Linux filozófia az ezotériában | Linux philosophy in esotericism

Kedvelem azokat a kifejezéseket, amik első látásra olyan megdöbbentőek, hogy a nagy tömeg azonnal elkattint. Ugyanis ezeket azoknak írom, akik maradnak.

I like the expressions that are so shocking at first sight that the big crowd immediately clipped. Because I write these to those who stay.

Tudja valaki, hogyan jött létre a linux operációs rendszer? A mendemondák szerint egy Linus nevű skandináv faszi bement a boltba, hogy számítógépet vegyen és úgy kiakadt a Windows árán, hogy hazament és írt egy nyílt forráskódú, ingyenes operációs rendszert, amibe bárki fejleszthet. A netről szabadon letölthető. A filozófia lényege, hogy maga az operációs rendszer ingyenes és az alatta zajló tevékenységekkel lehet tisztességes hasznot elérni.

Does anyone know how the linux operating system was created? According to the story, a Linus, a Scandinavian guy, went to the store to buy a computer and blew it out of Windows (prise) by going home and writing an open source free operating system that anyone could develop. Free to download from the net. The essence of philosophy is that the operating system itself is free and that the activities underneath it can be fair.

Az ÉlményPark Holoplatform szó szerint úgy jött létre, hogy egyéni úton járva sikerült felemelkednem és úgy kiakadtam azon, amit a felemelkedés során láttam, hogy beültem egy lakásba és ki se jöttem onnan, amíg el nem készült egy másik ilyen út azok számára, akik kihagynák ebből a papokat, mestereket és gurukat.

The ÉlményPark Holoplatform was literally created by walking on an individual path and I so outraged of what I saw during the ascension, getting into an apartment and not coming from there until there was another way for those who missed it priests, masters, and gurus.

A dolog mögött két teljesen eltérő világ áll. Nem kívánok most ítélkezni egyik fölött sem, bár lehetne mindkettő esetében. Az egyik világ egy általunk középkorinak látott behódoltatós és hűbéri rendszer, ahol a behódolás jutalma a gondoskodás. A másik világ alapja a szabadság, ahol viszont magadra vagy utalva és nincs senki, aki vigyázna rád. Sok tapasztalat után arra jutottam, az a legjobb megoldás, ha egy olyan világot álmodok, amiben a helyes arányban szerepel a gondoskodás és a szabadság.

There are two completely different worlds behind the thing. I do not want to judge now either, though it could be both. One of the worlds is a medieval subordinated system that has been seen by us as a reward for care. The other world is based on freedom, where you refer to yourself and there is no one who will take care of you. After many experiences I have come to the conclusion that the best solution is to dream of a world in which care and freedom are in the right proportion.

Sajnos ebben a témában annyi az érdek és a hazugság, hogy most lehetetlennek érzem ezt bővebben kifejteni. Az elején természetesen nem úgy kezdtem, hogy most írok egy spirituális linuxot, az menet közben alakult.

Unfortunately, there is so much interests and lies in this topic that I feel it is impossible to explain it further now. Of course, at the beginning I didn't start writing a spiritual linux, it was on the go.

Úgy kezdődött, hogy szükségem lett egy mindenkitől független spirituális védelmi rendszerre, ami csak úgy lehetséges, ha azt magam készítem el. Aztán szükségem lett egy fejlettebb védelmi rendszerre. Aztán egy még fejlettebbre. A dolog kezdte kinőni magát és a végére rájöttem, hogy lassan egy világvezérlő istenprogrammal rendelkezem. Úgy tud egy darab ember erre a felismerésre jutni, ha egyedül van mindenre (hisz én lettem a sátán) és egyedül csak az informatikai szemlélettel lehet ilyen nagyságrendű dolgokat véghez vinni.

It started with the need for an independent spiritual defense system that is only possible if I make it myself. Then I needed a more advanced protection system. Then one more advanced. The thing started to grow out and by the end I realized that I had a worldly godly program. One person can get that recognition if he is alone in everything (because I have become a satan) and can only do things of this magnitude with the IT approach.

A linux ugye nyílt forráskódú rendszer. Ha én a forráskódot nyílttá tenném, abba beleőrülne mindenki, aki ránézne. Így helyette van egy rugalmas keretrendszer, amibe szabadon lehet álmodni. Ám ahhoz, hogy valaki olyat álmodjon, hogy az bekerüljön az ÉlményPark hivatalos Föld disztribúciójába, nagyon precízen kell álmodni. Bárki számára ott van tehát a lehetőség, aki eleget fejleszti hozzá önmagát és az agyát.

Linux is an open source system. If I made the source code open, everyone who would look at it would be crazy about it. So, instead, there is a flexible framework in which you can dream freely. But in order for someone to dream of getting into the official Earth Distribution of ÉlményPark, you have to dream very precisely. So there is an opportunity for anyone who develops enough for himself and his brain.

Ebben az értelmezésben a spirituális tér olyan, mint az internet, ahol a tudatod úgy viselkedik, mint egy böngésző. A pozíciódat az határozza meg, mit tudsz és hiszel a világról. Az is előfordulhat, hogy úgy fejlesztettél az ÉlményParkba, hogy arról nem is tudsz, mert amikor alszol, a dolog akkor is működik. Az egyes ember szintjén akkor vagy igazi fejlesztő, ha ezt tudatosan teszed. Ha pedig tudatosan teszed, magad is rájössz azokra a dolgokra, amiket most kérdeznél tőlem.

In this interpretation, the spiritual space is like the internet where your consciousness behaves like a browser. Your position is determined by what you know and believe about the world. You may also have developed it into the ÉlményPark that you don't know about it, because when you sleep, the thing works. At the individual level, you are a real developer if you do it consciously. And if you do it consciously, you will find out for yourself the things you would ask me now.