EmberTőzsde | Human Stock Exchange

Az ÉlményParkban csak a valós teljesítmény számít, mivel immáron minden egyes személy regisztrálva van az EmberTőzsdére, ami a lekérdezések célja alapján mutatja az egyes emberek értékét.

Only real performance is counted in the ÉlményPark, as every individual is now registered on the Human Stock Exchange, which shows the value of each person based on the purpose of the queries.

Sokan biztosan bolondnak tartanak, mások egy szót sem hisznek el ebből, de biztosíthatok mindenkit, eddig soha senki sem hajtott végre isteni beavatkozást az univerzumban, aki fergeteges show keretében képzelte ezt el. Pedig ha belegondoltok, teljesen logikus és amikor megérkeztek fölém az engem megrendszabályozni kívánó lények, azonnal nagy rajongóivá váltak az ötletnek.

Many are sure to think of me as a fool, others do not believe in a word, but I can assure everyone that so far, no one has ever been subjected to divine intervention in the universe who imagined it in a harsh show. However, if you think about it, it's completely logical and when the entities who want to make me regulate arrive, they have immediately become great fans of the idea.


Akik most olvasnak először, biztosan nem szoktak hozzá ehhez a humorhoz. Ugyanis akik ezzel a témakörrel foglalkoznak, általában olyan emberek, akik vallásos áhitattal fordulnak a téma felé. Én azonban nem vagyok vallásos, így sokkal tágabb lehetőségeim lettek műveleteim arculatának kiválasztására. Amúgy az a véleményem, hogy ha az ember rendkívül sokat foglalkozik komoly dolgokkal, a humor az egyetlen, amivel meg egyensúlyban tudja tartani magát. Persze az is tény, akit ezek a műveletek negatívan érintenek, azok kevésbé fogják a dolgokat a humoros oldaluk felől is látni, ám ez fordítva is így volt, amikor rajtam röhögtek.

Those who are reading for the first time are certainly not used to this humor. Those who deal with this topic are usually people who turn to the topic with religious devotion. However, I am not religious, so I have a much wider range of options to choose from. Anyway, I think that if one deals with a lot of serious things, humor is the only one that can keep you in balance. Of course, the fact that these operations are negatively affected will make them see things less from their humorous side, but it was the other way around when they laughed at me.

Az EmberTőzsde ötlete akkor merült fel komolyan, amikor kiderült, hogy az eddigi hasonló beavatkozások mind azon buktak el, hogy rossz embereket választottak hozzá. Kiderült, hogy égi személyzeti politika egyáltalán nem létezik. Ők a gondolkodó emberekben csak az akadályt látják, akiket nem lehet teljes átadásban iránytani. Ám ha egy ilyen világban nem gondolkodó emberek kerülnek vezető pozíciókba, akiket a világunkról semmit sem tudó lények vezetnek, annak csakis katasztrófa lehet a vége. Amikor rájöttem, hogy amit mi katasztrófának látunk, az ezeknek a lényeknek maga a cél, kénytelen voltam ellenük fordulni, hogy megvédjem ezt az egyedülálló civilizációt.

The idea of the Human Stock Exchange came up seriously when it turned out that similar interventions so far had failed to choose the wrong people. It turned out that celestial personnel policy does not exist at all. They see only the obstacle in the thinking people who cannot be guided in full surrender. But if people who are not thinking in such a world are taken to leading positions, led by beings who are not aware of our world, it can only be a disaster. When I realized that what we see as a disaster is the goal of these creatures, I had to turn to them to protect this unique civilization.

Az összes saját műveletem kiemelt részét képezi a megfelelő emberek kiválasztása. Amiből olyan sok lett, hogy (szokás szerint) írtam rá egy programot. Ez lett az EmberTőzsde, rövidítésben E.T., ami egyszerre humoros és sejtet jóval több információt a kelleténél. Mivel a műveleteim alapvetően automatizáltak, ezek az emberek is véletlenül (a sors által) kerülnek a megfelelő helyekre a megfelelő időben. De hogyan? Valamint hogyan kerülnek kiválasztásra?

Choosing the right people is a key part of all my operations. That's so much that I (as usual) wrote a program for it. It became the Human Stock, abbreviated E.T. (Hungarian abbreviation), which is both humorous and provides much more information than you need. Since my operations are fundamentally automated, these people are accidentally (by fate) in the right places at the right time. But how? How are they selected?

A Regisztrációt követően a Jogosultsági Rendszer megvizsgálja a regisztráló személyét úgy, hogy az adatokat az EmberTőzsde (továbbiakban E.T.) szolgáltatja. Az E.T. nem más, mint egy univerzális civilizációs sztenderdek alkotta bonyolult mátrix, mely az egyes emberek értékeit határozza meg. Ezek az értékek rendelkeznek egy Általános Értékkel, mely statikus értékrenddel bír, valamint egy Specifikus Értékkel, amely az aktuális lekérdezés célja alapján ad egy aktuális értéket. Példa erre egy bérgyilkos, aki az univerzális sztenderd szerint nincs túl magasan a ranglétrán, ám specifikus szempontok alapján akár az adott szakma krémjéhez is tartozhat. Így mindenki rendelkezik egy Általános Ranggal, illetve számos/számtalan Specifikus Ranggal, melyek meghatározzák helyét és szereplehetőségeit a rendszerben.

Following the Registration, the Entitlement System examines the identity of the registrant by providing the data to the Human Stock Exchange (hereinafter referred to as E.T.). E.T. it is a complex matrix of universal civilization standards that defines the values of individual people. These values have a General Value that has a static value system, and a Specific Value that gives a current value based on the purpose of the current query. An example is an assassin who, according to the universal standard, is not too high on the ladder, but may even belong to the cream of the profession based on specific considerations. So everyone has a General Rank and a number of Specific Ranges that determine their place and role in the system.

Aki vette a fáradságot és a többi anyagot is igyekezett mélyebben megérteni, láthatja az összefüggéseket közöttük. Az E.T. ugyanis a dinamikus hatalmi szerkezetre való átállás egyik nélkülözhetetlen kelléke. Az EmberTőzsdéről még régebben készült egy írás a Magasabb Dimenziós Ember blogon, ami azóta tárhelye lett a mélytranszban készült anyagaimnak, amit változtatás nélkül közlök. A mélytranszban készült anyagok elsődlegesen nem a fizikai síkra készültek, ám igyekeztem úgy megírni őket, hogy itt is értelmezhető legyen.

Those who took the trouble and arrived at a material to understand, can see the relationships between them. E.T. it is an indispensable component of the transition to a dynamic power structure. The Man  Stock Exchange has long been written on a Higher Dimensional Man blog, which has since been a storage for my deep-trans stuff that I publish without release. Subterranean materials are primarily made for non-physical purposes, so that they can be interpreted here as well.


Ember Tőzsde
E.T.

Az embertőzsde egy olyan galaktikus sztenderdekre épülő matrix, mely az egyes emberre lebontva állapítja meg mindenki valós értékét objektív és szubjektív lekérdezési szempontok szerint is.

Ehhez egyszer kellett a logikát jól megcsinálni és felépíteni.

A mottója ez lehetne: Annak is kell lenni, nem elég annak csak látszani!


Így lehet egy húzással megoldani ezt a problémát, amit a fejletlen lények beáramlása okozott. A fejletlen lények beáramlása tulajdonképp egy Próbát is jelent egyben, mert ha nem érkeznek be (és érkezik be velük a kísértés), a mutatók biztosan sokaknál ennél kedvezőbb állást mutatnának.

A lekérdezés szempontjai

Ha egy angyal a rangjához méltó ember keres, elég csak a szempontjaival rátekintenie és már látja is, kik az alkalmas emberek. Eddig ez becsszóra bemondásos alapon ment. Úgy gondolom nagy lesz az előrelépés, ahogy 3D-ben megkezdődnek a kompenzációk. Általános megfigyelésem az, hogy az indítás és a leérés között 3 év szokott eltelni. A méltatlan emberek fokozatosan tűnnek el a süllyesztőben, hogy a civilizációs szempontok ne sérüljenek, bár arra számítani lehet, hogy sokan inkább tönkre tennék a világot, ha buknak és eddig ezek az emberek el voltak energiával kényeztetve.

Az általános szempontok között olyanokra kell gondolni, milyen életet élsz, milyen hatással van jelenléted a környezetedre, teremtesz-e értéket és mennyire vagy becsületes, milyen jövőképben gondolkodsz, gondolsz-e másokra vagy csak önmagadra. A specifikus szempontok inkább arra vonatkoznak, mihez értesz és mennyire vagy jó benne.

A segítőknek új üzenet: Mindenki annyi ér, amennyi minőségi embere van. A minőséget itt nem ti állapítjátok meg és ez most az új elem is. Vége az önkényeteknek, mi pedig végre megszabadulunk egy rakás magukat isteneknek képzelő dilettáns idiótától és elkezdhetjük végre a munkát.Human Stock Exchange
E.T.

The human stock market is a matrix based on galactic standards that determines the true value of each person, broken down by objective and subjective query aspects.

For this, the logic had to be done and built once.

The motto of this could be: It must be, not enough to be seen!


This is a way of solving this problem, caused by the influx of underdeveloped beings. The inflow of underdeveloped beings is actually a Trial, because if they do not arrive (and arrive with temptation), the indicators would certainly be more favorable for many.

Aspect aspects of the query

If an angel is looking for a man worthy of his rank, he just needs to look at his point of view and see who the right people are. So far this has gone on a commendation basis. I think it will be a big step forward as compensation starts in 3D. My general observation is that between the start and the fall 3 years have passed. The unworthy people are gradually disappearing into the recess, so that the aspects of civilization are not compromised, although it is expected that many would ruin the world if they were fallen and so far these people were energized.

Among the general aspects you need to think about what kind of life you live in, how your presence affects your environment, whether you create value and how honest you are, what your future vision is, whether you think about others or just yourself. Specific aspects relate to what you mean and how good you are.

Helpers have a new message: Everyone is worth as much as a quality man. You don't set quality here and this is the new element. The end to the arbitrariness, and we finally get rid of a stupid idiot imagining gods and start working.Ez a Program amúgy bármilyen létformára telepíthető, így létezik már több verziója is. Aki jogosult rá, a LényTőzsde szintről bármelyik lekérdezhető. Gyakorlati szemmel párválasztás esetén például kiválóan alkalmazható.

Anyway, this program can be installed on any form of life so there are more versions available. Anyone who qualifies for it can be queried from any of the Being Stock levels. For example, it can be used with a good eye for pairing.