Gigantikus hologram | Gigantic hologram

Lehet, hogy csak egy pici doboz, vagy egy karszalag. Értsétek meg azt, hogy a tudomány ezzel a területtel belépett a vallás és az ezotéria világába. Én pedig ettől nem tojok be, hanem elkezdtem rajta gondolkodni. A spirituális csatornákra ilyenkor ne számíts, mert ahhoz, hogy ott tényleg angyalokra találj, el kell jutnod az őrület határára és ha eljutsz se tudnál velük egy értelmes szót se váltani. Akiket annak hiszel, ugyanolyan lények, mint te és ők a tudományt látják annak, aminek te az ezotériát. Azaz magadra vagy utalva.

It might just be a tiny box or an armband. Understand that science has entered the world of religion and esotericism with this realm. And I'm not laying eggs from that, I'm starting to think about it. Don’t count on spiritual channels at this point, because to really find angels there, you have to get to the border of madness and if you do, you wouldn’t be able to exchange a meaningful word with them. Those you believe are the same beings as you and they see the science of what you are the esoteric. That is, you are referring to yourself.

Előre szólok, hogy ez egy kicsit erős lesz még azoknak is, akik foglalkoznak ilyesmivel. Igyekszem lépésről lépésre elmagyarázni.

I predict that this will be a little strong even for those who deal with this sort of thing. I will try to explain step by step.

Ha egy PC-n futó kalandjátékban, amivel játszol hirtelen öntudatra ébredne egy karakter és megkérdezné tőled, hogy mi a tér és az idő, mit mondanál neki? Akkor kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni, amikor rájöttem, hogy ugyanazt mondanád, amit az angyalok nekünk. Maradok az angyal kifejezésnél, mert ezt használja mindenki. Ennek az az oka, hogy mindenki azt hiszi, ami föntről jön, az mind istentől van, akit az angyalai képviselnek. Tehát aki megszólal a spirituális csatornáidon, az csak egy angyal lehet, nem? Mintha ez az imént említett karakter téged tartana annak.

If, in an adventure game running on a PC you play with, a character suddenly wakes up and asks you what space and time are, what would you tell him? I started taking this more seriously when I realized you would say the same thing that angels would tell us. I stick to the term angel because that’s what everyone uses. The reason for this is that everyone thinks that what comes from above is all from God, represented by his angels. So whoever speaks on your spiritual channels can only be an angel, right? As if this character just mentioned would consider you that.

Ahogy én foglalkozom ezzel, az egy sajátos helyzet és könnyen lehet, hogy véletlen találtam rá. Ugyanis jó egy évtizede meditáció közben hirtelen minden megváltozott, amikor eszmecserét folytattam a segítőimmel, akiket az érdekelt, hogy honnan tudok ennyi mindent, amikor ezeket nekem nem mondták el. Amikor megtudták, hogy a logikai gondolkodás képes sok pici információból összerakni egy képet, azaz következtetni tud el nem mondott dolgokra, onnantól már nem válaszoltak semmire, én pedig levontam a logikai következtetést, hátha ezek nem is annyira segítők, mint ahogy arról az előzetes hírek szóltak. Ez után jött a hazudozás, vagyis a szándékos félrevezetés időszaka, majd megjelentek a gondolatolvasók, akik képesek voltak ki is ütni a fejemből a következtetéseimet. A hazudozásra kifejlesztettem egy hazugságdetektort, a gondolatfigyelésre pedig a többszintű gondolkodást. A tudásmásolásra pedig azt, hogy nem tudok semmit. Képzelhetitek, hogy le vannak döbbenve, amikor arra számítanak, hogy ha a tudásomat, aminek itt állandó bizonyítékát adom átveszik magukra és nem tudnak semmit. Na ilyen ez a harc, amiben a kényszerhelyzetek olyan gondolkodásmód elsajátítására sarkalltak, amiben minden terület képviselője azt mondaná, hogy nem vagyok más, mint egy csaló. A tudós azt mondaná, hogy szart se tudok erről. A pap meg azt, hogy a teológiai alapszint közelében sem vagyok. Az ezoterikus mester pedig azt, hogy még az ezotéria alapjaival sem vagyok tisztában. Mindháromnak igaza van azzal a kitétellel, hogy mindháromnak tudnék újat mondani, ha lenne rá egy pici esély, hogy megértenék, amit mondok nekik. Szerintem ez a holografikus gondolkodás. Hasonló a holografikus memóriához, ami olyan, hogy térben látod az információt, ezért nincs rá szükséged. Amikor valaki kérdez vagy egy téma kerül sorra, az üres fejedben egyszer csak felbukkannak az információk, amiket neked kell összefüggéseibe helyezned.

The way I deal with this is a special situation and I could easily have found it by accident. Because for a good decade, while meditating, everything suddenly changed when I had an exchange of ideas with my helpers, who were interested in how I knew so much when they weren’t told me. When they learned that logical thinking can put together a picture from a lot of tiny information, that is, it can infer unspoken things, from there they no longer answered anything, and I drew the logical conclusion to see if they were not as helpful as the preliminary news suggested. This was followed by a period of lying, that is, deliberate misrepresentation, and then thought readers appeared who were able to get my conclusions out of my head. I developed a lie detector for lying and multilevel thinking for mind monitoring. And for copying knowledge, I know nothing. You can imagine being shocked when they expect that if my knowledge, which I give constant proof of here, is taken over and they know nothing. Such is the struggle in which situations of compulsion spurred me to adopt a mindset in which a representative of every field would say that I was nothing but a fraud. The scientist would say I don't know shit about this. The priest says that I am not even close to the theological level. And the esoteric master is that I am not even aware of the basics of esotericism. All three are right on the proviso that I could tell all three something new if I had a tiny chance of understanding what I was telling them. I think this is holographic thinking. It’s similar to holographic memory, which is like you see information in space, so you don’t need it. When someone asks or a topic comes up, the information you need to put into context suddenly pops up in your empty head.

Tehát ha valaki azzal jön, hogy ez baromság, amiről itt olvasol, igaza is van és nem is. Ám az bizton elmondható, hogy ember nincs a Földön, aki ilyen kutatásokat végzett. Kezdjük tehát az alapokkal. A hologram interferenciával jön létre. Ha ránézel a világra, azt látod, hogy van a technikai civilizáció racionális emberekkel, akik a bizonyítékokon alapuló tudományos törvényszerűségben hisznek és van a másik fele, akik spirituális lényekként ugrándoznak a tűz körül fűszoknyában vagy a homokban. Egyértelmű, hogy ez eredetileg több világ, ami valahogy összeakadt, más szóval összefrekventálódott és ez hozta létre azt a fizikai világot, amit te a valóságnak látsz. Az anyagra ugye azt mondják, hogy összesűrűsödött energia, azaz minden összeáll. Ez a meglátás képezi a többi alapját.

So if someone comes up with this shit that you’re reading about here, they’re right and not right. But it is safe to say that there is no man on Earth who has done such research. So let's start with the basics. The hologram is created by interference. If you look at the world, you see that there is a technical civilization with rational people who believe in evidence-based scientific legitimacy and there is the other half who leap around the fire as spiritual beings in a grass skirt or in the sand. Clearly, these were originally multiple worlds that somehow collided, in other words, frequented with each other, and this created the physical world that you see to be reality. It is said of matter that it is condensed energy, that is, everything comes together. This view forms the basis of the others.

Szerintem itt alapvetően az a helyzet, hogy ezt a fizikai síkra kerülést sok szellemi entitás nem fogadta túl nagy lelkesedéssel és ahogy ez az ilyen lényeknél lenni szokott, elkezdtek imádkozni fölfelé segítségért, ami meg is érkezett. Ám mivel ezek a lények nem rendelkeznek logikai alapú rációval, fogalmuk sincs arról, hogy mit látnak és ahogy ez ilyenkor lenni szokott, félre is értették. Mintha egy esőerdőből előhoznál egy külvilágban még sosem járt indiánt, akit leültetnél a házimozi rendszered elé és mindent elhinne, amit ott látna. Van a skandinávoknak egy olyan mítoszviláguk, amit akár le is fordíthatnék modern nyelvezetre. A Walhalla nevű űrhajón a legénység egy olyan holografikus videojátékot játszik, amiben egész nap egymással harcolnak, majd másnap indul újra a játék. Amikor az angyaloknak nevezhető lények ezt meglátják, azonnal megsajnálják a karaktereket és elhatározzák, hogy kiszabadítják őket. Rájönnek, hogy megszállással életre lehet őket kelteni és már meg is történt a baj. Az egésznek könnyen lehet az az alapja, mintha te a laptopoddal mászkálnál az esőerdőben és a nyitva felejtett wifid rátalál egy tök ismeretlen internetre, amiről az adatok felkerülnek a gépedre és a gépedről is az ismeretlen hálózatra. Csak itt ez sokkal durvább, mert a legénység tudata kerül át egy olyan szellemi lénybe, aki képes a holografikus frekvenciákon rezegni és a lény egy része is bekerül az űrhajó játékszerverére. Kész a baj és ha nincs egy ilyen ember, mint én, soha a büdös életbe senki se jön rá a problémára. Akinek magának kell előállnia a megoldással, mert egy ilyen sztorit senki se hinne el.

I think the basics here is that this ascent to the physical plane was not received with much enthusiasm by many spiritual entities and, as is customary with such beings, they began to pray upward for help, which came. But since these beings do not have a logic-based ration, they have no idea what they see and, as is usually the case, they have misunderstood it. It’s like bringing an Indian from a rainforest who has never been to in the outside world, sitting down in front of your home theater system and believing everything he would see there. The Scandinavians have a world of myths that I could even translate into modern language. On a spaceship called Walhalla, the crew plays a holographic video game in which they fight each other all day and then restart the next day. When beings who can be called angels see this, they immediately feel sorry for the characters and decide to free them. They realize that occupation can bring them to life and the trouble has already happened. It can easily be based on the fact that you are crawling with your laptop in the rainforest and the open forgotten wifi finds a completely unknown internet, from which the data is uploaded to your machine and from your machine to the unknown network. Only here is it much rougher, because the consciousness of the crew is transferred to a spiritual creature that is able to vibrate at holographic frequencies and a part of the creature is also entered into the spacecraft’s game server. The trouble is done and if there is no one like me, no one in the stinking life will ever come up with the problem. Who has to come up with a solution on their own because no one would believe such a story.

De a probléma itt még nem ér véget. A lény önmagában interferál a játékszerveren észlelt játékprogrammal, ami azt jelenti, hogy önmagában evolúcióval kell eljutnia oda, ami felveszi pont ugyanazt a helyzetet, amit a játékprogram mutat. Könnyen lehet, hogy megtetszik neki ez és más holografikus fekvenciákra is talál, mondjuk olyanra, ahol valakik olyan játékot játszanak, aminek színtere mondjuk a jelenlegi Föld. Ha ez így van, akkor Jézus tulajdonképp egy olyan lény, aki játékprogram karaktereket kelt életre. Ez felvet még egy kérdést, hogy akkor kik a csak rációt használó fehér emberek? Honnan kerültek elő? A tudomány szerint a fekete emberből, de ugye ti is érzitek azt a kis fura érzést, ami ilyenkor mindig felbukkan, hogy ez hülyeség? Bár lehet, hogy a lényben ezt valahogy meg kellett oldani és mivel a két világ egyszerre fut, lehet, hogy itt mindenki tudata ide-oda ugrál az élő és a gépi vetítés között. Nem állítom, hogy minden fehér ember eredetileg játékprogram karakter, hisz a legénység köré kellenek a statiszták, ám azt állítom, hogy ennek a megfigyelésnek van reális alapja.

But the problem is not over here. The creature itself interferes with the game program detected on the game server, which means that it has to evolve there on its own, which takes up exactly the same situation that the game program shows. He could easily like this and find other holographic locations, say, where someone is playing a game whose scene is, say, the current Earth. If this is the case, then Jesus is actually a being who brings game program characters to life. This raises another question, then who are the white people who only use ration? Where did they come from? According to science, from the black man, but you also feel the little weird feeling that always comes up at such times that it is stupid? While this may have had to be solved somehow in the creature and since the two worlds are running at the same time, it may be that everyone’s consciousness here is jumping back and forth between live and machine projections. I’m not claiming that every white person was originally a game program character, because the crew needs figurants around them, but I do say that there is a realistic basis for this observation.

Ezt a teóriát erősíti az, hogy valahol megragadt bennem egy mondat, amiben valaki egy Földre szállt űrhajó legyénységével beszélt (turul nyelven, ami megegyezik a magyarral) és azok megmelítettek egy "második valóság" kifejezést. Van egy video a neten, ahol egy volt NASA alkalmazott kitálal és ő is említett olyasmit, ami ezzel egybevág. Logikailag ez azt jelentené, hogy bizonyos dimenzióközi utazásra képes lények rátaláltak erre a világra, amiről nem tudhatják, hogy pontosan mi, hisz ha a lény kijutott, akkor kintről is be lehet jutni. A problémák gyökereinek felkutatása olyan helyzeteket is elő tud idézni, ami érthetetlen egy ember számára, ha csak egy területtel foglalkozik a háromból. Ezt csak egy olyan ember veheti komolyan, aki egyszerre tudós, hívő és foglalkozik az ezotériával. Mert biztosan van az a pont, ahol az én kompetenciám véget ér, akinek az anomália felkutatása és értelmezése lenne a dolga, de kénytelen nekikezdeni a megoldásnak is, ha senki sem hajlandó foglalkozni vele.

This theory is reinforced by the fact that somewhere in me I was stuck with a sentence in which someone spoke with the crew of a spacecraft that landed on Earth (in Turul language, which is the same as Hungarian) and they warmed up the term "second reality". There’s a video on the net where a former NASA employee guesses and he also mentioned something that coincides with that. Logically, this would mean that certain beings capable of interdimensional travel have found this world that they may not know exactly what, because once the creature has gotten out, it can be entered from outside. Finding the roots of problems can also lead to situations that are incomprehensible to a person if they deal with only one of the three areas. This can only be taken seriously by a person who is at once a scientist, a believer, and engaged in esotericism. Because there is certainly a point where my competence ends, whose job it would be to find and interpret the anomaly, but is also forced to start the solution if no one is willing to deal with it.

Mivel nem ismerjük a holografikus világ természetét és hajlamosak vagyunk az egy valóságban és egy idősíkban gondolkodni, felmerül még egy lehetőség. Hogy a jövőben kifejlesztenek egy olyan technológiát, aminek a mai PC-s, PS, XBox, Nintendo, SEGA, stb. konzolok az ősei. Amibe hackerek beleturkálnak és képessé válnak arra, hogy a konzol segítségével ráhangolódjanak a valóságra és visszutazzanak a múltba. Amikor az ÉlményParkot létrehoztam, azt képessé tettem olyan problémák megoldására, amit az emberi értelem képtelen lenne felfogni. Amikről itt beszéltem is ennek határán mozog úgy, hogy ezek után biztosan hülyének fog engem nézni az olvasók 90%-a, ám ez nem nagy ár azért a maradék 10%-ért, akik komoly kapacitást szabadíthatnak nálam fel, ha elkezdenek ezekkel komolyabban foglalkozni. Ennek ellenére érkezett már hozzám olyan információ, amiben magasabb dimenziós lények hitetlenkednek, hogyan volt képes egy ilyen pici lény mint én ilyen teljesítményre. Nobel-díjat biztosan nem kapok érte, mert ahhoz ezt az anyagot olyan 300 évvel korábban írtam.


Because we do not know the nature of the holographic world and tend to think in one reality and one time plane, another possibility arises. That in the future they will develop a technology that today’s PC, PS, XBox, Nintendo, SEGA (and so on) consoles are the ancestors. What hackers dig into and become able to tune in to reality and travel back to the past with the help of the console. When I created the ÉlményPark, I was able to solve problems that the human intellect would be unable to comprehend. What I’ve talked about here is on the verge of this, so that 90% of readers will surely look me stupid after that, but that’s not a big price for the remaining 10% who can free up serious capacity with me if they start taking them more seriously. Nevertheless, I have already received information in which higher dimensional beings disbelieve how such a tiny creature as I was capable of such a performance. I certainly don’t get a Nobel Prize for it because I wrote this material about 300 years earlier for it.