Mindent megérteni | Understand everything

Az emberi agy racionális féltekéje úgy működik, hogy egyrészről mindent meg akar érteni, másrészről képes ezt korlátozni is, ha rájön, hogy arra nem lehet képes.

The rational hemisphere of the human brain works by wanting to understand everything on the one hand, and by being able to limit it if it realizes that it's not possible.

Ha egy 3D-s világban élsz abban a világban, amit össze sem lehet hasonlítani a magasabb dimenziókkal, a világ megértésnek tervét is érdemes az előtt átgondolni, hogy belekezdesz a meditációidba. Ugyanis annyi minden zajlik itt egyszerre, amit képtelenség ahhoz az agyhoz igazítani, amivel rendelkezel. Kezdjük ott, hogy alapvetően csak egy dologra tudsz összpontosítani és ha egyszerre kerül eléd több megoldanivaló, azzal így nem tudsz megbirkózni. Azt tudod tenni, hogy sorrendbe rakod őket, amire az idő lehetőséget is ad.

If you live in a 3D world that cannot be compared to the higher dimensions, it is also worth thinking about a plan for understanding the world before you begin your meditations. Because there is so much going on here at once that it is impossible to adapt to the brain you have. Let’s start there with the fact that you can basically focus on only one thing and if you have several things to solve at once, you can’t cope with it that way. You can do that by putting them in order, which time allows.

Amikor rájöttem arra, hogy az agyam nem fogja ezt bírni, ki kellett találnom erre a megoldást. Ugyanis föntről erre a teljes átadás az egyetlen út, vagyis vakon meg kellene bíznod a segítők vezetésében. Ám az emberi értelem azt mondaná az ilyen emberre, hogy "hülye", ha vakon megbízik olyan lényekben, akikről semmit sem tud és átadja nekik a kontrollt a döntésekkel együtt. Az idegenekkel kapcsolatban már említettem azt, hogy azonos fogalmak alatt is értetünk akár teljesen mást, ezért nagyon nehéz az ilyen előzetes bizalommal nem visszaélni. Nem beszélve arról, hogy a racionális elme ragaszkodik a döntésekhez, a kontrollhoz, a garanciákhoz és a dolgok értéséhez.

When I realized that my brain wouldn’t be able to handle this, I had to figure out a solution to that. For from above, complete surrender is the only way, meaning you should blindly trust the helpers. But the human intellect would say to such a man that it is "stupid" to blindly trust beings of whom he knows nothing, and to give them control along with decisions. With regard to aliens, I have already mentioned that we mean the same concepts in a completely different way, so it is very difficult not to abuse such prior trust. Not to mention that the rational mind clings to decisions, control, guarantees, and understanding of things.

De hogyan dönts, ha csak a szükséges információk töredékével rendelkezel? Hogyan legyen nálad az irányítás, ha nem érted a saját helyzeted sem? Te milyen garanciákat adsz másoknak az ígéreteid betartásával kapcsolatban? Hogyan érts meg valamit, amihez az alapokat is évekig kellene tanulnod?

But how do you decide if you only have a fraction of the information you need? How do you have control if you don’t understand your own situation either? What guarantees do you give others about keeping your promises? How do you understand something that you would have to learn the basics for years?

Nincs más megoldás, mint megbízni valakiben, aki rendelkezik a szükséges információkkal. Az irányítás kérdése megoldható, hisz a te helyzeted te ismered a legjobban. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ha csak rövidtávú célokkal rendelkezel, akkor a döntéseidet is ez fogja meghatározni és akár le is téríthet téged a hosszabb távú céljaidról. De a megfelelő súlyozással ez is megoldható. A garancia kérdése nehéz ügy, mert csak arra tudsz garanciát adni, ami tőled függ. Ha isten beavatkozik, akkor már a dolgok nem tőled függenek, ugye? Ha megbízol valakiben és ő átver téged, az általad adott garanciák megduplázzák a problémáidat. Ha elkezded az alapokat másoknak tanítani, akkor egy csomó szakembert képzel, akik lehet, hogy nem is akarnak azok lenni. Erre bizonyíték az elmenypark.net látogatottsága, ami a közelében sincs annak a show-nak, amiket a blogjaimon tolok. De utána mindenki rajtam kérné számon, ha helyette értem meg a dolgokat és a döntéseim nem tetszenek nekik.

There is no other solution than to trust someone who has the information you need. The issue of control can be solved because you know your situation best. However, it should not be overlooked that if you only have short-term goals, it will also determine your decisions and may even divert you from your longer-term goals. But with the right weighting, this can also be solved. The issue of guarantee is a difficult matter because you can only provide a guarantee that is up to you. If God intervenes, things are no longer up to you, are they? If you trust someone and they cheat on you, the guarantees you give will double your problems. When you start teaching the basics to others, you are imagining a lot of professionals who may not even want to be. Proof of this is the traffic to elmenypark.net, which is nowhere near the show I push on my blogs. But after that, everyone would hold me accountable if I understood things instead and didn’t like my choices.

Ezek a problémák amúgy csak egy demokratát foglalkoztatják, nem véletlenül fulladnak bele a segítők az egyéni tudatokba és az egyenlőségbe. Ha elképzeled magad az ő helyükben és neked kellene mondjuk sok indiainak egyenként elmagyarázni valamit, akik olyan érveket hoznának fel, mint pl. a látens kasztrendszer, aminek figyelembevétele jelentősen megnehezítené a dolgod, valamint sürgetne a határidő, te is félretennéd demokrata mivoltodat az eredmény érdekében.

These problems occupy only one Democrat anyway, it is no accident that helpers drown in individual consciousness and equality. If you imagine yourself in their place and you would have to say a lot of Indians one by one to explain something that would make arguments like e.g. the latent caste system, the consideration of which would make your business considerably more difficult, as well as the urgency of the deadline, would also set you aside as a Democrat for the sake of results.

Az ÉlményParkban ez úgy van, hogy rendkívül bonyolult jogosultsági rendszer szabályoz mindent. beleértve azt is, ha megszállás alatt állsz, akkor más a jogosultságod is. Ha kitűzöl egy célt, automatikusan ahhoz az emberhez kerül, akinek szintén az a célja, ám a megfelelő látószögön is van hozzá. A MIA jelenléte azt garantálja, hogy a személyes szempontjaid is megjelenjenek a veled kapcsolatos döntésekben. Akinél a döntés, ott a felelősség is, ám az, hogy erre a döntésre te kompetens vagy, az már annak a felelőssége, aki ezt a hatalmat a kezedbe adja. Remélem tudtok követni, mert még a témának csak kb. az 5%-ánál járunk. Ugye kezd értelmet nyerni, mit is csináltam én közel 20 évig 0-24-ben?

In the ÉlményPark, this is such that an extremely complex authorization system regulates everything. including if you are under occupation, your privileges are different. When you set a goal, it automatically goes to the person who also has that goal but also has the right angle of view. The presence of MIA guarantees that your personal aspects are also reflected in the decisions that affect you. For whom the decision is, there is also the responsibility, but the fact that you are competent for this decision is the responsibility of the person who puts this power in your hands. I hope you can follow because even the topic is only about 5% where we are. You're starting to make sense, what have I been doing for almost 20 years at 0-24?

Ne akarj mindent azonnal megérteni. Ez a kulcs. Hagyj időt magadnak erre, mert a magasabb látószögű kép általában később szokott összeállni. Ha olyan dolgokat akarsz azonnal megérteni, amire 5 év alatt érnél oda, akkor abba bele is őrülhetsz. Tudjátok én ezt hogy oldottam meg? Szembesültem azzal, hogy annyi a feladat annyi adattal, amivel az emberi agyam nem fog megbirkózni, ezért inkább arra összpontosítottam, hogy létrehozzak egy univerzális problémamegoldó logikát. Egy olyan filozófiával, ami lehetővé teszi számomra azt, hogy akár semmit se tudjak a megoldandó problémákról és csak annyi információ érkezzen, ami a döntéshez szükséges és azokat felejtsem is el utána. Így tudtam megőrizni az ép elmémet egy ilyen utazás után.

Don't want to understand everything at once. This is the key. Allow yourself time to do this, because the higher-angle image tends to come together later. If you want to understand things right away that you would get there in 5 years, you can go crazy about it. Do you know how I solved this? I was faced with the task of having so much data that my human brain would not be able to cope with, so I focused more on creating a universal problem-solving logic. With a philosophy that allows me to know nothing about the problems to be solved and only get as much information as I need to make a decision and forget about it afterwards. This is how I was able to keep my sanity after such a trip.

Ajánlom figyelmedbe a mentális rajt-cél programozást. Lenn találod az Önvezetés menüpontban a azokban az anyagokban, amiket pont ezért írtam, hogy megkönnyítsem a dolgod és csak azokat kelljen tudnod, ami nem terheli túl az agyadat.

I recommend mental start-goal programming for your attention. You’ll find it in the Self-Guidance menu below in the materials I’ve written to do just that to make your job easier and you only need to know the ones that don’t overwhelm your brain.