Fordított dugóhúzó | Inverted corkscrew

Ez egy holoalkalmazás neve, ami egy lehetetlennek tartott, ám létfontosságú dolgot végez. Úgy lehet könnyen megérteni, ha egy pohár vízre gondolsz, amit beleöntesz egy kád vízbe. Vissza tudnád tenni a pohárba ugyanazt a vizet? Csak itt víz helyett olyan kollektív tudatokra kell gondolni, akiket egy nagyobb kollektíva olvasztott magába.

It’s the name of a holo app that does an impossible but vital thing. It can be easily understood by thinking of a glass of water that you pour into a tub of water. Could you put the same water back in the glass? It is only here, instead of water, that one has to think of collective consciousnesses that have been melted down by a larger collective.

A beavatkozó idegenek fele ebből a célból érkezett, hogy kiszabadítsák a társaikat, ám szembesülniük kellett ugynezzel a problémával. Mint ahogy az ember sem nagyon törődik másokkal, ha a társaikat akarják kiszabadítani, itt is hasonló a helyzet. Mindenfélékkel kísérlezetnének, ha nem állítottam volna le őket azzal, hogy kitalálom rá a megoldást. Kitaláltam.

Half of the intervening aliens came for this purpose to free their peers, but they had to face the same problem. Just as humans don't care much about others if they want to free their peers, the situation is similar here. They would experiment with all sorts of things if I hadn’t stopped them by figuring out a solution for it. I came up with.

Ehhez persze elég magas dimenzószint szükséges, mert itt úgy kell megtekerni a valóságot, hogy közben a többi része érintetlen maradjon. Gondolom senki sem akar harmincezer évet újrajátszani emiatt. Mert sok olyan dolog is történt ezalatt, amit ha újra lehetne játszani, mindenki másképp csinálná, ám akkor nem alakult volna ki ez az egyedi civilizáció, amit így meg lehet menteni.

This, of course, requires a fairly high level of dimensions, because here you have to twist reality so that the rest of it remains intact. I guess no one wants to replay thirty thousand years because of this. Because a lot of things happened during that that if everyone could play again, everyone would have done it differently, but then this unique civilization would not have developed that could be saved that way.

Az írásaim egyszerre szólnak minden tudatszinthez és dimenzióhoz, de vannak közöttük olyanok, amik csak az érintetteknek szólnak, de a többiek számára is informatívak. Ez is egy ilyen volt. Mivel ez a művelet komoly kihatással van egy sor más dologra, itt fogjátok először megtapasztalni az ÉlményPark különlegességét, hogy ezt is képes lekezelni. Az ÉlményParkot ilyen értelemben úgy képzeljétek el, mint megoldás minden problémára. Hisz a logikája nem statikus, azaz rugalmasan és egyedien áll minden felmerülő kérdéshez.

My writings speak to all levels and dimensions of consciousness at once, but there are some among them that are only for those involved, but also informative for others. It was one of them. Since this operation has a serious impact on a number of other things, here you will first experience the uniqueness of the ÉlményPark to be able to handle this as well. In this sense, imagine the ÉlményPark as a solution to all problems. Because its logic is not static, that is, it is flexible and unique to any questions that arise.