Üzleti együttműködés | Business

A tudatom visszatérésének egyértelműen észrevehető jele, hogy anyagi világ jellemzőinek fontossága megváltozik. A mélyebb tudatszinteken a pénznek nincs túl sok jelentősége, ám ahogy közeledem, egyre inkább előtérbe kerül. Így összeszedtem azokat a szerepeket és területeket, amikben lehetséges az ilyen célú együttműködés.

A clear sign of the return of my consciousness is that the importance of material world attributes changes. At deeper levels of consciousness, money does not have much significance, but as I approach it, it becomes more and more prominent. This is how I gathered the roles and areas where cooperation for this purpose is possible.


Az üzleti együttműködés három formája lehetséges:

1. Személytelen kapcsolattal
2. Egyszeri találkozással létrejövő személyes kapcsolattal
3. Hosszabb időtartamú együttműködéssel

There are three forms of business cooperation:

1. An impersonal relationship
2. Personal contact with a one-time encounter
3. Longer cooperationSzemélytelen kapcsolat

A teljesítés anyagi vetülete postai úton történik. Mivel a hologramban nincsenek távolságok, létezik a teljesítésnek nem anyagi vetülete is, ám ez már a hit területéhez tartozik, ami csak a két ember közötti megállapodás része és nem képezi jelen ajánlat tárgyát.

An impersonal relationship

The material aspect of performance is by post. Since there are no distances in the hologram, there is no material aspect of the performance, but it is already in the area of faith, which is only part of the agreement between the two people and is not the subject of this offer.

XD-3D meghívó kódok és beavató képek rendelése | Ordering XD-3D invitation codes and initiating images     >>>>>


Egyszeri találkozásos kapcsolat

Bár a hologramban nincsenek távolságok, a kollektív tudatnak komoly gondjai vannak az egyéni tudatok megértésével, pont ahogy ez fordítva is van. Így ha valaki azt szeretné, hogy "ő" alatt önmagát értse a világ is, szükséges a közvetlen auratávolság. Ezt egyszeri találkozással lehet megvalósítani, mely során megtörténik az energiarendszer kívánt korrekciója.

One-time contact

Although there are no distances in the hologram, collective consciousness has serious problems in understanding individual consciousness, just as it is the other way around. So if someone wants the world to understand "he/she", it is necessary to have a direct aura contact. This can be accomplished by a one-off encounter, with the desired correction of the energy system.

Plasztikai Szellemsebészet | Plastic Mental Surgery     >>>>>


Hosszabb együttműködés

Vannak olyan emberek, akiknek céljai megvalósulásához szükség van a szaktudásomra, amit bátran lehet egyedinek is nevezni. Mivel minden ilyen együttműködéshez két fél szükséges, dupla igen esetén ez megvalósítható, amíg nem szólítanak el a saját ügyeim.

Longer cooperation

There are people who need my expertise to accomplish their goals, which I can safely call unique. Since two such parties are needed for all such cooperation, this can be done in case of double yes until my own affairs are called.

EGYEDI TUDÁS | SPECIFIC KNOWLEDGE      >>>>>


Az én programjaimba lépés | Enter to my programs

Az előzőekben azok a lehetőségek lettek vázolva, amikben én csatlakozom valamilyen formában mások álmaiba. Mivel mindenki a saját filmjének főszereplője, én ezekben csak mellékszereplő lehetek, aki dolga csak a szerepének eljátszása. A saját filmem, aminek én vagyok a főszereplője egy másik dolog, amit érdemes élesen elkülöníteni az eddigiektől.

In the foregoing, I have outlined the possibilities in which I join some form of dreams of others. As everyone is the protagonist of his/her own movie, I can only be an addict to these, just to play my role. My own movie, to which I am the protagonist, is another thing that deserves to be sharply distinguished from the past.

Közel 20 évet töltöttem a mélytranszban, mely során a tudatom a 42. dimenzióig repült. Ez egy átlagember számára értelmezhetetlen, sőt még a szakmabelieknek is komoly gondot okozna ennek megértése. Akik az én programjaimba képesek csatlakozni, attól függetlenül mind rendkívül különleges emberek, hogy ők mit tudnak és hisznek önmagukról. Akik ilyesmin gondolkoznának, mindenképp érdemes elolvasniuk az ehhez szükséges információkat.

I spent nearly 20 years in the deep trans, where my consciousness flew to the 42nd dimension. This is inconceivable for an average person, and even for professionals to understand this. Those who can join my programs are extremely special people, regardless of what they know and believe about themselves. Anyone who thinks like this is definitely worth reading the information they need.

Személyzeti politika | Staff policy     >>>>>
Személyes részvétel | Personal participation     >>>>>
Személyes pozíciók | Personal postitons     >>>>>

Bármi, amivel foglalkozni fogunk mind egy dologhoz kapcsolódik, amit kifejtettem egy nehezebb és hosszabb verzióban, valamint egy könnyed és humoros verzióban is.

Anything that we will deal with is related to one thing that I explained in a harder and longer version, as well as a light and humorous version.

Az emberi tudat új felépítése | The new structure of human consciouness    >>>>>
Az emberi tudat új felépítése röviden, tömören és érthetően | The new structure of human consciouness in short, concise and understandable     >>>>>


Akiben felvetődik a kérdés, vajon hogyan lehetséges velem egy ilyen kapcsolatfelvétel és ennek milyen személyes vetületei vannak, azok számára elég információt adnak a következők.

The question that arises as to how this kind of contact can be made with me and what personal aspects it has, gives them the following information.


Az együttműködéshez szükséges kapcsolati formák szabályai | The rules of the forms of connection required for cooperation


MÉLYTRANSZ KAPCSOLAT
Akivel mélytranszban kapcsolatba kerülök, személyesen csak meglehetősen extrém körülmények között lenne lehetséges fizikai síkú kapcsolat

SPIRITUÁLIS KAPCSOLAT
Felhívom a figyelmét annak, akivel a normál transztartományban kerülök kapcsolatba, hogy a megbeszéltek csak abban az esetben érvényesek, ha azt az adott emberek a szabad akaratukból megerősítik

SZEMÉLYES KAPCSOLAT
A fizikai síkú együttműködés esetén a leglényegesebb pont, hogy az árnak csak egy részét képezi a pénz, ezért az ilyen összehasonlításoknak nincs értelme


DEEP TRANS CONTACT
I would be in contact with a person in deep trans personally only in quite extreme circumstances

SPIRITUAL CONTACT
I would like to draw your attention to the person I am in contact with in the normal trans region, that the talks are valid only if the people in question confirm their free will

PERSONAL CONTACT
In the case of physical cooperation, the most important point is that money is only a part of the price, so such comparisons do not make sense


psi@uw.hu
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...