Ember- és angyalcsere | Human and Angel Exchange

Sokan (ezek között vagyok én is) hasonlították már a helyzetet egy olyan területszerző társasjátékhoz, ahol a játékosoknak el lehet foglalni egymás bábuit is. Valamint az a helyzet is sűrűn előfordul, hogy ahhoz, hogy egy bevetés során az ember hitelesen tudja képviselni az ellenfél álláspontját, nem is tudja, hogy valójában milyen célokat szolgál. Ez azonban gyakran nem kívánt mellékhatásokkal is jár, mert nem mindenki szereti sűrűn változtatni az oldalakat és a világképét. Megoldást kellett tehát erre találni, mielőtt ebből nagyobb baj nem történik.

Many (I am among them) have already compared the situation with an area boarding game where players can book each other's pieces. And it is often the case that, in order to be able to represent the opponent's position credibly during a deployment, he or she does not know what the purpose is. However, this often causes unwanted side effects, as not everyone likes to change sides and worldview densely. Therefore, a solution had to be found for this before any major trouble occurred.

A rendezés alapja a minőség. A minőség kérdése sűrűn felmerül, amikor az angyalokkal és emberekkel közös zónába érünk. Hasonló a helyzet ahhoz, amikor egy primitív embernek van egy okos kutyája, vagy épp fordítva. A rendezés másik szempontja a hasonló célok. Eleinte biztos jó ötletnek tűnt a beszivárgás a másik világába, ám arra senki sem számított, ez mennyire képes megviselni embert és angyalt egyaránt.

Quality is the basis for sorting. The question of quality often arises when we reach the common area with angels and people. The situation is similar when a primitive man has a smart dog or vice versa. Another aspect of sorting is similar goals. At first, the infiltration into the other world seemed like a good idea, but no one expected it to be able to bear man and angel.

A legnagyobb problémát az eltérő értelmezések jelentik. Egy angyal számára az az ideális, ha az emberei kritika és ellenvélemény nélkül teszik azt, amit az angyal szeretne. Viszont az angyal világa erősen hierarchikus és nem ész-központú. Van egy mondás. Okos ember nem mondja, hogy soha. A Szív viszont nem okos ember. A harmadik jelentős zavar a pénz körül forog, ami egy ember életcélja, az angyalt viszont egyáltalán nem érdekli. Mivel az angyalokat az emberek hívták ide az imáikkal, azok nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az emberek miért nem fogadják el az angyali megoldást. Azért nem, mert az angyal csak a saját világát ismeri, amire azt mondja egy ember, hogy az kőkemény diktatúra és élhetetlen egy ember számára.

The biggest problem is different interpretations. For an angel, it is ideal if his people do what the angel wants, without criticism and opposition. But the world of the angel is highly hierarchical and not mind-centered. There's a saying. "Smart man doesn't say he never". But the Heart is not a smart man. The third major disruption revolves around money, which is a human life goal, the angel does not care at all. Since the angels were called by the people with their prayers, they cannot do what people do not accept the angelic solution. Not because the angel knows only her own world, which a man says that a hard dictatorship and unattractive to the people.

Az angyalok részéről több kísérlet történt már a földi menny megteremtésére. Elméletem szerint mindig azon buktak el, hogy rossz embereket választottak hozzá. Ám nem szabad elsiklani amellett sem, hogy maga az angyali rendszer is alkalmatlan egy ilyen bonyolult feladathoz, mint ami itt a Földön van. Ám ezt felvetni is egyet jelenti az árulással, ezért ilyet csak egy olyan ember tehet meg, mint én, aki meg sincs keresztelve. Az észrevételen és a felvetésen én jóval túlléptem. Annyira, hogy magát a megoldást is kidolgoztam, amivel szinte mindenki az ellenségemmé vált, aki haszonélvezője lett ennek a rendszernek, ami amúgy az angyali jutalmazás egyik fő eleme.

There have been more attempts by the angels to create the earthly heaven. According to my theory, they always failed to choose the wrong people. But it should not be overlooked that the angelic system itself is unsuitable for such a complicated task as it is here on Earth. But it also means treason, this is the only thing a man can do like me, who is not baptized. In the remark and suggestion, I have gone far beyond that. So much so that I developed the solution myself, which almost everybody became my enemy, who has benefited from this system, which is one of the main elements of the angelic reward.

Egy gondolkodó ember számára az az ideális, ha megkap egy feladatot, arra ő találja ki a megoldást. Igen ám, de egy ember egyéni tudatban él, azaz a megoldása tartalmazni fogja az egyéni tudatok egymás mellett élésének tapasztalatait, pláne ha mindenki számára élhető világra törekszik. Ezt hívjuk demokráciának. Az angyal viszont az Egy Gondolat szigorú hierarchiájában él, amiben nem alakult ki a vitakultúra sem. Azt látja, hogy az ilyen (gondolkodó) ember állandóan akadékoskodik, kritika alá veszi őt és ellenvéleményeket fogalmaz meg, az ő értelmezésében állandóan ellene fordul. Mivel egy angyal nem a mi ráció-alapú világunkban él és ezt a világot amúgy is bűnösnek látja, előbb utóbb eljut arra a következtetésre, hogy a gondolkodó ember egyenlő a Sátánnal. A gondolkodó ember is ugyanerre a következtetésre jut, ám az angyalokba vetett vallásos hit olyan erős, hogy eddig nem volt képes álláspontjának érvényesítésére.

The ideal for a thinker to get a job is to find the solution. Yet, but one person lives in individual consciousness, that is, his solution will include the experiences of living together in the individual consciousness, especially if he strives for a viable world for all. This is what we call democracy. The angel, however, lives in the strict hierarchy of One Thought, in which neither the cult of controversy developed. He sees that such a (thinker) man is constantly struggling, criticizing him, and formulating contradictions, and in his interpretation he is constantly opposed. Since an angel does not live in our rational-based world and sees this world as guilty anyway, sooner or later he comes to the conclusion that the thinking man is equal to Satan. The thinking man also comes to the same conclusion, but the religious belief in angels is so strong that he has not been able to assert his position so far.

Sok angyal úgy reagált a kialakult helyzetre, hogy elkezdett megjelenni emberi alakokban is. Igen ám, de egy angyal nincs felkészülve az egyéni tudatok kezelésére, valamint az érdekre sem. Sem a kísértésre, sem a csábításra. Az emberi alakjai elkezdtek önzővé válni és mivel nincsenek felkészülve azokra a dolgokra, amik az ő világaikban egyáltalán nincsenek, a megfelelő tapasztalati mélység nélkül sokuk olyan diktatórikus gyerek hatását kelti, akikkel lehetetlen az érdemi párbeszéd és akik már meg is jelentek a politika színpadán. Ha vallásos vagy, beléd van nevelve az, ami belém nincs, hogy egy angyalt ugyanolyan (egyenlő) szereplőként kezeljek, mint bárki mást ezen a pályán. Elítélsz ezért? Megvetsz engem? Semmi gond, akkor mész az angyali megoldások világaiba, amiket én Tanulópályáknak nevezek. Én pedig viszem azokat, akikre úgyis ellenségként tekintenek, mert az emberben benne van az, hogy a dolgokat jobbá tegye és vannak rajtam kívül is olyanok, akik még az angyalokkal is szembe szállnak igazukért.

Many angels responded to the situation by beginning to appear in human forms. Yet, but an angel is not prepared for the management of individual consciousness and interest. Neither temptation nor seduction. His human figures have begun to become selfish and, as they are not prepared for the things they do not have at all in their worlds, without the proper depth of experience, many of them have the effect of a dictatorial child with whom there is no meaningful dialogue and who have already appeared on the political stage. If you are religious, you are educated in what I do not have to treat an angel as the same (equal) actor as anyone else on this track. Do you condemn it? Do you despise me? No problem, then you go to the worlds of angelic solutions, which I call Learning Paths. And I take those who are considered as enemies, because it is in man to do things better and there are those outside of me who even face angels.

Higgyétek el, ilyenkor nem kellemes állandóan azt hallgatni a spirituális csatornán, hogy "ez hülye" olyan emberektől és lényektől, akiknek nincs eszük. Amit itt olvasol, azt is csak a rációd értheti meg, amit (mint új megoldást) szeretnek kikapcsolni az angyalok. Egy kikapcsolt rációjú emberre pedig az észérvek nem hatnak! Egyetlen egy érv hat, amivel engem is sűrűn megkínáltak: fogadd el, törődj bele és hódolj be. Ha azt nézzük, milyen világ felé, álláspontom szerint az első égi kísérletet a földi menny megteremtésére úgy hívták, hogy "létező szocializmus", a másodikat úgy, hogy "iszlám világrend" és a magam részéről nem kívánom megvárni a harmadikat, hanem saját megoldással állok elő.

Believe me, it is not pleasant to constantly listen to the spiritual channel that "it is stupid" from people and beings who have no mind. What you are reading here can only be understood by your ratio, which (as a new solution) they like to be turned off by angels. And the reason arguments do not affect a diseased man! There is only one argument that I have often offered me: accept, care and worship. If we look at what world, in my opinion, the first heavenly attempt to create earthly heaven was called "existing socialism", the second is that "Islamic world order" and myself do not want to wait for the third, but I stand by my own solution live.

Ennek a megoldásnak az első és legfontosabb lépése a megfelelő angyal-ember párok kialakítása, a célok és a minőség kiemelt figyelembe vételével. Akinél elindult ez az angyalcsere, általában tompaságot, kábultságot, gyengeséget tapasztalhat, de vannak egyedi tünetei is, amik felsorolása meghaladná ennek az írásnak a célját, hogy ezt az egészet megértsd. Ugyanis az agy az egyik legfontosabb szereplője az eseményeknek, nem véletlen akarják bizonyos erők kiiktatni. Arra hivatkozva, hogy az emberi agy racionális félteke egyenlő a sátánnal, ám arra nem térnek ki, ugyan sátán mit keresne valamelyik oldalon, pláne egy darab emberben. Egy szellemi lénynek sem ilyen a természete.

The first and most important step of this solution is to create the right angel-man pairs, taking into account the goals and the quality. Those who have started this angel exchange can usually experience bluntness, dizziness, or weakness, but there are also unique symptoms, the list of which would go beyond the purpose of this writing to understand all this. Because the brain is one of the most important players in the events, they don't want to bypass certain forces by chance. Referring to the rational hemisphere of the human brain is equal to Satan, but they do not turn out to be what Satan would look for on one side, especially a piece of man. No spiritual being has such a nature.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...