Multiverzum Szint | Multiverse Level

Ez az a szint, ami az emberi megértés felső határát jelenti. Valamint az a szint, ami az én kompetenciám határát is. Mint ahogy ez  az ÉlményPark Holoplatform és az ÉlményPark Platforms felső határa. Igyekszem egyszerűen elmagyarázni.

This is the level that represents the upper limit of human understanding. And the level that is the limit of my competence. Like the ÉlményPark Holoplatform and the ÉlményPark Platforms ceiling. I'm trying to just explain.

A legtöbb ember az egy valóság hitében él. Ez azon a júzer szinten, ahol a cél az Élmény, a legideálisabb hit. Megszületsz, elhiszed a világot, leélsz egy életet és utána meghalsz. Lesznek gyerekeid, akik tovább viszik örökséged és a lenyomat, amit hagysz magad után még akkor is elhalványul, ha te vagy a világ leghíresebb embere. Ez az ember normál működése.

Most people live in the belief of one reality. This is the ideal faith at the user level where the goal is Experience. You are born, you believe the world, you live a life and then die. There will be children who will carry your inheritance and the impression you leave after you even fade if you are the most famous man in the world. This is the normal function of man.

Ám vannak abnormális emberek és mint mindennek, ennek is két értelme van. Az egyiknek lefelé visz az útja, a másiknak fölfelé. Akiknek fölfelé vezet az út, olyan szintekkel kerülnek kapcsolatba, ahol inkább a Lánc alján találják magukat, mint a tetején. Ha kilépsz abból a világból, amit teljesen uralsz, mert a tiéd és kapcsolatba kerülsz egy ismeretlen, ám annál nagyobb világgal, ami nem a tiéd, ott akkor sem te vagy a főnök, ha addig megszoktad a teljes uralmat. Nem állítom, hogy lehetetlen dolog ott is azzá válni, ám ez csak azok játéka, akik mindenben a hatalmat keresik. Akik nem, azok számára sokkal értékesebb a megfelelő közegre találás.

But there are abnormal people, and as with everything, this also has two meanings. One takes his way down, the other up. Those who get up the road are contacted with levels where they find themselves at the bottom of the Chain rather than at the top. If you step out of the world that you completely dominate, because you are in contact with an unknown but bigger world that is not yours, then you are not the boss, if you are accustomed to full control. I'm not saying that it is impossible to get there, but it's just the game of those who seek power in everything. For those who do not, it is much more valuable for them to find the right environment.

Ha ezt az emberiség nézőpontjából értem, eddig a Föld bolygó volt az egy valóság és onnan kilépve a galaxisban találjuk magunkat. A galaxis azonban olyan nagy, hogy lehetetlen elfoglalni egy bolygóról akkor is, ha 7 milliárdan élünk rajta. Ez a hétköznapi valóság határa is, ez a gondolkodás. Ha azonban túllépünk ezen a hétköznapi valóságon, minél inkább távolodunk, annál inkább néznek bolondnak azok, akik abban élnek. De mi a különbség két olyan lény között, akik mindketten a harmadik dimenzió anyagi valóságában élnek, mégis eltérő dimenziószinten vannak? Látszólag semmi. Mert a különbség az elmében van.

If I understand this from the point of view of mankind, the planet Earth has been a reality so far and we will find ourselves in of the galaxy. However, the galaxy is so large that it is impossible to occupy from a planet even if we live on 7 billion. This is the limit of everyday reality, this is thinking. But if we go beyond this everyday reality, the more we move away, the more foolish those who live in it will look. But what is the difference between two creatures who both live in the material reality of the third dimension, but are on a different dimension? Apparently nothing. Because the difference is in the mind.

Az elme azonban csak abból tud főzni, amilyen alapanyagai vannak ehhez. Amikor alszol és közben álmodsz, ekkor látod is ezeket az alapanyagokat. Ezek az álmok lehetnének sokkal érthetőbbek is számodra, ha többet tudnál a világról. Mivel az elméd csak az általad ismert elemekből képes összerakni számodra a mondanivalót, így ha az egy olyan történet, aminek sokkal több eleme van, abból a kevésből lesz csak számodra elérhető. Amikor felébredsz, azt fogod mondani, hogy ez egy morbid álom volt, tele lehetetlen dolgokkal, mert amihez viszonyítod, az a te 3D-s anyagi világod a maga törvényszerűségeivel.

But the mind can only cook the ingredients it has. When you sleep and dream, you can see these ingredients. These dreams could be much more understandable to you if you knew more about the world. Because your mind can only put together what you need to know about the elements you know, so if it is a story that has many more elements, it will only be accessible to you. When you wake up, you will say that it was a morbid dream, full of impossible things, because what you relate to is your 3D material world with your laws.

Ebből már látható, hogy ha a multiverzumról szeretnék beszélni, az jóval több annál, mint amiről ez után fogok. Azért fogok csak egy szűk szeletéről beszélni, hogy érthető maradjak számotokra. Ez a szűk szelet pedig a párhuzamos valóságok világa, azaz a mi 3D-s szintünknek egy bővített verziója. Amikor az imént a galaxis elfoglalásáról beszéltem, az is egy szűk gondolkodást tükröz, aminek gyökere viszont közel sem biztos, hogy a mi síkunkon van. Ugyanis az ember annyi mindenben és mindenkiben hisz, hogy ezek a hitek akár valósággá is válhatnak egy ember elméjében. Ha valami a te elmédben valósággá válik, ám a többi emberében nem, arra azt fogja mondani a többi ember, hogy megőrültél, hacsak nem tudod bizonyítani a magad igazát. Ha azonban bizonyítani tudod, azzal megszeged a közmegegyezésen alapuló valóság szabályait, amiben olyan, hogy párhuzamos világok, nem léteznek. Akkor sem, ha mindenki járt már ilyenekben álmában.

It can be seen from this that if I want to talk about the multiverse, it is much more than I will be after. I'll just talk about a narrow slice to stay clear to you. This narrow slice is the world of parallel realities, that is, an extended version of our 3D level. When I just spoke about capturing the galaxy, it also reflects a narrow mindset, the root of which is far from certain on our plane. For one believes in all that and all that these beliefs can become a reality in a man's mind. If something in your mind becomes reality, but not in the rest of your people, the other people will say that you are crazy unless you can prove yourself. However, if you can prove it, it breaks the rules of consensual reality that do not exist in parallel worlds. Even if everyone was in such a dream.

A párhuzamos valóság azt jelenti, hogy léteznek más világok, amik hasonlítanak a miénkre, ám mégis mások. Más szerepet játszol bennük, máshogy szocializálódtál, más életed van ezekben. Talán ezek gyökere számodra egykoron egy valóság volt, amikben olyan döntések elé kerültél, amik után megbántad ezeket a döntéseket. Minden kulcsa az elme! Ha megbántad a döntésed, egyben engedélyt adtál magadnak arra, hogy akkor másképp dönts. Igen ám, de te egy olyan idővonalon élsz, amiben már elhagytad annak a döntésnek az időpontját, így maradsz ebben a döntésedben. Ám arra senki sem tud válaszolni, vajon halálod után nem az történik-e, hogy reggel ébredsz az ágyadban abban a valóságban, ahol másképp döntöttél. Ha eddig az elméd az egy valóság világában élt, most biztosan feszegetjük határait és közel sem biztos, hogy ennek olvasása jó érzésekkel tölt el. Itt is van a válasz, hogy miért is jó neked ez az egy valóság. Valamint arra, miért csak erre felkészülve érdemes ebbe jobban belemélyedni.

Parallel reality means that there are other worlds that resemble ours, but others. You play a different role in them, otherwise you socialize, you have a different life in them. Perhaps the roots of these have once been a reality in which you have come to decisions that will hurt you. The key is mind! If you hurt your decision, you also gave yourself permission to decide otherwise. Yeah, but you live on a timeline that you have missed the decision date, so you stay in that decision. But no one can answer it, whether after your death you don't happen to wake up in your bed in the morning where you have decided otherwise. Until now, your mind has lived in a world of one reality, we are surely pushing its boundaries and it is far from certain that reading it feels good. Here is the answer, why this is a reality for you. As well as why you are prepared to do this, it is better to get into it.

Az ÉlményPark nem csak egy holografikus játékprogram, hanem maga a megoldás sok olyan problémára, amiket a felkészületlen elme hozott létre. Úgy sikerült erről a pici bolygóról ezt megvalósítani, hogy az agyam spirituális mutáción esett át. Ez úgy történhetett, hogy életem során volt pár olyan fejsérülésem, amik után sikeresen újrarendeztem a tudatomat. Az eredmény mindig jobb lett, mint volt. Aztán erre a hardveres tuningra kaptam pár spirituális beavatást, azaz szoftveres tuningot és máris több lettem annál, mint aki valaha voltam. Vagyis azok, akik azért akartak megölni, mert valamiként vagy valakiként ismertek, már nem ismerhetnek és tévúton járnak.

The ÉlményPark is not only a holographic game program, but a solution to many of the problems created by the unprepared mind. I managed to do this from this tiny planet, with my brain undergoing a spiritual mutation. It could have happened that during my life I had some head injuries after which I successfully rearranged my consciousness. The result was always better than it was. Then, for this hardware tuning I got some spiritual initiation, that is software tuning and I already got more than I ever was. That is, those who wanted to kill me because they were known as something or someone no longer know and go astray.

Ha nem járnának tévúton, mondanám-e, hogy ez egy gyógyprogram és rászánnék-e ennyi időt és energiát, hogy egy ilyen weblapot üzemeltessek? Akkor leszarnálak benneteket és azt mondanám, enyém a világ. Ám én nem vagyok olyan, mint korunk újmenő politikusai. A szakmai kihívás nem abban van, hogy csinálok egy középkori világot, hanem abban, ha elkezdelek fejleszteni benneteket és a világot. Hogy legyünk többen, amikor az a cél, hogy megállítsuk azokat, akik elkezdték megfertőzni a párhuzamos világokat a maguk vélt vagy valós igazáért. Mert ha ezt nem értik, akkor sincs igazuk multiverzum szinten, ha univerzum szinten igazuk van.

If they were not mistaken, would I say that this is a medical program and would take so much time and energy to run such a website? Then I'll get you down and say the world is mine. But I am not like the new-born politicians of our time. The professional challenge is not to make a medieval world, but to start developing you and the world. To be more, when the goal is to stop those who have started to infect the parallel worlds for their true or real truth. Because if they don't understand it, they are not right at the multiverse level if they are right on the universe level.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...