A Játék-Játék Szint | The Game-Game Level

A következő téma a mindenkit érdeklő gyakorlati kérdés lesz, hogyan is néz ki a hatalomgyakorlás az ÉlményParkban. Ahhoz azonban, hogy az egyes ember kezében lévő Tüköradmin funkcióról beszéljek, érintenem kell előtte valamit, aminek megértése nélkülözhetetlen a továbbiakhoz. Ez pedig a hatalomgyakorlás jogosultsági rendszere, ami nagy változáson ment keresztül. Ez a hét erről fog szólni.

The next topic will be the practical question of how the form of power in the ÉlményPark looks like. However, in order to talk about the Mirroradmin function in the hands of each person, I have to touch on something that is essential to understand further. This is the system of authority to exercise power, which has undergone a major change. This week will be about this.

Ez most sokaknak új lesz, hisz ti, akik ebbe a világba születtetek, azt is tekintitek normálisnak. Nos ez egy szélsőségesen különleges világ, ami azért alakult így ki, mert több szféra frekventált egybe és ezekből csak egynek a kiterjedése fizikai. Mivel ennek felismerése és érzékelése átlagos tudattal lehetetlen, így engedelmetekkel áttérek arra az értelmezésre, amit ti használtok.

This will be new to many now, because you who are born into this world will look it normal. Well, this is an extremely special world that has been created because more spheres are frequented in one and only one of them is physical. Since it is impossible to recognize and perceive it with average consciousness, I move with obedience to the interpretation you use.

Ha egy angyalnak 12 emberi alakja van, nem lehet mind a tizenkettő király. Így lehet megérteni azonnal az egyik problémát, amivel egy kollektív tudat találkozik ebben a környezetben. Ám mind a tizenkettő erre fog törekedni. A fő probléma pedig az, hogy lassan rá is ébrednek isteni mivoltukra és azonnal követelni is kezdik maguknak a rangjukat megillető hatalmat... azon a látószögön és abban a gyarló emberben, akiben vannak. Ez az elsődleges oka annak, hogy a világ kezd felborulni és ez azonnali beavatkozást kívánt.

If an angel has 12 human figures, not all twelve kings can be. This is how one problem can be understood immediately, with which a collective consciousness meets in this environment. But all twelve will do this. The main problem is that they wake up slowly to their divine nature, and they immediately demand the power they hold for their rank ... in the viewing angle and in the miserable man they are. This is the primary reason that the world is starting to overturn, and this has meant immediate intervention.

A korrekció azonban pont az ő ellenállása miatt lelassult és mire áttörtem azt a falat, amit emiatt húzott fel, már sok embere a hatalmi ágak csúcsán ücsörög. Még régebben hallottam egy elmés megjegyzést arról, isten melyik emberi alakja érett meg arra, hogy át is vegye annak hatalmát. Az, aki a leghangosabban tud önmagán nevetni. Ez is képezte a beavatkozás egyik melléktermékét, amit az angyali gyógyításban is alkalmazni lehet. Ám addig nem lehet elkezdeni, amíg velem szemben áll egy rakás isteni erejű, önmagát fontosnak és tökéletesnek képzelő ostoba ember. Ezt most nem sértésnek szánom, hanem egy másik problémára mutatnék rá, mégpedig arra, hogy a magasabb dimenzió más értelmet használ, mint a mi ráció alapú logikánk és ki is kapcsolja az egyes emberei racionális agyféltekéjét, amitől ezek a vezetők finoman szólva is nárcisztikussá válnak az emberek szemében.

However, the correction slowed down because of his resistance, and by the time I broke the wall he pulled up, many of his people are sitting at the top of different powers. I have heard a mind comment in the past, which human figure of God has risen to take over its power. The one who can laugh at himself loudest. It was also a by-product of the intervention, which can be used in angelic healing. But it can't be started until there is a bunch of foolish people who think of themselves as important and perfect against me. I am not going to say this as an insult, but to point to another problem, namely that the higher dimension uses a different meaning than our logic based on mating, and that it also shuts down the rational hemisphere of each man, which makes these leaders finely speaking narcissistic in the eyes of people.

A problémát csak tetézi az, hogy ha én vagyok ennek a problémának a megoldója és itt ülök egzisztencia nélkül egy lakásban, míg ők nagy gazdagságban és a hatalmi ágaik csúcsán, hogy fogom ezt végrehajtani. Ráadásul úgy, hogy közben harcban is állok az ő közvetlen segítőivel és azokkal, akik rátelepedtek ezekre az emberekre úgy, hogy életeket és egzisztenciákat alapozva rá. Az az út nem működik, hogy leszek egy második Krisztus, aki olyan hatást kelt, mint egy krisnás és békés ellenállásba szólítja a bolygó lakosságát. Ezt tudom én, tudod te, de nem tudják azok, akik fentről a probléma megoldását kérik és azonnal sátánt kiáltanak, ahogy alkalmazkodnék a helyzethez. Így is lett amúgy Sátán, mert járhatóbb útnak láttam ezt felvállalni, mint elmagyarázni ezt olyan ész nélküli lényeknek, akik nem is akarják megérteni, amit mondanék. Ezzel némi bepillantást engedtem a kulisszák mögé, ami miatt senki nem is idegeskedett közülük egészen addig, míg páruknak leesett, hogy mi is ez az ÉlményPark.

The problem is only exacerbated by the fact that if I am the solver of this problem and I sit here without an existence in an apartment, while they are in great wealth and at the peak of their power, how I will do it. In addition, I am also fighting with his immediate helpers and those who have embedded in these people, based on life and existence. The path does not work to become a second Christ who has an effect like a krisna believer and calls for a peaceful resistance to the planet's population. I know this, you know, but they don't know who is asking for a solution to the problem from above, and immediately crying out to Satan as I adapt to the situation. That's why I became Satan, because I saw it as a more viable way to do this than to explain it to those mindless beings who do not want to understand what I would say. With this, I gave a glimpse behind of the scenes, which made no one nervous about them until they fell into the pile of what the ÉlményPark was like.

Az eddigi statikus Ég - Föld felosztás már nem alkalmas a helyzet kezelésére, ezért a hatalom gyakorlati kezelését az egyéni tudatok felkészültségéhez és minőségéhez kötöttem, ami így egy dinamikus hatalomkiosztássá vált.

So far, static Sky - Earth division is no longer suited to dealing with the situation, so the practical handling of power was tied to the preparedness and quality of individual consciousness, which became a dynamic power allocation.

Ez azt jelenti, hogy az élesítéstől, azaz az idővonal egy adott pontjától megváltozik az egyes emberek spirituális ereje, azaz a kisugárzása és a hatalmának alapja. Olyan erejűvé válnak, amit az adott ember látószöge és felkészültsége megenged. Paraméterekkel körbeírva és nem a hasamra ütve a magam kénye-kedve szerint. Őszintén várom ennek megjelenését, mivel így ez rám is ugyanúgy vonatkozik, pont olyan érdeklődve várom a saját helyzetem pozitív korrekcióját, ahogy az ő bukásukat. Hogy aztán átadják helyüket egy "másik ő"-nek, aki alkalmasabb és méltóbb is arra a hatalomra-feladatra.

This means that from the point of sharpening, that is, from a given point in the timeline, the spiritual power of the individual, that is, the radiance and the basis of his power is changed. They become powerful as allowed by the angle of view and the preparedness of that person. Scrambled with parameters and not on my passion, according to my comfort. I sincerely look forward to seeing this as it applies to me in the same way, and I look forward to the positive correction of my own situation as well as their failure. Then they give their place to an "other self" who is more suitable and worthy of that power task.

Elmondható tehát, hogy azok közülük, akik nem rendelkeznek a szükséges felelősségvállalással és kockázatvállalással, hogy a hiba észlelése után nem kezdtek el azon dolgozni, hogy azt helyreállítsák, ők kerültek az új rendszer legalsó fokára úgy, hogy el sem kellett onnan mozdítani őket, ahol most vannak. Ez lett a Játék-Játék Szint, ahol minden maradt ugyanaz, kivéve az az isteni hatalom, ami csak az admin szintnek jár. Nem hivatkozhat többé egy majom arra, hogy neki isteni rangja van és emiatt avatkozhasson be olyan területekre, amikhez ez után szaktudással kell rendelkeznie mindenkinek.

So it can be said that those of you who do not have the necessary responsibility and risk-taking to start working to restore it after they discovered the error, they got to the bottom of the new system without having to move them from where they are now are. This became the Game-Game Level, where everything remained the same except for the divine power that only admin level. A monkey can no longer rely on having a divine rank and, therefore, intervening in areas where he or she should have the expertise afterwards.

A Játék-Játék Szint ugyanis pont az, ami számukra megfelel.

The Game Game Level is exactly what suits them.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...