Általános tájékozódás | General orientation

Az anyagaimat úgy igyekszem megírni, hogy az érthető legyen a kezdők számára és azoknak is, akik már jártasak ezen a területen. Azt tudom, hogy egy seggel nem lehet két lovat megülni, úgyhogy alapállapotban továbbra is a kezdőknek készülnek. Akik jártasak ezen területen, úgyis azzal a nehézséggel néznek szembe, hogy meg kell küzdeniük egy teljesen úgy látószöggel, ami nem mindig könnyű.

I am trying to write my materials so that it is understandable for beginners and those who are already familiar with this field. I know that with a single ass you can't get two horses, so they're still getting ready for the beginners. Those who are proficient in this field are faced with the difficulty of having to struggle with a completely visual angle that is not always easy.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a humor sosem állt távol tőlem. Ez egyrészről - különösen ezen a területen - megkíván némi rugalmasságot az olvasótól, akiben esetleg más minták társulnak ehhez a területhez. Elismerem, hogy ezek nagyon komoly dolgok, ám nem vagytok a helyemben. Közel 20 éve csinálom és ha nem fognám fel könnyedebben időnként a dolgokat, ki tudja nem kattantam volna-e bele. Itt oszatnék meg veletek egy élményemet, ami Horvátországban történt. Egy templomból hangos nevetés és sűrű taps hallatszott ki. Amikor erre rákérdeztünk egy helyinél, ő visszakérdezett: Nálatok nem azért mennek templomba az emberek, hogy ott jól érezzék magukat?

I would like to draw your attention to the fact that humor has never been away from me. This, on the one hand, in this area, in particular, requires some flexibility from the reader, who may have other patterns associated with this area. I admit that these are very serious things, but you are not in my place. I've been doing it for nearly 20 years, and if I don't get things lighter at times, I might have been crazy. Here I would share my experience with you in Croatia. There was a loud laugh and dense applause from a temple. When we asked about it at a place, he asked: Do you go to the temple to make people feel good there?

Egyszerű kérdések | Simple questions


Akik esetleg komolytalannak éreznék, hogy informatikai terminológiát használok, jöjjenek vissza később! Célom a minél könnyebb érthetőség. Lehet, hogy Jézus is modern nyelvezetet használt 2000 éve és biztos voltak olyanok, akik megvetették azért, mert szembe mert menni a mély tradíciókkal.

Those who might feel frustrated about using IT terminology come back later! My goal is to make it easier to understand. Maybe Jesus used modern language for 2000 years, and there were certain people who despised him because he had to face deep traditions.

Linux filozófia az ezotériában | Linux philosophy in esotericism


A következő téma tipikusan az, amin le lehet mérni egy ember, sőt egy angyal hozzáértési szintjét. Adott két ember, akik nem beszélik egymás nyelvét. Hogyan éred el, hogy értsék egymást? Szerzel nekik egy tolmácsot. Amikor erősen tiltakoztok, ti vagytok ez a két ember, akik elutasítjátok. Ha más miatt utasítjátok el, akkor sose szálljatok autóba, buszra és repülőre, valamint azonnal dobjátok ki a mobiltelefonotokat a szemétbe!

The next topic is typically one that can measure the level of competence of a person or even an angel. There are two people who don't speak each other's language. How do you get to understand each other? You get an interpreter for them. When you protest strongly, you are the two people who reject it. If you reject it for some other reason, never get into a car, bus or plane, and immediately throw your mobile phone into the trash!

MIA


Ha az ÉlményPark egy világvezérlő istenprogram és a tudatom a 42. dimenzióig repült, bizony foglalkoznom kell a vallások kapcsolódásával is. Különösen annak tekintetében, hogy az általatok istennek tekintett lény 7. dimenziós.

If the ÉlményPark is a world-leading god program and my consciousness flew to the 42nd dimension, I must also deal with the connection of religions. Especially as the creature you consider to be God is 7th dimensional.

Vallások az ÉlményParkban | Religions in ÉlményPark


Ez egy kicsit több információ a kelleténél, de nem tudtam kikerülni.

This is a little more information than you need but I couldn't get out.

Síkok | Planes


Ez itt semmi más, mint magyarázkodás... a vádlóim szerint. Talán igazuk van. Abban mindenképp, hogy nem árt most egy kicsit rendezni a gondolatokat.

This is nothing but an explanation ... according to my accusers. Maybe they're right. Be sure to do a little bit of thoughts right now.

Új Szféra Ég és Föld között | New Sphere Between Heaven and Earth


Az egyik leginkább indulatokat kiváltó dolog. Senki sem szereti, ha mások kéretlenül minősítik. Pláne ha érdemtelenül jutott valaki hatalomhoz. Ám egy rendezési folyamatban te sem tudnád ezt a kérdést elkerülni, különösen akkor, ha ez a téma foglalkozik az egyik legsúlyosabb problémával, ami kiválthatta magát a problémát.

One of the most angry things. No one likes to be classified as unwanted by others. Especially if you got an unworthy of power. But in a sorting process you wouldn't be able to avoid this issue, especially if this topic deals with one of the most serious problems that could have caused the problem itself.

EmberTőzsde | Human Stock Exchange


Ezt jól jegyezzétek meg, mert ez az új egyéni tudat bázisú hatalomkiosztás rendje. A kollektív szinten annyit ér egy adott lény, ahány (saját nevelésű) emberi alakja van. Ugyanis a gátlástalan lopás sem áll tőlük távol, amire te itt azt mondanád, hogy ellenséges megszállás alá kerültél.

Remember this, because this is the order of the new individual consciousness-based power allocation. At the collective level, a certain being is worth as much as the human figure (self-educated). For the unscrupulous theft is not far from them, which you would say here were under enemy occupation.

Hatalmi átrendeződés | Power rearrangement


Olyasmi, hogy globális változás nem először történik és nem is utoljára. A folyamatos megújulás a természet része. Nem beszélve arról a gyanúról, hogy a tudatszint változást a külvilág is leköveti.

It's like that global change does not happen for the first time and not for the first time. Continuous renewal is part of nature. Not to mention the suspicion that the change of consciousness is followed by the outside world.

Változás a világban | Change in the World


Ha bajba jutott, hozzád képest primitív lényeknek segítesz, az a Szív kötelessége. Ám mi történik akkor, ha ezek a lények visszaélnek vele? Egyszer el kell dönteni, hogy milyen világot akarsz, mert akik bejutnak a világodba, azok ezt nem fogják tőled megkérdezni. Viszont ha egy korrekciós beavatkozás indul, aki indítja, az igen.

If you get into trouble, you help primitive beings to you, the Heart's duty. But what happens when these creatures abuse it? Once you have to decide what world you want, because those who enter your world will not ask you about it. However, if a corrective intervention is started, the one who starts it is yes.

Hamis Próbák | Fake Trials


Személyes betét, mivel művészi értéke is lehet, csak magyarul van. Oka az az általam már lassan megszokott helyzet, hogy a békére hivatkozva kérnek tőlem valamit, amit aztán az időhúzásra és a kiiktatásomra igyekeznek fordítani, miközben föntről szól hozzájuk egy Hang, hogy "ügyes vagy". Nem, nem vagy ügyes. Egy ostoba, gátlástalan szemétláda vagy!

Personal deposit, as it can be an artistic value, is only in Hungarian. Cause is the situation that I have been using slowly they are asking me for something that they are trying to translate into time-dragging and eliminating, while referring to them a Voice that is "clever". No, you're not clever. You're a stupid, unscrupulous bastard!

Az ÉlményPark születése | Birth of the ÉlményPark


Tételezzük fel, hogy megszerzem a világ fölötti hatalmat. Mihez kezdek vele?

Suppose I gain power over the world. What do I do with it?

Új elit | New eliteLesznek még ilyenek, hogy valamilyen szögből tekintek a témára és ugyanígy körbejárom 12 pontban.

There will be other things that I look at from a certain angle, and in the same way I go around in 12 points.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...