A frissítés utáni második nap | The second day after the upgrade

Az éjszakám sokkal jobb volt, mint a tegnapi. Továbbra is futnak rajtam/bennem a műveletek, amik újrarendezik a körülöttünk lévő világot. A dolgot nem én indítottam el. Ami én voltam ebben, az egy kidolgozott alternatíva, erről szólt az utolsó 12 évem. Az előzetes méréseim szerint ez a frissítési procedúra három napig tart. Aztán a világ lassan megváltozik.

My night was much better than yesterday. The operations that reorganize the world around us are still running on me. I didn't start the thing. What I was doing was an elaborate alternative, this was my last 12 years. According to my preliminary measurements, this update procedure lasts three days. Then the world is slowly changing.

Mindenki súlya, tettei, szerepe szerint ítéltetik pro és kontra. Ami miatt célszerű volt az ÉlményPark keretrendszert elindítani, hogy a személyes haragom ne befolyásolja az objektív ítélkezést. A keretrendszer megakadályozza a személyes túlhatalmat, köztük az enyémet is. Megakadályozza a kollektív túlhatalmat is, aminek negatív oldalát is megtapasztaltam. Szakmai értelemben akkor tekinthető valaki erre alkalmasnak, ha felismeri önmagán-önmagában a megszállást. Mivel a megszállót mindenki önmagaként érzékeli, ez egyáltalán nem könnyű.

Everyone's weight, actions, role is judged pro and vice versa. That's why it was advisable to launch the ÉlményPark framework so that my personal anger does not affect objective judgment. The framework prevents personal overpower, including mine. It also prevents collective overpower, the negative side of which I have experienced. In a professional sense, one can consider it suitable if they recognizes the occupation themself. Because everyone perceives the invader as him/herself, it's not easy at all.

A játék következő szintje, ha képessé válsz önmagad ellen harcolni. Ugyanis a megszállás során állandóan váltakozni fog a rövid távú egyéni érdek és a hosszabb távú közösségi érdek. Azaz állandóan észnél kell lenni, amire egy átlagelme nem képes. Pont az ilyesmik miatt van a MIA, ami olyan, mint egy asszisztens neked és a segítőknek is. Mehetsz gyalog is a harcba, de ha ott egy erre kifejlesztett autó, azzal nem leszel kisebb név a szakmában, ha használod. Akkor viszont az lehetsz, ha jól használod.

The next level of the game, if you are able to fight yourself. In the course of occupation, short-term individual interest and longer-term community interest will constantly change. That is, you have to be constantly aware of what your average cannot do. That's the reason MIA is like an assistant for you and the helpers. You can go to the fight on foot, but if there's a car developed for that, you won't have a smaller name in the profession if you use it. But then you can, if you use it well.

Első tézis, miszerint az a legjobb, ha valamire magad jössz rá. Ám mivel itt olyan elmék is jelen vannak, amik jócskán meghaladják egy ember ellenállási lehetőségeit, szükség volt a spirituális mutációmra ahhoz, hogy ez a hátrány az egyes emberek szintjén kiküszöbölődjön. Ám a jogosultsági rendszer figyel arra, hogy akárki ne férjen hozzá akármihez. Csak és kizárólag az erre méltóság teremti meg a hozzáférés alapját, a felkészültség úgyis akkor ébred benned, ha kiderült a tehetséged mértéke.

The first thesis is that it is best to get something for yourself. But since there are also minds that far outweigh the resistance of a man, my spiritual mutation was needed to overcome this disadvantage at the level of individual people. But the authorization system is attentive to anyone not having access to anything. Only dignity creates the basis for access to it, and preparedness will awaken in you when your talent is revealed.

A kollektív tudat segíteni szeretne, ám számára is új ez a fajta sötétség, ami állandóan közbeavatkozik. Sajnos a kollektív irányítási rendszer ennek a sötétségnek a keze alá adja a hatalmat is, amivel az a gond, hogy a kollektív tudat sem ismeri fel önmagán a megszállót és nagyon rosszul reagál arra, ha te, pici emberként erre felhívod a figyelmét. Még egy ember sem reagál erre jól, hát még egy ráció alapú értelmet nem használó indulatos lény. Aki szemében te leszel a gonosz. Így ez a terep nem akárkinek való. Addig, amíg minden sikerül, mindenki jó fej és barát körülötted, ám csak akkor tudod meg, ki mennyit ér, ha jönnek a kudarcok. Amik óhatatlan, hogy jönnek, mert ha nem jönnének és megkapnád a megoldást, abban hol lenne számodra a fejlődés és a tanulás?

The collective consciousness wants to help, but it is also new to this kind of darkness that is constantly interfering. Unfortunately, the collective management system gives power to this darkness, with the problem that the collective consciousness does not recognize the occupant itself and reacts very badly if you, as a tiny person, draw his/her attention to this. Even one person does not respond well to this then, he/she is an impatient creature not using a rational mind. In whose eyes you will be evil. So this terrain is not for anyone. As long as everything is successful, everyone is cool and friend around you, but you only know who is worth if the failures come. What is inevitable is that they come because if they did not come and get the solution, where would development and learning be for you?

Tanuld meg azt, hogy a fekete is lehet pozitív és a fehér is lehet negatív. Az, hogy mi a jó és mi a rossz, csak látószög kérdése. Ha én mindent megcsinálnék helyetted, egy jó ember lennék a szemedben rövid távon. De ugyanezért hosszabb távon már nem! Nagyon, de nagyon szeretném, hogy ezen a szinten többen legyünk, ám akkor sem engedek ide erre alkalmatlan embert, aki csak rövid távon lehet megoldás, hogy aztán hosszabb távon ő legyen az új probléma.

Learn that black can be positive and white can be negative. What is good and what is bad is just a matter of the angle of sight. If I did everything for you, I would be a good person in your eyes in the short term. But not for the same long run! Very, but very much, I want to be more at this level, but I will not let an inappropriate person here, who can only be a solution in the short term, so that in the long run he/she will be the new problem.

Ha felmerül benned az, hogy én most a könnyebb utat ajánlom neked és közben többször nyilatkoztam arról, hogy nem mindig a könnyebb út a jó út, nos ez a te döntésed. Ha úgy döntesz, hogy nem ezt választod, annak én csak örülök, ám csak abban az esetben van értelme, ha időben már jó régen megkezdted erre a felkészülést. Ha nem tetted, akkor ez az egyetlen út! Időben a magasabb dimenziós képességeid miatt úgy is el lehet ezt kezdeni, hogy még halvány fogalmad sincs arról, hogy mikor és mire. Ebben az esetben később válik minden érthetővé és ez egy kiváló alkalom arra is, hogy megszabadulj egy csomó felesleges sérelemtől, amik olyan emberek felé kötnek, akik bár gyarlók, erre az útra löktek téged.

If you come up with the idea that I now offer you the easier way and I have repeatedly stated that the easy way is not always the right way, that's your decision. If you choose not to choose this, I am just glad, but it only makes sense if you have started preparing for it long ago. If you didn't, then this is the only way! In time, because of your higher dimensional abilities, you can start by not even knowing when and what. In this case, everything becomes understandable later and it is an excellent opportunity to to get rid of a lot of unnecessary harm they are bound to people who, though infamous, have pushed you on this journey.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...