Megtisztulás | Purgation

A kereszténységben szerepel a Purgatórium, ahol a lelkek megtisztulnak. Ugyanez a motívum felbukkan egy idegen ajánlatban is, ahol az ebbe csatlakozó emberek energiarendszerét megtisztítják a múlt bűneitől. Valamint alkalmazzák bizonyos titkos társaságok és ezoterikus csoportok is ezt a technikát. Ám soha senki nem mondja el, mi ennek az ára.

In Christianity, there is the Purgatory, where souls are purified. The same motive emerges in an alien offer, where the energy system of the people who join it is cleansed of the sins of the past. Also, certain secret societies and esoteric groups also use this technique. But no one will ever tell you what that costs.

Én az ÉlményPark esetében soha nem alkalmazok ilyet és mindig előre megmondom, hogy minek mi az ára. Amikor azt mondom, ez itt ingyenes, akkor nem teszek mást, mint a rendelkezésedre bocsátom azokat a feltételeket és eszközöket, amikkel mindent te magad intézel. Ha te az ÉlményPark ívén haladva úgy döntesz, hogy elfogadsz egy ilyen ajánlatot, akkor te döntöttél így, bár meg van a lehetőséged az utólagos korrekcióra... a halálod után. Az ilyen tudati visszatéréseknél azonban már sokkal erősebb az a belső hang, ami olyan dolgokra késztet, amit a jelenben nem tudsz megmagyarázni, ám ennek ellenére beleléphetsz ismét ugyanabba a hibába. Hiszen szabad akaratod van, amiben benne van a hibázás joga és lehetősége.

I never use this in the case of ÉlményPark and I always tell you in advance what the price is. When I say it’s free here, all I do is put at your disposal the terms and means by which you manage everything yourself. If you, following the arc of the ÉlményPark, decide to accept such an offer, you have done so, although you have the option of a subsequent correction ... after your death. However, with such returns to consciousness, the inner voice that makes you do things that you can’t explain in the present is much stronger, but you can still make the same mistake again. After all, you have free will, which includes the right and possibility of making mistakes.

Azt kell megérteni, hogy én ezt nem bárányoknak, hanem gondolkodó embereknek készítettem, akik a jövő fejlett emberei szeretnének lenni. A könyörgés és leborulás egy másfajta kollektív szisztéma világa, ami nem épít az egyéni tudatok önállóságára és az emberi értelemre. Az is tény, hogy a személyzeti politikám rendkívül szigorú, vagyis a műveletekben nem a behódolásra, hanem a személyi alkalmasságra helyezem a hangsúlyt. Úgy is megfelelhet ennek valaki, hogy eredetileg szar ember volt, ám sikerrel teljesíti életének utólagos korrekcióját. Ám senkinek nem adok mentességet, viszont alanyi joga van az egyenlegén javítani. Hogy a kilépésnél létezik-e Purgatórium vagy sem, azt nem az én tisztem eldönteni, mert a kompetenciám az ÉlményPark határáig terjed. Viszont ha az elméletem helyes, senkinek nincs is szüksége ilyesmire, mert kilépni csak olyan tud, aki nem fertőzi meg az ÉlményParkon kívüli világot.

It must be understood that I did this not for lambs, but for thinking people who want to be advanced people of the future. Begging and bowing is a world of a different kind of collective system that does not build on the independence of individual consciousness and human intellect. It is also a fact that my staffing policy is extremely strict, meaning that I do not focus on surrender but on personal suitability in operations. One can also answer this by saying that he was originally a shitty man, but he/she successfully completes the post-correction of his/her life. But I don’t give anyone an exemption, but you have a subjective right to improve your balance. Whether or not there is a Purgatory at the exit is not up to my right to decide, as my competence extends to the border of the ÉlményPark. However, if my theory is correct, no one needs that, because only someone who does not infect the world outside the ÉlményPark can quit.

Amikor azt mondom, hogy az ÉlményPark egyik fő területe az oktatás, azt nem feltétlen értem az ÉlményParkon belül. A belépők tanulmányozása során arra jutottam, hogy erre is nagy szükség lehet. Sok dolgot lehet itt tanulni, ami hasznos lehet odakinn. Ám dönthetsz úgy, hogy inkább választod a mások általi megtisztítást, ám jó ha tudod, hogy az a könnyebb út. És nem lehet tudni, hogy mi az ára. Tapasztalatim szerint ha valaminek nem tudod előre az árát, annak oka lehet az is, hogy az olyan nagy, hogy ha előre tudnád, nem választanád. Én azt mondom, inkább ismételj többször, de saját jogon érd el, amit elérsz.

When I say that one of the main areas of the ÉlményPark is education, I don’t necessarily mean within the ÉlményPark. While studying the entrants, I came to the conclusion that this may also be much needed. There are many things to learn here that can be helpful out there. But you may choose to opt for cleansing by others, but it’s good to know that’s the easier way. And you can't know what the price is. In my experience, if you don’t know the price of something before it, it could also be because it’s so big that if you knew in advance, you wouldn’t choose. I say you prefer to repeat it several times, but in your own right, achieve what you achieve.

Ha valaki mentesít a karmádtól és angyali jelzővel látja el az az utáni szerepedet, attól még ugyanaz a szar ember leszel, aki előtte voltál az emberek szemében. Lehet, hogy ez azokat nem érdekli, akik téged azzal a jelzővel ellátnak, ám az embereket érdekelni fogja, ha közöttük maradsz. Tisztázzuk még egyszer. Nálam két lehetőséged van. Az egyik a halál utáni tudati visszatérés, más szóval egy Második Esély. A másik pedig a jelenéleti korrekció, ami nem tünteti el a bűnöket, ám lehetőséget ad a mérleg másik oldalára is rápakolni. Azzal a megjegyzéssel, hogy a tökéletesedés felé vezető út csakis hibákkal lehet tele. Amikor egy híres tudóst megkérdeztek, nem veszi-e el a kedvét száz sikertelen kísérlet, ő azt mondta erre, hogy az száz sikeres kísérlet volt, mert mindegyik után megtudta, hogy nem az a jó megoldás.

If someone frees you from your karma and gives you an angelic token for that role after it, you will still be the same shitty person you were in front of people before. It may not interest those who provide you with that token, but people will care if you stay among them. Let's clarify again. I have two options. One is a return to consciousness after death, in other words, a Second Chance. The other is the present-life correction, which does not eliminate sins, but also allows the other side of the balance sheet to be loaded. With the remark that the path to perfection can only be filled with flaws. When a famous scientist was asked if he didn’t get tired of a hundred unsuccessful attempts, he said to do so that it was a hundred successful attempts because after each one he learned that it wasn’t the right solution.