Mozi Install | Cinema installation

Egészen más filozófiával foglalkoztam a megszállásokkal, mint azt sokan teszik. Aki egyedül van temérdek melóra, annak figyelembe kell vennie, hogy nem szállhat szembe mindennel, mert hatalmas erőforrásokat emésztene fel. Ez tulajdonképp az ideális fejlesztési környezet és most beszámolok egy olyanról, ami a megszállásokkal foglalkozik.

I dealt with the occupations in a completely different philosophy than many do. Anyone who is alone with a ton of jobs has to keep in mind that you can’t face everything because it would consume huge resources. This is actually the ideal development environment and I am now reporting on one that deals with occupations.

Kezdem a lényeggel. Gondolatban indítsd el a Mozi Installt. Ez a gondolat meghív egy tudathálózaton várokozó programot, aminek célja a megszállók hozzáférési jogosultságának menedzselése.

I'll start with the point. Think Cinema Install in mind. This thought invites a program waiting on a network of consciousness to manage the occupant's access rights.

Tehát nem azt csináltam, hogy elkezdtem harcolni a megszállókkal szemben. Illetve azt is tettem, hogy a megfelelő környezetet biztosítsam az installációhoz, mert ugye azt azért ki lehet találni, hogy egy megszálló sem örül annak, ha a lehetőségeit korlátozzák. Ám mivel én rendszerben gondolkodom és természetesen figyelembe veszem az ÉlményPark céljait, itt végül is egy rendezett nézői-játékos hozzáférési rendszerről beszélünk, ami felváltja a káoszt.

So I didn’t do that to start fighting the occupiers. Also, I did it to provide the right environment for the installation, because it can be figured out that no occupier is happy to be limited. But since I think in a system and of course take into account the goals of the ÉlményPark, here we are finally talking about an orderly viewer-player access system that will replace the chaos.

Ebben a káoszban mindenkinek mindent lehetett, ami azt eredményezte, hogy a primitívebb létformák náluk fejlettebb embereket szálltak meg. Ez amúgy minden primitív lényre jellemző, hogy törekszenek a minél fejlettebb feletti uralomra, de mivel primitívek, nem látják be, hogy ezzel tönkreteszik a világot. Nagyon sok méltatlan viszonyrendszer alakult ki, ahol fentről olyan elvárások érkeztek, amiknek töredékére sem képesek azok, akik az elvárásokat megfogalmazzák. Itt volt az ideje a helyzet rendezésének.

In this chaos, everyone could have everything that resulted in more primitive forms of life invading more advanced people than they were. It is inherent in all primitive beings, however, that they seek dominion over the most advanced, but because they are primitive, they do not see that they are destroying the world. A lot of unworthy systems of relations have developed, where expectations have come from above, not a fraction of which can be expressed by those who formulate the expectations. It was time to sort out the situation.

Ha azt nézzük, hogy ha valaki eredményesen kiütötte magából a megszállót, mi történik utána, azt látjuk, hogy újabbak érkeznek a régiek helyére. Ez véget nem érő harcokat jelent és ha az embernek sikerül is megtartania magát, akkor sem tud mit kezdeni a nyitott magasabb dimenziós csatornákkal, nem beszélve az energiacsökkenésről, ami ilyenkor jelentkezik.

If we look at the fact that if someone has successfully knocked out the occupier, what happens after that, we see that newer ones are coming to replace the old ones. This means endless struggles and even if one manages to hold on, one does not know what to do with the open higher dimensional channels, let alone the energy loss that occurs at this time.

Ez a Mozi Install azt teszi, hogy nem enged bárkit akárki közelébe. Hasonló ahhoz, ahogy az irodaházak működnek, hogy amilyen a belépőkártyád jogosultsága, csak oda tudsz bemenni. Vannak olyan lények, akik ezentúl csak mozizni tudnak, de nem lesznek képesek beleszólni az eseményekbe és lesznek játékosok, akik számára a megszállás interaktív élménnyé válik. Mintha azt mondtam volna, hogy ennek itt vége, ami eddig volt és ezentúl mindenki oda mehet, ahova a jegye szól. Ez amúgy rendezi a sok félreértést is, ami a Felettes Én fogalmát övezi.

This Cinema Install makes it impossible to let anyone near anybody. It’s similar to the way office buildings work, that just as your pass card entitles you, you can only go in there. There will be creatures who can only feel movies from now on, but will not be able to have a say in the events and there will be players for whom occupation becomes an interactive experience. It was as if I was saying that this is the end of what it used to be and from now on everyone can go where their ticket is. This also resolves the many misunderstandings surrounding the concept of the Higher Self.

Csak gondolatban indítsd el, ha nem akarsz arra várni, hogy majd egyszer a Hullámfrissítésben úgyis megérkezik.

Just start with it in mind if you don’t want to wait for it to arrive one day in the Wave Update anyway.