A Váró | The Waiting

Mi a világ legjobb spirituális védelmi rendszere? Bejutni a Váróba. Az igaz, hogy ekkor az életed olyan lesz, mintha minden leállna veled, ám ez nem véletlen. Több okból sem, de a gyakorlati ebből az, hogy a Váró egyik célja az önfejlesztés és a tanulás. Hisz ha más minőségi szinten térsz vissza a Játékba, arra nem árt felkészülni. Ezt a felkészülési időt a Váró biztosan biztosítja.

What is the world's best spiritual defense system? Get into the Waiting. It is true that your life will then be as if everything stops with you, but it's not accidental. For several reasons but practical, one of the goals of the Waiting is self-development and learning. If you go back to the game at a different level of quality, it is good thing to prepare for it. This waiting time is guaranteed by the Waiter.

Mivel nincs kiírva a nem létező ajtóra, hogy ez a Váró, sokan megpróbálnak ilyenkor munkát keresni, ami nagyon jó ötlet akkor, ha tesztelni akarjátok a rendszert. Ha munkát kapsz a Váróban, annak komoly oka kell hogy legyen és alkalmasnak kell lennie arra, hogy az elméd teljesen függetlenítse magát a fizikai figyelemtől. Az ellátásodról a rendszer mindenképp gondoskodni fog, kivéve akkor, ha megkaptad az ítéleted és abban nincs számodra jó hír. Ezzel el is érkeztünk a Váró másik funkciójához.

Since it is not written on the non-existent door that this Waiting is, many people are trying to find a job, which is a good idea if you want to test the system. If you get a job in the Waiting, it must be a serious cause and must be able to completely separate your mind from physical attention. Your system will be provided with care unless you have received your judgment and there is no good news for you. This is how we came to the other function of the Waiting.

A jelenlegi helyzet ebben a valóságban egyáltalán nem egy szokványos dolog, épp ezért kiemelt figyelemben részesül az ÉlményPark Kutatás-Fejlesztés részéről. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy úgy kerültek sokan a Váróba, hogy közben politikai- és gazdasági pozíciókat foglaltak el, azaz nélkülözhetetlen részei a folytonosságnak. Ám pont ez az egyik dolgom, hogy ezeket a folyamatokat programozzam és felügyeljem. Erre azt találtam ki, hogy sima bábokká válnak és életük elindul abba az élethelyzetbe, ami jobban megfelel az ítéletre várás feltételeinek.

The current situation in this reality is not at all a normal thing, so it is paying close attention to the ÉlményPark Research and Development. It may well happen that many have come to the Waiting, while occupying political and economic positions, it is an essential part of continuity. But this is one of the things I need to program and monitor these processes. I have found that they become plain puppets and their lives go in a life situation that better meets the conditions of waiting for judgment.

Hogy hogyan kerültek ezek az illetők a Váróba? Úgy, hogy sok munkát spóroltak nekem meg. Amikor a rendszer még statikus hatalomkiosztású volt, ezek a figurák a könnyebb és gátlástalanabb utat választva elfoglalták az isteni szintet és megkezdték a világ átalakítását, amivel finoman szólva is kiváltották az igazságos, tisztességes világot akarók rosszallását. Ha már amúgy is mind egy helyen van, sokkal egyszerűbb volt ebben a dinamikussá váló hatalomfelfogásban meghagyni ezt az egy statikus zónát, amire csak rá kellett tenni a képzeletbeli Váró táblát.

How did these people get to the waiting room? So they saved me a lot of work. When the system was still static, these figures seized the divine level and began to transform the world by choosing a lighter and more unscrupulous way which to put it mildly, provoked the disapproval of a just and decent world. If they were already in one place anyway, it was much easier to leave this static zone in this dynamic power concept that we just had to put on the imaginary Waiting Table.

Ugyanis a Váróba azok kerülnek, akik szintet lépnek. Szintet lehet lépni fölfelé és lehet lefelé is. Vannak, akik egy kiesés során nem is kerülnek a Váróba, mert vannak olyan tettek és gondolatok, amik miatt méltatlanná váltak a Játékra. Ám a rendszer rendelkezik egy garanciával, ami úgy működik, mint egy szűrő és mindenki fennakad rajta, akik szerepe megkérdőjelezhető. Ezért is van szükség az ítéletre, ami amúgy ugyanannak, ami volt, egy fejlettebb formája. Azaz az isteni szintek álláspontjának kifejeződése úgy, hogy az eddig megszokott erősen szubjektív és egyoldalú nézőpontot felváltotta a másik álláspontjának megismerése és elemzése.

For those who enter the level are going to the Waiting. You can move up and down. There are some who do not get into the waiting room because they have actions and thoughts that make them unworthy of the Game. But the system has a guarantee that works like a filter and everyone stops on it, whose role is questionable. That is why judgment is needed, which is another, more advanced form of the same thing. That is, the expression of the position of the divine levels, so that the highly subjective and one-sided view that has been used so far has been replaced by the knowledge and analysis of the other's position.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ehhez előtte ki kellett lőnöm az angyalokat onnan, mivel nem ismeritek őket, gondolom most sokan megbotránkoztak. Ám ezzel én voltam az első tesztelője is ennek az új ítélkezési rendszernek mint vádlott, aki előadhatta álláspontját erről a fejlettebb ítélkezésről. Ha megkérdeznétek, miért kellett angyalokra lőnöm, nos azért, mert enélkül soha semmi nem változott volna és mind elégtetek volna a Pokolban azért, mert senki sem lett volna kíváncsi a ti verziótokra. Hogy ezek nem bűnök egy teljesen más szabályok és törvényszerűségek által mozgatott világban. Egy példát mondok. Ha te nem adsz egy kéregetőnek, akinek nagy szüksége lenne az adományodra, azzal kiválthatod az angyalok haragját. Ám az angyalok nem tudják, hogy amikor adózol, azzal hozzájárultál annak a rendszernek a működéséhez, ami intézményesen intézi a hajléktalanok megsegítését. Így nézve már gazdagnak lenni nem is veszélytelen dolog, akinek jóval több lehetősége lenne a világ jobbá tételére. Ám ez csak az új rendszerben van így, mert a régi eléggé lekorrumpálódott, főleg ezeknek az imént említett angyaloknak köszönhetően, akik előszeretettel szállnak meg ilyen embereket, miközben a népnek ennek ellenkezőjéről papolnak. Amikor ezekkel szembesültem, nem tagadom, jó érzés volt őket innen az ilyesmikért kilőni és most csak karcoltam a témát a teljesség igénye nélkül.

The truth is that I had to shoot the angels before that, because you don't know them, I think many people have been scared. But I was also the first tester of this new system of justice as the accused, who could make his point about this more advanced judgment. If you asked me why I had to shoot angels, well, because without that, nothing would ever have changed and you would have been burned in Hell because no one would have been curious about your version. That these are not sins in a world that is driven by completely different rules and laws. I'll give you an example. If you do not give a barker who would need your donation, you can induce anger of the angels. But angels do not know that when you tax, you have contributed to the operation of the system that provides institutional care for the homeless. In this way, being rich is not a harmless thing that would have much more chance to make the world better. But this is only the case with the new system, because the old one has been rather corrupt, especially thanks to these angels mentioned above, who like to settle down on such people, while the people turn to the opposite. When I was confronted with them, I did not deny that it was a good feeling shoot them to get out of such things here and now I scratched the subject without the need for completeness.

Természetes, hogy egy erősen szubjektív, a másik eltérő álláspontját alapból árulásnak tekintő közegben hamar én leszek a Gonosz az összes hivatalos (és nem gondolkodó vagy nagyon is gondolkodó) csatornán, ám tevékenységem inkább istennek felel meg ezzel a teljesítménnyel, amit sátánként is büszkén vállalok. Bár nem nagyon vagyok tájékozott a teológiában, arról már hallottam, hogy Sátán magát istennek képzelve kihívja Istent egy megmérettetésre. Nos ha nem fogadtok el istenként, van rá egy B tervem!

It is natural that a highly subjective in an enviroment that treats the other party's position as a treachery, I will soon be the Evil on all official (and not thinking or very thinking) channels, but my activity is more like a god with this performance, which I take proud of as Satan too. Although I am not very knowledgeable in theology, I have heard that Satan, by imagining himself as God, is challenging God for a trial. Well, if you do not accept me as a god, I have a plan B!
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...