Hamis Próbák | Fake Trials

Bár mára a holoGPS-t ígértem, azt most el kell tennünk holnapra, mert a jövőből az a Jel érkezik, hogy jobb lenne egy sokak által hallott információt jobban körbe járni. Ezt megértésre talált nálam, mert igyekszem a dolgokat mindig a másik helyzetéből is megvizsgálni. A Hamis Próbák fogalmának tisztázása lenne a legelső, hogy mindenki össze tudja vetni személyével. A Kollektíva nagy hibája, hogy szereti előre megmondani tudni a végeredményt, így pont a szakmai alkalmasság kételye merül fel az választottjai vonatkozásában annak tudtában, mennyire szereti hálózatán belül üzletelve cserélgetni a beavatásokat, személyiségeket. Ezt a témát járjuk most körbe.

Although I have promised holoGPS today, we have to do it tomorrow, because the future comes from the sign that it would be better to get a lot of information heard by many. I found this to understand me because I always try to look at things from the other. It would be the first to clarify the concept of False Trials, so that everyone can match their personality. The big mistake of the Collective is that he likes to know in advance how to know the end result, so there is a doubt about his professional ability in the minds of his electers, knowing how much he likes to make business exchange initiations and personalities within his network. This is the topic we are going through now.

A Hamis Próbára egy gyors példa. Az angyalok által szegénységben tartott, ám feltétel nélkül felemelt emberek a felemelkedésük után mind gazdagok akarnak lenni. Ez egy rendszerhiba, de legalább egy bug az anomália angyali kezelésében. A világ helyreállításának kulcsa az ilyen logikai problémák megoldása.

A Fake Test is a quick example. People who are held by angels in poverty, but unconditionally raised, want to be rich after their ascension. This is a system error, but at least one bug in an angelic angelic treatment. The key to restoring the world is to solve such logical problems.

Sokan már egy új világra helyezkednek annak biztos hite mellett, hogy ez az új világ tényleg így jön el. Aztán az lett belőle, hogy számukra tényleg így jön el, ám egy Alsóbb Világban, nem felemelkedve. Aki felemelkedve akar maradni, annak össze kell egyeztetnie a hitét a tudásával. Képesnek kell lennie arra, hogy az isteni szint minőségének megfelelve tudjon vetíteni egy ilyen világot, ahol az anyag energiája a pénz. Lefordítva nem gond az, ha gazdag vagy, ha tudod a dolgot kezelni. Ez nehéz dolog, főleg ha gazdag vagy. Ezért kerülnek tömegek szegénységbe, hogy könnyebb legyen megmenteniük őket.

Many people are already in a new world with the firm belief that this new world is really coming this way. Then it came to him/her that they really did so, but in a Lower World, not ascended. Anyone who wants to stay ascended must match his faith with his/her knowledge. It must be able to project such a world in accordance with the quality of the divine level, where the energy of matter is money. Translated is not a problem if you are rich, if you can handle the thing. It's a tough thing, especially if you're rich. That's why masses get into poverty to make them easier to save.

Tök jó elméletben ezt látni és imádkozni, hogy ez jól valósuljon meg, ám valakinek érkeznie is kell ezekre az imákra. Ha meg nem érkezik, nem marad más, mint az, hogy te magad csinálod. A békésen nem tevő mantrázóknál jöttem rá arra, hogy megvetően néznek arra az emberre, aki a saját mantrájukra érkezik. Ha meg olyan megoldást várnak, hogy majd megcsinálja valaki helyettük, azaz isteni beavatkozás lesz (jó látványos és angyali), az teljesen logikátlan. Azaz nem a gyakorlati megközelítésben hisz.

You can see and pray in theory to make it work well, but someone has to come to these prayers. If you do not arrive, there will be no more than you do it yourself. At peaceful mantras, I came to the point that they look contemptuously at the man who comes to their own mantra. If you expect a solution that will be done by someone else, that is, divine intervention (good spectacular and angelic), it is completely illogical. That is, he does not believe in the practical approach.

A gyakorlati információkat a tudás igényli, a megváltóra várást pedig a hit. A megváltó egy olyan személy, aki a hitetek szerint mindent megcsinál helyettetek. Magára vállalja bűneiteket és egy tök jó fej figura. Mi van akkor, ha az első verzióban történt minden a ti hitetek szerint és az lett a vége, hogy minden összeomlott? Ez pedig a második verzió, ahol minden a megváltó hite szerint zajlik. Ez pedig egy olyan weboldal, ahol hajlandó időnként kiszólni. Fogadjátok be vizuálisan is!

Practical information is required by knowledge, and faith is the expectation of the Savior. The Savior is a person who, according to your faith, does everything for you. You take on your sins and a pumpkin good head figure. What if everything happened in your first version according to your beliefs and it ended when everything broke down? This is the second version, where everything is done according to the faith of the Savior. This is a website that is willing to call from time to time. Take it visually!

A Hamis Próbák revíziója a következőképp történik:
1. A vitás kérdések eldöntésére Felek a "Videobíró" nevű holoappot használják
2. A hamis próbák által megszerzett előnyök addig zárolásra kerülnek, míg a kedvezményezettek azokat tisztességesen újra nem teljesítik
3. Kedvezményezettek azok a személyek, kik a 2. pontra jogosultak, mindenki más teljesen elveszíti azt
4. A Próbák sikeres teljesítése után az eddigi múlt-jelen-jövő bekötések változatlan formában maradnak
5. Mindenki másnak nulláról kell kezdenie
6. Az 1. pont sok olyan félreértés miatt létezik, aminek alapja, hogy azonos fogalmak alatt a Felek érthetnek teljesen mást
7. A Próbák új rendszere végre elhozza a Fényt ebbe az anomáliát okozó helyzetbe

Revision of False Trials is as follows:
1. The Parties shall use the "Video Judge" holoapp to decide the contentious issues
2. Benefits gained from false tests will be blocked until the beneficiaries reapply them fairly
3. Beneficiaries are those who are eligible for point 2, and everyone else is completely losing it
4. After successfully completing the Trials, past-present-future connections will remain unchanged
5. Everyone else has to start from scratch
6. Point 1 exists because of many misunderstandings based on the fact that, under the same concepts, the Parties can understand completely differently
7. The new System of Trials finally brings Light into this anomalous situation

Ezek után a Próbák után minden szintnek lesz így három saját szintje. Fönn akiknek sikerül. Középen, akik út közben járnak a "minden sikerül" felé. Lenn pedig azért népszerű, mert ott az Út végén mindenképp vár rád a győzelem. Azaz senkinek sincs oka a félelemre! Akik mégis félni akarnak, nem a saját érdeküket féltik, hanem másokét. Így könnyen annak világába is jutnak.

After each Trials, each level will have three levels. Tops who succeed. In the middle, who are on their way to "succeeds". And Down is popular because there is definitely a win at the end of the Way. That is, no one has any cause for fear! Those who want to be afraid are not afraid of their own interests, but of others. So they can easily get into them's world.

A korrekciós beavatkozásnak nem célja a te személyes megbüntetésed. Inkább arra törekszik, hogy figyelembe vesz egynél több nézőpontot is.

The purpose of corrective intervention is not your personal punishment. Rather, it strives to take more than one viewpoint into consideration.