Az Admin-Játék Szint | The Admin-Game Level

Az újraszervezés után ez az a szint, amiért a statikus hatalomkiosztásban megszállták az isteni szintet azok, akik ma már a játék-játék szinten élik életüket, a főkolomposok pedig a Váróban vannak ítéletre várva. Mivel ez a szint a fizikai világ feletti abszolút uralmat is jelenti, ide csak az admin-admin szintről lehet bejutni. A játéktéren minden szintnek amúgy is három emelete van, így jelenleg megfelelőnek látszik a rend helyreállítása úgy, hogy azt a szereplők maguk is képesek megvalósítani. A játékosok fölötti közvetlen admin jogokat saját kiérdemléssel azok a játékosok gyakorolják, akik a maguk bátorságából és erejéből eljutnak a játék-admin szintre. Ezek a szintek nincsenek senkire sem ráírva és mivel már nincsenek statikus pozíciók, nem a rang határozza meg az embert, hanem az ember a rangot.

After the reorganization, this is the level at which the divine level has been occupied by static power allocations, those who are now living at the game-game level, while the main responsibles are awaiting judgment in the Waiting. Because this level also means absolute control over the physical world, you can only get from admin-admin level. Every level on the playing field has three storeys anyway, so it seems right now to restore the order so that the players themselves can implement it. Direct admin rights for players with their own earnings are practiced by the players who get to the game-admin level by their own courage and strength. These levels are not written to anyone, and since there are no static positions, the rank does not determine the man, but the rank does determine the man.

Aki megjárta az admin-admin szintet, valójában már többé nem jön ki onnan, viszont rendelkezik azzal a szellemiséggel, tapasztalattal és világlátással, hogy elbírja ezt a hatalmat, amit ez a szint nyújt. De hogy értheti meg az átlagember egyszerűen, mi is a különbség a játék-admin és az admin-játék között? A játék-admin szint azoknak van, akik fölfelé haladnak a tudatukkal, vagyis emelkednek. Az admin-játék pedig azoknak van, akik visszafelé jönnek a tudatukkal, azaz alászállnak. Kívülről nézve tűnhet úgy a dolog, hogy egy szinten vannak, hisz a közös valóságban mindkettő admin jogokkal rendelkezik, ám tartalmi elemeiben össze sem lehet a kettőt hasonlítani.

Those who have taken the admin-admin level are no longer coming out of it, but they have the spirit, experience, and worldview to handle that power that this level provides. But how can the average person understand what is the difference between the game-admin and the admin-game? The game-admin level is for those who go up their consciousness, that is rise. The admin game is for those who come back with their consciousness, that is they descend. From the outside it may seem that they are on one level, because in common reality both have admin rights, but they cannot compare the two in their content elements.

A másik nagy különbség az anyagi világ felfogása. Aki nem járta meg az admin-admin szintet, azok számára a vagyonszerzés akkor is cél marad, ha ezt letagadják. Amikor valaki elkezd az ezotériával foglalkozni, az emberek döntő zöme a mágiában meglátott hatalom miatt kezdi el. Azaz a többi ember feletti hatalom megszerzése hajtja. Akiket meg nem ez hajt, azokat a benne rejlő izgalom okozta divat motiválja. Divatból azonban ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni.

Another big difference is the perception of the material world. Those who did not run the admin-admin level will still have the goal of acquiring property if they are denied it. When someone begins to deal with esotericism, the vast majority of people begin with the power they see in magic. That is, it leads to the acquisition of power over other people. Those who are not driven by it are motivated by the inherent excitement of fashion. However, this cannot be done with fashion, but it can be start like this.

Akik az admin-admin szint felől érkeznek vissza az anyagi világba, azok számára a vagyon megszerzése nem a cél, hanem csak eszköz a céljaik felé. Erre jó példa az, hogy eredetileg teniszedző akartam lenni, ami pont kielégítette volna mind az anyagi, mint az intellektuális szükségleteimet, ráadásul a tudatszintem számára is pont ideális volt. Ám rá lettem kényszerülve arra, hogy a tudatommal még közelebb jöjjek, hogy felvegyem a harcot azokkal, akik okozták ezt az egész problémahalmazt és ezt csak a megfelelő anyagi feltételek mellett valósíthatom meg, ha csak a legvégső esetben söpörhetem el őket egy gondolattal. A fegyverhasználat szabályai között szerepel, hogy csak a legvégső esetben történhet és a katonapolitika is csak a legvégső esetben engedélyezi az atomfegyverek használatát. Ez ugyanaz, ám ezt biztosan nem fogják érteni azok, akik azonnal bevetnék és engem lebolondoznak olyan dolgokért, amiket nem értenek.

Those who come back to the material world from the admin-admin level for them are not the goal of acquiring wealth, but just a tool for their goals. A good example of this is that I originally wanted to be a tennis coach, which would have met my material and intellectual needs, and was also ideal for my level of consciousness. But I have been forced to come closer to my consciousness to fight those who have caused this whole set of problems, and I can only do so under the right financial conditions. Only in the last resort can I sweep them off with a thought. The rules on the use of weapons include that it can only happen in the last resort and that military policy only allows the use of nuclear weapons in the last resort. This is the same, but it will surely not be understood by those who would immediately use it and look me down like a fool for things they don't understand.

Amikor arról hallottam, hogy ez a Vízöntő Korszak lesz az utolsó, az ugrott be, mintha lenne 12 telepítőlemez és az hajtja végre az utolsó műveletet, aki képes arra, hogy működőképes dolgot hagyjon maga után. Persze engem is hajt ugyanaz a vágy, ami mindenkit, hisz ezek rajtam is ugyanúgy hatnak, ám minden értelmezés kérdése. A helyes értelmezésé. Most ezt az admin-játék szintet tesztelem. Létrejöttének közvetlen oka, hogy akik eddig vezettek, olyan ellenségesen és dogmatikusan állnak a pénzhez, hogy minden bevételemet blokkolták. Márpedig ebben a világban, ahol minden pénzbe kerül, nem lehet meg senki pénz nélkül. Gondoltam arra is, hogy így akartak manipulálni, hogy töröljem el a pénzt, ám amit náluk láttam helyette, az nem felelt meg a fejlett, gondolkodó lény által elvárt minimális követelményeknek sem. Biztos furcsa lesz elsőre, de akik ma a pénzhatalom csúcsán vannak, azok már ezeknek a lényeknek az emberei és tevékenységük akkor is a pénzrendszer összeomlásához vezet, ha ők erről nem is tudnak.

When I heard that this Aquarius Era was the last one, it flashed as if there were 12 installation disks and the last action to leave behind a workable thing. Of course I have the same desire for everyone, because they do the same for me, but it is a matter of interpretation. The correct interpretation. Now I'm testing this admin-game level. The direct cause of their creation is that those who have led so far are so hostile and dogmatic my incomes has been blocked. Already in this world, where everything costs money, nobody can be without money. I also thought that they wanted to manipulate this way to wipe out the money, but what I saw in their place did not meet the minimum requirements of an advanced, thinking creature. Surely it will be strange at first, but those who are at the peak of money power today are the people of these creatures and their activities will even lead to the collapse of the monetary system if they do not know it.

Nekem nem célom a pénz hirtelen eltüntetése, de nyitott vagyok rá, ha ez egy fejlődési folyamatban megy végbe. A pénzről mindenkinek meg van a megfelelő véleménye és ismerete, most elmondom a sajátomat. Kezdjük a fogalmával, mert újat kellett alkotnom. A pénz teljesen eltérő dolgokat egy közös értékben fejez ki, aminek megnyilvánulása egy szám. Azaz nem más, mint egy mértékegység. Egy centiszalag. Akik imádják és benne mások és a világ feletti uralmat látják, azok nem értenek belőle semmit. Vagyis értenek valamit, de csak a saját szintjükön. A világunk nagy baja, hogy ilyen emberek kezébe került és akik minket-őket vezetik, azok sincsenek ennél magasabb megértési szinten. Ha ebbe nem avatkozik valaki olyan bele, aki képes ezen változtatni is, a világunk visszasüllyed a sötét középkorba.

It is not my goal to abolish money suddenly, but I'm open to it if it happens in a developmental process. Everyone has the right opinion and knowledge about the money, now I tell my own. Let's start with the concept, because I had to create a new one. Money expresses completely different things in a common value, the manifestation of which is a number. That is, a unit of measurement. A centrimeter/inches tape. Those who worship and see power over others and over the world do not understand anything. That is, they understand something, but only on their own level. The great trouble of our world is that such people get into the hands of those who lead us and they are not at a higher level of understanding. If one does not intervene in one who can change this, our world will sink into the dark Middle Ages.

Van ám a pénznek egy másik fontos funkciója is, amit azért nem értenek ezek a szellemi lények, mert nem ismerik az időt. Nem gondolom azt, hogy az idő eltöltésének leghasznosabb útja isten dicsőítése egész nap és ebben az az isten is egyetért velem, akinek dimenziószintje ezek fölött van. Amikor valaki az iszlám világrendről beszél és a napi ötszöri imádkozásról, nem gondol bele valamibe. Az iszlám egy sivatagi körülményekre kifejlődött vallás, ahol nagy embertömegeknek kell elfoglaltságot biztosítani. Afrikában ahol már megművelhető földterületek vannak, ott található a kereszténység határa, ahol az emberek nem érnek rá egész nap imádkozni. Annak véget kell vetni, hogy indulatos és ostoba lények akarják meghatározni a világot és a jövőnket. Gondolj bele abba, mi hajt téged egész nap. Az, hogy pénzt akarj szerezni, hogy aztán sok pénzed legyen. Tehát olyan dologgal töltöd el az időt, ami végig foglalkoztat és leköti a figyelmed. Az már egy másik kérdés, ha sikerül nagy vagyonhoz jutnod, akkor mi lesz a célod, de ez már az emberi fejlettség témaköréhez tartozik.

But there is another important function of money that these spiritual beings do not understand because they do not know the time. I do not think that the most useful way to spend time is to glorify God all day long, and in this God agrees with me, whose dimension level is above them. When someone talks about the Islamic world order and praying five times a day, he doesn't think about something. Islam is a religion of desert conditions where great masses of people have to be busy. In Africa, where there are cultivated land, there is a border of Christianity where people do not get to pray all day long. It must stop that eager and stupid beings want to define this world and our future. Think about what drives you all day. That's how you want to make money so you have a lot of money. So you spend the time with the thing that takes care of you and takes your attention. Another question, if you manage to get great wealth, then what will your goal be, but it is already a matter of human development.

Ha sikerrel járok, kipróbálhatjuk azt, mi történik, ha a megfelelő emberek sugározzák az emberi tudathálózaton a megfelelő viselkedési- és jellemmintát, ami hatással van a többi emberre. Mert ezeknek amikor azt találtam mondani, hogy a pénz valójában nem fontos, ezek azt értették (vagy akarták érteni), hogy engedélyt adtam nekik arra, hogy szabadon kirabolható vagyok. A hülyeség azonban csak egy pontig védi meg az embert, mert van ám egy másik értékes megfigyelésem is. Mégpedig az, hogy az ember azon, amit nem ért, azt érti, amit érteni akar.

If I succeed, we can try what happens if the right people broadcast the right behavior and character pattern on the human consciousness network, which affects other people. Because when I found this beings to say that money was not really important, they meant (or wanted to understand) that I gave them permission to be robbed freely. But stupidity only protects the person until just a point because there is another valuable observation. That is, the people who do not understand will understand what they want to understand.

Most, hogy ezt tisztáztuk, a figyelmem olyan dolgok felé fordul, ami érdemben foglalkozik az emberiség sorsával függetlenül attól, hogy engem elfogadtok-e ebben a szerepben vagy sem. Demokrata lévén ez azért nem érdekel, mert ezt a saját tehetségemből, bátorságomból és szorgalmamból érdemeltem ki sok lemondás mellett. Olyanok ellenséges vádjai mellett, akik ezek töredékére sem képesek, mégis többnek képzelik magukat, mert annak idején behódoltak egy olyan lénynek, aki istennek nevezte magát és kaptak tőle ilyen-olyan hatalmat. Puding próbája az evés!

Now that we have clarified this, my attention turns to things that really deal with the fate of mankind, whether you accept me in this role or not. Being a Democrat, I don't care because I deserved my own talent, my courage and my diligence with many surrenders. Being against enemy accusations who are not capable of a fraction of them, they imagine themselves more, because they were surrendered to a creature who called himself God and received such power from him. Puding test for eating!