Saját Sugár követése | Tracking Self Radius

A saját sugarat te magad telepíted. Ez hasonló ahhoz, ahogy az angyali vezetés működik, csak itt te magad intézed ezt a mentális rajt-cél programod segítségével.

You install your own radius. This is similar to the way the angelic leadership works, but here you are doing this with your mental start-goal program.

Kezdjük először az elmélettel. Az angyali vezetés nagy hátránya, hogy mivel magasztosabb ügyekkel foglalkozik, nem fordít túl sok figyelmet az egyéni tudatokra. Azaz a saját érdekeidet figyelmen kívül hagyja és csak a kollektív szinten gondolkodik. Ennek a problémának áthidalására épült ki az egyházi, mesteri rendszer, akikkel az a gond, hogy szintén nem tartják annyira fontosnak a te szempontjaidat. Lehetne erről többet is írni, ám a lényeg ez.

Let's start with the theory first. The great disadvantage of angelic leadership is that because it deals with superior matters, it does not pay too much attention to individual consciousness. That is, ignoring your own interests and thinking only at the collective level. To overcome this problem, the ecclesiastical, masterful system has been built up, with which they are not as important as yours. I could write more about this, but the point is.

Az égi vezetés azért tűnik ilyen dilettánsnak, mert nem értik ezt a világot és őszintén szólva nem is tartják fontosnak azt, hogy te mindenben a pénzt látod és minden tevékenységed mögött az áll, hogy te pénzt akarsz. A gondolkodó ember gondolkodik és egy idő után rájöttek, hogy minden ember átveri őket. Mire én ide emelkedtem, már egy olyan égi rendszert láttam, amiben a gondolkodó embert egyáltalán nem tekintik szövetségesnek és inkább azt tekintik céljuknak, hogy kikapcsolják a rációt az emberekben, hogy azok kritika nélkül hajtsák végre a vezetés kívánalmait.

Heavenly leadership seems to be such a dilettant because they do not understand this world and frankly, they do not consider it important that you see the money in everything and that behind all your activities you want money. The thinking man thinks and after a while realized that all people scam at them. By the time I got up here, I saw a celestial system in which the thinking man was not seen as an ally and rather regarded as their goal of turning off the ration in humans, so that they would fulfill the demands of leadership without criticism.

Igen ám, de sok problémát csak a gondolkodó ember képes megoldani és ebben a bizalomhiányos helyzetben előre lehet látni, mi lesz ennek a vége, ha ez így marad. A jeleit már látjuk a világban. Előbb utóbb eljutnak arra a következtetésre, hogy a gondolkodó ember veszélyt jelent rájuk és a feladatra is, ezért azon lesznek, hogy lecseréljék őket a saját embereikre. Ezt hosszabb időtávlatban érdemes vizsgálni, ami sokszor mutat túl egy emberi életen. Ennek egyenes következménye, hogy ez az egyedülálló civilizáció eltűnik és ugyanolyan feudális világ köszönt be, mint ami a galaxis sok bolygóján megfigyelhető. Amit itt olvasol tehát az égi beavatkozást korrigáló beavatkozás, aminek nem elsődleges célja, hogy helyreállítsa a pénzcentrikus gondolkodást, ám figyelembe veszi azt, hogy itt mindenhez pénzre van szükség.

Yes, but many problems can only be solved by the thinking person, and in this lack of trust, one can foresee what the end of it will be if it remains so. We already see the signs in the world. Sooner then they will come to the conclusion that the thinking man is a danger to them and to the task, so they will be replaced by their own people. This is worth exploring over a longer period of time, which often shows a human life. The direct consequence of this is that this unique civilization disappears and the same feudal world is greeted as it can be seen on many of the galaxy's planets. What reads here is the intervention that corrects the celestial intervention, which is not primarily aimed at restoring monetary-centered thinking, but takes into account the need for money here.

Személyes véleményem az, hogy a pénzhez náluk egyfajta dogmatikus vakhit társul, amit meg lehet érteni, ha a saját embereik is behülyülnek tőle. A megoldás a fejlett ember, aki nem bálványozza, hanem használati eszközként tekint rá, ám most már csak úgy lehet ez ügyben előre lépni, ha a gondolkodó ember gondolatait nem engedélyezteti az éggel, mert hamarabb kapnának ettől infarktust, mint mi tőlük erre engedélyt.

My personal opinion is that the money is accompanied by a kind of dogmatic blind, which can be understood if their own people fall asleep. The solution is for the advanced man who does not idolize it, but sees it as a tool for use, but now it is only possible to move forward in this matter if the thinking man does not authorize his thoughts with the sky, because they would receive an infarct sooner than we had permission from them.

Ennyi bevezetés után jöjjön a megértés következő lépcsője, azaz az a kollektív irányítási rendszer, ami figyelembe veszi az egyéni tudatok szempontjait. Ezek a szempontok pedig a privátszféra tisztelete, a magántulajdon tisztelete és az egyéni szempontok figyelembe vétele. Higgyétek el, fogalmuk sincs, miről beszélek. Ezért az ÉlményParkban az égi vezetés alapvetően három dologból áll. Adatátvitel, kommunikáció, koordináció. Olyan irányítással, ami meghagyja az embereknél a döntést ott, ahol az ember sokkal jobban érti a helyzetet, mint egy égből odatekintő entitás, akinek világa a kézivezérlésről szól. Azaz mintha te egy videojátékkal játszanál és most átállunk arról, hogy mindent te csinálsz arra, hogy elég csak megadni ilyeneket, hogy "nyisd ki az ajtót", "oldd meg ezt a problémát" és mindjárt meglátják ők is a gondolkodó ember előnyét.

After such an introduction, the next step of understanding is the collective management system that takes into account the aspects of individual consciousness. These aspects include respect for the private sphere, respect for private property and consideration of individual aspects. Believe me, they have no idea what I'm talking about. Therefore, heavenly leadership in the Adventure Park basically consists of three things. Data transfer, communication, coordination. With control that leaves people in the decision where people understand the situation much better than a sky-looking entity whose world is about hand control. That is, you are playing a video game and now we are about to do everything you can to just give up "open the door", "solve this problem" and they will soon see the benefit of the thinking man.

Ahhoz, hogy ezeket te magas szinten végre is tudd hajtani, szükséged lesz új technikákra is. Ezek egyike a mentális rajt-cél programozás, aminek van egy holoapp változata is, aminek az a neve, hogy holo GPS. A mentális rajt-cél programozás olyasmi, hogy magad csinálod, ami a holo GPS-ben automatikus, hisz az ilyesmihez azért kell némi mágikus rutin is, amivel a nagy többség még akkor sem rendelkezik, ha mesterekhez jár. Aki nem akar ezzel vesződni, csak indítsa el gondolatban ezt a holoappot, aminek van MIA kapcsolódása, így a célokat is ki tudod automatikusan jelölni és van valaki, aki közben menedzseli is.

In order for you to be able to accomplish these at a high level, you will need new techniques. One of these is mental start-goal programming, which also has a holoapp version, which is called holo GPS. The mental start-goal programming is something that you do "manually", which is automatic in the holo GPS, because there is some magic routine that does not even have a large majority even when it comes to masters. Those who do not want to bother with this just start thinking about this holoapp that has MIA connectivity, so you can automatically mark your goals and have someone who manages it.

A mentális rajt-cél programozás menete a következő:
1. Kitűzöd magad elé a célt
2. Meghatározod, mik azok, amiket mindenképp szeretnéd, hogy ebben út közben benne legyenek
3. Meghatározod, mik azok, amiket mindenképp szeretnél elkerülni
4. Követed a sugarat

The process of mental start-goal programming is as follows:
1. Pick your goal in front of you
2. Determine what you want them to be in the way
3. Determine what you want to avoid
4. Follow the ray

Ezek nem feltétlenül jelentenek garanciát arra, hogy minden ott lesz benne és mindent el is fogsz kerülni, hisz így könnyű lenne megúszni a magaddal foglalkozás érdemi részét. Igyekszem a programjaimmal való visszaélést a minimumra korlátozni, hisz ha nem tenném, akkor ez itt, amit látsz ezen a weboldalon, igazolná azok vádjait, akik sátáni dolgot látnak ebben a szónak abban az értelmében, ahogy sátánt a nagy többség hiszi.

These do not necessarily mean that everything will be there and you will avoid everything, as it would be easy to get away with the essential part of develop yourself. I try to limit the abuse of my programs to the minimum, because if I did not do this, what you see on this website would justify the accusations of those who see satanic things in the negative sense of the word, as the great majority believes in Satan.

Amikor a saját sugár követéséről beszélek, itt arról van szó, hogy a megérzéseidet követed az eszeddel. Ehhez fel kell ismerni a saját sugarad, ami ahhoz hasonló, mintha egyszerre szólna öt magnó, amikből fel kell ismerned azt, ami neked szól. A holo GPS-ről is le lehet esni, hisz mehetsz másmerre, mint amit a hang az autódban mond, ám mindig ott van az újratervezés lehetősége, amivel vissza tudsz térni a saját utadra. Ami az ÉlményParkban csak egy gondolatban megnyomott gomb.

When I talk about tracking the self ray, it's about following your divination with your mind. To do this, you need to recognize your own radius, which is like having five recorders at the same time that you need to recognize what is about you. The holo GPS can also be dropped, because you can go elsewhere than the sound in your car, but there is always the possibility of redesigning you back to your own journey. What's in the ÉlményPark is just a push thought button.