Funkcionális Hierarchia | Functional Hierarchy

Eljutottunk egy mindenkit érdeklő részhez, ami a Hatalom gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Mindenki arra számít, hogy az lesz, ami eddig és itt csak dumálok a demokráciáról, amíg meg nem érzem az igazi hatalmat. Aztán behódolnak nekem és folytatódik minden tovább, ahogy eddig. Azért nem hiszik el, hogy már rég megéreztem az igazi hatalmat, mert még mindig bevétel nélkül ülök egy lakásban. Nagyon sok dolgot nem értenek még sem az emberek, sem a fölöttünk lévő, minket megszállt lények. Ha én vagyok az ÉlményPark tulajdonosa, az nem jelenti automatikusan azt, hogy én is lennék az ügyvezető igazgató is. Mint tulajdonosnak, nekem az az üzleti érdekem, hogy a legalkalmasabb vezesse a vállalkozást. Valamint van még egy lényeges dolog. Nem bízom a szakmai munkát másra. Ezek valóban félreérthető jelenségek annak, aki ilyenkor alig várná, hogy a teljhatalomban fürödjön.

We got to a point of interest that deals with the practical issues of Power. Everyone expects that it will be what I have been saying about democracy so far and here until I feel the true power. Then they surrender to me and continue all the way as before. They do not believe that I have long felt the true power, because I am still sitting in an apartment without income. There are so many things that are not understood by humans, or by the beings above us. If I am the owner of the ÉlményPark, it does not automatically mean that I am also the Managing Director. As an owner, it is my business interest to run the business best. And there's one more important thing. I do not trust the professional work for another. These are really ambiguous phenomena for those who would hardly wait to bathe in full power.

Képzeljetek el egy olyan irdatlan nagy hatalmat, amit elképzelni sem tudtok. Ez jó poén is, de sajnos igaz. Ám kevesen gondolnak abba bele, ha megszerezték, amit vágynak, mi lesz utána? Mi lesz az után, ha tiéd az örök élet? Mi lesz az után, ha sikerül a jövőbe látnod? Mi lesz az után, ha bármit és bárkit megszerezhetsz magadnak? Egyetlen egy válasz van, ami az összes ilyen kérdésre igaz lesz, ez pedig az Unalom.

Imagine an enormous power you can't imagine. This is a good joke too, but unfortunately it's true. But few people think of it when they get what they want, what will happen afterwards? What will happen after your eternal life? What will happen after you see the future? What will happen after you get anything and anyone for yourself? There is only one answer that will be true for all these questions, which is Boredom.

Azt kevesen hinnék, hogy én ezekre előre gondoltam. Előre gondoltam arra, mi lesz, ha örökké fogok élni. Beiktattam egy garanciát, amit ha aktiválok, akkor meghalok. A jövőbelátás helyett kifejlesztettem egy technikát, amit jövőbe érzésnek hívok és azért nem illegális, mert nem vagyok a teljes bizonyosság állapotában. A teljhatalomra is kitaláltam valamit, ez pedig a funkcionális hierarchia és erről lesz most szó bővebben kifejtve.

Few would think I was thinking about them. I was thinking about what it would be like to live forever. I put in a guarantee that if I activate, I'll die. Instead of looking into the future, I developed a technique that I call a future sense and is not illegal because I am not in full confidence. I also invented something for the full power, and that is the functional hierarchy, and this will be explained in more detail.

Ahhoz, hogy ezt valaki értse, értenie kell azt, hogy a világ csak egy holografikus videojáték. Aki ezt csak szavakban érti, el fogja hinni a valóságot és mindent meg is fog tenni a hatalomért. Ám itt admin szinten csak olyanok lehetnek, akik értik ezt és nem csak beszélnek róla. Ellenkező esetben be fognak hülyülni tőle. Persze az is előfordulhat, hogy valaki érti ezt, ám meg akarja szerezni magának ezt a játékot. Abban biztosak lehetünk, ha nem úgy üzemelteti, hogy az igazságos legyen és élhető, az nem tekinthető fejlett lénynek. Aki ilyet tesz nem fejlett lényként, annak az iskolában a helye, amit azért nem nevezek börtönnek, mert a földi börtön az idővel büntet és így kényszeríti ki a javulást, ám a magasabb dimenziókban nem nagyon számít az idő és a fejlettség fokmérői is mások.

To understand this, you have to understand that the world is just a holographic video game. Anyone who understands this only in words will believe in reality and will do everything for power. But here at admin level, there can only be people who understand this and not just talk about it. Otherwise they will be stupid. Of course, you may also understand this, but you want to get this game for yourself. We can be sure if it is not operated so that it is fair and livable, it cannot be considered an advanced being. Who does this as a non-advanced being is the place in school that I do not call prison because the prison on the ground punishes with time and thus forces improvement, but time is not very important in higher dimensions and the degrees of development is different.

Ne feledjétek, a hatalomról nagyon könnyű lemondani, ha az nincs nálad! Az első próbád tehát ez lesz. Ennél sokkal több olyan próba is várható, aminek megértése túlmutat a hétköznapi valóság szintjén, ezért nem is részletezem. Van még egy fontos dolog, amit közölnék. Arra is fel vagyok készülve, hogy egyedül maradok és ezt a munkát egyedül kell elvégeznem. Mert ezek a próbák egyáltalán nem könnyűek és a rendszernek akkor is jól kell működnie, ha én sem felelek meg mindegyiknél. Az ÉlményPark elkészítésénél nem  önmagam volt a fő cél, hanem a feladat, amit magam elé tűztem. Tehettem azért, mert aki ezzel megbízott, nem rendelkezik hozzá a szükséges szaktudással és a feladat elvégzését igénylő ráció-alapú gondolkodással és megbízott bennem annyira, hogy a teljes problémakör kidolgozását az én eszemre és szívemre bízta. A jutalmam is meg lett, ezt nevezem ÉlményParknak, ami egy önálló világ és ahova akárkit nem engedek be akármilyen jogkörrel.

Remember, it is very easy to give up power if it is not with you! So your first rehearsal will be. There is much more to this than expected, the understanding of which goes beyond the reality of weekdays, so I will not detail it. There is one more important thing I would say. I'm also prepared to stay alone and do the job alone. Because these rehearsals are not easy at all and the system should work well even if I don't respond to each one. It was not the main goal of myself to create the ÉlményPark, but the task I put in front of myself. I could have it because whoever has been entrusted with it does not have the necessary expertise and ration-based thinking that requires the task and entrusted me with the task of devising my entire heart and mind. My reward has also become, I call it ÉlményPark, which is a stand-alone world and where I don't let anyone enter into any power.

Hogy elkerüljem a teljhatalommal járó unalmat és egyben a megfelelő csapatot is összegyűjtsem, nagyon komoly személyzeti munkát is kell végeznem. Nagyon sok ilyen feladatnál az idő 95%-a a megfelelő emberek és lények megtalálásáról és felkészítéséről szól. Összehasonlításképp, a jelenleg általatok látott világ urai semmilyen figyelmet nem fordítanak erre, mert a rendszerük a behódolásról szól, a hatalomjátékuk célja pedig annak megszerzése után annak megtartásáról szól. Én nem szeretnék erre sem időt, sem energiát pazarolni egy fejlett világban. Ha ilyesmi ott előfordul, a következő történik. Az illetőt kirúgom és ha nem akad fenn a garanciát jelentő Szűrőn, akkor egy Alsóbb Világba kerül beleértve önmagamat is, ha bekattannék. Az ÉlményPark tulajdonosaként tök mindegy, hol vagyok a rendszerben, attól az maradok aki vagyok. Ezt a cégforma gondolkodást nem érti az ég, akik azt hiszik, ha dolgozni akarok, rabszolga akarok lenni. Nem, nem akarok az lenni, csak nem ismerik az időt. Ha az ember nem tudja az időt értelmes dolgokkal eltölteni, az károsan hat a személyiségére és elsatnyul. Ez a veszély minden jóléti társadalmat érinti, még az ókori Rómát is, ahol a barbárok fejlettebbek voltak a rómaiaknál és ez is okozta a birodalom bukását, nem a hunok. Ha valaki nem képes arra, hogy a hibát és az okokat önmagában is keresse, nem fejlett lény!

In order to avoid boredom with full power and to gather the right team, I have to do very serious staff work. For many of these tasks, 95% of the time is about finding and preparing the right people and creatures. By comparison, the lords of the world you are seeing do not pay any attention to this because their system is about surrender, and the purpose of their power game is to keep it after it is acquired. I don't want to waste time and energy on this in an advanced world. If something happens there, the following happens. I am fired and if I don't get on the guarantee filter, then it goes into a Lower World, including myself, if I get caught. As an owner of the Adventure Park, no matter where I am in the system, I stay who I am. This form of thinking is not understood by the heavens who think that if I want to work, I want to be a slave. No, I don't want to be, just don't know the time. If one cannot spend time with meaningful things, it will adversely affect his personality and vanish. This threat affects all welfare societies, even the ancient Rome, where barbarians were more advanced than the Romans, and that caused the fall of the empire, not the Huns. If one is unable to find the fault and the causes in itself, it is not an advanced being!

Újra elmondom, senki se számítson arra, hogy a behódolás intézménye fennmarad. Ha azt látja, hogy fenn maradt, egy olyan Alsóbb Világban maradt, ahol ez a tanulásának egyik célja. Mivel nem szeretném a programban részt vevők szeretteit emiatt kinyírni, ők olyan vetített hologramokként élnek tovább, amiben időnként megjelenhet vendég login alatt és jogon maga az érintett is, aki ilyenkor a saját világában alszik.

I'll tell you again, no one expects the institution of surrender to survive. If you see that it has survived, you stayed in a Lower World where it is one of your goals for learning. Because I do not want to kill the loved ones of the people of the program because of this, they live like projected holograms, which may occasionally appear under guest login and rightly affected, who is sleeping in their own world.

Maga a funkcionális hierarchia a következőképp működik. Ha nem vagyunk feladatban és csak lazulunk, akkor mindenki egyenlő. Ám ha feladatba ugrunk, mindenki tudja, hol a helye. Attól, hogy van egy színházam, még lehetek más zenekarában basszusgitáros. Ha más zenekarában basszusgitározom, attól nem lesz a színházam az övé! Mint ahogy azok magántulajdona sem az enyém, akik az én zenekaromban játszanak. Ez egy ember számára lehet zavaróan egyértelmű, ám azok a lények lehet most találkoznak ilyen információkkal először, akik előtt leborultatok és ha nem lépnék közbe az ÉlményParkkal, nagy katasztrófa előtt is állnátok.

The functional hierarchy itself works as follows. If we are not on the job and just relax, then everyone is equal. But if we jump into a task, everyone knows the positions. Even if I have a theater, I can still be a bassist in another band. If I play bass in another band, it won't be my theater! Like their own private property, those who play in my band are not mine. This may be confusingly clear to a person (human), but those beings may now come across such information for the first time, before you get down. If I didn't intervene with the ÉlményPark, you would be in front of a major disaster.

Nem várok el sem hálát, sem köszönetet ezért. Aki hálálkodni szeretne, végezze a saját feladatait legalább olyan fanatizmussal és minőségben, ahogy én és minden meg van bocsájtva. Aki nem akar ilyesmit, csak használja ezt az ingyenes szolgáltatást, mint az ÉlményPark ügyfele.

I am not expecting gratitude or thanks for this. Whoever wants to gratitude, do your own tasks with at least fanaticism and quality as I and everything are forgiven. If you don't want to do something like this, just use this free service as customer of the ÉlményPark.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...