you stay below them. If you stay under them, there must be a reality where you have decided otherwise and if you die here, your consciousness will awaken there. You won’t regret it, because only the memories that were in there will remain, but you’re sure to have some weird memories of things that never happened. But they happened, right here.

Van egy elméletem, mégpedig az, hogy akiket ebben a valóságban másoknak látsz, azok mind te vagy egy-egy párhuzamos valóságban. A maják azt mondják, hogy "én egy másik te vagyok". Lehet, hogy ha átvered a haverodat, valójában saját magadat vered át egy másik valóságban, ahol át kell élned ugyanazt, amit ő él át itt. Én ezt fegyverként használom a kegyetlen bűnözőkkel szemben, hogy olyan valóságba rakom őket, ahol csak ő van. Saját magát kínozza, ne másokat. Ám ehhez előtte menesítenem kellett a magasabb tudatot ettől, hisz neked is és nekem is lehetnek olyan részeim, akik egyénileg nem jutottak a fejlődés eme szintjére. Azért lenne szökség több olyan emberre, akik ezt megértik, mert a kollektív tudat nem érti az egyéni tudatokat és nagy segítségére válnátok. A kollektív tudatnak csak egy megoldása van erre, mégpedig az elnyomáson alapuló diktatúra, ahol nem mérlegeli, milyen gazembereket emel fel. Csak egy számít neki, hogy azok rendezzék le ezt a problémát. Lehet ellenségeket keresgélni, majd utána újabb ellenségeket, de nem ez a megoldás. Az én megoldásomat erre úgy hívják, hogy multiplex vetítés és úgy gondolom, ennél soha sehol senki nem talált ki jobbat.

I have a theory, namely, that those you see as others in this reality are all you in a parallel realities. The Mayans say, "I'm another you." Maybe if you cheat on your buddy, you’re actually beating yourself up in another reality where you have to go through the same thing he’s going through here. I use this as a weapon against cruel criminals to put them into a reality where only he/she is. He/She tortures himself/herself, not others. But before that, I had to dismiss the higher consciousness from it, because you and I may have parts that have not individually reached this level of development. There would be a need for more people who understand this because the collective consciousness does not understand the individual consciousness and you would be of great help. There is only one solution to this in the collective consciousness, namely a dictatorship based on repression, where it does not consider what villains it raises. Only one thing matters to it is that solve this problem. You can search for enemies and then more enemies, but that is not the solution. My solution to this is called multiplex projection and I think no one has ever come up with anything better than this.