Kiérdemlés | Merits

Az idők során rájöttem arra, hogy vannak olyan égi csoportok, akik hamis ígéretekkel szereznek befolyást, majd abból hatalmat. Ez után egy olyan neo-feudális rendszert kezdenek kiépíteni, amiben az előrejutás mértéke egyenlő a behódolás (hízelgés) mértékével. Más csoportok más célokkal vannak jelen és más módszereket alkalmaznak, ám csak nagyon kevesen értik meg és látják át a valós viszonyokat. Azaz nagyon kevesen határozzák meg az előrejutás alapjának a valós személyes érdemeket, ami az egyéni teljesítmény alapján kerül meghatározásra.

Over time, I have realized that there are celestial groups who have the power to influence false promises and then power. After that, a neo-feudal system is set up, in which the degree of advance is equal to the degree of flattery. Other groups have other goals and use other methods, but only a few of them understand and see the realities. That is, very few define the real personal merits of the basis of advance, which is determined on the basis of individual performance.

Az általános alkalmazott rendszerük a következő. Ilyen-olyan módokon (általában szakrális csatornát használva) megszállják az embereket. Kedvenc módszerük az előzetes hit és bizalom megszerzése, ami után olyan energetikai megkötést alkalmaznak, ami után már nagyon nehéz a szabadulás. Persze mind meg van arról győződve, hogy ő jót tesz, ám erről sosem kérdezik meg a megszállt embereket, hanem helyettük gondolkoznak és döntenek. Mindezt azon a jogon, hogy a megszállás után azok az emberek már az ő kollektívájuk részét képezik és mindenről kizárólag csak a központ dönthet.

Their general applied system is as follows. In such ways (usually using a sacral channel) they are occupying people. Their preferred method is to obtain prior faith and trust, followed by an energetic constraint after which it is very difficult to escape. Of course, everyone is convinced that he is good, but he never asks the occupied people, but instead thinks and decides. All this right is that after the occupation those people are part of their collective and only the center can decide on everything.

Ez után elkezdődik a személyiségek, a karma, a beavatások és minden olyan dolog, mint például a szerencse átirányítása azok felé az emberek felé, akiket ő kedvezményezett státuszba helyez. Az egyéni tudatok felől nézve ez nem hogy rendkívül igazságtalan, még be is indul egyfajta automatikus folyamat. Az így megfosztott emberek természetszerűleg vissza szeretnék szerezni ezeket az eltűnt energiákat, ám mivel nem tudják, hogyan veszítették el, lépéseket tesznek ez ügyben. Legtöbbször túlzott munkaráfordítással vagy imákkal. Amikor erre a fölsőbb angyali szintek reagálnak és el is kezdik küldeni az energiát, azt a kollektíva elveszi és mivel a folyamat állandóan ismétlődő, hívhatjuk bátran kitermelésnek is, a benne szereplő embereket pedig rabszolgáknak.

After that, personalities, karma, initiations, and all things, such as the redirection of fortune towards the people he or she is a beneficiary of, will begin. From the point of view of individual consciousness, it is not very unjust, even an automatic process is starting. The deprived people would naturally want to regain these lost energies, but because they do not know how they have lost, they are taking action on this matter. Mostly with excessive work or prayers. When the upper angelic levels react to it and begin to send energy, the collective takes it away and since the process is constantly repeating, we can call it boldly mining, and the people in it are slaves.

Két személyes megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy itt kell keresni az egyik okát annak a nagy kiakadásnak, amit a felemelkedés során tapasztaltam és ami elindította annak idején a harcot ezek ellen. A másik az, hogy mivel a tudatom a 42. dimenzióból érkezett vissza, óhatatlan, hogy találkoztam azokkal a szintekkel, akik ezeket az energiákat küldik és rendelkezem is a megbízásukkal, hogy járjak ennek az ügynek a végére. Azaz oldjam meg ezt a problémát, amit csak tetéz az, hogy aki bármilyen hatásos dologgal fellép velük szemben, ezek azonnal rohannak fel sírni és minden visszaáll ebbe a nem kívánatos rendszerbe. Aki ismeri a Szív természetét, az tudja, hogy azzal vissza is lehet élni és ki is lehet Őt használni. Nos ezek a megszállók ismerik és gondoskodtak arról, te nehogy hozzáférj ezekhez a lehetőségekhez. Az a döbbenetes helyzet állt elő, hogy ezek a kegyetlen elnyomók úgy vannak ilyen kedvező pozícióban, hogy fölfelé állandóan sajnáltatják magukat. Nos az ÉlményPark aktiválásával minden megváltozik!

I would have two personal comments. One is that here one has to look for one of the causes of the great outrage I experienced during the ascension and which started the fight against them at that time. The other is that since my consciousness came from the 42nd dimension, it is inevitable that I have met those levels who send these energies and have the mandate to go to the end of this matter. That is, I am solving this problem, which is just the fact that anyone who has any effective action against them will immediately rush to cry and everything will return to this unwanted system. Who knows the nature of the Heart knows that it can be misuse and use it. Well, these invaders know and take care not to gain access to these opportunities. The shocking situation is that these cruel oppressors are in such a favorable position that they are constantly regretting themselves. Well, by activating the Adventure Park, everything changes!

Az ÉlményPark holo operációs rendszere alatt minden előre jutási lehetőség csak és kizárólag a te kezedben van. A Tükör miatt, amit én csak érthetőbbé, azaz élesebbé fényesítettem, az energiákat nem a magát istennek kiadó kollektíva osztja ki, hanem a Központi Energiabank, de ti csak a kereskedelmi energiabankokon át férhettek hozzá. Akikben ez a rendszer haragot váltana ki, annak én örülök, mert a beavatkozásom két mottója: "Ahogy lenn úgy fenn" és "A világot te fogod jobbá tenni". Nem tetszik valami? Alakíts a világodon és a világ is megváltozik számodra. Nincs nekem olyan tervem, hogy ez lesz, meg az lesz. Higgyétek el, tudnátok ti magatok is, milyen világ lenne az ideális! Én csak a legideálisabb környezetet teremtettem meg arra, hogy ez ki is derüljön.

Under the ÉlményPark holo operating system, all the options are available only in your hands. Because of the Mirror, which I only made clearer, that is, sharper, the energies are not distributed by the collective, but by the Central Energy Bank but you could only access them through commercial energy banks. For those who would be angry with this system, I am glad because the two motives of my intervention are:  "As Below, So Above" and "You will make the world better". Is anything wrong? Convert your world and the world is changing for you. I have no plan for it to be, and it will be. Believe me, you would know what world would be the ideal! I only created the most ideal environment for this to be revealed.

Hozzám senki se jöjjön azzal, hogy intézzek el neki valamit, mert a saját szabályaim rám is vonatkoznak, ami alapján ilyesmihez akkor sincs jogom, ha én vagyok az Isten. Ennek két oka van. Az egyik, hogy utálom a hízelgőket, az utólagos barátokat és utólagos ellenállókat. Nálam a barát szónak egészen más jelentése van, mint ami a primitív embernél kialakult. Azt úgy hívják, hogy üzlet és azért keveredik a barátsággal, mert aki így akar barát lenni, az olcsón akarja megúszni a dolgot. Persze a másik ok, hogy a pénzt nem ismerő világok pénze a szívesség és az eltérő gondolkodások keveredése előidézi az eltérő rendszerek keveredését is. Van még egy oka annak, miért nem tudok segíteni úgy, ahogy a hozzám fordulók értik. Időben felkészültem arra, hogy amikor beérek a világaitokba, azonnal megszállnak és a kollektíva részévé tesznek, majd így akarják a hatalmam használni. Aki nem értené, ha ekkora a hatalmam, ez hogyan történhet, ő egyéni tudatban gondolkodik, ám ez begy olyan tudathálózat, ahol 12 ember alkot egy lényt és így nem is kell engem konkrétan megszállni, megoldható ez másképp is. Illetve megoldható volt, mert ennek a harcnak (munkának) is a végére értem. Szóval ha engem megszállnak, akkor sem képesek hozzáférni az ÉlményPark beállításaihoz.

No one should come to me by arranging something for him, because my own rules apply to me, which is why I have no right to do so if I am God. There are two reasons for this. One is to hate flatterers, post friends and post retarders. For me, the word "friend" has a very different meaning than that of the primitive man. It's called being a business and mixing with friendship, because whoever wants to be a friend wants to get away with it cheap. The other reason, of course, is that the money of non-money-making worlds is a blend of favor and divergent thinking, leading to the mixing of different systems. There's one more reason why I can't help the way people understand me. In time, I was prepared to get into your worlds immediately, and immediately become part of the collective and then want to use my power. Who wouldn't understand if my power was so great, this would happen, he was thinking in an individual consciousness, but this is a network of consciousness where 12 people make up a creature and so I don't have to occupy me specifically, it can be solved differently. It could also be solved because this fight (work) is over to the end. So if you are occupied by me, you will not be able to access the settings of the Adventure Park.

Amit megtehetek az, hogy segítek a felkészülésben. Abban tudok segíteni, hogy tőlem tanulhatod meg azt a technikát és eljárást, amivel te magad is megoldhatod a problémád. Az energiabankok ugyanis azonnal megkezdik a kiegyenlítést, vagyis az igazságos rendezés szellemében az ellopott energiák eljuttatását a jogos tulajdonosaikhoz. A dolog bonyolultabb, mint amilyennek látszik, hisz ez az időszak sok olyan változást is hozott, amiben eltelt sok olyan év, ami után már nem ugyanaz a helyzet, mint előtte volt. Viszont az új kiérdemléseknek köszönhetően egy olyan aktualizált állapotba kerülnek a dolgok, ami mindenki számára megfelelő. Kivéve persze a hízelgő seggnyalók, akik így kellemetlen helyzetbe kerülnek. Ennek hasznosítása viszont már a holo szórakoztatás és holomédia területéhez tartozik, aminek vázolására csak később kerülhet sor.

What I can do is to help you prepare. I can help you learn from me the technique and procedure you can use to solve your problem yourself. Energy banks are starting to settle immediately, that is, in the spirit of fair settlement, to deliver stolen energies to their rightful owners. The thing is more complicated than it seems, because this period has brought many changes that have gone many years after which it is no longer the same as it was before. However, thanks to the new earnings, things get into an updated state that is right for everyone. Except, of course, flattering lollipops, so they get into an unpleasant situation. However, its use is already part of holo entertainment and holomedia, which can only be sketched later.

Senkit sem fosztok meg a saját teljesítményétől, a saját érdemétől és ez vonatkozik az ellenfeleimre is. Sőt, a tisztességes harcosok akkor is felemelkednek, ha az ellenségeim, mert a fölsőbb szinteken is szükség van a fékrendszerre. A gátlástalan köcsögök viszont lefelé buknak, de ennek rendszerét már kifejtettem bővebben. Az előrejutás kulcsa tehát a te kezedben van és nem kell senkinek érte könyörögni. Mindez szép és jó, ám állítólag olyan tisztességes, hogy még a skandinávoknak is komoly feladat a szintet megugrani. Lehet, hogy ők így értik meg a többieket, amikor megjelennek olyan kérésekkel, amik ez előtt elképzelhetetlenek lettek volna.

I will not deprive anyone of their own performance, their own merits, and this also applies to my opponents. In fact, fair warriors will rise even if my enemies are on the upper levels we need the braking system. The unscrupulous bitches, however, are down, but I have already explained the system of this. So the key to advancing is in your hands and you don't have to beg for anyone. All this is nice and good, but it is said to be so decent that even the Scandinavians have a serious task to jump up the level. They might understand the others when they appear with requests that would have been unimaginable before that.

Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...