Rendszervezérlés | System Control

Mivel a tudatom a 42. dimenziótól tart egy Fényoszlopot az egyéni tudat csatornáján, ám az egyéni tudatom figyelme alapvetően csak egy valóságra korlátozódik, meg kellett oldani azt, hogy a rendszer akkor is jól működjön, ha én nem vagyok jelen valahol. Sőt, akkor is, ha senki sincs jelen egy adott tudat- vagy dimenziószinten. Ez a Fényoszlop minden dimenzióban képes a 3D fizikai sík (valamint a hozzá tartozó álomtartományok) vetítésére, így nem árt ismerni a rendszervezérlés alapjait.

Since my consciousness keeps a Light Column in the channel of individual consciousness from the 42nd dimension, but the attention of my individual consciousness is basically limited to one reality, it had to be solved that the system would work well even if I am not present somewhere. Moreover, even if no one is present at a particular level of consciousness or dimension. This Light Column is capable of projecting the 3D physical plane (as well as the associated dream ranges) in every dimension, so it is not worth knowing the basics of system control.

A legkönnyebb úgy elképzelni, mintha egy olyan kalandjátékról beszélnénk, ami holografikus technológiával készült és mi mindannyian benne játszunk. Ez után már nem nehéz kitalálni és megtervezni azt az automatikus rendszert, ami arra figyel, hogy az elemek zavartalanul élvezhessék a játékot. Beleértve azokat a lényeket is, akik istenként (istenekként), angyalokként jelennek meg. Az egyik legkomolyabb probléma az volt, hogy azonos fogalmak alatt a felek sokszor teljesen más értenek, így ez ügyben a bővebb magyarázattól most eltekintek. Az ÉlményPark létrejöttének egyik oka is ez, nem véletlen töltöttem közel 20 évet mélytranszban, mivel ez a feladat hatalmas szervezőmunkát igényelt, amit a rendkívüli intelligenciám segítségével oldottam meg.

The easiest way to imagine is to talk about an adventure game made with holographic technology and we all play in it. After that, it is no longer difficult to figure out and design the automatic system that keeps the elements enjoying the game smoothly. Including those beings who appear as god (gods), angels. One of the most serious problems was that, under the same concepts, the parties often have a different understanding, so in this case I will disregard the more detailed explanation. This is one of the reasons why the Adventure Park (ÉlményPark) was created, not by accident, I spent nearly 20 years in deep trans, because this task required huge organizing work, which I solved with the help of my extraordinary intelligence.

A tervezésnél - valamint az egész munka során - az egyik alapelv az építő- alkotó szellem, a másik az egyszerűségre (könnyen érthetőségre) törekvés volt. Ennek oka az, hogy kevesen rendelkeznek az emberiség által ismert ráció alapú logikai gondolkodással és valljuk be, még az emberek nagy része sem értené a komplikált magyarázatokat. Hogy én erről képes vagyok röviden, tömören és érthetően beszélni, szerintem ez is egy rendkívüli képesség. Az álmok valójában magasabb dimenziós kétirányú beszélgetések, amik azért ilyen furcsák, mert az agyad csak abból tud főzni, amije van és ez 3D-ben nem túl sok. Itt jegyezném meg, hogy az egyszerű adminfelület megértése azért okoz sok embernél (főleg a szakmabelieknél) gondot, mert el se tudják képzelni azt, hogy ezt egyszerűen is lehet és mind túlbonyolizálja.

One of the basic principles in design - as well as throughout the work - was the building-creative spirit, and the other was the pursuit of simplicity (easy to understand). The reason for this is that few of beings have human-known rational logic thinking and admit that even the majority of people would not understand the complicated explanations. That I can talk about this briefly, concisely and comprehensibly, I think this is an extraordinary ability. Dreams are actually higher-dimensional two-way conversations that are so strange because your brain can only cook what it has and that's not too much in 3D. I would like to note here that understanding the simple admin interface causes a problem for many people (especially professionals), because they cannot imagine that it can be simply and they often overcomplicat it.

Egy tisztességesen megtervezett rendszer komolyan veszi azt, hogy az elemek ne tudjanak a játékban szerzett hatalmukkal visszaélni, hisz azzal tönkre teszik mások játékát. Az ÉlményPark nevében nem véletlenül szerepel az élmény szó, ami alatt nem feltétlen a negatív élményeket értem. Ahol kevesek szereznek indokolatlan hatalmat, amivel elnyomják a többséget, ott az a nem kívánatos helyzet áll elő, hogy sokan szenvedni fognak, ami amúgy a szellemi világ lényeinek egy típushibája, amiben félreértik a fizikai világot. Az ÉlményPark élesítése tulajdonképp egy válságterv eredménye, aminek lett egy érdekes mellékterméke, mégpedig az oktatási célú holo-szórakoztatás. Ez a sok pici, ám önmagát nagynak képzelő isten el fogja veszíteni érdemtelenül szerzett hatalmát és ez olyan sok vicces élethelyzetet eredményez, ami emeli az ÉlményPark elfogadottságát mindenhol. 3D-ben nehéz ezeket kifejezni, de talán a mostantól lehet helyes meghatározás arra, hogy mikor.

A decently designed system takes seriously that the elements are not able to abuse their power in the game, as they destroy the game of others. The adventure (experience) word is not accidentally mentioned on behalf of the ÉlményPark, and I do not necessarily mean negative experiences. Where few gain unreasonable power to oppress the majority, there is an undesirable situation that many will suffer, which is another type of mistake of the beings of the spiritual world in which the physical world is misunderstood. The Sharpening of the ÉlményPark is actually the result of a crisis plan that has become an interesting by-product, and is the educational holo entertainment. This many little gods, who imagine themselves to be great, will lose their unworthy power of despair and this will result in so many funny life situations that will increase the acceptance of the ÉlményPark everywhere. It is difficult to express them in 3D, but maybe from now on it is a good definition of when.

Az elemek játékát, a felelősség nélküli hatalom kontrollját és a visszaélések megakadályozását a következő három dolog garantálja:

1. Jogosultsági Rendszer

A játékban szereplők mindegyike rendelkezik valamilyen jogosultsággal, aminek alapja a felkészültsége és a kiérdemlés. A jogosultsági rendszer frissítése csak azokat érinti, akik már a játékban vannak, az új belépők már ebben az új rendszerben kezdik a játékot.

2. GumiMaci Logika

Gumimaci az a lelkes munkatárs, akinek tevékenysége sokkal jobb úgy, hogy nem tud, csak hisz valamit és ez a hite segít neki abban, hogy tökéletesen végezze el feladatait. Úgy lehet vele komoly leszületési feladatokat elvégezni, hogy közben az illető azt nem érzi munkának. Ez egy rendszer szintű vezetés, ami bevonja a világunkról mit sem tudó angyalokat is a játékba.

3. Rózsaszín Gömb

Elsősorban az indulatok kontrollja. Figyel arra, hogy a tettek és a miattuk elinduló bosszú arányban legyenek egymással. Mint ahogy a büntetések is arányban legyenek a tettekkel, hisz ha ez nem így van, eltűnik annak célja is, ami az oktatás-nevelés lenne. Nehogy már egy ostoba ribanc egy életre megátkozzon engem egy vélt sérelemért, amiben ráadásul nincs is igaza. Ebből lehet a lényegét megérteni. Amilyen a színe és fényének ereje, olyan a kibocsátott energia hatása. A dolog másik célja, hogy a meggondolatlanság ne üssön vissza végzetesen az olyan emberre, aki úgy nyúl a mágiához, hogy sem arról, sem a következményeiről semmit sem tud.

The following three things guarantee the game play, the control of irresponsible power and the prevention of abuse:

1. Authorization System

All players in the game have some privilege based on their preparedness and earnings. Updating the authorization system only affects those who are already in the game, new entrants will start playing in this new system.

2. GumiMaci Logic

Gumimaci is the enthusiastic co-worker whose work is much better than not knowing just believe something and this belief will help him/her to do his/her job perfectly. You can do serious birth tasks with the person not feeling the job. This is a system-level management that involves the angels who know our world not too much into the game.

3. Pink Sphere

First and foremost, control of passions. Watch out for the proportion of actions and revenge on them to be proportional to each other. Just as punishments are proportionate to the actions, if this is not the case, the purpose of instruction-education will disappear. Not a stupid slut for a lifetime curious me about a perceived hurt that is not right. You can understand the essence of this. As the color and the power of light, it is the effect of the emitted energy. The other purpose of the thing is to keep the recklessness of the man who reaches the magic, knowing nothing about it or its consequences.