A harmadik nap eseményei | The third day's events

Sikerült helyreállítani a külső világot. Annak idején az ÉlményPark definíciója megfogalmazásakor annyi is elég volt, hogy "azon kívül az ideális, gyógyult, harmonikus állapot van". Logikus, hogy akkor minden probléma az ÉlményParkon belülre kerül. Ugyan, kinek éri ez meg, hogy a problémákat magába szívja? Annak, aki ezekben a problémákban egy másik komoly probléma megoldását látja. Talán ez a nagyon komoly probléma lehet minden más probléma gyökéroka: az Unalom. Amit a még oly rövid életű ember is megért, mert az ember világában jelen van az idő, ami segíti a megértést.

The outside world has been restored. At the time, the definition of the ÉlményPark was enough to "besides that an ideal, healed, harmonious state". It is logical that then all the problems will be inside the Adventure Park. Who is it for getting the problems involved? For those who see another serious problem in these problems. Perhaps this very serious problem may be the root of any other problems: Boredom. What a man with such a short life understands is the time in the world of man that helps understanding.

Amikor találkoztam az isteni minőséget magáénak valló lényekkel, egy volt mindben közös: a semmittevéses állandóságra törekednek. A semmit tevés hatása személyiség torzító. Az állandóságé pedig az, hogy eltűnik a kaland, az izgalom. Azaz az élmény! Magam is isteni minőséget vallok, ám mivel az egyéni tudatommal jutottam oda (azaz az agyam gondolkodó, logikus, racionális féltekéjével), a vallásos környezetben fürdő lények mindegyike sátáni jelzőt társított hozzám. Amikor szembesültem az isteni rendszerrel, hogy abban, nincs se kritika, sem ellenvélemény és büntetnek minden változást és javaslatot, rájöttem, hogy ezt a világot isten nem teremthette. A hitetek szerint ha isten ezt a világot nem teremethette, akkor az csakis sátán lehetett. Aki csak egy dogmatikus környezetben lehet "gonosz lény". Különben egyenlő a gondolkodó emberrel, aki a statikus tétlenségben látja az isteni világok fő baját. Ezzel részemről a vallásos értelmezést lezártam.

When I met the creatures of divine quality, they were all in common: they strive for idleness inactivity. The effect of doing anything causes personality distortion. And immutability is that the adventure, the excitement, disappears. That's the adventure, the experience! I myself have a divine quality, but since I have come to my individual consciousness (ie with my brain's thoughtful, logical, rational hemisphere), all of the beings bathing in a religious environment associated me with satanic flags. When I faced the divine system, there was no criticism and no contradiction and punishment for any change and suggestion, I realized that God could not create this world. According to your belief, if God could not create this world, it was only Satan. Those who can only be "evil creatures" in a dogmatic environment. Otherwise, it is equal to the thinking man who sees the main problem of divine worlds in static inaction. With this, I closed the religious interpretation.

Amikor az elsősorban bizonyíték- és adatgyűjtési célból meglátogattam pár ezoterikus csoportot, az egyikben különös dologra figyeltem fel. Azonnal karmaoldást végeztek olyan emberekkel, akik erről nem tudtak semmit. Nem tudták, kik ők, kinek bocsátottak meg és miért. Amikor később összeállt a kép, arra jutottam, hogy ez így spirituális bűncselekmény. Pláne úgy, hogy ez után ezzel a hatalommal aztán olyan komolyan visszaéltek, hogy amikor visszaállítottam a rendszerszintű karmát, bekövetkezett valami, amit ennek az írásnak az első mondata ad vissza. Azt nem tagadom, hogy voltak a karma rendszerével problémák, ezért egy teljesen új filozófiájú karma hatálya alá került a világ. Ebben az új karma-rendszerben megszűnt a karmával üzletelés és az ezzel történő klientúraépítés. Mivel a dolog visszamenőleges hatályú, senki sem ússza meg és a karmán kívül eltöltött idő alatti tettek is beleszámítanak. Vége a spirituális bűnözésének, ami a karma manipulációján alapult! Az igazságosság helyreállítása az új világ eljövetelének előfeltétele, ami a Vízöntőt jellemzi. Ezzel pedig az ezoterikus értelmezést zártam le.

When I visited a couple of esoteric groups primarily for evidence and data collection purposes, I was looking at a strange thing in one. Immediately, they made a karma solution with people who didn't know anything about it. They didn't know who they were, who they were forgiven and why. When the picture came together later, I realized that it was a spiritual crime. So after that, with this power, then the spiritual criminals were so seriously abused that when I restored the system-level karma, something happened that was given back by the first sentence of this writing. I do not deny that there were problems with the karma system, so the world was covered by a completely new philosophy of karma. In this new karma system, the karma business and this clientele building were also eliminated. Since the thing is retroactive, no one will go and the actions taken outside of karma will count. The spiritual crime based on the manipulation of karma is end! Restoring justice is a prerequisite for the coming of the new world, characterized by the Aquarius. With this, I closed the esoteric interpretation.

Most még csak hajnal van, folytatom késő délután, hátha érkeznek még új információk.

Now it's only dawn, I'll continue late in the afternoon to see if new information is coming.

Érdekes híreim vannak. Ugye közel 20 évet töltöttem el a mélytranszban, ám ilyen hullámzások igen ritkák voltak, amik ilyen fizikai megterheléssel jártak. Ilyen erejűekre nem is emlékszem. Ennek elemzését el is teszem későbbre, most egy olyan dologról beszélek, amiben egyedülálló eredményt értünk el. Eddig az volt a sportolókkal a legnagyobb probléma, hogy egy bizonyos szinttől nem tudtak bennük megmaradni a szellemi segítőik, mert nem bírják a fizikai megterhelést. Most én amolyan interface-ként viselkedem, képzeljétek minden izmom úgy fáj, mint annak idején, amikor rendszeresen edzettem és izomlázam volt. De szó szerint a karom, a vádlim, szinte minden izomcsoportom. Még régebben elgondolkoztam az úszókon és a hosszútávfutókon, hogy nagy részük már tuti beavatott. Mármint úgy értem, hogy önbeavatásokon mehetnek keresztül, mivel az agyuk a hosszú és lassú, monoton edzések miatt biztosan módosult. Azért szeretek ilyen dolgokról írni, amiknek látszólag a dologhoz semmi köze, mert mégis csak van köze. Bennetek keltkezik, amikor valamire gondoltok, vagy következtettek!

I have interesting news. I spent nearly 20 years in the deep-trans, but such fluctuations were very rare, which were such physical strain. I don't even remember such powers. I will analyze this later, and now I'm talking about a thing that has achieved a unique result. So far, the biggest problem with (top) athletes is that they could not keep their mental assistants from a certain level because they can't withstand the physical strain. Now I'm acting as an interface, imagine all my muscles hurt as when I was regularly training and i have muscle pain now. But literally my arms, the calves, are almost all my muscle groups. For a long time, I wondered about swimmers and long-distance runners that most of them had already initialized. I mean, they can go through self-initiation, because their brains have been modified for long and slow monotonous workouts. I like to write about such things that seem to have nothing to do with it, but it only has to do with it. You are created when you think of something or have been inferred!

Most van késő délután és hátha késő éjjel még jön egy újabb gondolatsor.

Now it's late afternoon and maybe another thoughts come late at night.

Az este és az éjjelnek ez a része főképp politikai témákkal telt. Megdöbbentő módon ugyanazt mondom, amit eddig is mondtam. Készüljetek nagy változásokra és sok eddig érinthetetlen ember érintettségére. A politikai állásfoglalásomat mindenki megtudhatja, aki elolvas egy jó vízöntő horoszkópot. Amúgy meg nem véletlen fogtam bele a holo-szórakoztatásba.

This part of the evening and the night was mainly political. I am astonishingly saying the same thing I said so far. Prepare for great changes and the involvement of many untouched people. Anyone who reads a good aquarius horoscope can find my political resolution. By the way, I did not accidentally get into the holo entertainment.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...