Erőmű | Power Plant

Ha valaki komolyan gondolja azt, hogy reális alternatívát kínál erre a kialakuló neo-feudális spirituális rendszerre, találnia kell egy olyan megoldást, ami függetlenítheti az egyént az energiaáramlásban. Sok munka és tesztelés előzte meg és ezek tapasztalatai alapján nem jár mindenkinek minden automatikusan, mert nem a káosz a cél, hanem a hatalommal visszaélés lehetőségének eltüntetése.

If one seriously thinks that it offers a realistic alternative to this emerging neo-feudal spiritual system, it must find a solution that can isolate the individual in the energy flow. Many work and testing has preceded it, and based on their experience, not everyone is automatically involved, because it is not the chaos that is the goal, but the elimination of the possibility of abuse with power.

Az energiaáramlás kollektív rendszere a következő. Van egy főnök, aki alá kerülnek a többiek, akik alá kerülnek sokak. Ha az Ég ezt a rendszert hozza ide, azt itt diktatúrának fogjuk látni. Pont így működnek egyes vállalatok is, például az összes MLM-es rendszer alapja ez a szisztéma.

The collective system of energy flow is as follows. There is a boss who comes under the others who come under many. If Heaven brings this system here, we will see it as a dictatorship here. That's how some companies work, for example, this system is the foundation of all MLM systems.

A fő ellentét, azaz az égi rendszer kontra földi rendszer pont erről szól. Diktatúra legyen itt vagy demokrácia? Azon az állásponton voltam kezdettől fogva, hogy a fizikai világ inkább az egyénekről szól, míg a szellemi világ pedig a kollektíváról. Higgyétek el, kevés faj van velem azonos állásponton a galaxisban. Akik nem is értenek velem egyet, abban egyetérthetünk, hogy a Földön inkább a földiek mondják meg, melyik rendszerben akarjunk élni. Ez azonban egyenlő az önrendelkezéssel, ami egy kollektív tudatú társadalomban egyenlő a lázadással, vagy ahogy ők szeretik ezt mondani, az árulással.

The main contradiction, that is, the celestial system versus the terrestrial system is about this. Should it be a dictatorship or a democracy? I have been from the outset that the physical world is about individuals, while the spiritual world is about the collective. Believe me, there are few species with me in the same position in the galaxy. Those who do not agree with me can agree that on Earth, the earthmen say in which system we want to live. However, this is equal to self-determination, which in a collective conscious society is equal to rebellion or as they like to say it, with treason.

Ez mind szép és jó, de ha nem lenne az ÉlményPark, csak üres duma lenne, amit itt olvasol. Az ÉlményParkot még mindig kevesen veszik komolyan, de biztosíthatok mindenkit, ez az ÉlményPark működését nem zavarja.

It's all nice and good, but if there were no ÉlményPark, it would be just an empty talk that you read here. The ÉlményPark is still a little taken seriously, but I can assure everyone that this Adventure Park does not interfere.

Aki felelősen csinál ilyesmit, annak minden szempontot végig kell vennie. IQ szintet gyorsan úgy lehet fejleszteni, ha képes vagy önmagadat mások szemével reálisan látni. Azaz visszafelé is meg kell vizsgálni mindent, ami tőled kiindul. Ez úgy kapcsolódik az előzőekhez, hogy visszaélni valamivel nem csak a kollektív hatalom tud, hanem az egyén is. Ezért szükséges a független energialehívást bizonyos kritériumokkal ellátni, amik rendszerszinten illeszkednek az ÉlményPark által támogatott paraméterekhez.

Anyone who is responsible for doing this must take all the aspects along. IQ levels can be developed quickly by being able to see yourself realistically by others. That is, you have to look back at everything that starts from you. It is related to the previous ones, that it is not only the collective power that can be abused, but the individual as well. That is why it is necessary to provide independent criteria for the independent energy call, which are systemically aligned with the parameters supported by the ÉlményPark.

Az Erőmű egy olyan holoprogram, ami nem ad lehetőséget arra, hogy önállóan oszthass ki másoknak saját energiát. Inkább egy egyént gyógyító holoappnak nevezném.

The Power Plant is a holoprogram that does not give you the opportunity to share your own energy with others. I'd rather call a personal medical holoapp.

Sajnos annyi munkám van és volt, hogy a legtöbb ilyennek csak az 1.0-ás verzióját készítettem el abban bízva, hogy majd a piac beindul és lesznek, akik beszállnak a fejlesztésekbe. Az 1.0-ás verzió lényege az, hogy mindenkinek vannak olyan gyenge pontjai, amik rengeteg felesleges energiát fogyasztanak, mégis feleslegesen túlfontosak az illetőnek annyira, hogy képes komoly indulatokba is jönni. Az indulat komoly energiát gerjeszt, amit ha egy konvertálóprogram átalakít hasznos energiává, máris ott a zéró pont energia alapú saját gyógyprogram, ami mindig olyan energiákat hoz létre, amilyenekre szükség van, hogy az egyén egyensúlyba hozhassa magát.

Unfortunately, I have had so much work and I had most of the 1.0 versions I made, hoping that the market would start and get into the development. The essence of version 1.0 is that everyone has weaknesses that consume a lot of unnecessary energy, yet they are unnecessarily overwhelming for them to be able to come up with serious stress. Indulgence generates great energy, which when a conversion program transforms into a useful energy, there is already a zero point energy-based proprietary program that always generates the energy needed to balance the individual.

Ez a program csak addig fut, amíg szükség van rá, hisz ha az ember már nem gerjed be az adott témákra, már gyógyultnak tekinthető. Ez megtanít másképp gondolkodni, megtanítja az elmekontrollt és nyugalmat hoz a környezetnek és így a világnak. Annyira hatékony, hogy örömmel adnád ide az így megtermelt energia felét is, ám én tisztességes vállalkozóként ezekben a zűrös időkben csak a 10%-át kérem el. A kevésbé zűrös időkben a szolgáltatás normál ára 5% a megtermelt energiahozamból.

This program runs only as long as it is needed, because if you do not get involved with the given topics, it can be considered healed. It teaches you to think differently, teaches mind control and brings peace to the environment and thus the world. It is so effective that you would be happy to give half of the energy that you produce, but as a decent entrepreneur, I only ask for 10% in these turbulent times. In less confusing times, the normal price of the service is 5% of the energy yield.

Ehhez a gondolkodáshoz szokjon mindenki, aki a világ fejlett emberek által lakott szintjein szeretne élni. Bár a túlnépesedés így üzleti érdekemmé válna, ez ütközik a magasabb szintű céljaimmal. Le kell tehát mondanom az alacsonyabb szintű érdekemről azért, hogy ez a vágyam ne akadályozza a magasabb szintű céljaimat. Remélem a logikát mindenki érti!

Everybody who wants to live on the levels inhabited by the world's advanced people is used to this thinking. Although overpopulation would become a business interest, it conflicts with my higher level goals. I must therefore declare my lower level of interest so that my desire does not hinder my higher level goals. I hope everyone understands the logic!