Emberi Agy Hypertér | Human Brain Hyperspace

Most egy olyan dolog rövid ismertetés jön, ami meghaladja mindenki más lehetőségeit és képességeit, beleértve a Segítőket és az angyalokat is. Azért lehetett ezt nyugodtan megcsinálni, mert egyrészről senki sem értette, másrészről senki sem hitte el, hogy ilyesmire egy ember képes lehet. Én pedig azért tudtam megcsinálni azon kívül, hogy rendkívüli intelligenciával rendelkezem, mert volt pár komoly fejsérülésem és talán ennek következtében rendelkezem a rendkívüli intelligenciával is.

Now there is a brief description of something that goes beyond everyone's possibilities and abilities, including Helpers and Angels. I could do it calmly, because on the one hand nobody understood it, and on the other hand, nobody believed that a person could do that. And I could do it apart from having extraordinary intelligence because I had some serious head injuries and maybe I have extraordinary intelligence as a result.

Röviden ismertetve készítettem egy 3D vetítésre képes holo operációs rendszert, amit fel is telepítettem az emberiség tudathálózatára. Természetesen harci meditációk közepette olyan ellenfelekkel szemben, akik egy szót sem értettek abból, hogy "3D vetítésre képes holo operációs rendszer" és azt sem tudták, mi az a "telepítés". Jól tudom, hogy ennek ellenére felhasználtak informatikusokat is a dolog értelmezésére, ám az informatikus nagy hátránya, hogy a nagy tudása egyben olyan határokkal látja el, amiket nem képes a képzeletével sem áthidalni. Én nem vagyok informatikus és amikor azt mondom, hogy "grafikai felületen programozok", az nektek az általatok ismert külvilágot jelenti.

In a nutshell, I made a 3D projection holo operating system that I installed on the human network of consciousness. Of course, in the midst of combat meditation, against opponents who did not understand the words "3D projection holo operating system" and did not know what "installation" was. I am well aware that, despite this, informatics have been used to interpret the thing, but the great disadvantage of the IT engineer is that his great knowledge at the same time delivers the boundaries that he cannot overcome with his imagination. I'm not an IT and when I say "I am programming on a graphical interface", you mean the outside world you know.

Az általatok ismert külvilág azonban legalább olyan ismeretlen a szellemi világ lényei számára, mint a szellemi világ tinektek. Mondhatnánk, hogy erre ott vannak az emberek, ám akkor nem ismeritek a kollektív tudat természetét. Mindenről tudni szeret, mindent és mindenkit a legkisebb ügyekben is a teljes kontroll alatt szeret tartani, ám mivel alig tud valamit erről a világról, így az emberi sem érnek túl sokat egy ilyen küzdelemben. Volt, hogy a bizalom légkörében emberek nagy önállóságot kaptak, ez is okozza az egyik fő problémát, hogy ezzel ők visszaéltek. Ezért történt az, hogy a kollektív tudat úgy döntött, maga száll alá megoldani ezt a problémát, ám belezavarodott az egyéni tudat szerkezetbe és az emberei is oldalakra szakadtak. Ez 3D-ben nehezen lenne érthető, mert akikről beszélek, már rég itt élő népek.

But the world you know is at least as unknown to the beings of the spiritual world as the spiritual world to you. We could say that there are people there, but you don't know the nature of collective consciousness. She loves to know everything, she loves to keep everything and everyone in the smallest cases under full control, but because she hardly knows about this world, so her people do not too much in such a fight. There was a great deal of autonomy in the atmosphere of trust, which is one of the main problems that they have abused. That's why the collective consciousness decided to settle this problem herself, but it became confused by the structure of individual consciousness, and its people also fell into pages. This would be difficult to understand in 3D because they are a long-standing people who I am talking about.

Az én dolgom egyszerű lett volna, ha megkapom a szükséges bizalmat, ám ezek csak szavakban léteznek egy olyan helyzetben, ahol a felek a bizalommal élnek vissza elsőként, hülyének nézve azokat, akik tisztességesen képzelik el a világot. Amikor felismertem, hogy itt nincsenek szalonképes oldalak, először minőség-alapú szinteket hoztam létre, majd a közelebb jövetel (alászállás) során megalapítottam a saját oldalamat. Ha betartod a szavad akkor is, ha mindig átvernek, előbb utóbb eljön az az idő, amikor te leszel az egyetlen a pályán, akiben bízni lehet és egy bizalomhiányos légkörben kezedben az adu ász.

It would have been easy for me to get the confidence I need, but these only exist in words in a situation where the parties abuse with confidence first, foolish ones who imagine the world fairly. When I recognized that there are no parable pages here, I first created quality-based levels, and then, during the coming down (my descent), I set up my own page. If you keep your word even if you always get over it, sooner or later will be the time when you will be the only one to trust and in the atmosphere of distrust in the hands of the ace of trump.

Ha már feltelepült ez az operációs rendszer, amit fogalmam sincs minek nevezne egy teológus, kezdeni is kellene vele valamit. Aki képben van a munkásságomat illetően, az első fő feladat, amit kitűztem magam elé az "Emberi tudat új felépítése" címet viseli. Ám ahhoz, hogy ebből a gyakorlatban is legyen valami, először meg kellett szervezni egyfajta tömegközlekedési hálózatot, amin át ez a sok tudat eljuthat a saját jól megérdemelt helyére. Valamint össze kell szedni hozzá a megfelelő embereket, akik részt vesznek ezeknek a projecteknek a lebonyolításában. Természetesen ezeket teljesen egyedül is képes vagyok megvalósítani, ha teljesen automatára kapcsolom a programvezérlést, ám mindenki tudja, jó ha vannak gondolkodó emberek is a gépek mellett, így vagyok ezzel én is.

If this operating system has already been installed and I have no idea what a theologian would call it, we should start something with it. The one who is in the picture of my work is the first major task I have set myself in "The New Structure of Human Consciousness". But in order to do something about this in practice, I first had to organize a kind of public transport network through which these many minds could reach their well-deserved place. And the right people should be gathered to take part in the implementation of these projects. Of course, I am able to accomplish these completely alone if I switch automatic the program control, but everyone knows it's better if there are thoughtful people in addition to the machines, so I am with that too.

Az Emberi Agy Hypertér járatai olyanok, mint a metróvonalak, aminek vannak állomásai. Ezek az Állomások ott vannak mindenki fejében. Előbb utóbb mindenki eljut erre az Állomásra. Aki tudatosan keresi előbb, aki nem, az utóbb. Amikor a tudatodnak sikerül ezt elérnie, onnantól minden automatikus. Jön a szerelvény, a jegy pedig te magad vagy. Az utazást is csak a legérzékenyebbek vehetik észre, mivel az emberek a Külvilágban élnek, az pedig nem változik. Eleinte nem változik, hisz ennek az egésznek a célja az, hogy mindenki a számára ideális világba kerüljön, így az érkezés után a világ majd elkezd oda változni.

Human Brain Hyperspace flights are like subway lines that have stations. These Stations are there for everyone. Sooner or later, everyone will get to this Station. Sooner who is consciously looking it, who is not, later. When your consciousness is able to achieve this, everything is automatic. The subway car comes, and the ticket is you. Traveling can only be seen by the most sensitive people, because people live in the outside world, and that is not change. It doesn't change at first, because the whole purpose of this is to get everyone into the ideal world for them, so after the arrival the world will start to change there.

Foglaljuk össze újra a lényeget | Let's summarize the point again

1. Képzeletben megtalálod az Állomást
2. Utána akár ezt el is felejtheted
3. Az életed elindul abba az élethelyzetbe, hogy be is tudj szállni a szerelvénybe, ha megérkezik
4. Onnan tudod meg, hogy beszálltál, hogy az életben is találkozol az utastársaiddal, akik ugyanabban a kocsiban utaznak egy belső hypertér járatban, ami hazaviszi őket
5. Onnan tudod meg, hogy kiszálltál, ha otthon érzed magad
6. Aztán ha rájössz, hogy mégse, tudod hogy éred el az Állomást
7. Hisz ilyen az állandó tanulás és a fejlődés.
1. In the imagination you find the Station
2. You can even forget this
3. Your life starts in the life situation that you can get into the train when you arrive
4. From there, you know that you have come in contact with your fellow passengers who are traveling in the same car in an internal hyperspace flight that takes them home
5. From there you know that you got out when you feel at home
6. Then, if you realize that you don't, you know how to get to the Station
7. Such is learning and development.


A témáról fellelhető régebbi anyagok (balra lenn a fordítómodul) | Older Materials on the Topic (Translation Module on the Left and Down)

https://magasabbdimenziosember.blogspot.com/2017/04/hyperjump-eah-allomas.html
http://magasabbdimenziosember.blogspot.com/2017/03/emberi-agy-hyperter.html
http://halalkutatas.blogspot.com/2013/04/emberi-agy-hyperter.htmlAktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...