Az Élet Iránytűje | Compass of Life

A mindennapi életünk kisebb-nagyobb manipulációkból áll. Akkor is, ha ezt nem tudatosan teszed. A reklámok is mind manipuláció, hisz az érzelmeidre vagy az értelmedre hatva rá akarnak dumálni valamire. A divat sem más, hisz valakik valahol eldöntik, mi a menő, amit neked követned kell, ha "trendi" akarsz maradni. Aki nyíltan kiáll a manipulációval szemben, az is manipulálni akarja az embereket. Itt most egy új szemléletet olvashatsz, hogyan érdemes ebben a manipulációs tengerben okosan és tudatosan haladni.

Our daily life consists of minor-major manipulations. Even if you don't do this consciously. Advertisements are all manipulations, because they are influenced by your emotions or your mind to something. Fashion is no different, because somebody decides somewhere what's cool to follow if you want to stay "trendy". Those who openly oppose manipulation also want to manipulate people. Here's a new perspective on how to move wisely and consciously in this manipulative sea.

Először ki kell fejlesztened magadban a megérzéseidre hallgatás képességét. Van akinek egyből megy, van akinek sok gyakorlásra lesz szüksége, van aki olyan spirituális beavatást kap, ami után kinyílik számára ez a képesség. Bármelyik működhet azzal a megjegyzéssel, hogy jómagam már találkoztam azzal is, hogy ez utóbbi esetén a belső megérzést akarja külső szereplő (azaz végeredményben belső megszálló) befolyásolni. A saját megérzéseidre hallgatás azonban itt is megoldást jelenthet, viszont a tegnapi írásomban említett GumiMaci képes ezt felülbírálni. Mindennek célja az, kié legyen az irányításod.

You must first develop your ability to listen to your intuitions. There are those who go straight, who will need a lot of practice, who has a spiritual initiation after which this ability opens. Any one can work with the comment that I myself have already encountered the fact that in the latter case, an external actor (that is, ultimately an inner occupant) wants to influence the inner feeling. Listening to your own feelings can be a solution here, but the GumiMaci mentioned in yesterday's writing is able to override this. The purpose of all this is to get your control.

Az irányításoddal kapcsolatos álláspontom le is van programozva. Lényege a mentális rajt-cél programozás, amivel képes lehetsz önmagad viszonylagos függetlenítésére ezek alól a hatások alól. Azért mondom, hogy viszonylagos, mert nap mint nap megtörténik, hogy a szabad akaratod által biztosított pillanatnyi érdekeid apró módosításokat hajtanak végre ezen az úton, ami normális, ha nem fordulsz extrém ívre és igyekszel elzárni magadtól minden ilyen hatást. Ennek csak akkor van értelme, ha az admin szintet tűzted ki magad elé, aminek egyik célja, hogy elvonatkoztasd magad a játéktól, vagyis a mindennapi életedtől. Látható tehát, hogy van egy metodika, a saját sugarad követése. Ezt megkönnyíti egy holoapp, a holoGPS és most még közelebb jövünk, hogy hogyan navigálj konkrét esetekben.

My standpoint on your control is also programmed. Its essence is mental start-goal programming, which relatively can help you to self-relieve yourself from these effects. I say it is relative because it happens every day that your momentary interests, provided by your free will, make small changes to this path, which is normal if you do not turn to extreme curves and try to block yourself from all such effects. It only makes sense if you set the admin level in front of you, one of which is to distract yourself from the game, that is, from your daily life. So you can see that there is a methodology to follow your own radius. This is facilitated by a holoapp, holoGPS and now we are getting closer to how to navigate in specific cases.

Aki tudja mi az a szenzibil, sokkal jobban fogja a következőket érteni. A szenzibil egy olyan eszköz, ami segíti a belső kommunikációt azzal, hogy külső megerősítést (visszjelzést) ad. Nem könnyű szkeptikusként elsőre használni, mivel a világ igazodik hitedhez, ám ha sikerül, azt mindenki a nem látható energiák létezésének személyes bizonyítékának veszi. Itt jegyezném meg, hogy a meditációs gyakorlataim során rájöttem, hogy egy gondolkodó ember számára nem elég az, amit nekem annak idején erről mondtak (igen-nem-nem tudom-nem mondom meg), mert sokszor a pontos mondanivalóhoz szükség van ezek árnyalására (igen-inkább igen-nem nyilatkozom-inkább nem-nem) és inkább így célszerű ezt már az elején behangolni. Ez a behangolás úgy történik, mintha egy távkapcsolót programoznál. Rágondolsz arra, hogy "igen" és figyeled, hova mozdul, majd így a többit is. Aki kihagyná a külső eszközöket, könnyen lehet, hogy rendelkezik a belső szenzibil képességével, csak eddig nem tudott róla.

Anyone who knows what a sensibil will mean is much better. Sensibil is a tool that helps internal communication by providing external confirmation (feedback). It is not easy to use as a skeptic for the first time, because the world adapts to your faith, but if it succeeds, it is perceived as a personal proof of the existence of unseen energies. I would like to note here that during my meditation practice I realized that for a thinking person what was said to me at that time is not enough (yes - no - I do not know - I do not say it) because it is often necessary to shade the exact answer (yes - rather yes - no comment - rather not - not) and so it is better to tune it in at the beginning. This tuning is done as if you were programming a remote switch. You think "yes" and you are watching where it moves and then the rest. Those who would miss out on external devices could easily have their internal sensitivity, but they hadn't known it before.

Most pedig térjünk rá az Élet Iránytűjére. Bármilyen téma merül fel, akkor vagy a helyes úton, ha a következőkből (Érdek-Érzés-Vágy-Gondolat) mind a 4 bejelez. Különben manipulálnak és onnan tudod meg annak fokát, mennyi marad üresen. Ha mind a 4 bejelez, akkor is az a helyes út, ha a jelenben ez nagyon szokatlan húzás lenne részedről. Ha ezt megtanulod jól használni, egy igen értékes dolog birtokába kerülsz. Ugyanis a jelenben is okos lehetsz, nem csak utólag. Ilyenkor tulajdonképpen nem történik más, mint a.) egy magasabb dimenziós képességedhez nyúlsz b.) megkérdezed magadtól a jövőből.

Now let's go to the Compass of Life. Whatever the subject, you are on the right track if all 4 of the following (Interests - Feeling - Desire - Thought) are displayed. Otherwise they will manipulate and know the degree of it, how much is left blank. If all 4 show, the correct way is if in the present it would be a very unusual pull on you. If you learn to use it well, you will be in possession of a very valuable thing. You can be smart in the present, not just afterwards. In this case, nothing else happens like a.) you reach a higher dimensional ability b.) ask yourself from the future.

Végezetül egy tipp. Nem feltétlen szükséges ezt az eszközt beszerezned, hisz ott vannak az ujjaid. Előbb utóbb rájössz, hogy kényelmes neked és úgy tudod használni, hogy közben az emberek nem néznek hülyének, hogy egy ilyen eszközzel mászkálsz. A hüvelykujjadon ugyanis észrevétlenül tudod bármelyik ujjadat csúsztatni.

Finally, a tip. You don't necessarily need to get this tool, because there are your fingers there. You'll find out later that it's convenient for you and you can use it while people don't look stupid to climb such a tool. You can slide your fingers unnoticed on your thumbs.