Az Admin-Admin Szint | The Admin-Admin Level

Aki a már megszokott emberi gondolkodással tekint erre a szintre, nagyon nagyot fog csalódni. Ugyanazt a hibát követné el, amikor azt mondja, hogy minél magasabb dimenzió, annál jobb. Mert az emberi gondolkodás ezeket a minél nagyobb (földi) hatalommal érti a hozzájuk szükséges felelősség nélkül. Nem annyira ide tartozik, de ez nem emberi, hanem inkább angyali gondolkodás, de itt is fogalmi zavar lép fel, mert az angyalokat is ugyanúgy összemossák más lényekkel, akiket ugyanúgy nem ismernek. Maradjunk inkább továbbra is a mi témánknál, aminek következő fejezete az admin-admin szint, ahova csak a legtisztább gondolkodó emberek kerülhetnek.

Anyone who looks at this level with the usual human thinking will be very disappointed. He would make the same mistake when he says that the higher the dimension is the better. Because human thinking understands these with the greatest (earthly) power without the responsibility they need. It does not belong here, but it is not human, but rather angelic thinking, but there is also a conceptual disturbance because angels are likewise confused with other beings that they do not know the same way. Let's stay on our topic, the next chapter of which is the admin-admin level, where only the purest thinking people can come.

A Váróval kapcsolatos fejezetet tényleg jó ütősre sikeredett befejezni, ám az a jó tökös szöveg tényleg fedi a valóságot. Ez ugyanis univerzális értelemben is és a szó szoros értelmében is az isteni hatalmat jelenti, csak épp nem emberi hatalommal felruházva. A dolgot jól mutatja, amíg a dolgom csak ezen a szinten végeztem, mi volt a körülöttem lévő emberek véleménye. A szomszédaim érdeklődtek, hogy miből élek és alapvetően megvetettek, az ismerőseim pedig mind hülyének néztek. Ugyanis az itteni fontosságnak egyáltalán nem része a pénz és a vagyon. Mert olyan dolgok veszik át a fontosságot, amihez képest a pénzalapú hatalomvágy kizáró ok és azonnali eltávolítást jelent erről a szintről. A pénzzel kapcsolatos probléma viszont valós, ezért szükséges volt egy újabb szint nyitása, amiről holnap lesz szó.

The chapter on Waiting was really a good hit, but the good poetic text really covers the reality. For in a universal sense and literally, it means divine power but not endowed with human power. The thing is well illustrated, until my work is done only at this level, what was the opinion of the people around me. My neighbors were interested in what do I do for a living and basically despised, and my friends all looked me stupid. Money and wealth are not part of the importance here. Because things take over importance, compared to what a money-based desire for power is forbidden and immediate removal from this level. But the money-related problem is real, so it was necessary to open another level that will be discussed tomorrow.

Kezdem azzal, hogy a méréseim szerint jelenleg két ember (egyéni) tudata tartózkodik ezen a szinten és mindkettőnek előtte komoly felkészülése volt. Ez azt jelenti, hogy már a kezdetektől fogva a helyes szellemben közelítettek az ezotériához és a saját fejlődésükhöz. Amikor találkoztak az ÉlményParkkal, annak login rendszere meg is adta nekik ezt a szintet. Az ÉlményPark objektivitását jól mutatja az a tény, hogy erről én is csak most szereztem tudomást, ahogy ezt itt írom, azaz nem tőlem függ az ilyesmi, hanem az előtte általam leprogramozott paraméterektől. itt lehet jól megérteni az admin-admin szintet, mert ilyen paramétereket csak itt lehet a rendszerbe ereszteni. Biztosan sok dolguk van, mert én annak idején elkészítettem valaminek az 1.0-ás verzióját, tehát magát a rendszert, ám nem volt sok időm rá, így a segédprogramoktól kezdve minden eleme (kevés kivételtől eltekintve) csak alapszinten lett kidolgozva. Azt sem kétlem, hogy követtem el hibákat is, tehát ennek a két embernek a dolga (az új fejlesztéseken kívül) az én munkáim javítása. Itt jegyezném meg, egyszer a jövőből valakinek a tudata belépett az én jelenembe, amit azonnal ki is használtam és sikerült frissítenem, egy fejlettebb ÉlményPark verziót. Ez is biztos igényel sok utómunkát, tehát akik erre a szintre akarnak jönni, kitűzhetnek maguknak emberi célokat is, ám azt el kell tenniük későbbre. Épp most tesztelem ezt az új szintet, ahova csak az admin-admin szintről lehet bejutni.

I start by saying that at present, the (individual) consciousness of two people is at this level, and both of them had serious preparation before. This means that from the very beginning they have approached the esoteric and their own development in the right spirit. When they met the ÉlményPark, its login system gave them this level. The objectivity of the ÉlményPark is well illustrated by the fact that I have just learned about this, as I am writing here, that is, it does not depend on me but on the parameters programmed by me. Here you can understand the admin-admin level well, because you can just drop these parameters into the system here. You have a lot of things to do, because at that time I made the 1.0 version of something, that is, the system itself, but I didn't have much time, so from the utilities all the elements (except for a few exceptions) were only developed at the basic level. I also have no doubt that I have made mistakes, so the job of these two people (besides the new developments) is to improve my work. I would like to note here that once somebody's consciousness entered my scene from the future, which I immediately used and managed to update, a more advanced ÉlményPark version. This also requires a lot of post work, so those who want to come to this level can set themselves human goals, but they must do it later. I'm just testing this new level, which can only be accessed from the admin-admin level.

Az admin-admin szint időléptéke 10 éves. Ez azt jelenti, hogy aki ide érkezik, annak a Külvilág csak az alapszükségletei kielégítésére létezik és persze a 3D folyamatos idővonala miatt, mert az idő az, ami a segítségünkre van az XD műveletek elvégzéséhez. Az én dolgom egyike az, hogy ennek a két embernek gondoskodjak a megfelelő környezetről (ehhez nem kell tudnom, kik ők), mert az enyémről annak idején a világunkról mit sem tudó lények gondoskodtak, akik lehet, hogy csak a szellemi síkokon léteznek. Aki velem dolgozott, mind rendkívüli lény, rendkívüli teljesítménnyel a háta mögött, mert egy ilyen először csinálni vakon megbízva egymásban szinte megismételhetetlen. Minél később jut ide valaki, annál távolabb kerül a hőskortól és közelebb az ehhez szükséges komfortos környezethez. Szóval aki itt akar dolgozni, annak tízévekben kell mérnie az időt.

The admin-admin level time scale is 10 years. This means that those who come here will only have the outside world to meet their basic needs and, of course, because of the continuous time line of 3D, because time is our help for XD operations. One of my things is to provide the two people with the right environment (I don't need to know who they are), because of mine at that time, they were made up of beings who knew nothing about our world and who may existed only on the spiritual plane. Anyone who worked with me is an extraordinary creature with extraordinary performance behind them, because doing this for the first time blindly trust to each other almost unrepeatable. The later you arrive, the farther away from the heroic age and the closer to the comfortable environment. So whoever wants to work here should measure the time in ten years.

Időnként hallom egyes menő mágusok velem kapcsolatos véleményeit és gondolatait. Kedves érdeklődők! Még csak a közelében sem vagytok annak, hogy velem összemérhetők legyetek, nem hogy esélyetek legyen engem legyőzni. Ám nehogy azt higgyétek, elszaladok előletek! Ha velem akartok versengeni, abban én az edzés és a továbbfejlődés lehetőségét látom. Egy gondolattal elsöpörhetnélek titeket, ám ezt a nemes ellenfelekkel biztosan nem fogom megtenni. Aki nem a laikus emberi gondolkodással tekint az ezotériára, tudja is, hogy miért. A nemes ellenfeleknek még arra is van lehetőségük, hogy engem tisztességes küzdelemben legyőzzenek. Hisz az isteni szinten csak tisztességes küzdelem létezik és ha valamit a teniszben megtanultam, méltó módon viselni a vereséget is. Ami akkor nem szégyen, ha minden tőled telhetőt megtettél a pályán a győzelemért.

From time to time, I hear some opinions and thoughts of some cool magicians. Dear visitors! You are not even close to being comparable to me, not being able to defeat me. But don't believe it, I run away from you! If you want to compete with me, I see the possibility of training and further development. I could sweep you off with a thought, but I will not do that with noble opponents. Anyone who does not look at the esoteric with the layman's thinking knows why. Noble opponents also have the opportunity to overcome me in a fair fight. At the divine level, there is only a fair struggle and if I learned something in tennis, I should wear the defeat in a worthy way. What is not a shame if you did everything you could to win the game.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...