Tudati telepítések | Conscious installations

A tudati telepítésekről már esett szó, de nem árt felfrissíteni ezeket az információkat annak figyelembe vételével, hogy közben azért folyamatos fejlesztések is zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a tapasztalatokon okulva sokszor automatizálok olyan folyamatokat az alapfelhasználók számára, amik számomra is váratlanul haladják meg azok képességeit.

It has been a matter of conscious deployments, but it is a good thing to refresh this information, taking into account that there are ongoing improvements. This means that, in the light of experience, I often automate processes for the basic users that unexpectedly exceed their capabilities.

A tudati telepítéshez elég egy gondolat, amit nem árt, ha megerősít egy belső szándék is. A telepítés akkor is megtörténik, ha ettől független igény jelentkezik egy másik területen vagy valamilyen szándék-cél miatt, ami nem valósulhat meg a tudati telepítés nélkül. Tudati telepítéseket tehát tudsz akaratodon és tudtodon kívül is elvégezni, ennek legjobb példája az automatikus regisztráció. Ha mondjuk a szeretteidet meg szeretnéd védeni, de nem tudod nekik elmagyarázni, hogy a "világ egy videojáték", ez egy tipikus példája az automatikus regisztrációnak, ami ilyenkor velük történik.

There is just one thought for the installation of consciousness, which is not bad if it is reinforced by an inner intention. The installation will also occur if there is an independent demand for it in another area or for a purpose that cannot be realized without the installation of consciousness. So you can do conscious installation, beyond your will and knowledge, the best example of which is automatic registration. If you say you want to protect your loved ones, but you can't explain to them that "the world is a video game", this is a typical example of automatic registration that happens to them.

Már utaltam egyszer arra, hogy angyalokat mentek ki az Anomáliából. Akik eljutnak erre a tapasztalati szintre, tudásanyagra, beavatási szintre és tudatszintre, szintén végezhetnek ilyen feladatokat. Amikor feladatot végzek, az semleges pozíció, amiben nem léteznek baráti- és ellenséges lények. Ám sokszor van az, hogy mások engem tekintenek annak, amihez alkalmazkodnom kell és játszok egy szerepet, amiben ennek vagy annak látszom, hogy tevékenységemmel megfelelhessek az illetők hitének. Ilyen a hologram természete, amihez hozzá kell igazítani az agyad, de ennek hátránya, hogy mindenfélének nézhetnek, legfőképp hülyének.

I've once referred to the angels having gone out of Anomaly. Those who reach this level of experience, knowledge, level of initiation and level of consciousness can also perform such tasks. When I perform a task, the neutral position in which there are no friendly and hostile beings. But it is often that others see me as something that I have to adapt to and play a role in which I or I seem to be able to do my job with the faith of the person. Such is the nature of the hologram to which your brain needs to be adapted, but the disadvantage is that you can look at it all, especially the stupid.

A baráti lények nem mindegyike rajong azért a lehetőségért, hogy a fizikai világ foglya legyen, ezért két telepítést külön vettem a többitől. Az egyikkel határt tudnak húzni, amivel levédhetik magukat egy olyan anomáliával szemben, aminek megoldására "szerződtem" olyan lényekkel, akik engem alapban ellenségnek tekintenének, ám célunk közös, mert én sem szeretném káoszba dönteni az univerzumot és ők sem. A másikkal az ÉlményParkon kívül tudunk különleges beavatkozást végezni, ami akkor jó, ha azokba a zónákba nem szeretnénk az operációs rendszert telepíteni.

Not all of the friends of the helpers are fond of the possibility of being a prisoner of the physical world, so I took two installations separately. They have the ability to draw a border with one to protect themselves from an anomaly that I have "contracted" with beings who would consider me a base enemy, but our goal is common, because I do not want to chaos the universe and they either. With the other, we can take special action outside the ÉlményPark, which is good if we do not want to install the operating system in those zones.

1. Határtartomány telepítés | Boundary Domain Installation

Sokan vannak, akiknek komoly kihasználatlan szellemi kapacitásuk van. Általában olyan emberek, akik szándékosan vagy véletlenül drogot fogyasztanak. Drogot véletlenül is lehet fogyasztani, ha véletlennek tekintjük azt, hogy nem tudod, hogy drogot fogyasztasz. Ilyen esetek a teljesség igénye nélkül egy csomó gyógyszer, a kávé, az alkohol és az összes gomba, beleértve a rántott gombát is.

There are many who have serious untapped intellectual capacity. Usually people who deliberately or accidentally consume drugs. Drugs can also be accidentally consumed if we consider it accidental that you do not know that you are taking drugs. Such cases include a lot of drugs, coffee, alcohol and all fungi, including fried mushrooms, without completeness.

Ha tehát a tudatod kapcsolatba került más tartományokkal, úgy tudod a saját világodat ott megmenteni (azaz nem hagyni, hogy indokolatlanul megváltozzon valami mássá, amit nem szeretnél), hogy gondolatban telepíted a hattártartományt. A saját világod onnetól kezdve számukra olyan lesz, mint egy interkatív TV, amiben ők is játszhatnak és te is. Ez így pontosan meg fog feleni annak, amit te hiszel erről és számukra is pozitív dologgá válik az, hogy egy alsóbb világ bele emelkedik az övékbe.

So, if your consciousness has come into contact with other states of consciousness, you can save your own world there (ie not allow it to change unreasonably to something else you don't want) by installing the boundary in thought. Your own world from now on will be like an interactive TV in which they can play and you. This will accurately answer what you believe about it and it will be a positive thing for them to get a lower world into theirs.

Azok az embereik, akik tudatuknál maradnak a világodban olyanokká válnak, mint egy követség, akik egy másik dimenziót képviselnek. Rajtuk kívül se te, se ők nem vagytok képesek többé kaotikusan és szabadon átjárogatni egymáshoz, aminek rád eső része általában mint szexuális fantáziák tesznek kirándulást hozzájuk, amiknek ők pont annyira nem örülnek, ahogy te se örülsz a nyugati nagyvárosok utcáin. Hogy a határ telepítése után mi történik, azt veletek együtt fogom én is nézni a hírekben.

Their people who remain in their consciousness in their world become like an embassy who represent another dimension. Apart from them, you and you are no longer able to chaotically freely pass through each other, the part of which you usually take as sexual fantasies for them, which they are not so happy with as you do in the streets of western cities. What happens after the border has been installed I'll be watching with you in the news.

2. Bunkó Én | Jerk Self

A baj akkora, hogy kénytelenek megbízni bennem, amivel nem is szeretnék visszaélni. Ám ha elkezdem, óhatatlan, hogy más emberek is bekapcsolódnak, akiken olyan megszállók is lehetnek, akik értelme nem terjed ki a tetteik következményeire. A velük való érintkezés egy átlagember számára kockázatos lehet, viszont elkerülni sem lehet, így marad az a megoldás, hogy egy intelligens program fogja intézni a dolgát bennetek, amíg nem sikerül rendezni a helyzetet.

The trouble is that they have to trust me, which I don't want to abuse. But if I start, it is inevitable that other people may be involved, who may be invaders who have no sense of the consequences of their actions. Contacting them can be risky for an average person, but it cannot be avoided, so the solution remains that an intelligent program will do your job until the situation is resolved.

Régebben kritika alá voltam másokat, hogy céljaikat bunkósággal érik el, ami nem felel meg a minőségi kritériumoknak. Adta magát ez után, hogy színre lépjek a minőségi verzióval és ez lett a Bunkó Én. Adhattam volna neki egy szép nevet mondjuk egy operából, de aki ismer az tudja, hogy stílusom a névben elhelyezni a legtöbb tartalmat akkor is, ha ezzel kiváltom sokak rosszallását.

In the past, I was criticized for reaching their goals with jealousy that did not meet the quality criteria. It is clear that I will be playing with the quality version and this has become the Jerk Self. I could have given it a nice name from an opera, but who knows her style is to place most of the content in the name even if I bring out a lot of disapproval.

Elsősorban arra való, hogy el tudjunk végezni az ÉlményParkon kívül is műveleteket (támogatás, beavatkotás) úgy, hogy ne legyen szükség az ÉlményPark telepítésére. Azaz úgy tudjuk megoldani a kinti problémát, hogy nem okozunk a túlzott jelenlétünkkel bajt, ráadásul ezt képesek lehetünk humorosan tálalni.

Above all, we are able to perform operations (support, intervention) outside the Élményark without the need to install the ÉlményPark. That is, we can solve the external problem that we do not cause any problems with our over-presence, and we can do it in a humorous way.Ezeknek telepítéséhez elég csak egy gondolat. Eddig tehát a fizikai síkon kívüli tartományok felé fejtettünk ki technikai támogatást azoknak a baráti lényeknek, akik ezen nagyon meg fognak lepődni, mert eddig a fizikai világ felől nem ehhez szoktak a nagy leborulások közepette. Most pedig beszéljünk a fizikai világról, amit én nemes egyszerűséggel ÉlményParknak neveztem el, mivel ez a név a legtalálóbb arra, milyen jellegre is érdemes gondolni, ami a pozitív lényegét célozza. Az ÉlményPark telepítéssel persze nem csak a fizikai világgal kerül kapcsolatba az, aki ezt elindítja, mert az álomtartományoknak is van fizikai kiterjedésük, elég ha csak az álmaidra gondolsz, amikor alszol. A harmadik szemre amúgy ez is a bizonyíték, hisz ilyenkor sincsenek nyitva a szemeid, mégis látsz képeket. Aki ezt telepíti, egy komplex dolgot telepít, ami tele van automatikus és intelligens megoldásokkal, mivel nekem is van egy képem arról, egy átlagember (akik számára ez elsősorban készült) mennyire is vannak képben ezzel kapcsolatban, ami ugye inkább a nullához közelít, mint a 100-hoz. Ahogy működésbe lép, azonnal elindulnak benned azok a programok, amikre azt mondanád, hogy ez a megváltás, de ez még nem a megváltás, csak olyasmi, mint egy vírusirtás és egy CCleaner, meg a többi, amit most nem ecsetelnék, mert a lényeget már tudod.

Just one thought to install these. So far, we have provided technical support to the extraterrestrial provinces for those friends of friends who will be very surprised by this, because so far from the physical world they are not used to this great bustle. Now let's talk about the physical world, which I called the ÉlményPark (Park of Adventures) with great simplicity, because this name is the most abundant in what kind of thought it deserves, which is the essence of the positive. Of course, with the ÉlményPark installation, it is not only the physical world that comes into contact with it, because the dream areas also have their physical scope, just if you only think of your dreams when you sleep. The third eye is the proof anyway, because your eyes are not open at this time, yet you can see the pictures. Who installs it, installs a complex thing that is full of automatic and intelligent solutions, because I also have a picture of the average person (for whom this is primarily made) in the picture, which is more like zero than 100. As it becomes operational, the programs that you would say that this salvation is going on will immediately start in you, but this is not the redemption, just something like antivirus and a CCleaner, and the rest that I wouldn't brush up for now you know.

3. ÉlményPark telepítés | ÉlményPark Installation

Az előző kettőt lehet futtatni az ÉlményPark holoplatform elindítása nélkül is, mivel az ÉlményPark nem gondolkodik kizárólagosságban. E két előbbi alkalmazás lehetővé teszi olyan közreműködők eredményes technikai támogatását, akik olyan elvek mentén haladnak, melyek az ÉlményPark számára elfogadhatók.

The previous two can be run without launching the ÉlményPark holoplatform as the ÉlményPark does not think about exclusivity. These two applications allow for effective technical support from contributors who follow the principles acceptable to the ÉlményPark.

Mivel sürgetővé vált az idő, az akkori jövőjelre (=a mostani jelenre) hallgatva még a múltban olyan módon oldottam meg az ez után hetekig eltartó telepítők felsorolását, hogy elég csak egy telepítést elindítani, ami majd automatikusan indítja a szükséges telepítőket, amik így már a holo operációs rendszer részét képezik.

Since time has come urgently, listening to the then future signal (= the current present), I have sorted out in the past a list of installers that will last for weeks, just to start one installation, which will automatically launch the necessary installers, are part of the holo operating system.

Azaz, ha nem az a szándékod, azaz a műveleted célja, hogy kijelöld a másik oldalról az ÉlményPark határait, ahol már nem szeretnéd az ÉlményParkot (így hozva létre a szórakoztatásodhoz szükséges spirituális technológiát), illetve nincs szükséged olyan katonai segítségre, mely bármilyen tudathálózaton képes észrevétlenül tevékenykedni, akkor logikus, hogy az ÉlményPark Telepítőt kell csak gondolatban elindítanod.

That is, if you do not intend, that is, the purpose of your action is to mark the boundaries of the Adventure Park from the other side, where you would no longer want the ÉlményPark (thus creating the spiritual technology necessary for your entertainment), or you do not need any military assistance that can operate on any consciousness network to act unnoticed, it is logical that you should start the ÉlményPark Installer only in thought.