Vallások az ÉlményParkban | Religions in ÉlményPark

Felvetődik a jogos kérdés, ha nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve, hogyan tekintek a vallásra és a vallásos emberekre. A téma nehéz, mert aki beleszületett, az rendkívül elfogult is ez ügyben.

The legitimate question arises if I am not religious and I am not baptized, how do I look at religion and religious people. The topic is difficult, because whoever is born is extremely biased in this matter.Személyes látószögemen, ami ideális a helyzetemben a vallásos emberekre úgy tekintek, mintt akik egy holofantasy játékot játszanak. Az ÉlményParkban még sok ilyen és hasonló játék fut, majd kitapasztaljátok. Mivel a hite mindenki magánügye, az istennel kapcsolatos ügyeket is mindenki önmagával (önmagában) intézi. Megjegyzem ebben a látószögben az egyházközösségbe járás olyan, mint egy egész éves pride felvonulás. Ettől függetlenül tisztelem a vallásos emberek látószögét és csak reménykedem benne, hogy ők is tisztelik az enyémet.

In my personal angle, which is ideal for my situation, I see religious people playing a holofantasy game. There are many similar and similar games in the Adventure Park and you will experience it. Since faith is a private matter for everyone, all matters relating to God are dealt with by themselves (alone). I note in this field of view, church community is like a whole year pride parade. Nevertheless, I respect the horizons of religious people, and I only hope that they will respect mine.

A vallás az ÉlményParkban ugyanúgy működik, ahogy eddig. Ha sikerült az a szakmai bravúr, hogy egy folyamatos világban folytatólagosan halad előre a történet, semmi okom ezt megszakítani. A minél több természetesség híve vagyok, így a történetek befolyásolására az elemeknek nagyobb mozgásterük van, mint azt sejtenék. De majd mindenki rájön!

Religion in the Adventure Park works the same way as before. If the professional bravery that the story goes on in a continuous world, I have no reason to interrupt it. I am the winner of more naturalness, so to influence the stories, the elements have more room for maneuver than I think. But everyone will realize!

Az egyházak, a papok, fölöttük az angyalok mind mind ennek a holofantasy játéknak a részei, akiket egészen a kiterjesztett valásóg szintjéig engedtél. Van egy automatikusan elinduló holojáték, ami elvégzi az új beállításokat és érinti ezt a területet is. De megteheted, hogy most gondolatban frissítesz.

The churches, the priests, the angels above all are part of this holofantasy game, which you let down to the level of the extended reality. There is an automatically launching holo game that will make the new settings and affect this area as well. But you can do it by refreshing it now.

Javaslom a Miatyánkot mindenki gondolatban cserélje le a Miatyánk Pro-ra, mert az már gondol a sárga csekkekre is a mindennapi kenyér mellett.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...