Az ÉlményPark hatalomkiosztása | The power allocation of the ÉlményPark

Az általános tájékozódásban van egy fejezet, ami a szakmai tájékozódásban már bővebb kifejtést kíván. Ugyanis a tapasztalatok alapján a hatalom kiosztása teljes átszervezésre szorul, hogy a továbbiakban elejét vegyük mind a kollektív tudat, mind az egyéni tudatok visszaélését.

There is a chapter in the general orientation, which requires more detailed explanation in professional orientation. Experience shows that the allocation of power needs to be completely reorganized so as to prevent the misuse of both collective consciousness and individual consciousness.A régi statikus rendszer helyhez kötött volt és a rangot magához a helyhez kötötte. Ez azt eredményezte, hogy a kollektív tudatot semmi sem késztette arra, hogy minőségi egyéni tudatokra törekedjen, az egyéni tudatok számára pedig könnyű út nyílt a kényelem és a gazdagság felé. Hisz elég volt csak behódolni vagy gátlástalanul megszegni az együttélés rendjét, ami ahhoz vezetett, hogy mindenki azt látta, ezt a viselkedést nem hogy büntetés nem éri, még jutalom jár értük. Az eredmény egy középkori társadalmi modell, ami komoly hanyatlást jelent a jelenlegi szinthez képest.

The old static system was stationary and tied the rank to the place itself. This led to the fact that the collective consciousness had nothing to do to strive for quality individual consciousness, and for individual consciousness it was an easy way to comfort and wealth. It was only enough to surrender or to disregard the order of coexistence, which led everyone to see that this behavior was not punishable, yet they were rewarded. The result is a medieval social model, which is a serious decline compared to the current level.

Mivel a kollektív tudatok sem egyformák, nagyon meg kell nézni azt, kit mihez engedünk hozzá. Az ezoterikus csoportokban tett adatgyűjtési és megfigyelési tapasztalataim alapján két dolog leszögezhető. Az egyik, hogy az ilyen csoportokba kerülő emberek előzetes bizalmát kérik a folytatáshoz. Ez olyasmi, mint az Általános Szerződési Feltételek a neten, amit soha senki sem olvas el és azt kipipálva azonnal továbblép. A másik egy olyan hatalmi szerveződés, amit én spirituális maffiának hívok és komoly köze van azokhoz a visszaélésekhez, amikről már beszéltem.

Since collective consciousness is not the same, one has to look at what we allow. Based on my data collection and observation experience in esoteric groups, two things can be stated. One is that people in such groups are asked for their confidence in the continuation. This is something like the Terms of Service on the net that nobody ever reads and immediately skips on it. The other is a power organization that I call a spiritual mafia and has a serious connection with the abuses I've been talking about.

Amikor a kollektív zónában jártam, rájöttem arra, hogy olyan különleges szabályok szabályozzák azt a világot, amik sokszor érthetetlenek az egyéni tudatú világokban és rendkívül sérülékennyé teszik őket az ilyen feladatokban, mint ami az emberiséggel kapcsolatos. Ha valakit felkészületlenül bíznak meg egy olyan feladattal, ami jócskán meghaladja a képességeit, annak elbukása akkora szégyennek számít, hogy bármit megtesznek, hogy ezt elkerüljék. Máris a maffia befolyása alá kerültek. Ez a maffia egy olyan szerveződés, amiben bizonyos kollektív és egyéni lelkek álltak össze először egy nemes cél érdekében, ami aztán átváltozott valami mássá, ami akkora problémát kezdett okozni, hogy komolyan felmerült a teljes világ megsemmisítése emiatt.

When I was in the collective zone, I realized that special rules regulate the world that is often incomprehensible in the individual conscious worlds and make them extremely vulnerable to such tasks as those related to humanity. If someone is left unprepared for a task that goes well beyond their abilities, its failure is so shameful that they do anything to avoid it. They were already under the influence of the mafia. This mafia is an organization in which certain collective and individual souls came together for the first time for a noble purpose, which then turned into something else that caused so much trouble that the thinking of destruction of the whole world was serious about it.

Mivel nekem az egyéni tudatom emelkedett azokra a szintekre, ahova más már csak a kollektív csatornán jut el, kiderült, hogy a ráció alapú logikámmal ilyen problémákat tudok megoldani. Ezt is csináltam sokáig, amit fel kellett függesztenem azért, mert ez a fentebb vázolt probléma elérte a fizikai testem körüli világot is. Azaz azt a Közös Valóságot, amit mi külvilágként értelmezünk. Mivel nekem szükségem van a 3D idővonalára, elsődleges prioritássá vált a pozícióm megvédése. Ha ezek nem ennyire mohók, ti sosem tudjátok meg, hogy van itt egy ilyen tudatszintű lény, ám kénytelen voltam felfedni rangomat. Ez azonban az ellentétes hatást váltott ki, mert azonnal a megölésemre törekedtek, így katonai fokozatba léptem. Ekkor jelentek meg az igazi angyalok (nem azok, akiket ti annak hisztek) és feltártak előttem addig ismeretlen részleteket, ami kiváltotta  az eredeti tervem megváltoztatását. Vagyis nem az lett a fő cél, hogy kinyírjak mindenkit, aki az utamba áll, hanem valami más, aminek egyik eredménye lett az ÉlményPark.

Since my individual consciousness has risen to the levels where someone else only reaches the collective channel, it turns out that with my rational-based logic I can solve such problems. I did this for a long time, which I had to suspend because the problem outlined above reached the world around my physical body. That is, the Common Reality we interpret as the outside world. Since I need a 3D timeline, my priority has been to protect my position. If these are not so greedy, you never know that there is such a level of consciousness here, but I was forced to reveal my ranks. However, this caused the opposite effect, because they immediately sought to kill me, so I stepped into a military grade. Then the real angels appeared (not the ones you believe in) and revealed unknown details to me that changed the original plan. That is, the main goal was not to kill anyone who was on my way but something else, one of which was the Adventure Park az the result.

Az ÉlményPark egy multiverzum szintű világvezérlő istenprogram. Így lehetne jellemezni. Most pedig bővebben, azaz külön írásokban fejtem ki a hatalomkiosztási rendszerét.

The Adventure Park is a multi-level world-controlled God program. This could be described. And now, in more detail, that is, I write my power distribution system in separate writings.

Játékszint játékpozíció

Eddig ez volt az egyetlen, ami azt a problémát okozta, hogy a feladatvégzők a játékosok hatalmába kerültek. Ez után csak a játékosok szintje, akik isteneknek/angyaloknak nevezik magukat.


Játékszint adminpozíció

Azok a fejlődni kívánó játékosok, akik felismerték a problémát és lemondásokra is képesek, hogy helyreállítsák a játékot.


VÁRÓ

A szintlépéshez szükséges felkészülési nyugalom és idő zónája, valamint azok kerülnek ide, akik pl. belépésre, ítéletre várnak.


Adminszint adminpozíció

10 éves időléptékű, rendszerszintű feladatok elvégzésére jogosító meditatív létállapot. Ez a valódi isteni szint.


Adminszint játékpozíció

Az adminszinten lévőknek is szükségük van pihenésre, szórakozásra, valamint a játékszint által okozott problémák megoldására. Jelenleg tesztelés alatt! Ide csak az admin-admin szintről lehet érkezni.

Game level game position

So far, it was the only one that caused the problem that the task-finishers came into the hands of players. After that, only the level of players who call themselves gods / angels.


Game level admin position

Players who want to evolve and who have recognized the problem and are able to resign to restore the game.


WAITING

There is a zone of preparation for calmness and time required for leveling, as well as those who are eg. waiting for entry, judgment.


Admin level admin position

A meditative state of existence of 10 years time-scale system-level tasks. This is the true divine level.


Admin level game position

Admins also need relaxation, fun, and solving problems caused by the level of play. Currently under testing! Only from admin-admin level here.

Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...