Az ÉlményPark első Próbája | The First Test of the ÉlményPark

Annak idején, amikor megalkottam a filozófiát, majd az alapján létrehoztam az ÉlményParkot, egy addig szokatlan dolog is az alapját képezte, aminek most érkezett el az első komolyabb próbája. Ez a szokatlan dolog pedig az, hogy minden szabály, amit hozok, rám is vonatkozik. Ennek zajlott le épp most a próbája, amikor olyan élethelyzetbe kerültem (szerintem nem véletlenül), hogy célzott ellenséges megszállás hozzon ki belőlem valamit, ami eddig szunnyadt.

At the time when I created the philosophy and then created the Adventure Park, it was the basis for an unusual thing that has just come to the first serious test. And this unusual thing is that every rule I make applies to me. It has just been a test of this, when I got into a life situation (I think not by accident) that targeted hostile occupation would bring me something that has been dormant so far.

A megszállási kísérlet a következőn akadt el. Amikor szabályokat alkotok, igyekszem olyan paraméterekben gondolkodni, amik mindenkire egyformán vonatkozhatnak, legyen az egy király, egy cégvezető vagy egy dolgozó. Az emberi kapcsolatok átalakításánál került ez elő annak idején, ami ezzel a frissítéssel aktiválódott. Ugyanis olyan kusza és beszorult élethelyzetekkel találkoztam, amik oldása még nem is lenne bonyolult. Az viszont már az, hogy mi legyen utána? Hogyan történjen az új átrendeződésbe történő átmenet és mi legyen az új átrendeződés? Ha én mondanám meg, ahhoz nem lenne elég tudásom akkor sem, ha én lennék minden dolgok tudója.

The invasion attempt failed. When I create rules, I try to think of parameters that can apply equally to everyone, be it a king, a business executive, or a worker. It was made during the transformation of human relationships that was activated by this update. I was confronted with tangled and stuck situations that would not be difficult to resolve. But what is it after? How should the transition to a new rearrangement take place and what should be the new rearrangement? If I had to say it, I wouldn't have enough knowledge even if I was a knower of all things.

Két dolog határozza meg, hogy milyen szintű játékos vagy ebben a műfajban. Az egyik az, hogy képes vagy-e arra, hogy a dolgokat minden fél szemszögéből lásd, ne csak a sajátodéból. A másik pedig a paraméterekben és nem konkrétumokban gondolkodás. Mondok erre egy példát. Ha paraméterekben gondolkodom, nem fogom tudni ki az, akit behívok az életembe, csak a tulajdonságait és egyéb jellemzőit. Ha konkrétumokban gondolkodom, lekorlátozom magam valakire, azaz egy olyan személyre, akit nevén nevezek és ezzel kiteszem magam annak, hogy valaki más szándékát hajtom végre, aki manipulál. Jegyezzétek meg! Ha paraméterben gondolkodsz, isten vagy az admin szinten. Ha konkrétumban, akkor játszol a játék szinten.

There are two things that determine what level of player you are in this genre. One is that you are able to see things from the perspective of all parties, not just your own. The other is thinking in parameters and not in concrete. I'll give you an example. If I think of parameters, I will not know who I am calling in my life, only the qualities and other features. If I think in concrete terms, I will restrict myself to someone, that is, to a person I call his/her name, and I will make myself to do someone else's intention of manipulating. Remember it! If you're thinking of a parameter, you are a God or in the admin level. If you are specific, you play at the game level.

Akik ellenem léptek most egy merészet, azok magukat isteneknek képzelő játékosok. Akik eddig valóban az általuk isteni szintnek nevezett fokozatban voltak, ám ennek vége lett és ez a frissítéssel realizálódott. Ezen a héten ezt bővebben kifejtem, most csak utalok egy már régebben említett dologra. A frissítés előtt a hatalmi rend egy statikus pozíción alapult. Azért kellett az egész rendszert megváltoztatni, mert benyomultak oda arra méltatlan elemek és (nekem) egyszerűbb volt a teljes rendszert megváltoztatni, mint nekiállni hadakozni velük úgy, hogy ők engem felhasználva kerültek oda és így velem szemben is az isteni szintről tudtak fellépni. Ám így már nem! A dolognak az lett a külön előnye, hogy így egy helyre kerültek, aminek ma már az a neve, hogy VÁRÓ és az egyetlen statikus dolog a Játékban. Ugyanis a hatalomkiosztás új rendje már dinamikus és egyéni tudat központú, ami megakadályozza, hogy primitív kollektíva fejlett embereket hajtson az uralma alá.

Those who have come up against me are a dare, those who imagine themselves to be gods. Those who have really been in a grade called Divine Level so far, but this is over and this was realized with the upgrade. This week, I will explain this in more detail, I just refer to a thing that has been mentioned before. Before the upgrade, the power order was based on a static position. I had to change the whole system because the uninhabited elements got in there and it was easier for me to change the whole system than to fight with them so that they were used to me and so they were able to act with me from the divine level. But no longer! The thing has become a special advantage of being in one place, now called the WAITING and the only static thing in the Game. Namely, the new order of power allocation is dynamic and individual-minded, which prevents primitive collectives from exercising their control over advanced people.

Most jöjjön az a 4 paraméter, ami bárkire vonatkozhat bármilyen élethelyzetben, bármelyik szinten. Így is lett újrarendezve mindenkinél. Nálam is!


ALKALMASSÁG - KÉPESSÉG - KOMPETENCIA - SZABAD AKARAT

Az első kettőn még megfeleltek, ám a második kettőn már nem, így nem sikerült a megszállás.

Now come the 4 parameters that can apply to anyone in any life situation at any level. It was also reorganized for everyone. With me too!SUITABILITY - ABILITY - COMPETENCE - FREE WILL

The first two were still up, but the second two no longer, so the occupation failed.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...