Jézus zsidósága


"Mazarehi beavatott aranyasszony tanítványai között szerepelt egy beavatott ifjú, Matariós, akit Jézus néven vettek fel az egyiptomi beavatottak közé. Apját egy római Gandás-féle kasszu harcos személyében jelölték meg Hétvárosban. Hétváros, azaz egyiptomi nyelven Hetevaret a hikszoszok szerint Bothonban volt a Nílus deltája és a mai Kairó között."

"Kr. u. 24-ben Ordoszba mentek a beavatottak képzésére, ahol Jézus az Istenfiak között rangelső lett. Partfikán barát­ságot kötött Neapolis város szülöttjével, Izsboldóval és a Parajd birodalmából küldött Hungár beavatottal. A szabír Jézus a Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás, azaz Istenfia elnevezést. Az Égi-eredetű beavatottak szerint az Egyistenhit társbolygónkon keletkezett, ahol már évezredekkel előbb megszüntették a gyilkos háborúskodásokat és azóta az emberek szeretetben élnek. Ennek az Égi eredetű Sze­retet-vallásnak a megvalósítására esküdtek fel. Utána Töbetben megtekintették az Élet-könyveit a Piros, és Sárga Deszantok rendszerében. Majd Harapi-Indus völgyé­nek Egyistenhitű alkotásai megtekintése után beavatott fejedelemként Nippurban Krisztussá, Urukban, Gilgames szent koronájával királlyá koronázták Jézust. Partfi­kán, Hungár és Izsboldó a hun törzsek nevében biztosította Jézust a támogatásukról. 29-ben megalapították az uruki Egyisten közösséget az “Élet-Temploma" fenntartásá­nak folyamatossága végett."

"Kövezsd, amikor a vörösszemöldökűek révén hatalomra került, fiait és leányait összeházasította a kínai 400 és a Hun törzsszövetségi 100 vezető családdal, Matyónak azon elgondolása szerint, hogy ezen családok az “Elet Templomának" a működését biztosítani fogják. Ordosz forradalomtól tartott, ezért azokat, akik rokonszenveztek a vörösszemöldökűekkel, útbaindították. Így került Jézus, akiről Augustus császár már születésétől tudta, hogy Égi eredetű Istenfia, az elégedetlen Judeába. Heródes, a lati­nosítás nagy híve családtagjaival együtt az életére tört. Hungár Úr városából nősült, az elüldözött Ung pateszi leányát vette el nőül. Ungika édesanyja ummai-úz szárma­zású volt. Egy kitudódott mészárlás elől Úzvárba menekült. 33-ban Judeán keresztül Úr városába mentek. Hungár ott találkozott a Nazír-Jézussal, aki átadta neki a 22 be­tűs rovással írt feljegyzéseit. Ezekben a karnaki bölcseletről és Ordosz beavatottjainak hitvallásáról szólt. Még három levelet írt Uruk gyülekezetének, kérve, hogy azokat Ordoszba juttassák el, mert a látók szerint a farizeusok és a főpapok a régen várt Mes­siást meg fogják ölni. Hungár Urukban összehasonlította a levelek tartalmát, majd Nagypályiban átadta a Nazir levelezéseit. Jézust Jeruzsálemben, mint Istenfiát ke­resztre feszítették. Tibériusnak Pilátus jelentette: “Gilgames utódját kivégezték."

"Pannónföldjén a 24 Hun Törzsek mindegyikéből vannak itt őslakók, akik a Meleg­vizek-Birodalmát újra elfoglalták. Hungár azt kifogásolta, hogy a helytartó megbízot­tai, nem tudván a pannon-féle nyelveken beszélni, a saját elgondolásuk, vagy a folyók nevei szerint adták meg az őslakók nevét, amelybe a pannón törzsfők beleegyeztek. Ezért Hungár többek között azt javasolta, hogy az Oszkusz táblák küldöttsége várjon még az Ordoszba történő elvitellel, mert a második százéves szerződés szerint már kiforrott jelentést tudnak elvinni. A tízéves ellenőrzéseket továbbra is fenn fogják tar­tani. Az Asenbettel, Annabetel, Herrembettel, Hiszrael, Jahu és Élihóm zsidó szekták között véres összetűzés van kialakulóban. A Szeretet Égi-eredetű tanát valamennyi­en másképp értelmezik. Ahány ember csak ír, mind másként magyarázza Jézus tanát."

Részletek az Arvisurából. Ebből alapvetően három dolog jön azonnal le. Az egyik az, hogy az a régi világ sokkal globalizáltabb volt, mint azt ma az emberek hiszik. A másik pedig az, hogy amit ma erről nekünk tanítanak, az színtiszta hazugság. A harmadik az, hogy könnyen lehet, Jézus utólag lett zsidó és amit ma keresztény egyházként ismerünk, az nem az eredeti értelmezés, hanem az egyik zsidó szektáé.

Amikor a Földön valaki spirituális kapcsolatba kerül a szellemi világ lényeivel, nagyon vigyázni kell, mert azonos fogalmak alatt a felek sokszor (azaz szinte mindig) mást értenek. Ha te igaznak hiszel valamit, mert ezt tanították és neked nem volt lehetőséged az információkat leellenőrizni, a te igazságod vetül rád, mivel a világ a hitedet tükrözi alapvetően vissza.

Az a tény, hogy a zsidóknak lehetőségük volt ebbe a történetbe beszállni és a maguk képére formálni a hitet, nagy hatalmat adott a kezükbe, amivel mind a mai napig élnek is. Van azonban a történetben még egy csavar, ez pedig az iszlám, ahol Jézus szintén szerepel Issá néven. Ám mivel az arab és a (mai értelemben vett) zsidó is szemita nép, biztosan van az a helyzet, amiben összezárnak és ez nem lehet más, mint a szkíták, akikhez az eredeti kereszténység sokkal közelebb állt.
Pár gondolatom lenne a végére. Az egyik az, ha te a mai globalizálódó kapitalizmusban élsz és a szeretetről beszélsz, az meg sem közelíti azt, amit a fejed fölötti lények erről vélekednek. A zsidó értelmezésnek talán az a célja, hogy meg legyen a szeretet látszata, aminek ékes bizonyítéka a te hívőséged és ha templomba is jársz, a látszata is bizonyított. A másik az, hogy a Földön ma a krisna tudatú hívők állnak a legközelebb az eredeti jézusi tanításokhoz, ha nem számítjuk ide az észak-amerikai indiánokat, akik közül ma már csak nagyon kevesen vannak (életben).

Amikor te magyar állampolgárként, magyarul beszélve kommunikálsz fölfelé, azt nagyjából értik is azok, akik a turul nyelvet beszélik. Ám ők tudják is, mit jelent az, hogy "magyar", míg te amit erről tudsz, azt a habsburgoktól tudod. A te modern világod, ami tulajdonképpen az állatok kihasználásán és egyben rendkívüli kényeztetésén alapszik, rendkívül kegyetlen egy olyan faj szemében, akik ebben a világban az ellenségeik győzelmét látják.

Az is érdekes kérdés, hogy ki is a zsidó? Izrael zsidó lakosságának döntő zömében (az érték a 80%-ot is meghaladja) nincs egy gramm szemita gén sem. Ők a kazár zsidók, akik földjét, ami a mai Ukrajnában van lerohanta a cár. Előtte azonban felvették a zsidó hitet és amikor megindult a migrációs menekültáradat keletről nyugat felé, már mindenki zsidóként ismerte meg őket. Akik ma a pénzrendszert irányítják, olyan zsidók, akik nem is gyakorolják a zsidó hitet. Felvetődik tehát a kérdés, mennyiben lehet ezeket az embereket zsidónak tekinteni? Ám aki az ilyen kérdéseket felteszi, komoly spirituális erővel kell hogy rendelkezzen, mert azokban a kezekben nem csak a világi hatalom van, hanem egy olyan lény támogatása is, akit ők Jahvénak neveznek és akivel amúgy volt szerencsém találkozni is. De azért ismerjétek el, nem semmi teljesítmény az, hogy te, a keresztény, hiszel a zsidó Jézusban, akit te isten fiaként tisztelsz, nem?

Amikor még nem voltam ilyen menő az ezotériában, sok mentális közelharcot vívtam zsidókkal és cigányokkal. Még följebb volt egy érdekes megfigyelésem, mégpedig az, hogy nincs közöttük semmi különbség. Ugyanaz a harcmodor, ugyanaz a gondolkodásminta. Később volt lehetőségem cigányokat közelről tanulmányozni és érdekes megfigyelést tettem. Később tudtam meg, hogy a cigányokat a középkorban egyiptomiaknak nevezték (innen ered az angol nevük is), a cigány egy bizánci kifejezés, jelentése törvényeket nem tisztelő. Azaz Indiába Egyiptomból mentek. Az ismert forrásaink azonban csak egy népről tudnak, akik Egyiptomból dobbantottak és ha ehhez még hozzá tesszük azt, amit egy előadásban hallottam, hogy őket héberekként is ismerik, mindjárt egy olyan világ tárul fel előttünk, ami eddig nagyon is rejtve volt.
Ha pedig azzal az információval szeretnék mit kezdeni, amit egy zsidók által üzemeltetett rendkívül érdekes weboldalon láttam, amiben leírják, hogy kik a mai nemzetek között a zsidók elveszett törzsei, olyan információkavalkádban találom magam, amivel őszintén szólva mélyebben nem is kívánok foglalkozni, de hátha valaki közületek kedvet kap hozzá.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...