Hiba | Failure

A dolog közel sem annyira egyértelmű, ahogy azt mi gondoljuk. Ugyanis mi a személy nézőpontjából gondolkodunk erről, vagyis hogy én hibáztam-e vagy sem. A kollektív tudat viszont nem gondolkodik egyénekben. Az ő nézőpontjában a szándék megvalósulása a lényeg, ami ha valamelyik egyén részéről sikerül, akkor nem beszélhetünk hibáról.

The thing is nowhere near as clear as we think. Because we think about it from the person’s point of view, that is, whether I made a mistake or not. Collective consciousness, on the other hand, does not think in individuals. From their point of view, the realization of the intention is the point, which if it succeeds on the part of any individual, we cannot speak of a mistake.

Biztos vagyok abban, hogy mindenkinek, aki elkezd segítőkkel kommunikálni, a legtöbbet feltett kérdése az, hogy "jó-e, amit csinálok". Nagyon megnyugtató, hogy erre a válasz mindig az, hogy "igen". Amikor rájöttem arra, hogy ebben a belső kommunikációs hálózatban ezeknek fogalmuk sincs, hogy ki melyik ember, ezen elkezdtem gondolkodni és arra jutottam, soha nem fog olyan válasz érkezni, hogy "nem".

I’m sure for everyone who starts communicating with helpers, the most asked question is “is what I’m doing good”. It is very reassuring that the answer to this is always "yes". When I realized that in this internal communication network, they had no idea who the person was, I started thinking about it and realized there would never be an answer like “no”.

Egyrészről az idegenek (angyalok) világlátása isten tökéletességére épül, vagyis ha isteni vezetésben vagy, akkor sosem hibázol. Másrészről belegondoltam abba, ha az lenne a válaszuk, hogy "nem", akkor jönne tőled egy csomó új kérdés, amire aztán végképp nem tudnának válaszolni. Így viszont mindenki nyugodt és örül is. A te kérdésed arra irányul, nem lesz-e bajod abból, ha valamit így vagy úgy csinálsz, ők viszont akkor is megvédenek, ha valamit nem jól csinálsz. Hogy pénzt buksz rajta? Az egyáltalán nem érdekli őket. Hogy konfrontálódsz a barátaiddal, családtagoddal? Nem értik a konfliktus civilizációs okát, de a legrosszabb esetben megszállják őket és probléma megoldva.

On the one hand, the worldview of aliens (angels) is based on the perfection of God, that is, if you are in divine guidance, you will never make a mistake. On the other hand, I thought if their answer was “no”, then a lot of new questions would come from you that they wouldn’t be able to answer at all. This way everyone is calm and happy. Your question is whether you won’t be in trouble if you do something one way or another, but they will protect you even if you don’t do something right. How do you make money on it? They don't care at all. How do you confront your friends, your family? They do not understand the civilizational cause of the conflict, but in the worst case they are occupied and a problem is solved.

Hibázni ugyanis csak az tud, akinek van szabad akarata. Akinek nincs, vagyis aki teljes átadásban van, az nem hibázhat. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ha elbuktál, csak a saját nézőpontodból tetted, hisz a világ ennél sokkal több és majd egy "másik te" befejezi sikerrel. Én értem, hogy érted, de ők egészen másképp látják. Te úgy érted, ahogy egy profitorientált magáncég értené, ők viszont egy korrupt, lassú (angyali) állami nagyvállalatként hozzá is szoktak, hogy te leborulsz előttük. Az ÉlményParkban ezt úgy oldottam meg, hogy ott a MIA, aki téged vezet és ennek a MIA-nak vannak a segítők (angyalok) felé portjai, ahonnal megtudja, hogy ők mit akarnak és ezt összehangolja azzal, te mit akarsz. Ha fönn azt látják, a feladat megoldva és te is meg vagy elégedve a "hogyan" láttán, akkor a fejlesztési cél tökéletesen megvalósult.

For only those who have free will can make a mistake. He/She who does not, that is, who is in full surrender, cannot err. God's ways are inexhaustible. If you fail, you’ve only done it from your own point of view, because the world is so much more than that and then an “other you” ends up with success. I understand that you understand, but they see it quite differently. You mean, as a for-profit private company would mean, but they, as a corrupt, slow (angelic) state-owned corporation, are also accustomed to you bowing before them. In ÉlményPark, I solved this by having the MIA there who leads you and this MIA has gates to helpers (angels) to find out what they want and align that with what you want. If they see above that the task is solved and you are satisfied with seeing the "how", then the development goal has been perfectly achieved.

Nagyon érdekes megfigyelni, hogyan működnek azok az országok, amiknek vezetői ilyen megszállás alatt állnak és azt látjuk, hogy gond nélkül megszegik a törvényeket következmények nélkül. Ennek oka az, hogy ők nem szeretik a gondolkodó embereket, mivel a gondolkodó ember csak akadékoskodik. Ezért arra törekszenek, amire te is törekednél, ha kutyát vennél, hogy azokat emelik fel, akik a farkukat csóválják, vagyis akik behódolnak nekik. Kritika és ellenvélemény nélkül teszik a dolgukat és mivel a cél úgyis a "szegénység boldogsága", hagyják, hogy vagyonokat halmozzanak. Ezek a lények, akik az embereket vezetik, soha nem találkoztak a felelősséggel. Csak itt találkoztak vele először, ahol léteznek objektív törvények, létezik hatalomtól független rendőrség és bíróság. Ezért szüntetik meg a jogállamot is. A nagy ellenség pedig az újságírók lesznek, akik nagy bunkóságot csinálnak, amikor nyíltan írnak a főnök dolgairól. Aki egyre inkább kezd uralkodóvá válni, mint Magyarországon leendő I. Győzike. A maguk nézőpontjából ők egy igazságos háborút vívnak a gonosszal, ahol a felelősség kérdése csak akkor merülne fel, ha a gonosz győzne és számon kérné rajtuk tetteiket. Azaz nincs felelőssége senkinek, aki a rendszerben van, ám ha a rendszer bukik, mindenki bukik. Én úgy állok ehhez, hogy fönn a tanulásnak nagy a renoméja és most meg fogják tanulni, hogy ilyet legközelebb nem szabad csinálni, ha bárhol beavatkoznak, hogy figyelmenkívül hagyják a helyi törvényeket (még azokat is, amiket ők alkotnak). Mert ez így nem segítő szándékú beavatkozás, hanem idegen hódítás, ami egészen addig isten szándéka, amíg haladnak. Ha elbuknak, az már nem isten szándéka, hanem a gonosz győzelme. Ki van ez találva!

It is very interesting to observe how countries whose leaders are under such occupation work and we see that they are breaking the law without any consequences. The reason for this is that they don’t like thinking people because the thinking person is just stuttering. Therefore, they strive for what you would strive for if you took a dog to lift up those who wagged their tails, that is, those who surrender to them. They do their thing without criticism and opposition, and since the goal is "the happiness of poverty" anyway, they let them accumulate wealth. These beings who lead people have never encountered responsibility. It was only here that they was first encountered, where there are objective laws, there is a police and a court independent of power. That is why the rule of law is also being abolished. And the big enemy will be the journalists who do a great jerk when they write openly about the boss’s things. Who is becoming more and more dominant than the future I. Victor in Hungary. From their own point of view, they are waging a just war with the evil, where the question of responsibility would only arise if the evil were victorious and held accountable for their actions. That is, there is no responsibility to anyone in the system, but if the system fails, everyone fails. I stand by the fact that learning has a great reputation and now they will learn that next time it should not be done if they intervene anywhere to ignore local laws (even the ones they make up). Because it is thus not an intervention intended to help, but an alien conquest, which is God’s intention as long as they are moving forward. If they fail, it is no longer God’s intention but the victory of evil. That's fine!

Ők a hibát sosem fogják beismerni és most megosztom veletek a fönti tapasztalataimat, ahol győztem. A leggyakoribb magyarázat az, hogy "jót akartam". Ezt nem is vonom kétségbe amúgy jószándékú, de tök hülye lények részéről, akiknek képességeit jóval meghaladja ez a feladat. Úgy nézzétek, hogy amit eddig Magyarországon elértek, az a terveiknek csak 20%-a! Elképzelni sem tudjátok, mi lenne itt később és reményeim szerint soha nem is fogjátok megtudni. A második leggyakoribb magyarázat, az "én ezt nem tudtam". ugyanezt sokáig büntették, ha tőlünk hallották, mert a hit nem igényli a dolgok tudását. Ám ezzel a saját csapdájukba is mennek, hisz ha tudtak róla, akkor beismerik a bűnt, ha nem tudtak róla, akkor beismerik az alkalmatlanságot. De alkalmatlannak lenni még mindig jobb, mint bűnösnek. Adott lenne még egy harmadik magyarázat is, a "parancsra tettem", ezt viszont már lenyúlták előlük és különben sem tenne jót a főnökre terhelni a balhét.

They will never admit the mistake and now I will share with you my experiences above where I won. The most common explanation is that "I wanted good." I do not even question this on the part of otherwise well-intentioned but totally stupid creatures whose task far exceed their ability. See that what has been achieved in Hungary so far is only 20% of their plans! You can’t imagine what would be here later and I hope you will never know. The second most common explanation is "I didn't know this." the same was punished for a long time if it was heard from us, because faith does not require knowledge of things. But in doing so, they also go into their own trap, for if they knew about it, they would confess the sin, if they didn’t know about it, they would admit incompetence. But being unfit is still better than being guilty. There would even be a third explanation, the "I made the order," but that was already reached out to them, and it wouldn't be good to charge the boss anyway.

Mivel én gondolkodó ember vagyok, egy idő után már le is tiltottak azzal, hogy "fogjam be a pofámat", mert a javaslataim amúgy is a főnök hatalmának megkérdőjelezésének számítottak, de már átlépték azt a határt, ahonnan a dolgok az ő vezetésükkel helyrehozhatók. Így befogtam a pofámat és belekezdtem a probléma megoldásába. Jelenleg az az álláspontom, hogy az hibázott, aki ezeket erre a feladatra ide küldte. Ám így egy még nagyobb főnök került a képbe és tartok tőle, hogy utána is ez lesz a helyzet, ám így végül eljutok a probléma forrásáig. A célom alapvetően nem az ítélkezés, hanem a rendszer helyreállítása. Ítélkezni csak akkor fogok, ha nem az admin szinten dolgozom, hanem be leszek vonva a Játékba.

Being a thinking person, after a while I was already banned from “holding my cheek” because my suggestions were already questioning the power of the boss, but they had already crossed the line from which things could be restored with their leadership. So I caught my mouth and started solving the problem. At the moment, my opinion is that the one who sent them here for this task was at fault. But that’s how an even bigger boss got into the picture and I’m afraid that will be the case after that, but that’s how I end up getting to the source of the problem. My goal is basically not to judge, but to restore the system. I will only judge if I am not working at the admin level but will be involved in the Game.