Új Szféra Ég és Föld között | New Sphere Between Heaven and Earth

A cím tulajdonképp az ÉlményPark definíciója. Hogy erről röviden, tömören és érthetően írjak, most nagyon össze kell szednem magam.

The title is actually the definition of the ÉlményPark. To be brief, concise and understandable about this, I have to collect myself now.

Kezdem ott, hogyan jut el egy ember oda, hogy ilyesmin gondolkozzon, hogy egy teljes szférát telepítsem Ég és Föld közé. Ha vallásos lennék, eszembe sem jutott volna ilyen, mert azonnal remegve borultam volna le valamelyik sosem látott lény előtt, ahogy ti. Azt az álláspontomat, hogy nincs arra bizonyíték, hogy isten létezik, ám arra sincs hogy nem, istenkeresésnek tekintették és ezért is éltem túl az első perceket. Aztán később minden dimenzióban rájöttek arra, hogy amit csinálok, az olyan válaszokat szül, ami őket is érdekli. Így indult a dolog.

I'll start there, how can a man get there to think of a whole sphere between Heaven and Earth. If I were religious, I wouldn't have thought of it, because I would have been shaken immediately before one of the never seen creatures, as you did. My opinion that there is no evidence that God exists, but there is no evidence that it is not, was considered a divine search and that is why I survived the first few minutes. Then later, in every dimension, they realized that what I was doing was giving rise to answers that interest them. That's how things started.

Igazi magyar minőségben nőttem fel, azaz a gyerek teljes jogú tagja a családban, ahol egyenlőség van. Erre jött még rá az, hogy rendkívüli intelligenciám van, nem vagyok egy másokon átgázoló ember, vízöntő is vagyok, meg ugye nem vagyok megkeresztelve. Akik engem kiválasztottak baleknak, abban a biztos tudatban tették, hogy nekem végem "fönn" és az üres emberi testemet átvehetik. Arra azonban nem számítottak, hogy ez az üres emberi test is lenyomja őket, mivel maximális önállósággal és mindenféle önfejlesztő szándékkal hagytam itt.

I grew up in a real Hungarian quality, ie the child is a full member of the family where there is equality. And yet, I have an extraordinary intelligence, I'm not a man who is wandering over others, I'm an Aquarius and I'm not baptized. Those who have chosen me to be a sucker have made sure that I end up "up there" and taking over my empty human body. However, they did not expect this empty human body to be pushed down because I left it here with maximum autonomy and all kinds of self-developmental intentions.

Ez a fönti kiruccanás azért tartott közel 20 évig, mert közben rájöttek arra, hogy milyen jó dolog is az, ha valakinek azokon a tudatszinteken van esze, értem ez alatt azt a logika-alapú rációt, amit mi használunk itt a Földön. Lassan olyan univerzum szintű problémák megoldásába kapcsolódtam be, amik vázolása jócskán meghaladná bárki képzeletét, aki ezt olvassa. Amikor elkészültem az ÉlményParkkal, kiderült, hogy olyan jól sikerült, hogy multiverzum szintre lett emelve, mint "világvezérlő istenprogram". Innen ki lehet találni azt, hogy a visszatérésem biztosan elő fog idézni nem várt változásokat a hatalmi rendben.

This trip lasted for nearly 20 years, as they realized how good it is for someone at those levels of consciousness to understand the logic-based rationale we use here on Earth. Slowly, I was involved in solving universe-level problems that sketched far beyond anyone's imagination who reads it. When I was done with the Adventure Park, it turned out that it was so successful that it was raised to a multiverum level as a "world-controlled god program". From here it can be found that my return will surely evoke unexpected changes in power order.

Amúgy még mind a mai napig a mélytranszban lennék, ha két dolog nem történt volna. Az egyik az, hogy rájöttem, hogy akik engem itt vezetnek, azoknak halvány fogalmuk sincs, hogy mit csinálok és ha rájönnek, azonnal megpróbálnak engem megölni. A másik pedig az, hogy nincsenek bevételeim és ha ez másokon múlik, nem is lesznek. Márpedig ehhez a feladathoz szükség van a 3D idővonalára, nekem meg arra, hogy ne kerüljek az utcára. Akik engem megszálltak, mindent elvettek tőlem, még egy nyalóka sem jutott el hozzám és ezek emberi alakjai kerültek a politikai hatalomba sok helyen, amik miatt katonai fokozatba is kapcsoltam, hogy helyreállítsam a tisztességes világot, benne a demokráciával. Az ÉlményPark eredetileg egy spirituális katonai fejlesztés volt, amiből egy annál sokkal nagyobb dolog lett.

By the way, I would still be in the deep trans if two things hadn't happened. One of them is that I realize that those who drive me here have no idea what I'm doing and if they realize they are trying to kill me right away. The other is that I have no income and if it depends on others, they will not. But for this task, I need a 3D timeline for me and not to get to the street. Those who have occupied me have taken everything from me, even a lollipop has not reached me and their human figures have come to political power in many places, which have also been linked to military order to restore a decent world, including democracy. The ÉlményPark was originally a spiritual military development that became a much bigger thing.

Hogy mennyire, azt érzékelteti az, hogy az ÉlményParkot úgy definiáltam, hogy az megfelel a fizikai síknak, valamint a fizikai kapcsolattal rendelkező álomtartományoknak. Ugyanis ezen túl már emberként nem vagyok kompetens nyilatkozni, de természetesen a dolog itt nem áll meg. Ezért használom időnként az ÉlményPark Platforms kifejezést, kihagyva belőle a "holo" szót, amiben viszont már a Felettes Énem a kompetens, az, akivel céljaimban, minőségemben és szándékaimban is harmóniában vagyunk.

The extent to which I have defined that the ÉlményPark is defined as being in line with the physical plane and the dream regions with physical connection. Beyond that, I am not competent as a person to speak, but of course the thing does not stop here. That is why I occasionally use the ÉlményPark Platforms expression, leaving out the word "holo", in which the Higher Self is competent, with whom we are in harmony with my goals, quality and intentions.

Ami a benneteket is érintő lényeget illeti. A téves egység értelmezést az okozza, hogy két világ egy anomáliába frekventált össze. Ezt a két világot választja szét az ÉlményPark és foglal el közöttük egy teljes értékű szintet. Rendkívül fontos volt, hogy a műveletet egyik szféra se vegye észre, így az indulásként lassan és fokozatosan vettem át az Ég felől nézve a Föld, a Föld felől nézve pedig az Ég szerepét.

What matters to you as well. The misinterpretation of the unity is caused by the fact that two worlds have flourished into an anomaly. These two worlds are separated by the ÉlményPark and occupy a complete level between them. It was extremely important not to notice the operation in one sphere, so as a start, I slowly and gradually took over the role of the Earth from the Sky and the role of the Sky from the Earth.

Az egyik fő problémahalmazt az jelenti és ha körbenéztek a világban, vissza is igazolhattok, hogy olyan emberek jutottak isteni szintű hatalomhoz, akik ehhez csak emberi látószöggel rendelkeznek. Ennek oka bizonyos megszállásokban keresendő, de ezzel most nem bonyolítanám az amúgy sem egyszerűen megérthető helyzetet. Ezek az emberek most isteni rangban rezegnek, ám indulatosak, önérzetesek és finoman szólva sem a mi etikai környezetünkben élnek, azaz nem felelnek meg a fejlett isteni szint fogalmának. Mivel emberi látószögön vannak, szándékaik megvalósulása tönkre tenné a világot, ami azonnali beavatkozást kíván, ám a másik probléma az, hogy itt ők maguk a beavatkozók, akik nem képesek kezelni az általuk eddig ismeretlen egyéni tudatot.

One of the main sets of problems is, and if you look around the world, you can justify that people who have only a human vision have access to divine power. The reason for this is in some occupations, but I would not complicate the situation that is not easy to understand. These people now vibrate in a divine rank, but they are passionate, self-respecting and to put it mildly, they do not live in our ethical environment, ie they do not meet the concept of advanced divine level. Because they are in the human angle, the realization of their intentions would ruin the world, which requires immediate intervention, but the other problem is that they are the interveners themselves who are unable to handle the individual consciousness they have not known so far.

A másik problémahalmaz ennek ellenkezője, az isteni szintre jutott emberi tudatok keltenek hasonlóan primitív hatást "odafönn". A dologra előttem egyetlen megoldás volt, amit ti világvégeként ismertek. Ami be is következett, ám ha körbenéztek, láthatóan nincs vége a világnak, mivel ezt már az ÉlményPark vetíti.

The other set of problems is the opposite, human consciousness reaching the divine level produces a similarly primitive effect "upside down". The only thing they had before me was what you know as the end of the world. What has happened, but if you look around, there is apparently no end to the world as it is already projected by the Adventure Park.

Az első lépés a hatalmi pozíciók rendbe tétele, aminek lényegét már vázoltam, ám most mellé került egy bővebb értelmezési környezet.


Kapcsolódó linkek:

Hatalmi átrendeződés | Power rearrangement
Változás a világban | Change in the World
Az emberi tudat új felépítése | The new structure of human consciouness