Nevetésgyógyítás | Laughter Healing

Eddig csak azokban állhatott össze a kép, akik ebbe mélyebben beleéreztek. A téves egységértelmezés sajnos olyan lényeket hozott közös valóságokba, akik mind fejlettségben, mind jellegükben jelentősen eltértek egymástól, így a primitívebb, erőszakosabb kezdett érvényesülni. A helyzet odáig fajult, hogy már a teljes univerzum megszüntetése is komolyan felmerült. Ebbe a káoszba frissült bele az ÉlményPark.

So far, only those people who felt deeper into it could have been in the picture. The misinterpretation of unity unfortunately brought creatures into common realities that differed significantly in their development and character, so it became more primitive, more violent to gain power. The situation is so far that the elimination of the entire universe has already arisen seriously. In this chaos, the ÉlményPark was updated.

Kevés ember lát bele igazán a világok szerkezetébe. Különböző irányzatok különféle módokon magyarázzák, a legismertebb talán a síkok szerinti rendeződés. Mi a fizikai síkon élünk, ám itt is jelen van a többi sík, csak senki sem értelmezi így. Amikor arról beszél valaki, hogy maga a Föld is egy élőlény, ezt a témát karcolja. Ha valaki sérülést, sérelmet okoz valaki másnak, az az ÉlményPark megjelenése előtt sokszor komoly traumát is jelenthetett rendkívül érzékeny síkoknak. Első lépésben ki kellett fejlesztenem a sorozat átírásos gyógyítást, ami fokozatosan tüntette el azokat a borzalmakat, amiken az ilyen érzékeny lények átestek, megértése jóval túlmutat a hétköznapi valóságon. Ami viszont nem mutat túl, az a holo média, ami egy olyan lélek gyógyító ötlet, amiben a sérüléseket okozóknak lehetőségük van helyrehozni bűneiket. Igen egyszerűen fogalmazva úgy, hogy rajtuk fognak röhögni. A szórakoztatás mellett persze ez egy igen komoly oktatási rendszer is.

Few people really see the structure of the worlds. Various trends explain different ways, the best known is the sorting according to planes. We live on the physical plane, but there are other planes here, no one interprets it. When someone says that the Earth itself is a living creature, it scratches this topic. If someone causes injury or harm to someone else, it may have been a serious trauma to very sensitive planes before the adventure park appeared. In the first step, I had to develop a series of rewrite healing (series of transcription healing), which gradually removed the horrors that such sensitive beings had undergone, and understanding was far beyond everyday reality. What is not, however, is the holo media, which is a soul healing idea in which those who cause injuries have the opportunity to repair their sins. Very simply, they'll laugh at them. Besides entertainment, of course, this is also a very serious education system.

Sok ember álma, hogy hosszú életű legyen, a merészebb álmok az örök életről szólnak. Én találkoztam ilyen lényekkel és arra jöttem rá, hogy ezekben a világokban aranyárban van a szórakoztatás. Tehát a sok önzetlen feladatvégzés mellett találtam valamit, amiben megláttam az üzleti megközelítést. Persze előbb ezt a dolgot meg kellett védenem, mert ezeken a szinteken nem ismerik az Én, Te, Ő fogalmát és a mi nézőpontunkból azonnal megpróbálták maguknak kisajátítani. Tényleg komoly harcok árán sikerült rájönniük, hogy ez az ÉlményPark egy zárt rendszer és nem véletlenül az. Ti azt hiszitek, hogy a fölöttünk lévő szintek fejlettek. Azok, csak nem a mi nézőpontunkból, mert nem ismerik azokat a szocializációs környezeteket, amikben mi megtanultuk a társas együttélést. Erre bizonyíték azok a tekintélyelvű, diktatórikus rendszerek, amik a behatolásukat követően elkezdtek kiépülni. Itt jól látható, hogy az van, amit a főnök mond és akik ellen mernek szegülni (akár egy javaslat is ilyen), azok árulóként nagy bajba kerülnek.

Many people dream of being long-lived, bolder dreams are about eternal life. I met such creatures and I realized that in these worlds entertainment is in the gold price. So I found something besides the many selfless tasks I saw in the business approach. Of course, I had to defend this thing first, because at these levels I do not know the concept of Me, You, He/She, and from our point of view they immediately tried to monopolize themselves. Really at the expense of serious fighting, they realized that this ÉlményPark was a closed system and not accidentally. You think the levels above us are advanced. They are but not from our point of view because they do not know the socialization environments in which we have learned social coexistence. This is evidenced by the authoritarian, dictatorial systems that began to build up after their penetration. Here, it is clear that what the boss says and who dare to fend off (as a suggestion is) is a big trouble as a traitor.

Az ÉlményPark határainak lezárása a kívülre helyezte ezeket a lényeket, az embereik viszont benn maradtak a segítőik nélkül. Ahogy működésbe lépnek az ÉlményPark korrekciós beállításai, ezek az emberek kénytelenek az új forgatókönyvek szerinti pozíciókba rendeződni, ami rendkívül sok vicces élethelyzetet jelent. Ezt a helyzetet aknáztam ki úgy, hogy megszerveztem a holo média rendjét. Pilotok, sorozatok, filmek, játékok sokasága keletkezik a semmiből, ami interdimenzionális műsorszórás által jut el az Ügyfelekhez, akik nézőpontjából én feltaláltam a TV-t, a mozit és a videojátékokat egyben. Valójában csak újraértelmeztem azt, ami adott volt és kitaláltam rá a hogyant és a miértet.

Closing the boundaries of the ÉlményPark placed these creatures on the outside, but their men remained inside without their helpers. As the Adventure Park corrective settings come into being, these people are forced to position themselves in new scenarios, which means a lot of funny life situations. I exploited this situation by organizing the holo media order. A lot of pilots, series, movies, and games come out of nowhere, which reaches Customers through interdimensional broadcasting, from which I have invented TV, cinema and video games in one. In fact, I just reinterpreted what was given and figured it out how and why.

Vessetek meg érte (hisz nem nektek jutott az eszetekbe), ám ilyenkor azt szoktam mondani, hogy mindenre egyedül voltam és senki sem volt itt, amikor szükségem lett volna rátok. Viszont mindenki azonnal haverkodni akarna, ahogy beindulnak a dolgok, de ezek már az én privát játékaim. Csak kevesen értik azt, hogy "köss vele tisztességes üzletet", mert annál jóval olcsóbb és több befolyással kecsegtető a jótékony barátként érkezés. Vannak olyan privát filmjeim, sorozataim és játékaim, amik a széles nyilvánosság előtt is elérhető, főleg az oktatási kategóriában. Különben ezek csak a privát ügyfelek számára elérhetők, hisz a világ Tükör.

If you looked at me with contempt (because you didn't think of it), then I used to say that I was alone and nobody was here when I needed you. But everybody would like to make friends right away as things get started, but these are my private games. Few understand that "to tie a decent business with him" because it is much cheaper and more influential to arrive as a friend. There are some private movies, series and games that are available to the general public, especially in the education category. Otherwise, they are only available to private customers, because the world is a Mirror.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...