A Szakma helyzete | Situation of the Profession

Most ebbe értsünk bele mindenkit, akik a földi- és spirituális hatalom birtokosai. Megrázó információk jönnek számukra.

Now let us include everyone who is the possessor of earthly and spiritual power. Shocking information comes to them.

Már a kezdetektől fogva az volt a célom, hogy valamiféle együttműködést alakítsak ki egy bizalmatlanságtól, dezinformációktól és irigységtől hemzsegő vilgban. Nehogy azt gondolja bárki, hogy egy ilyen világban az ilyesmi komolyan felmerül bárkiben is, ha a beavatásaim és a hozzám érkező energiák ellophatók. Pláne úgy, hogy ha én a világ jobbá tételén dolgoznék, az lefordítva azt jelenti a szemükben, hogy ingyen juttatná az emberiséget olyan dolgokhoz, amikért hatalmas pénzeket lehetne elkérni. Itt kezdődik a történet, aminek előzménye ott ér véget, hogy a beavatásaim ellopva és az energiarendszerem tönkretéve. Én egy lakásban ülök a teljes reménytelenségben, ahol az egyetlen esélyem a nekik behódolás és az életem végéig szóló hála azokért a morzsákért, amiket visszadobnak nekem. Ismeretlenül, kisemmizve és hülyének nézve.

From the very beginning, my goal was to build some kind of collaboration in a world full of mistrust, disinformation and envy. Lest anyone think that in a world like this, this kind of thing occurs seriously in anyone if my initiations and the energies coming to me can be stolen. Especially so that if I were to work to make the world a better place, translated means in their eyes, that it would give mankind for free for things which huge sums of money could be solicited. This is where the story begins, the antecedent of which ends there, that my initiations are stolen and my energy system destroyed. I sit in an apartment in complete despair, where my only chance is to surrender to them and be grateful for the rest of my life for the crumbs they throw back at me. Unknown, annihilated and stupid.

Ha az ember ilyen helyzetben van, két választása marad. Az egyik a behódolás és egy olyan élet, amiről tudom, hogy az valaki másé lenne, aki megkapta azt az életet, ami nekem járt volna. Ez van, ilyen ez a világ és ha élni akarok, el kell fogadnom. A másik, hogy hallgatok a belső hangomra, aki olyan dolgokat sugall, amiket ép ésszel senki se tenne meg. Ez volt 20 éve, amikor beültem egy lakásba egy európai nagyváros közepén egy olyan meditációra, ami biztosan nagy hírnevet hozott volna, ha ezt Tibetben teszem.
Ám nem így történt, megjegyzem ebben a valóságban. Mert Tibet is olyan, mint bármi más, ott is megvan a Szakma. Még fingani is csak a szigorú rituálék szerint lehet. Most nem ecsetelném, mekkora balhé volt, amikor a vízöntő énemnek ebből elege lett, de mint kiderült, a mélyben sokkal többen értettek velem egyet, mint az a felszínen látható volt. Így az az őszinte megnyilvánulás, amivel elküldtem a főlámákat a picsába, valójában egy olyan próbán történő megfelelé volt, ami erre a valóságra szólt. Aki látta a Samsara című filmet, nagyjából képet kaphatott arról, hogy is nézett volna ki a dolog, ám itt nem lehetett előre tudni, hány évig fog tartani és a belső hangom sem lelkesedett egy hideg cellához avas jakvajas rizzsel. Ezt fontosnak tartottam elmondani, hogy érezni lehessen azt, miért is választottam inkább mégis ezt a valóságot, ahol csak 5% esélyem volt a sikerre. Az elszántságomat fokozta az is, hogy nem volt semmi veszítenivalóm és az, amit közben az orrom előtt láttam.

But it didn’t happen that way, I note in this reality. Because Tibet is like anything else, there is the Profession. Even farting can only be done according to strict rituals. I wouldn’t brush up on how bad it was when my aquarius self was fed up with this, but as it turned out, in the depths, far more people agreed with me than was visible on the surface. Thus, the honest manifestation with which I sent the main lamas to the cunt was, in fact, the fulfillment of a test that addressed this reality. Anyone who saw the movie Samsara could get a rough idea of ​​what it would have looked like, but here it was impossible to know in advance how many years it would last and my inner voice was not enthusiastic about a cold cell with sour yaky rice. I thought it important to say this so that you can feel why I chose this reality, where I only had a 5% chance of success. My determination was also heightened by the fact that I had nothing to lose and what I saw in front of my nose in the meantime.

A világról csak annyit mondanék, hogy a 10 év alatt gyártott több ezer szakmai oldal csak annyira volt elég, hogy legyen pár ember, aki elgondolkozzon azon, hogy talán mégse hülyeség az a kijelentés, hogy a világ vezetői idegen megszállás alatt álló bábok. Itt azért megjegyezném azt, hogy ez önmagában még nem lenne probléma, ha ezek az idegenek (akik tényleg békések és amúgy kedvesek) a szakmaiság legkisebb jelét is mutatnák. Gyerekkorom óta sci-fit olvasok, azaz felkészültem a feladatra és döbbentem láttam azt a dilettantizmust, amit egy olyan vallásos merev hierarchia kísér, hogy itt feltétlenül lépni kellett a világunk megmentése érdekében. Kiderült, hogy akik föntről vezetnek, halvány fogalmuk sincs arról, mi az a polgárosodás, demokrácia, szabadság és a pénzben is minden rossz forrását látják. Mi azt mondanánk, hogy ezek középkori társadalmak olyan technológiával, ami rájuk maradt egy millió évvel ezelőtt létezett galaktikus birodalomból. Tényleg békében élnek, ám ezt a békét nagy boldogtalanság kíséri és a spirituális elnyomás biztosítja. Most olyan dologról beszélek, ami a Földön hivatalosan nem létezik, kinn viszont a mindennapok része és ebben a műfajban nagy a fölényük, amit a Föld jelenlegi iránya is bizonyít.

All I would say about the world is that the thousands of professional pages produced in 10 years were just enough to make a few people think that perhaps it is not stupid to say that the world’s leaders are alien occupied puppets. I would note here that this in itself would not be a problem if these aliens (who are really peaceful and kind anyway) showed even the slightest sign of professionalism. I’ve been reading sci-fi since I was a kid, meaning I was prepared for the task and was shocked to see the dilettantism that comes with such a religious rigid hierarchy that it was absolutely necessary to step here to save our world. It turns out that those who drive from above have no faint idea of ​​what they see as civilization, democracy, freedom and all the bad sources is the money. We would say that these are medieval societies with technology left over from the galactic empire that existed a million years ago. They do live in peace, but this peace is accompanied by great unhappiness and spiritual oppression. Now I’m talking about something that doesn’t officially exist on Earth, but it’s part of everyday life outside and they have a lot of superiority in this genre, as evidenced by the current direction of Earth.

Az ezoterikus csoportok kevés kivételtől eltekintve az ő befolyásuk alatt állnak. A politika az ő befolyásuk alatt áll. A vallás az ő befolyásuk alatt áll, bár itt van bizonyos probléma azzal, amit azzal tudnék érzékeltetni, hogy a létező szocializmus tulajdonképp egy égi kísérlet volt az általuk vélt földi menny megteremtésére. Tulajdonképp most is ezzel kísérleteznek, csak már elérték Amerikát, ahol a jobboldali színezete ugyanannak jobban bejön az ottani elitnek, mint a balos hangulat, ami Oroszországban aratott nagy sikert. De a rendszer ugyanaz és hiába szövegelnek Amerikában a demokráciáról, az már csak egy váza annak és nem a tartalma. Aki tehát itt lépni akar a világért, szembe kerül gyakorlatilag mindenkivel. Nem beszélve arról, hogy az olaj már egy rég elavult technológia, amire a világgazdaság épül, ám kiiktatja a földi ember veszélyességét a kinti világra nézve, amit az Avatar című film érzékeltet a legjobban. Azaz itt nem elég csak forradalmi hangulatba kerülni, hanem olyan forgatókönyvvel is rendelkezni kell, ami gondol mindenre és mindenkire. Amit úgy kell elkészíteni, hogy egy lakásban ülök bevétel nélkül és senki sem áll velem szóba azok közül, akiknek felelősségük és lehetőségük lenne ebben a közreműködés. A forgatókönyv kész van és itt tartunk a mában.

Esoteric groups, with few exceptions, are under their influence. Politics is under their influence. Religion is under their influence, although there is a certain problem here with what I could convey by the fact that existing socialism was in fact a celestial attempt to create what they thought was an earthly heaven. In fact, they are still experimenting with this, they have only reached America, where the color of the same on the right fits the elite there better than the leftist mood, which has been a great success in Russia. But the system is the same and even though text about democracy in America is only a frame of it and not its content. So whoever wants to step in here for the world will face essentially everyone. Not to mention that oil is already a long-outdated technology on which the world economy is built, but it eliminates the danger of terrestrial man to the outside world, which is best portrayed in the film Avatar. That is, it is not enough here to only get into a revolutionary mood, but also to have a scenario that thinks of everything and everyone. What I have to do is sit in an apartment with no income and none of those who have the responsibility and opportunity to contribute to this are talking to me. The scenario is ready and we are here today.

El is jutottunk a Szakma helyzetéhez. Akik szemében egy faszi, akiről senki nem tud semmit olyan dolgokról beszél, amit senki sem vehet komolyan. Persze, hogy nem tudnak rólam semmit, mert az elmúlt 20 évet csak ezzel töltöttem egy lakásban ülve. Ha meg tudtak volna rólam, azonnal megpróbálták volna tönkretenni a munkámat, illetve ellopni tőlem, amit amúgy páran, akik mégis tudtak rólam meg is kíséreltek. Ha lopásról van szó, mindig jól működik az égi-földi szövetség. Ám én se vagyok hülye, bár ezt szeretné a szakma igazságnak látni. Egy ilyen világban eleve azzal a filozófiával dolgoztam ki a rendszert okulva az eddigi tapasztalataimból, hogy ezeket el fogják lopni és így is váltak a legjobb terjesztőkké. De hogyan lesz egy őrültnek kikiáltott emberből olyan ember, aki végre is tudja hajtani a forgatókönyvet? Na ez itt a szakmai kérdés.

We have also reached the position of the Profession. In the eyes of those here is a dick who no one knows anything about and talks about things that no one can take seriously. Of course, they don’t know anything about me because I’ve only spent the last 20 years sitting in an apartment with that. If they had known about me, they would have immediately tried to ruin my work or steal from me what a few who knew about me had tried anyway. When it comes to theft, the heaven-earth alliance always works well. But I’m not stupid either, even though that’s what the profession wants to see as truth. In a world like this, I developed the system from the outset, learning from my experience so far that these would be stolen and they still became the best distributors. But how does a man who has been called insane become a man who can execute the scenario? That's the professional question here.

Amit mindenhonnan hallok, hogy "meg fognak ölni" már a könyökömön jön ki. Ezek szerint ők nem tudják, hogy akiknek meg kellene engem ölni, azoktól meg olyan hangok jönnek, hogy "nem tudjuk megölni". Ráadásul a forgatókönyvet sem tudják kiszedni a fejemből, mert ilyesmi úgy nem létezik, ahogy ők azt gondolják. Hisz egy embernek nem lenne ekkora kapacitása. Olyan sok problémával kellett foglalkoznom, hogy inkább arra fókuszáltam, hogy elkészítsek egy automatikus problémamegoldó holoprogramot. (Van személyes verziója, elérhető itt) Ezt XD-ben telepítettem is, ami biztosan megzavarja az idegeneket is, hisz innentől az ő vallásukban megfelelek istennek, aki a legmagasabbról sugároz. Az a tény, hogy ők megszállták a bolygót ilyen értelemben nekem nem olyan rossz hír, ha én megszállom őket. Lefordítva a szakma felé érthetően, akiket ők a főnöküknek tartanak, azoknak én lettem a főnöke. Eddig ők nem álltak velem szóba, ami úgy változik, hogy én nem állok velük szóba. Végülis eddig is jól megvoltak nélkülem, szerintem ez után is menni fog. Hogy mi fog történni? Nem tudom, mert ez egy rugalmas forgatókönyv, ami a cél felé tartva reagál a pályán lévő lépéseire. Ám van, amit egyszerűen el tudok mondani és milyen szerencse, hogy már régebben leírtam.

What I hear from everywhere is that "they're going to kill me" is already coming out of my elbow. According to them, they do not know that those who should kill me come from voices that "we cannot kill him". Plus, they can’t get the scenario out of my head either, because that sort of thing doesn’t exist the way they think. Believe me, a person would not have that much capacity. I had to deal with so many problems that I focused more on creating an automated problem-solving holoprogram. (There is a personal version, available here) I also installed this in XD, which is sure to confuse the aliens as well, since from here I correspond in their religion to God, who radiates from the highest. The fact that they have occupied the planet in this sense is not such bad news for me if I occupy them. Translated into the profession understandably, whom they consider their boss, I became the boss of those. So far, they haven’t talked to me, which changes to me not talking to them. After all, they have been fine without me so far, I think it will go on after that. What will happen? I don’t know because it’s a flexible scenario that reacts to your steps on the field while heading towards the goal. But there is something I can simply say and what luck I have described in the past.

Hogy mekkora a baj? Nézőpont kérdése. Ha a világ szemszögéből nézzük, semekkora. Ha azok szemszögéből, akik elkezdtek az idegen megszállásra helyezkedni, elég nagy. Még egy jótanács azoknak, akiknek ezt most jelenteniük kellene. Indítsák el előtte a Benny Bácsi holoappot gondolatban.

How much trouble is it? It is a matter of point of view. If we look at it from the perspective of the world, it is nothing. If from the point of view of those who have begun to settle in a foreign occupation, it is large enough. Another piece of good advice for those who should report this now. Start Uncle Benny holoapp befora that.