WW (Winston Wolf) holoapp

Az ÉlményPark lehetőséget ad arra, hogy ne csak a világunkról keveset tudó angyalokat, a szempontjainkat kevésbé fontosnak tartó lényeket lehessen megidézni, hanem a fantázia lényeit is. A fantázia lényei lehetnek például olyan filmalakok, akik olyan jól körülhatárolt jellemzőkkel rendelkeznek, hogy mindenki ugyanazt érti ez alatt. Ez a holoapp Winston Wolfot, a problémamegoldót hívja meg és automatikusan el is indítja. Higgyétek el, sokkal többet ér, mint bármelyik angyal!

The ÉlményPark offers the opportunity to summon not only the angels who know little about our world, the beings that consider our aspects less important, but also the creatures of fantasy. For example, creatures of fantasy can be film-characters that have such well-defined features that everyone understands it. This holoapp calls Winston Wolf, the problem solver and automatically launches it. Believe me, it is worth much more than any angel!

Akik jobban képben vannak és értetlenkednének, nos nem volt kis dolog elfogadtatni a fantázia lényeit ilyen minőségben, ám sikerült. Hasonló módon, ahogyan az embert addig csak állatként elismerni hajlandó környezetből kitörni. Úgy sikerült, hogy az embert választottam állatként egy különös helyzetben és azonnal csalást kiáltottak. A dologból jól jöttünk ki és ennek egyik eredménye volt az, hogy ez után (egyelőre csak az ÉlményPark zárt környezetében) az ember által teremtett világ is ki tudott szabadulni addigi börtönéből.

Those who are more familiar with the situation and misunderstood, it was not a small thing to accept the creatures of fantasy in such a quality, but it succeeded. In the same way, the way a person can only be recognized as an animal is to break out of the environment. I managed to choose the man as an animal in a special situation and they cried out immediately. We came out of the thing and one of the results was that after that (only in the closed environment of the Adventure Park at the moment) the man-created world could get rid of the prison.

A holoapp a következőképp működik. Gondolatban elindítod a WW (vagy Winston Wolf) holoappot. Az "angyal" ez után felveszi a tudatoddal a kapcsolatot és tájékozódik a helyzeteddel kapcsolatban. Összehangolja az egyéni célodat a Feladataiddal és a közösségi vállalásaiddal, majd elkészít egy forgatókönyvet, amit a lehetőségeid és bevállalásaid tükrében le is menedzsel. Van MIA és holoGPS kapcsolódása is, vagyis nem az történik, hogy vakon átadod a teljes irányítást egy ismeretlen lénynek magad fölött.

The holoapp works like this. You're thinking of starting a WW (or Winston Wolf) holoapp. The "angel" then contacts your consciousness and becomes aware of your situation. It aligns your individual goal with your Tasks and your community commitments, and then creates a scenario that you will manage in the light of your potential and your efforts. There is also a connection between MIA and holoGPS, that is, it does not happen that you are blindly giving full control over an unknown being yourself.


Inkább kiküszöböli azt a hiányosságot, hogy eddig minden ilyenhez komoly szakmai szintre kellett eljutni. Ám ha emlékszünk arra, amit erről tudunk, akkor minden tiszta, logikus és érthető.

Rather, it eliminates the shortcoming that so far all these have had to go to a serious professional level. But if we remember what we know about it, everything is clear, logical and understandable.


Tulajdonképp eddig az ezoterikus csoportok és titkos társaságok mesterei kis túlzással abból éltek, hogy azok segítők hozzájuk fordult tanácsért, akik nem ismerik a világunkat. Emiatt mindenki (még azok is, akik nem foglalkoznak ezotériával) kiszolgáltatott helyzetbe került, ezek az emberek pedig indokolatlan hatalomhoz jutottak. Emiatt is alakult ki ez a jelenlegi rendszer, amit én nemzetközi spirituális maffiahálózatnak nevezek. A WW abban segít, hogy ezekről leválva önálló útra lépj.

Actually, the masters of esoteric groups and secret societies have lived with little exaggeration that the helpers turned to them for advice who do not know our world. As a result, everyone (even those who do not deal with esotericism) is in a vulnerable position, and these people have gained undue power. For this reason, this is the current system that I call an international spiritual mafia network. WW helps you to separate yourself from these.

Szokd meg, hogy a felelősséget a mester válláról a sajátodra helyezd, mert az is a te döntésed és felelősséged, ha ott hagyod. Aztán úgysem értenéd, ha ő elmondaná, hogy ne tud mit tenni ezekkel a hatalmas lényekkel szemben. Nos én igen és kidolgoztam annak rendszerét, hogy a világ felszabaduljon. Ennek egyik eleme ez a kiváló és nagyon hasznos holoapp.

Get used to the responsibility of the master's shoulder to your own, because that is your decision and responsibility if you leave it there. Then you wouldn't understand if he told you he couldn't do anything against these great beings. Well I did and I developed a system to release the world. One element of this is the excellent and very useful holoapp.