Az egyéni tudat kollektívája | The collective of individual consciousness

Ha figyelembe szeretnénk venni az egyéni tudatok szempontjait, lefordítva olyan kollektívát szeretnénk, amiben az emberek jól is érzik magukat, ahhoz szakítanunk kell az összes eddig ismert kollektív szerveződési mintával. A dolog nagy hátránya, hogy ezt csak a fejlett emberrel lehet megcsinálni. Itt is bukott el az összes égi kísérlet a földi menny megteremtésére. Ha rossz embereket választanak hozzá, inkább a földi poklot hozzák létre, ami mennynek fog látszani.

If we want to take into account the aspects of individual consciousness, so if we want a collective that people feel comfortable with, we need to break the pattern of collective organization known so far. The big disadvantage of this is that it can only be done with the advanced man. All the celestial attempts to create the earthly heaven fell here. If they choose the wrong people, they create the earth hell that will look like heaven.

Az "Emberi tudat új felépítése" nem arról szól, hogy egy csomó embert és angyalt alsóbb világokba lökjünk. Egy rakás lehetetlen feltételt csak így lehet megoldani. Hogy ne öljünk meg senkit egy túlnépesedő világban. Hogy legyünk békések egy minket ezért nyíltan hülyének néző, primitív embereket felemelő és azokat kényeztető, lassan maffiaállammá globalizálódó világban. Hogy a szemünk előtt lássuk azt, ahogy a tehetséget eltiporják, a szorgalom eredményét elveszik és csak a gátlástalanság vagy a seggnyalás legyen az egyetlen út arra, hogy elkerüljük a szervezett elszegényítés káros hatásait. Folytathatnám oldalakon át a kollektív tudat hibáit, aki azonnal megsértődik, ha nem zengik dicsőségét egész nap. A kollektív tudatoknak meg van erre is a lehetőségük... az alsóbb világokban. Mert a világot ők biztosan nem tudják helyreállítani!

"The New Structure of Human Consciousness" is not about pushing a lot of people and angels into lower worlds. A bunch of impossible conditions can only be solved this way. Not to kill anyone in an overpopulated world. To be peaceful in an openly stupid, uplifting and pampering world of us, therefore, slowly becoming a mafia country in a globalizing world. To see our talent in the dust before our eyes, the result of diligence is lost and only the unscrupulousness or rimming is the only way to avoid the damaging effects of organized poverty. I could continue through the pages of collective consciousness mistakes, who are immediately offended if they do not chant their glory all day. Collective consciousness has the potential for this ... in the lower worlds. Because I'm sure they can't recover the world!

A mesterek, titkos társaságok vezetői mind egy olyan kollektíva részei, ahol gyakorlatilag a vadon élő embereket háziasítják. Ne szépítsük, ez történik. Befogják az embereket, aztán olyan világot kényszerítenek rájuk, ahol csak egy dolog számít, az energia, amit kinyernek belőlük. Akik valamilyen tisztséget viselnek ebben a szerveződésben mind olyan kiskirályokká válnak, akik ugyanolyan teljes behódolást várnak el mindenkitől, ahogyan ők teszik fölfelé. Mit mondhatna az ember a háziállatoknak, ha tudna beszélni? Hallgassátok meg a mestereiteket. Hogy ezért cserébe biztonságot kaptok és ők megvédenek benneteket a ragadozóktól. Lehet, hogy ez sok embert kielégít, mert ők olyan nyugodt és békés világot akarnak, amiben csak esznek, isznak és basznak, nos a multiplex vetítésnek meg van az a nagy előnye, hogy mindenki megtalálhatja a számára ideális világot. Az újdonság itt az, hogy mennek velük az angyalaik is, ha szabad őket így neveznem.

Masters, leaders of secret societies are all part of a collective where virtually all the wild people are domesticated. Don't beautify it. They capture people and force them into a world where only one thing matters, the energy they get from them. Those who hold a position in this organization will all become kings who expect the same full dedication from everyone as they do. What could a man say to pets if he could talk? Listen to your masters. That's why you get security in return and they protect you from predators. Maybe this will satisfy a lot of people because they want a calm and peaceful world they just eat, drink and fuck, well, the multiplex projection has the great advantage that everyone can find the ideal world for them. The novelty here is that their angels go with them if I can call them that way.

A fejlett embernek nincs szüksége vezérre, akit imádnia kell, aki gondolkozik helyette és aki még abba is belepofázik, hány tépés wc-papírral töröljem ki a seggem. A fejlett embernek elég csak annyi, hogy "oldd meg ezt a problémát" és hagyni, hogy tegye a dolgát. Ehhez olyan fejlett angyali gondolkodás szükséges, amilyennel még nem találkoztam. Mindenki nagy sátánozása közepette elkészítettem az igazi földi menny tervét, amit azonban sajnos csak a gépi világokban lehet megcsinálni. Megpróbáltuk az erre nyitott kollektívákban is, mindig az lett a vége, hogy "dögölj meg!", mert nem az van, amit ők akartak. Ők sosem akarják a végén azt, amit az elején, mert náluk a világuk szerves része a beetető szöveg, amit sosem tartanak be. Az egyéni tudatok világában ezt úgy hívják, hogy "megállapodás" és ha azt valaki nem tartja be, a megállapodásban szabályozni lehet a felek jogait és kötelességeit. Ám egy kollektívában már nincsenek jogok, hisz ha a kollektíva része vagy, az ő részévé válsz és önmagában mindenki azt csinál, amit akar. Ez a felemelkedés rendszerhibája, amin úgy kiakadtam, hogy beültem egy lakásba és készítettem egy másik megoldást. Úgy neveztem el, hogy a Fehér Ember Ege. Mindjárt rasszista is lettem, mert rasszista csak a fehér ember lehet. Ők azért nem rasszisták és korruptak, mert nem ismernek ezeken kívül mást.

The advanced people do not need a leader to admire, who thinks instead of them and who's gonna get into it, how many ticks with toilet paper wipe my ass. For an advanced person, it is enough to "solve this problem" and let it do its job. This requires advanced angelic thinking as I have never met. In the midst of everyone's great satan, I made the plan of the true earthly heaven, but unfortunately it can only be done in machine worlds. We've tried it in open collections too, it has always been the end to "die!". Because it's not what they wanted. They never want to end up with what they have in the beginning, because they have the deceptive text that is never kept in their world. In the world of individual consciousness, this is called "agreement" and if it is not respected, the agreement can regulate the rights and obligations of the parties. But in a collective there are no rights, because if you are part of the collective, you become part of it and everybody does what they wants in themselves. This is the system fault of the ascension, which I found out that I got into an apartment and made another solution. I called it the White Man's Heaven. I immediately became a racist because racist can only be a white man. They are not racist and corrupt because they do not know anything else.

Megtehettem volna, hogy a spirituális mutációmmal visszaélek és megszerzem magamnak az egész világot. Na és mi van, ha pont ezt tettem?

I could have misused my spiritual mutation and get the whole world for myself. What if I did this?

A fejlett ember világában a felek között egyenlőség van. Aki ezt nem érti és az egyenlőséget a mások feletti uralom megszerzésére használja, repül egy olyan alsóbb világba, ami neki való. Az egyenlőségben is van hierarchia, ám az nem üt vissza végzetesen a kollektívára a mérgező unalom formájában. A fejlett ember világában a hatalom nem hangulatember ribancok kezében van, hanem átlátható és számon kérhető rendszerben üzemel, ahol a szabadságnak és a szabad akaratnak kiemelt fontossága van. Erre tényleg csak kevesen képesek ebben a feltupírozott ősemberekkel teli világban, amit azért hoztak valakik létre, hogy lemásolják az igazi emberiség világát. Ez a kísérlet még sikerülhet, ha kivesszük azok kezéből a vezetést, akik csak ennyire képesek és visszük tovább azzal a kb. 3000 emberrel a 7 milliárdból, akiknek sikerült az igazi ember szintjéig fejlődniük.

There is equality between the parties in the developed world. Who does not understand this and uses equality to gain control over others flies to a lower world that is right for him/her. There is also a hierarchy in equality, but it does not fatal to the collective in the form of toxic boredom. In the world of advanced man power is not in the hands of moody sluts, but in a transparent and accountable system where freedom and free will are of paramount importance. Only a few are able to do this in a world full of uptuned human beings, created to replicate the real world of humanity. This attempt can still be successful if we take the lead from those who are so capable and carry on with that app. with 3,000 people out of the 7 billion who managed to develop to the level of the real man.

Mindenki megnyugodhat, mert ebben a multiplex vetítésben minden valóság teljes értékű, ahol teljes életet éhet. Nekem azonban olyan szinten elegem lett a majmokból (és ebbe beleértem a minket állatokként kezelő idegen fajokat is), hogy arra is fel vagyok készülve, hogy egyedül maradok a saját világomban. Mert még egyedül is sokkal jobban érzem magam a tökéletesen megalkotott vetített hologramok között, mint ebben a csordában, ahogy itt mindenki értelmezi a szeretetet. Ám ez előtt még ott van egy újabb kísérlet, amire a jelen mérés szerint egészen pontosan 3141 ember jogosult. Mivel ez a Fehér Ember Ege nevet viseli, a paraméterei is a fehér emberre lettek megalkotva, ami nem zárja ki, hogy mások is bekerüljenek, mert a multiplex vetítés erre lehetőséget ad.

Everyone can calm down, because in this multiplex projection every reality is full, where it can live a full life. However, I have had enough of the monkeys (and I include alien species treating us as animals) at the level that I am also prepared to stay alone in my own world. Because I feel much more alone between perfectly designed projected holograms than in this herd, as everyone here understands love. But there is another attempt before that, according to the present survey, there are exactly 3,341 people entitled. Since it is called White Man's Heaven, its parameters have been created for the white man, which does not rule out the inclusion of others because the multiplex projection gives this opportunity.

Ebben a világban igazi demokrácia van és a kollektív tudat egy olyan spirituális csatorna, ahol csak három tevékenység zajlik:

ADATÁTVITEL - KOMMUNIKÁCIÓ - KOORDINÁCIÓ

Mert az ember értelmes, gondolkodó lény, aki megoldja maga is a többit. Az eltévelyedő bárányok pedig repülnek! Hogy hova, azt úgy hívják, hogy Váró. Ott dől el minden, hogy merre tovább. Vissza, egy másik világba vagy vissza a Forrásba.

There is real democracy in this world and collective consciousness is a spiritual channel where only three activities take place:


DATA TRANSMISSION - COMMUNICATION - COORDINATION

Because man is a intelligent, thoughtful being who solves the rest of himself. The lost lambs fly! That's where it's called Waiting. There's everything down to where. Back, back to another world or back to Source.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...