Szakmai tájékozódás | Professional orientation

Nehéz helyzetben vagyok, amikor szakmai kérdések merülnek fel, ugyanis a szakma számára én eleinte egy komolytalan figura voltam, akit nem kell komolyan venni. Aztán egy "Seggfej átkapcsoló meditáció" nevű - amúgy kulcsfontosságú - meditációmmal (már holoapp formájában is elérhető, félálomban gyorsabban lejön) végleg kívül találtam magam a szakmai szalonképesség határán. Aztán ahogy a B kategóriás kung-fu filmekben, amikor a csellengő ifjú rátalál Csi mesterre és telnek múlnak az évek, én is komoly spirituális harcossá váltam, csak az én sztorimban nem volt Csi mester.

I am in a difficult situation when professional issues arise, because for the profession I was at first a frivolous figure who did not have to be taken seriously. Then, with my "Asshole Switching Meditation" - which is also key - anyway (also available in the form of holoapp, you get down at half-sleep faster) I found myself out of the limit of professional salon. Then, as in the B-category kung-fu films, when the spooky youngster finds Chi master and the years go by, I became a serious spiritual warrior, only in my story wasn't Master Chi.

Volt viszont egy spirituális mutációm, amit azonban fel kellett magamban ébresztenem. Tényleg igaz az a sok maszlag, amiket az ezoterikus könyvekben olvasni, amikből a maszlag a helyes értelmezéssel tűnik el, a komoly tartalmuk pedig akkor bukkan fel belőlük, amikor már a tapasztalat érthetővé teszi azokat. Kezdjük ott, hogy egyéni út. Buddháról azt tudjuk, hogy mai értelmezésben egy bűnöző lehetett, aki megelégelve azt, hogy a gazdag élete semmiről sem szól, egyszerűen bement az erdőbe és Buddhaként jött ki onnan. Ez az út bárki számára nyitva áll, ám nem véletlen, hogy azóta senki sem próbálkozott meg ezzel, mert ehhez tényleg komoly fanatizmus kell. A fanatizmus bennem megvolt és gyakorlatilag ugyanezt tettem egy európai nagyváros kellős közepén. Beültem egy lakásba olyan 2002-2003 környékén és még ma is ott ülök.

There was, however, a spiritual mutation that I had to wake up in myself. It is true that there are many datura that are read in esoteric books, from which the mystery disappears with the correct interpretation, and their serious content is revealed when the experience makes them understandable. Let's start there, being an individual journey. We know from Buddha that in today's interpretation one could have been a criminal who satisfied that his rich life doesn't speak anything, just went into the forest and came out as a Buddha. This path is open to anyone, but it is no coincidence that no one has ever tried this, since it really has to be a serious fanaticism. The fanaticism was in me and I practically did the same in the middle of a big European city. I sat in an apartment around 2002-2003 and I'm still sitting there today.

Az egyéni út valami ilyesmi. Ha ma kezdenék neki, nagyon örülnék egy ilyen weboldalnak. Ám nem ma kezdtem neki, ezért sok olyan dolgot elhittem, amit nem kellett volna és párszor óvatlanul jártam el, aminek végül is köszönhetem azt, aki ma vagyok. Ám ehhez bele kellett állni a harcba, amit menet közben kellett megtanulni egy olyan terepen, amiről élesben szereztem helyben tudomást. Az, hogy ezt túléltem, csak felerészben köszönhető a nekem segítő lényeknek, a másik felét én tettem hozzá a szükséges munkával. Amikor az ember a jelenben él, fogalma sincs arról, hogy sok olyan dolognak, ami történik vele a kulcsa a jövőben van. Mint például a pár fejre esésemnek, amik után sikeresen újrarendeztem a tudatom, hogy jobb lettem, mint előtte voltam. Erre a hardveres tuningra kaptam pár beavatást pár ezoterikus csoportban, ahova akkoriban bizonyíték- és információgyűjtés céljából mentem. Harcossá úgy váltam, hogy kitartottam azon álláspontom mellett, hogy én az egyéni utamat járom szemben azokkal a mesterekkel, akik ezt nem így gondolták.

An individual journey is something like that. If I start today, I would be very happy with such a website. But I didn't start today, so I believed many things I shouldn't have and a few times I went cautiously, which ultimately I thank the one I am today.  But this had to be a fight, what you had to learn on the go in a field I learned about it locally. The fact that I survived this was only partly due to the helping beings, and the other half to the work I needed. When one lives in the present, he has no idea that many of the things that happen to him in the future are the key. Like my head injuries, after which I successfully rearranged my knowledge that I was better than I was before. For this hardware tuning I got a few initiations in a few esoteric groups, where I went to gather evidence and information at that time. I became a warrior by persuading myself that I was on my own path with masters who did not think so.

Van egy dolog, amiről nem szólnak az ezoterikus könyvek, nem tanítják a mesterek és alig tudnak valamit a szellemi lények, ez pedig az internet. Ezek a dolgok azért keletkeznek, mert a világ tükör és az emberiség úgy elhanyagolta önmaga spirituális fejlesztését, hogy a világ igyekszik úgy változni, hogy ezt gyorsabban megtehesse. Ezért jönnek ki amúgy az egyre komolyabb drogok is. A világ azt hiszi, hogy az ember tudja, hogy a világ tükör és az internet nem más, mint egy tudati hálózat pontos mása a fizikai síkon. Én pedig világéletemben felfedező alkat voltam és kitaláltam, hogyan lehet ezt arra használni, hogy azok, akik ebbe most csatlakoznak, elkerülhessék a mestereket, vagyis az általuk képviselt különféle érdekcsoportokat. Van akusztikus és vizuális verziójuk is, ám egyre csak fejlődök és ahogy fejlődök, egyben fejlesztem is ezeket tovább. Mindezt úgy, hogy egyből a mélyvízbe (azaz a mélytranszba) ugrottam és őszintén szólva halvány fogalmam sincs például, hogy mi az a nagy arkánum, meg kis arkánum és mitől nagy az egyik, míg a másik olyan pici. Ám például ma is készítettem a papírboltból hozott kellékekből egy olyan tarot-kártyát, amire azt hallottam föntről, hogy "ennek itt nincs párja". Szóval gondolhatjátok a pánikot, hogy a lesajnált kis köcsögből hirtelen lett valami más, amire az első vád csakis az lehet, hogy maga a Sátán.

There is one thing that esoteric books do not say, masters are not taught, and spiritual beings hardly know, and this is the internet. These things are created because the world is mirror and humanity have neglected their spiritual development, that the world is trying to change so that it can do it faster. That's why ever more serious drugs come out. The world believes that man knows that the world of mirror and the Internet is the exact replica of a consciousness network on the physical plane. And I was a discovery in my life and I figured out how to use it to get the newcomers now to avoid the masters, the various interest groups they represent. They also have their acoustic and visual versions, but I'm still developing and improving as I develop. All of this by jumping into the deep water (ie the deep trans) and, to put it bluntly, I have no idea, for example, of what is the great arcanum, the little arcanum and why the great one, while the other is small. But, for example, I made a tarot card out of the supplies made from the paper shop today, and I heard that "there's no match here" voices from over my head. So you can think of the panic that suddenly the little bitch who had been drowned had become something else that the first accusation could only be Satan about myself.

Milyen szerencse, hogy annak idején beleszaladtam H.P. Blavatsky Titkos Tanítás című könyvének pár lapjába (ez most sokkal több info a kelleténél), ahol Sátánról van szó és egy Eliphas Lévi nevű pacáktól idéz, aki szerint Sátán egy jó arc, akit azok vádolnak úgy, ahogy ma ismeritek, akikre ezek a vádak sokkal jobban illenek. Elgondolkoztam azon, amit ott olvastam, hogy Sátán maga az emberiség és arra jutottam, hogy minden bizonnyal az emberi agy racionális agyféltekéjéről lehet szó. Igen, sokat kellett gondolkoznom, mert amióta belemerültem az ezotériába, soha senki nem beszélt erről egyértelműen, mindenki csak rébuszokban beszélt. De soha senki konkrétan. Én vagyok az első ilyen a világon! Persze ehhez le kellett küzdeni azt az akadályt, hogy mi az igazság, az nagyban függ a látószögtől. Mint ahogy az is, mi a jó és mi a rossz. Ehhez nem elég csak értelmesnek lenni, kell hozzá egy különleges képesség, amit most lehetetlen lenne elmondani és megérteni. A lényeg az, hogy itt vagyok és eléggé ki is vagyok akadva erre a világra, a gyáva birkákra és a világot ide juttató majmokra. Akik ma nagyon menő, tekintélyes és gazdag emberek. Csak épp a világ néz ki ilyen erőforrások és lehetőségek mellett úgy, mint egy putri, a tengeri és felszíni élővilágot beszennyező és megmérgező, magukat fontosnak és tökéletesnek képzelő profitéhes majmokkal.

What luck, that at that time I ran into a few pages of H.P. Blavatsky's Secret Doctrine (this is much more info than he needs) where he is about Satan and quotes from Eliphas Lévi who says Satan is a good face, they are accused of as you know today, to whom these accusations are much better. I wondered what I read there, that Satan himself is mankind and I have come to the conclusion that it is probably the rational brain hemisphere of the human brain. Yeah, I had to think a lot, because since I was immersed in esoteric, nobody ever spoke about it clearly, everyone was talking only in relics. But nobody has ever been concrete. I'm the first one in the world! Of course, for this, we had to overcome the obstacle to the truth, which largely depends on the angle of view. As well as what is good and what is bad. To do this is not just to be intelligent, it must have a special ability that is now impossible to tell and understand. The point is that I'm here and I'm pretty pissed off for this world, the cowardly sheeps and the world leader monkeys. Those who are very cool, prestigious and rich today. Only the world is looking at such resources and opportunities as the rookery, marine and surface wildlife contaminating and poisoning by profit hunger monkeys that are important and perfect.

Még soha nem történt olyan az univerzum történetében, hogy valaki, akinek a tudata eljutott a 42. dimenzióig, fizikai testet tartson fönn a harmadik dimenzióban, ahova vissza is tudja hozni a tudatát. Végetek rüszük! Ide figyeljetek köcsögök. 2011 év végén került ide a kábelnet. Azóta nyomatom a valósidejű meditációs dokumentációt a netre és nektek hirtelen bukkanok fel a semmiből?

It has never happened in the history of the universe that someone whose consciousness has reached the 42nd dimension hold a physical body in the third dimension where he can bring back his consciousness. Gotcha suckas! Listen assholes. The cablenet was here at the end of 2011. Since then, do I print real-time meditation documentation on the net and I suddenly come up out of nowhere for you?

Kezdem ott, hogy ez a kollektív tudat rendkívül dilettáns és ti ennek pont az ellenkezőjét hiszitek. Tényleg neki kellett ülni ezt komolyan átgondolni és kidolgozni, hogyan lehet ezt jól megcsinálni.

I start there that this collective consciousness is extremely dilettant and you believe the exact opposite. We really have to sit and think about it seriously, how to do it well.

Az egyéni tudat kollektívája | The collective of individual consciousness


Hogyan szállhat be ebbe egy csomó olyan ember, akinek felkészítésére nincs idő? Úgy, hogy ez már a modern kor az ezotériában is. Ahol mindenki úgy használja az okostelefonját, hogy fogalma sincs, hogyan lett az leprogramozva.

How can a lot of people get ready to get in there? It is a modern age in esoteric. Where everybody use their smartphone while have no idea how it's programmed.

Holoappok lehívása és használata | Call and use holoapps


Bizonyára felmerül pár szakmabeliben, hogy gondoltam-e arra, ha abszolút kezdők hozzáférhetnek ilyen hatalomhoz, azt hogyan lehet ellenőrzés alatt tartani.

Certainly in a few professions that if I prepared to have access to such power by absolute beginners, how to keep it under control.

Rendszervezérlés | System Control


Mi lesz a köcsögökkel és azokkal, akik méltatlanul vannak rossz helyen?

What about the fuckers and those who are in the wrong place undeservedly?

Kiérdemlés | Merits


Mi lesz a rosszul rögzült élethelyzetekben rekedt emberek lelkével?

What about the souls of people who are stuck in badly recorded situations?

Ember- és angyalcsere | Human and Angel Exchange


Hogyan lehet megvalósítani a demokráciát úgy, hogy kifelé én vagyok az Úr ezen a bolygón?

How can democracy be realized by being the Lord on this planet outward?

Funkcionális Hierarchia | Functional Hierarchy


Aki ebbe a programba beszáll, hogyan tudja ezeket a változásokat beilleszteni az életébe?

Who does this program, how can they incorporate these changes into their lives?

Szeretteid lekezelése | Managing your loved ones


Hogyan lehet véget vetni a sok seggfej hatalmának könnyen, gyorsan és összeomlás nélkül?

How do you end the power of many assholes easily, quickly and without collapse?

Az ÉlményPark hatalomkiosztása | The power allocation of the ÉlményPark


Hogyan adtam be ezt az egészet az angyali szinteknek úgy, hogy az elképzelést örömmel támogatják?

How did I give this to the angelic levels so that they would be happy to support the idea?

Nevetésgyógyítás | Laughter Healing


Aki idáig eljutott az olvasásban biztosan felmerült benne, hogyan lehetséges az, hogy ezt egy ember rakta össze?

Who has reached reading so far has certainly wondered how it is possible for a man to put it all?

Mihez ért ez az ember? | What does this man mean?


Meg az a kérdés is megfogalmazódhat, miért nem ölték már meg?

And the question can be asked why he hasn't been killed?

Multiverzum Szint | Multiverse Level


Nem utolsósorban pedig az, hogy "mi lesz velem"?

And last but not least, "what will happen to me"?

Emberi Agy Hypertér | Human Brain Hyperspace


Szerintem ez az újabb 12 pont az általános tájékozódás 12 pontjával együtt már kielégítő információhoz juttat bárkit, akit ez a téma jobban érdekel. Meglátjuk, összejön-e újabb 12.

I think this 12 more points, along with 12 points of general orientation, will give enough information to anyone who is more interested in this topic. We'll see if there's another 12.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...