A Játék-Admin Szint | The Game-Admin Level

A Játék-Admin Szintre én akkor kerültem, amikor felismertem, ha beállok ezek közé a "menők" közé, akik ma már csak a Játék-Játék Szinten megtalálhatók, azzal nem teszek semmit a bolygóért és az emberiségért. Sőt, hozzájárulok annak pusztulásához vagy tönkretételéhez. A felismerés ahhoz még nem elég, hogy ide kerülj, mert annak is kell lenni, nem elég annak csak látszani. Azaz érdemi lépéseket is kell tenned ezért.

I got to the Game-Admin Level when I realized if I was among these "cool" people, who are now only at the Game-Game level, I don't do anything for the planet and humanity. In fact, I contribute to its destruction or destruction. Recognition is not enough to get here, because it has to be, it is not enough to look like it. That is, you also have to take substantive steps for that.


Az érdemi lépések jellemzője, hogy te belülről sok dologról való lemondásnak látod egy nemes cél érdekében, míg téged kívülről hülyének látnak azok, akik nem értik, hogy miért nem magaddal, a gazdagodásoddal törődsz. Hisz te csak egy kisember vagy, aki úgy lehet nagy ember, ha áttapos a másikon és többre viszi őnáluk. A magam részéről így is önmagammal törődök, csak ezt nem a rövid távon húzom meg, hanem gondolok a gyermekekre és azok gyermekeire is. Ez a látásmód mára már elkopott és nagyon meglepődnétek, ha elmondanám, a dolog nyomozása során mire jutottam. Képzeljétek, ezek után, amiket itt leírtam még mindig vannak olyan témák, amiket korainak érzek.

It is a characteristic of the substantive steps that you see inside to give up many things for a noble purpose, while those who do not understand why you do not care about yourself or your enrichment are seen as stupid from the outside. You're just a little man who can be a big man if you stick others and carries more. For my part, I take care of myself, but I do not do this in the short term, but I also think about children and their children. This vision is now worn out and you would be very surprised if I told you what I was doing during the investigation. Imagine, after all, what I've described here are still some of the topics I feel early.

A dolgot csak tetézte az a probléma, hogy amíg csak Ég volt és Föld, azaz a statikus pozícióértelmezés, addig azok eredményeit (és beavatásait) simán ellopták és a saját hasznukra fordították ezek, akik még ma is ilyen-olyan szerepekben tetszelegnek azok kontójára, akik az érdemi munkát végzik. Ráadásul úgy, hogy ezeket az embereket hülyének is nézik és eljutottunk oda is, hogy amolyan rabszolgatartó rendszert kezdtek kiépíteni azok munkáira, akiket immáron Játék-Admin Szintnek nevezek.

The only problem was that while there was only a Sky and Earth, that is, static position interpretation, their results (and initiations) were stolen smoothly and used for these own benefit, even today, in such roles as those who are they are doing meaningful work. In addition, they look at these people as stupid, and they have also come to build a slave-like system for the work I now call Game-Admin Level.

Összefoglalva kiépült egy spirituális maffia hálózat, akik három csoportba osztották az ébredezőket. Haszonlesőkre, kiszolgálókra és rabszolgákra. Minél több lett benned az emberi és a jóérzés, azaz minél több felelősséget éreztél a bolygóért, annál közelebb jutottál a rabszolgasághoz általuk. Ennek csak rendszerszinten lehetett véget vetni és csak olyan ember által, aki az életéről is lemond ezért, hogy ezt helyreállítsa. Aki ráadásul nincs megkeresztelve és túl is éli az égi világba emelkedését. Ugye te is azt mondtad volna, hogy ilyen ember nincs és simán pezsgőt bontottál volna a győzelemre a helyükben? Nos egy ilyen ember írja ezeket, akit most olvasol.

To sum up, a spiritual mafia network has been set up to divide the wake-ups into three groups. Profit-seekers, Servers and Slaves. The more you have human and well-being, that is, the more responsibility you have for the planet, the closer you are to slavery they have. It was only possible to put an end to this at a systemic level, and only by a person who would give up his life to restore it. Moreover, he is not baptized and survived the journey into the heavenly world. You would have said that there was no such person and you would have open champagne smoothly for the victory in their place? Well, such a man writes those you read now.

Azok az emberek tehát, akiben felébredt a felelősség és tettek is azért, hogy a világ jó irányba változzon most új erőre kapnak, mert kikerültek ebből a csapdából, amibe kerültek. Ám lehet, hogy ők ezt elsőre nem így fogják érezni, mert a Játék-Admin Szint nem arról szól, hogy te végzed a dolgokat, mint inkább arról, hogy a te szándékaid érvényesülnek azokon, akik azt teszik. Ez nekem is okoz némi gondot, hogy a saját eredményeimet ezek a majmok tekintik magukénak és a sikereimben tetszelegnek, de ezt a következő megoldásra váró feladatként értelmezem. Mert első a feladat és ebben sokkal nagyobb a Játék-Admin szinten lévők szerepe és felelőssége, mint az elsőre látszik.

So those people who was awakened by responsibility and did so to make the world change in the right direction now they get a new force because they got out of this trap they got into. But they may not feel like this at first, because the Game-Admin Level is not about doing things like about making your intentions work for those who do it. This also causes me some trouble to see my own results in these monkeys who bask in my successes, but I interpret it as a task to be solved for the next solution. Because the task is the first and the role and responsibility of those at the Game-Admin level is much greater than it seems at first.

Amikor ezt az új rendszert megterveztem, az azonnal látszott, hogy ezt a képet még tovább kell árnyalni, hisz akik ezen a Játék-Admin szinten vannak sem egyformák. Vannak, akik célja továbbra is elsősorban az önmaguk helyzetén és játék pozícióin javítás és vannak akik sokkal mélyebben és elhivatottabban állnak ehhez a kérdéshez. Akik tehát erre a szintre ugrottak egy válaszút elé is kerülnek. Ha továbbra is a fizikai világban érvényesülés lesz a fontosabb, előbb utóbb kicserélődik az állomány és mindenhol ezek a Játék-Admin szinten lévő emberek töltik majd be a földi irányító pozíciókat. A Játék-Játék szinten lévők pedig elesnek annak lehetőségétől, hogy a világot tönkretegyék a saját profitvágyuk oltárán.

When I designed this new system, it was immediately apparent that this image had to be further shaded, because those who are on this Game Admin level are not the same. There are some who still aim to improve their position and play positions, and there are some who are much deeper and more committed to this issue. So those who jumped to this level will be placed in front of a crossroads. If the physical world continues to be more important, the staff will soon be exchanged and everywhere these Game-Admin levels will fill in the ground control positions. And those on the Game-Game level are losing the chance to ruin the world on the altar of their own desire for profit.

A másik irány a valódi admin szint felé vezet.

The other direction goes to the real admin level.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...