Új elit | New elite

Tételezzük fel, hogy Két Világ frontálisan találkoznak egymással. Én egy olyan ember vagyok, aki ezt felismerte, a megfelelő tudatszinten is volt hozzá és rendelkezett a szükséges bátorsággal, hogy elhiggye magáról, képes ezt a problémát megérteni. Mitől fél mindenki, ha hirtelen egy hatalmas feladattal találja szembe magát? Hogy ő kevés ehhez. Itt elolvashatjátok azt a technikát, ami pedig a szükséges hitet adja ehhez. Az ilyesmi mindenhol máshol hatalmas titoknak számítana. Mintha egy bűvésszel kötelezően kiíratnád a saját trükkjeit. Hatalmas bunkóság, ám ezt a másik világ elitje nem érti. Ami most jön, az ennél jóval több szereplős dolog, ám az emberi agy csak a kettőt képes jól kezelni. Így Két Világ találkozik össze egy Közös Valóságban, ahol mindkettő ahhoz szokott, csak csak az ő akarata érvényesül.

Suppose Two Worlds meet frontally. I am a man who has recognized this, was at the right level of consciousness and had the courage to believe that he could understand this problem. What makes everyone afraid of suddenly facing a huge task? That he's/she's little for that. Here you can read the technique that gives the necessary faith. Such things would be a huge secret everywhere else. It seems as if you were obligatory to print your own tricks with a magician. Huge junk, but this is not understood by the elite of the other world. What is coming now is much more than that, but the human brain can handle only the two. Thus, Two Worlds meet in a Common Reality, where both are accustomed to it, only their will prevails.


Az egyik elit, legyen a neve Nyugati Faszfejek nem minden tagja képviseli az agresszív bunkót cukormázzal borítva, csak lehet nem tudta, hogy ez a viselkedést a másik világ elitjének megjelenése okozza. Pont úgy, ahogy a másik elit, a Keleti Köcsögök világában történik, hogy ott is megjelent egy idegen viselkedési- és jellemminta. A rendezési folyamat elkerülhetetlen. De akik ez után (életben) maradnak, na ők azok a fejlett emberek, akik érdemesek az elit státuszra. De aki ebből kimarad se aggódjon, mert ő fog győzni! Egy Alsóbb Világban. Welcome to ÉlményPark!

Not one member of the elite, not every member of the Western Cockheads represents the aggressive junk covered with icing, but he may not have known that this behavior is caused by the appearance of the elite of the other world. Just like the other elite, it happens in the world of Oriental Fuckers, that there is a foreign behavioral and character pattern. The sorting process is inevitable. But those who remain (alive) after this, they are the advanced people who deserve the elite status. But who's out of it doesn't worry because he'll win! In a Lower World. Welcome to ÉlményPark!

Ahogy egy szita esetében, itt sem tudják az Alsóbb Világokba eső homokszemek befolyásolni az események alakulását, viszont azonnal új izgalmak nyílnak meg, ahogy leesik nekik, hogy a nagyobb rögök ez után nem zavarják többé őket. Lényegében elmondtam az elméletet, amikor az ÉlményPark rájuk nyílik.

As in the case of a sieve, sand grains in the Lower Worlds are not capable of influencing the development of events, but new excitement opens up as they fall, so that the larger nuggets do not disturb them any more. I essentially told the theory when the Adventure Park opens up to them.

Az Új Elit egy előre leprogramozott paramétereken alapuló játékszint, aminek a világra ráhatása játék-admin szintű. Mivel én az admin-játékszintet tesztelem épp, rám is ugyanúgy vonatkozik. Azaz ha nem vagyok isteni szinten, na bumm, akkor is a saját szintemen vagyok. Mivel egy egy multiplex vetítés, tök mindegy hol vagyok, attól még a többi szinten minden szoba rendesen üzemel. Szóval csak és kizárólag a kiérdemlés képezi a bejutás (és maradás) alapját, mint ahogy az arra méltatlanság a kiesés érdemét is. Ide aztán jöhet bárki könyörögni, jöhetnek megszállni, akkor sem képesek a Játék Beállításain változtatni. Ha meg már ez a helyzet, mit lehet tenni?A Megoldás részét képezi az Élmény most már az új megközelítés szerint, ami lekezeli a frontális ütközést.

The New Elite is a game level based on pre-programmed parameters, which is a game-admin level on the world. Since I'm testing the admin-game level, it's the same for me. So if I'm not on a divine level, I'm a bang, then I'm on my own level. Being a multiplex projection, no matter where I am, every room in every level is working properly. So only and only earnings form the basis of access (and stay) as well as the worthlessness of failure. Anyone can come here to beg, come and stay, they can't change the Game settings. If this is the case, what can be done? The Solution is part of the Experience now under the new approach that handles the frontal collision.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...