Az Én világom és játékom | My World and Game

Az admin szint senkinek sem játék, hanem semleges pozíciójú feladatvégzés. A játék szint ad lehetőséget arra, hogy barátaid és ellenfeleid legyenek. Nálam e kettő keveredik attól függően, milyen ügy kerül sorra.

The admin level is not a game for anyone, but a task with a neutral position. The game level gives you the opportunity to be friends and opponents. The two of these are mixed with me depending on what happens.

Bár régóta tart a webes megjelenésem, érthető, hogy aki nemrég fedezte fel ezeket, nem folytatott mélyreható kutatómunkát. Így kevesen is vannak igazán képben és véleményüket inkább feltételezésre alapozzák, mint az általam leírt információkra. Fontosnak tartom ezt a kérdést tisztázni.

Although I have been on the web for a long time, it is understandable that those who have recently discovered these have not been doing in-depth research. So few are really knows the situation well and their opinions are based on assumptions rather than the information I have described. I consider it important to clarify this issue.

Az emberek hajlamosak arra, hogy feltételezéseiket a félelmükre alapozzák. A másik ilyen jellemzője az embernek, hogy amit nem ért, azt érti, amit érteni akar. Mindkettővel szemben az érthető és hiteles tájékoztatás lenne a megoldás, ha nem lenne a világ ilyen bizalmi válságban. Ettől függetlenül a magam részéről teszem, amit tehetek, igyekszem a legszéleskörűbb tájékoztatásra. Nekem is jobb, ha olyan emberekkel kerülök munkakapcsolatba, akikkel nem közben derülnek ki a félreértések.

People tend to base their assumptions on their fears. Another such feature of man is that what he does not understand means what he wants to understand. In contrast to both, intelligent and credible information would be the solution if the world were not in such a crisis of confidence. Nevertheless, I do what I can do for myself, and I try to provide the most comprehensive information. It is also better for me to get in contact with people with whom misunderstandings are not discovered.

A velem személyes kapcsolatba kerülő embereket alapvetően két fő csoportba lehet sorolni:
1. A feladatuk kapcsolódik az én faladataimhoz
2. Én kapcsolódom az ő feladataikhoz

People who come in contact with me can basically be divided into two main groups:
1. Their task is related to my task
2. I am connected with their tasks

Az én feladataim jóval túlmutatnak az ÉlményParkon, aminek célja, hogy a megfelelő kereteket biztosítsa hozzá. Az ÉlményPark egy zárt környezet, aminek mindenki megtapasztalhatja előnyeit, ami reményeim szerint elzárja azt a félelemcsapot, ami jelenleg még övezi. Nem problémának szántam, hanem egy olyan megoldásnak, ami az összes problémával képes érdemben foglalkozni. Azért lett rá szükség, mert súlyos kommunikációs és bizalmi válság alakult ki a dimenziók között, így szükség lett egy olyan keretrendszerre, amiben nem érvényesülnek az eltérő látószögek hatalmi érdekei. Ezzel persze a megjelenése időszakában biztosan sok akadállyal kell szembenéznie, de ezzel már akkor tisztában voltam, amikor megálmodtam.

My tasks go far beyond the ÉlményPark, which aims to provide the right frames. The ÉlményPark is an enclosed environment that everyone can benefit from, which I hope will close the fright that is still surrounded by it. I did not intend to be a problem, but a solution that could deal with all the problems in a meaningful way. It was necessary because of the serious communication and confidence crisis between the dimensions, so a framework was needed in which the power interests of the different angles did not prevail. Of course, you will have to face a lot of hurdles during your appearance, but I was aware of it when I dreamed it.

Alapelvem, hogy mindenki az egyéni útját járja, azaz mindenki a saját filmjének főszereplője. Ezek az utak találkoznak, egy ideig együtt haladnak, majd különválnak. Álláspontom szerint azok, akik egy életre szóló kapcsolatban gondolkodnak mindenki esetén, akivel kapcsolatba kerülnek, azok célja megfosztani az embereket saját filmjeiktől. Amikor egy közösség tagjává válsz, mások világába kerülsz. Ha csatlakozol egy ilyen közösséghez, ezt alapvetően azért teszed, mert a.) félsz attól, hogy egyedül védtelen és gyenge vagy b.) valamit tanulni akarsz, azaz felkészülsz mások segítségével az egyéni utadra. Nagyon fontos, hogy azt tudatosítsd magadban, egy ilyen kapcsolat sem szól örökké, bár sokan fognak erre buzdítani téged.

My basic principle is that everyone is on their own path, that is, everyone is the protagonist of their own film. These paths meet, go along for a while, and then separate. In my opinion, those who think about a lifetime relationship with everyone they come into contact with are meant to deprive people of their own films. When you become a member of a community, you get into the world of others. If you join such a community, you basically do it because a.) You are afraid that you are only defenseless and weak b.) You want to learn something, that is, you prepare for the individual journey with the help of others. It is very important that you make yourself aware of such a relationship forever, although many will encourage you to do so.

Akik tehát valamiféle szektát vagy vallást hisznek és akarnak vetíteni rám, őket ki kell ábrándítanom. A saját utamat járom és azon is kívánok maradni. Ez azt jelenti, hogy bárkivel, akivel feladat okán találkozom, egyszer ez a kapcsolat véget is ér. Mikor véget ért, mindketten az ideális ívünk felé haladunk, ezt tartalmazza az a program, ami rám is vonatkozik. Ugyanez vonatkozik arra is, amikor én csatlakozom valakihez, hogy közösen haladjunk és erősítsük egymást, amíg szükséges. Ennek megértése kulcsfontosságú, mert vannak nem is kevesen, akik mindent megígérnek, amit a másik hallani akar, aztán eszük ágában sincs azt betartani. Akik ennek ellenére igyekeznének engem ezzel továbbra is becsapni, szembe találhatják magukat a spirituális katonai erőmmel, aminek már referenciája is van pár meglepett és megdöbbent lény személyében. Ha velem kerülsz kapcsolatba, fontos, hogy betartsd a szavad és ha valamin változtatni akarsz, azt időben jelezd nekem, hogy elkerüljük érdekeinek ütközését.

So those who believe and want to project to me some sect or religion, I have to disappoint them. I go on my own way and want to stay on it. This means that once someone I meet for a task, this relationship ends. When it is over, we are both moving towards our ideal arch, which is included in the program that applies to me. The same applies when I join someone to move together and strengthen each other as long as necessary. Understanding this is crucial because there are many who promise everything the other wants to hear, and then they do not have to follow it. Those who would still try to deceive me, however, may face my spiritual military power, which is already a reference to a few surprised and shocked creatures. If you come in contact with me, it is important to follow your word and if you want to change something, tell me in time to avoid conflicting interests.

Ha tehát úgy érzed, hogy határozott szándékodban áll velem hosszabb távú kapcsolatba kerülni, nem árt, ha tisztában vagy a jelenlegi fő projectemmel, amin dolgozom.

So if you feel that you are determined to get in touch with me for a longer period of time, it is a good thing to be aware of my current main project I am working on.

Az emberi tudat új felépítése | The new structure of human consciouness    >>>>>

Ha elsőre ez így túl sok lenne neked, van egy humorosabb verzióm is, megfelelve annak a lehetetlen elvárásnak, hogy legyen rövid, tömör és érthető.

If it were too much for you at first, I also have a more humorous version that meets the impossible expectation of being short, concise and understandable.

Az emberi tudat új felépítése röviden, tömören és érthetően | The new structure of human consciouness in short, concise and understandable     >>>>>

Amennyiben nem kívánsz ilyen mélységekben csatlakozni hozzám, két lehetőséged van. Az egyik az, hogy tisztességes üzletet kötsz velem, a másik az, hogy kapcsolatunk jellege nem szakmai. Ez utóbbira nincsenek sablonok, pont úgy alakul, ahogy alakul a haverjaiddal, barátaiddal, párkapcsolatoddal.

If you don't want to join me in such depths, you have two options. One is to do a fair deal with me, and the other is that the nature of our relationship is not professional. There are no templates for the latter, just as it happens with your buddies, friends, and relationships.

Létezik még a kettő közötti résben egy konstrukció, amiben én válok a te filmedben szereplővé, ahogy te is az enyémben. Ezekben az esetekben a szerepeink szerint te vagy a főnök, hisz a te filmedben játszom valamilyen szerepet. Ám itt csak a szerepem határain belül van mozgásterem.

There is still a construct in the gap between the two, in which I become a part of your film as you are mine. In these cases, according to our roles, you are the boss, because I play a role in your movie. But there is only room for maneuver in my role here.

P..s.....i Az ÉlményPark 4 üzletága saját aktuális példával illusztrálva |  The 4 Business Areas of the Adventure Park are illustrated with their own current example    >>>>>

Aki bármilyen együttműködésben érdekelt velem, nem árt, ha tisztában van a személyzeti politikámmal, amit régebben már egyszer leírtam és most nincs kedvem átnézni, hogy ide aktualizáljam. A lényegét viszont le tudom itt is írni, nagyon lényeges számomra a minőség, mert ez határozza meg azt a szintet, ahol az egyes emberek világa rezeg.

Anyone interested in working with me doesn't hurt to know my staffing policy, which I once described, and now I don't want to look at how to update it. But I can write the essence here as well, quality is very important to me because it determines the level at which the people's world vibrates.

Az imént említett személyzeti politikámon kívül elkészült még egy olyan anyag, ami a személyes részvétel paramétereivel foglalkozik. A kedvem nem jött meg, hogy ezt is tüzetesen átnézzem, de biztos igyekszik elijeszteni mindenkit, hogy csak azok maradjanak, akik tényleg komolyan gondolják.

In addition to the above-mentioned personnel policy, there is another material that deals with the parameters of personal involvement. I have not come to look at this, but I am sure to try to frighten everyone so that only those who really think about it.

Aki elképzeli azt az embert, aki ezeket az anyagokat írta, biztosan egy nagyon menő figura képe bontakozik ki előtte, talán maga a szőke herceg fehér lovon, mai értelmezésben egy gazdag figura menő sportkocsival. Jó, ha valaki tud ilyen jókat álmodni, mert a valóság ma még egészen más. Közel 20 évet töltöttem el bevétel nélkül, főképp harci meditációkkal töltve az időt. A bevétel nélküliséget többször is kihangsúlyoztam már, hogy csökkentsem azoknak az érdeklődőknek a számát, akik álmainak majd csak a jövőben leszek képes megfelelni és koncentrálnék inkább azokra, akik a jelenben is kompetensek a velem való együttműködésre. A pénzhez kapcsolódó félelmekre két válaszom van. Az első, nem a te pénzed érdekel, hanem a sajátom, amit tisztességesen kívánok megszerezni. A második azoknak szól, akik azt hiszik, minél kevésbé gazdagok, annál érdektelenebbek számomra: Engem nem érdekel, hányszor van több neked annál, mint ami ezekhez a programokhoz szükséges. Ennek szellemében érdemes a következőket olvasni.

Whoever imagines the man who wrote these materials will surely have a very cool figure in front of him, maybe the blond prince on a white horse, in today's interpretation a rich figure with a sports car. It is good if someone can dream such good because the reality is quite different today. I spent almost 20 years without earning money, mainly spending time in combat meditation. I have emphasized the lack of income several times to reduce the number of people who will be able to meet their dreams in the future and focus on those who are competent to cooperate with me in the present. There are two answers to the money-related fears. The first one, I'm interested not your money, but my own that I want to get it fairly. The second is for those who think the less wealthy they are, the more uninteresting they are for me: I don't care how many times you have more than what is required for these programs. In this spirit, you should read the following.

Személyes pozíciók | Personal postitons     >>>>>


Velem csak az egyenlőség szellemében lehet érdemi kapcsolatba kerülni és csak tisztességes üzlet formájában, amivel mindenki elégedett. A kapcsolatfelvétel módjai:
1. Gondolatban (ez a profi verzió)
2. Twitter követés (@elmenypark | @dimenzioutazo) és üzenetküldés
3. Kapcsolat űrlap a weboldalaimon
4. Egy (régi) ismerősömön át (indulásnál annyit ér, amennyit a haver)
5. Véletlenül találkozunk és megismerkedünk (a 3D profi verzió)

It is only in the spirit of equality that I can get in touch with me and only in the form of a decent business that everyone is happy with. How to contact:
1. Thought (this professional version)
2. Twitter Tracking (@elmenypark | @dimenzioutazo) and messaging
3. Contact form on my websites
4. Through a (old) friend (worth as much as a buddy at departure)

5. Accidentally Meet (3D Professional Version)


Az Élet egy Játék, szakmaibban fogalmazva holo játék. Ne félj játszani! | Life is a Game, more professionally holo game. Don't be afraid to play!Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...